home | Posao i karijera
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services

Od 16. do 23. listopada 2018. otvoren je natječaj za radno mjesto
- INSTALATER MONTER III (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 23. listopada 2018. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.INSTALATER MONTER – 2 izvršitelja

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla

opis poslova:
Obavlja pomoćne poslove održavanja uređaja i instalacija vodoopskrbnog područja u skladu s nalozima neposredno nadređenog.
Sudjeluje u redovnom radu terenske ekipe VOP-a u skladu s radnim uputama i pod stručnim vodstvom voditelja radova (Poslovođa, Instalater monter I).
Odlazi izvanredno na teren u sastavu ekipe VOP-a u incidentnim situacijama (pripravnost te u sudjelovanju s ekipom Dežurne službe).
Neposredno angažiran na poslovima očitavanja vodomjera, montaže i premještaja priključaka, skidanja i postave raznih cjevovoda, zasuna, hidranata, reducir ventila, obilježavanje trase cjevovoda, narezivanja cijevi i sl.
Obavlja i pomoćne poslove: čišćenje trase cjevovoda, popravak i čišćenje okana, postava i vađenje izolacije, obilježavanje gradilišta i prometnica, tlačenje i ispiranje cjevovoda, utovar i istovar materijala, raznošenje materijala uzduž trase  i sl.
Prilikom obavljanja radova koristi vodoinstalaterski i monterski alat, rezače, ključeve za otvaranje okana, pumpe za tlačne probe, bušilice, brusilice i sl. te materijal: vodovodne cijevi, spojni i izolacijski materijal, fitinzi, fazone, prirubnice, kudelje i sl. 
Vodi brigu o funkcionalnoj ispravnosti pribora i opreme kojom rukuje, podiže alat i materijal za obavljanje radova sa skladišta te izvješćuje neposredno nadređenog o materijalnim potrebama.
Zbrinjava otpadni materijal po izvođenju radova.
Surađuje s radnicima terenske ekipe po naravi provedbe radnih zaduženja. 
Izvješćuje neposredno nadređenog o obavljenim očitavanjima, popravcima, utrošenom materijalu, uočenim nepravilnostima i sl.
Pogonska pripravnost van redovnog radnog vremena i povremeni rad noću.
Obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova:
- KV/PKV instalater monter 
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje rada na računalu i informatičkih programa

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe završene škole
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)  

Od 16. do 23. listopada 2018. otvoren je natječaj za radno mjesto
- INSTRUMENTALAC (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 23. listopada 2018. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.INSTRUMENTALAC – 2 izvršitelja

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla

opis poslova:
Obilazi objekte vodoopskrbe i odvodnje pri čemu obavlja poslove redovnog i interventnog održavanja mjerno-regulacijske, instrumentacijske, telemetrijske i komunikacijske opreme i uređaja u objektima vodoopskrbe i odvodnje u skladu s planom održavanja te nalozima Poslovođe održavanja automatike.
Radi na pronalaženju i otklanjanju kvarova na senzorima, mjernim uređajima, pokaznim instrumentima, napajačkim jedinicama, telemetrijskim komponentama te komunikacijskoj opremi i uređajima, postavljanju instalacija, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata i ostale mjerno-regulacijske opreme.
Sudjeluje u obavljanju radova vanjskih izvođača na mjerno-regulacijskoj, instrumentacijskoj, telemetrijskoj i komunikacijskoj opremi.
Vodi evidenciju s podacima utvrđenim prilikom obavljanja radova te evidentira i dostavlja podloge za održavanje ažurnosti baze podataka i tehničke dokumentacije Poslovođi automatika.
Odgovoran je za kvalitetno obavljanje radova, utrošak materijala i primjenu alata koji koristi kod izvođenja radova.
Odgovoran je za obveznu primjenu propisanih mjera zaštite na radu, korištenje osobnih zaštitnih sredstava i izvođenje radova na siguran način.
Zbrinjava otpadni materijal te je odgovoran za higijensku ispravnost mjesta rada i sredstava za rad.
Izvještava neposredno nadređenog o utvrđenim nesukladnostima i materijalnim potrebama prilikom obavljanja poslova održavanja u domeni djelokruga rada.
Pogonska pripravnost van redovnog radnog vremena.
Obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova:
- VKV/SSS tehničar za elektroniku/mehanotroniku ili elektrotehničar slabe struje 
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje rada na računalu i informatičkih programa
- znanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe završene škole
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)  

Od 2. do 10. listopada 2018. otvoren je natječaj za radno mjesto
- ADMINISTRATOR ZA TEHNIČKE POSLOVE (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 10. listopada 2018. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.ADMINISTRATOR ZA TEHNIČKE POSLOVE  – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla

opis poslova:
Obavlja poslove pripomoći na pripremi i izradi tehničke dokumentacije kao podloge i sastavnog dijela natječajne dokumentacije u sklopu realizacije investicija te poslove na unosu u osnovna sredstva Društva.
Po potrebi obavlja i ostale tehničke poslove za potrebe Društva.
Vodi evidenciju zaprimljene projektne dokumentacije, ishodovanih dozvola s rokovima isteka i svih ugovora na razini Sektora te evidencije ostalih poslovnih dokumenata vezanih uz rad Službe i Odjela.
U suradnji s djelatnicima Odjela izrađuje potrebne tablične preglede, odnosno potrebna izvješća s traženim podacima i trenutnim statusima o investicijama i dokumentima vezanim uz praćenje investicija.
Organizira i provodi izradu, vođenje i pohranu dokumentacije iz područja rada sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te aktima Društva.
Surađuje s drugim sektorima i službama Društva i vanjskim tijelima u djelokrugu svojih ovlasti i odgovornosti.
Obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova:
- SSS građevinskog ili ekonomskog smjera
- radno iskustvo: 2 godine 
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje rada na računalu i informatičkih programa
- poznavanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku svjedodžbe
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)  

Od 2. do 10. listopada 2018. otvoren je natječaj za radno mjesto
- INŽENJER II U ODJELU RAZVOJA, IIZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 10. listopada 2018. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.INŽENJER II U ODJELU RAZVOJA, IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE  – 2 izvršitelja

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla

opis poslova:
Obavlja poslove pripreme i razrade tehničko-tehnoloških uvjeta kratkoročnih razvojno-investicijskih ulaganja na objektima i mreži u nadležnosti Društva te poslove realizacije i praćenja provedbe istih, s tehničkog i financijskog stajališta.
Sudjeluje u izradi tehničkih dijelova investicijske dokumentacije, uključujući tehničke dijelove natječajne dokumentacije, pripremi projektne dokumentacije te u rješavanju imovinsko-pravnih poslova.
Sudjeluje u izradi prijedloga osnivanja i sastava projektnih timova i povjerenstava.
Sudjeluje u pripremi i prati realizaciju projektnih zadataka i investicijskih ulaganja na objektima i mreži u nadležnosti Društva u skladu s odobrenim planovima te pravilima struke, od uvrštenja u Plan gradnje do predaje objekata u osnovna sredstva Društva, sve u skladu sa Zakonom, te razrađuje, odnosno predlaže korektivne aktivnosti i poboljšanja.
Distribuira poslovne dokumente i podatke iz svog područja rada.
Koordinira rad vanjskih suradnika (projektanti, dobavljači, izvođači, nadzorni inženjeri, pravnici, geodeti).
Organizira i provodi izradu, vođenje i pohranu dokumentacije iz područja rada sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te aktima Društva.
Surađuje s drugim sektorima i službama Društva i vanjskim tijelima u djelokrugu svojih ovlasti i odgovornosti.
Izvješćuje neposredno nadređenog te izrađuje izvještaje o realizaciji investicija i izvršenosti zadataka, a posebno upozorava na nesukladnosti provedbe tehničko-tehnoloških aspekata svih aktivnosti Društva te predlaže korektivne mjere.
Primjenjuje zakonske i podzakonske propise iz područja djelokruga rada.
Obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova:
- VSS/VŠS građevinskog smjera
- radno iskustvo: 1 godine u struci
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje rada na računalu i informatičkih programa
- poznavanje engleskog jezika

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku diplome završenog fakulteta
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)  

Od 20. do 27. rujna 2018. otvoren je natječaj za radno mjesto
- STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU (m/ž)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do 27. rujna 2018. godine putem pošte ili osobno na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – KADROVSKA SLUŽBA
Dolac 14, 51000 Rijeka (III. kat).

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU  – 1 izvršitelj

– sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla

opis poslova:
organizira provedbu procesa tehničke sigurnosti imovine Društva te zaštite na radu i protupožarne zaštite. Procesima upravlja temeljem zakonske regulative iz područja sigurnosti i zaštite na radu, godišnjih planova i mjera, naloga rukovoditelja Službe i voditelja Odjela zaštite na radu i imovine Društva, pravilnika Društva te naloga inspekcijskih ustanova i državne uprave.
U svrhu provedbe procesa samostalno obavlja poslove izrade prijedloga planova i mjera (sigurnosni postupci, osobna zaštitna oprema i sredstva, osposobljavanje radnika, osiguranje objekata i radilišta, vođenje knjige nadzora i sl.), provodi plan unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu te po potrebi pokreće korektivne radnje, kontrolira usluge iz područja zaštite i sigurnosti na radu koje za potrebe Društva obavljaju vanjske ustanove te ispostavljene račune, kao i račune za dobavljenu opremu  izrađuje pisane upute o provedbi sigurnosnih mjera pri izvođenju radova te obilazi gradilišta sa svrhom nadzora primjene istih te davanja dodatnih usmenih uputa, sudjeluje u inspekcijskim pregledima zaštite na radu, kontroli opreme, daje podatke inspektorima, potpisuje zapisnik te organizira korektivne mjere po nalazima, sudjeluje u radu povjerenstava za nabavu zaštitnih sredstava i opreme, timova za rješavanje incidentnih situacija u poslovanju Društva te daje očitovanja za ugradnju sigurnosnih uvjeta u investicijske projekte, aktivno sudjeluje u radu Odbora za zaštitu na radu- surađuje s rukovoditeljima svih radnih područja na provedbi redovnih aktivnosti planova i mjera sigurnosti, zaštite na radu kao i korektivnih mjera, kontaktira s dobavljačima roba i usluga te zaštitarskim i inspekcijskim ustanovama po naravi posla, operativno organizira uspostavu, vođenje i održavanje poslovne dokumentacije Odjela (knjige nadzora, radne dozvole i upute, evidencije sredstava, opreme, mjera, povreda na radu, štetnih događaja, zapisi inspekcijskih pregleda i sl.) te svih dopisa i izvješća iz poslovanja Odjela, izrađuje periodička izvješća o realizaciji planova i mjera sigurnosti i zaštite na radu u Društvu, prati i primjenjuje zakonske i podzakonske propise te standarde iz područja sigurnosti i zaštite na radu.
Obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova:
- VSS/VŠS fakultet sigurnosti i zaštite na radu / fakultet tehničkog smjera
- radno iskustvo: 3 godine u struci
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje rada na računalu i informatičkih programa

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dokazati ispunjavanje zahtijevanih uvjeta prilažući sljedeće dokumente:
- presliku diplome završenog fakulteta
- životopis
- presliku vozačke dozvole
- dokaz o položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu
- dokaz o položenom stručnom ispitu za protupožarnu zaštitu
- potvrdu o radnom iskustvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO)  

Informacija o ishodima natječajnog postupka - 2018.


Na radno mjesto: INSTRUMENTALAC na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
DARKO ROBERT NINKOVIĆ, SSS tehničar za elektroniku.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 22. veljače 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova: 

 • obilazak objekata vodoopskrbe i odvodnje s obavljanjem poslova redovnog i interventnog održavanja mjerno-regulacijske, instrumentacijske, telemetrijske i komunikacijske opreme i uređaja u objektima vodoopskrbe i odvodnje u skladu s planom održavanja te nalozima Poslovođe održavanja automatike
 • rad na pronalaženju i otklanjanju kvarova na senzorima, mjernim uređajima, pokaznim instrumentima, napajačkim jedinicama, telemetrijskim komponentama te komunikacijskoj opremi i uređajima, postavljanju instalacija, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata i ostale mjerno-regulacijske opreme,
 • sudjelovanje u obavljanju radova vanjskih izvođača na mjerno-regulacijskoj, instrumentacijskoj, telemetrijskoj i komunikacijskoj opremi,
 • evidentiranje utvrđenog prilikom obavljanja radova radi održavanja ažurnosti baze podataka i tehničke dokumentacije,
 • pogonska pripravnost van redovnog radnog vremena.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VKV/SSS tehničar za elektroniku / mehanotroniku ili elektrotehničar slabe struje
- radno iskustvo: 2 godine
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanje
- strani jezik: engleskiNa radno mjesto: VOZAČ na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
DAVOR JAKOVČIĆ, SSS vozač motornog vozila.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 21. svibnja 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova prijevoza u sklopu procesa održavanja mreže vodoopskrbe i odvodnje te sudjelovanja u poslovima redovnog održavanja mreže vodoopskrbe i odvodnje.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS vozač motornog vozila
- vozački ispit C katogorije i položen kod 95
- radno iskustvo: 3 godine
- položen ispit za rad sa autodizalicom
- osnovno znanje rada na računaluNa radno mjesto: TEHNIČAR PRAĆENJA STANJA PROJEKATA INVESTICIJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
MLADEN SEKULIĆ, SSS građevinski tehničar niskogradnje.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 28. svibnja 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje pomoćnih poslova praćenja stanja razvojno-investicijskih projekata. 

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS građevinskog smjera
- radno iskustvo: godinu dana u struci
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje rada na računaluNa radno mjesto: LABORANT/PRIPRAVNIK na određeno vrijeme od 6 mjeseci odabrani su kandidati
- IVANA ŠALIĆ, SSS kemijski procesni tehničar. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 4. lipnja 2018. 
- PETRA JURIŠIĆ, SSS kemijski tehničar. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 4. lipnja 2018. 

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje aktivnosti vezanih uz analizu vode za ljudsku potrošnju, zaprimanje uzoraka vode iz vodoopskrbnog sustava i provođenje potrebnih aktivnosti za  analizu vode.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS kemijski, ekološki ili sanitarno laboratorijski tehničar
- bez radnog iskustva
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto: INŽENJER I PRIPREME I PROVEDBE INVESTICIJA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
ANA MILARDOVIĆ GRABOVAC,VSS diplomirani inženjer građevinarstva.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 15. lipnja 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za samostalno obavljanje poslova pripreme i provedbe tehničko-tehnoloških uvjeta razvojno investicijskih ulaganja na objektima i mrežu u nadležnosti Društva te sudjelovanje u izradi, projektiranju i provedbi razvojno investicijskih planova i projekata. 

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VŠS/VSS građevinskog smjera
- radno iskustvo: 3 godine u struci
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaluNa radno mjesto: INŽENJER II PRIPREME I PROVEDBE INVESTICIJA  na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
MARINA STARČIĆ, VSS magistra inženjerka građevinarstva.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 19. lipnja 2018.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova pripreme i razrade tehničko-tehnoloških uvjeta razvojno investicijskih ulaganja na objektima i mrežu u nadležnosti Društva te za sudjelovanje u izradi, projektiranju i provedbi razvojno investicijskih planova i projekata.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VŠS/VSS građevinskog smjera
- radno iskustvo: godinu dana u struci
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računaluNa radno mjesto: SAMOSTALNI REFERENT ZA LJUDSKE RESURSE na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
KORNELIJA MIKULIĆ KRVAVICA, VSS diplomirani učitelj.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 12. srpnja 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova organiziranja i koordiniranja poslova na izradi plana kadrova i razvojnih programa obrazovanja kadrova u skladu sa potrebama Društva. 

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VSS/VŠS društvenog ili pravnog smjera
- radno iskustvo: 3 godine na sličnim poslovima
- poznavanje rada na računalu
- poznavanje engleskog jezikaNa radno mjesto: INSTALATER MONTER III s opisom poslova: 

 • obavljanje pomoćnih poslova održavanja uređaja i instalacija vodoopskrbnog područja,
 • sudjelovanje u redovnom radu terenske ekipe VOP-a u skladu s radnim uputama i pod stručnim vodstvom voditelja radova (Poslovođa, Instalater monter I),  
 • odlazak izvanredno na teren u sastavu ekipe VOP-a u incidentnim situacijama, neposredna angažiranost na poslovima očitavanja vodomjera, montaže i premještaja priključaka, skidanja i postave raznih cjevovoda, zasuna, hidranata, reducir ventila, obilježavanje trase cjevovoda, narezivanja cijevi i sl., 
 • obavljanje i pomoćne poslove: čišćenje trase cjevovoda, popravak i čišćenje okana, postava i vađenje izolacije, obilježavanje gradilišta i prometnica, tlačenje i ispiranje cjevovoda, utovar i istovar materijala, raznošenje materijala uzduž trase  i sl. 
 • pogonska pripravnost van radnog vremena i povremeni rad noću

na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla NIJE IZVRŠEN IZBOR 
Natječaj je bio raspisan od 29.1.2018. - 5.2.2018.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- KV/PKV vodoinstalater monter
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto: VIŠI ADMINISTRATOR IT PODRŠKE s opisom poslova: 

 • uvođenja, testiranja i postavljanja parametara za računalne, mrežne i telekomunikacijske sustave
 • primjenu i održavanje sustava unutar korisničkog okruženja

na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla NIJE IZVRŠEN IZBOR 
Natječaj je bio raspisan od 5.4.2018. - 16.4.2018.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VŠS/SSS prirodnog ili društvenog smjera - računalstvo
- radno iskustvo 6 godina
- vozački ispit “B” kategorije
- poznavanje engleskog jezika
- napredno poznavanje rada na računalu i informatičkih programaNa radno mjesto: INSTALATER MONTER III s opisom poslova: 

 • obavljanje pomoćnih poslova održavanja uređaja i instalacija vodoopskrbnog područja,
 • sudjelovanje u redovnom radu terenske ekipe VOP-a u skladu s radnim uputama i pod stručnim vodstvom voditelja radova (Poslovođa, Instalater monter I),
 • odlazak izvanredno na teren u sastavu ekipe VOP-a u incidentnim situacijama, neposredna angažiranost na poslovima očitavanja vodomjera, montaže i premještaja priključaka, skidanja i postave raznih cjevovoda, zasuna, hidranata, reducir ventila, obilježavanje trase cjevovoda, narezivanja cijevi i sl.,
 • obavljanje i pomoćne poslove: čišćenje trase cjevovoda, popravak i čišćenje okana, postava i vađenje izolacije, obilježavanje gradilišta i prometnica, tlačenje i ispiranje cjevovoda, utovar i istovar materijala, raznošenje materijala uzduž trase  i sl.
 • pogonska pripravnost van radnog vremena i povremeni rad noću

na neodređeno vrijeme uz probni rad od 60 dana NIJE IZVRŠEN IZBOR 
Natječaj je bio raspisan od 18.6.2018. - 27.6.2018.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- KV/PKV vodoinstalater monter
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto: STROJAR ODVODNJE  na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat
ALFRED LINIĆ- interni premještaj djelatnika unutar Društva. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 9. srpnja 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova obilaska objekata pogona odvodnje i praćenje tehnoloških parametara i stanja tehničke ispravnosti postrojenja i opreme, potom održavanja i otklanjanja manjih kvarova i pogonske pripravnosti van radnog vremena.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS tehnički smjer
- radno iskustvo: 6 mjeseci
- vozački ispit “B” kategorijeNa radno mjesto: MAJSTOR ODRŽAVANJA MREŽE na određeno vrijeme od 6 mjeseci odabrani su kandidati
- GORDAN ŽIGMAN, vodoinstalater. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 18. srpnja 2018. 
- MIRO SIGURNJAK, SSS građevinski tehničar visokogradnje. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 30. srpnja 2018. 

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje rada na održavanju kanalizacjiske mreže i objekata, ispitivanju stanja kanalizacijske mreže,
utvrđivanje na terenu priključenosti na odvodnju i manje građevinske poslove na sanaciji sustava javne odvodnje

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS građevinskog smjera
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanjeNa radno mjesto: ELEKTROMEHANIČAR na određeno vrijeme od 6 mjeseci odabrani su kandidati
- KARLO KRUŽIĆ, SSS tehničar za računalstvo. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 20. srpnja 2018. 
- DARKO ROBERT NINKOVIĆ, SSS tehničar za elektroniku. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 29. kolovoza 2018. (interni premještaj djelatnika).

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje rada na obilasku objekata vodoopskrbe i odvodnje s redovnim i interventnim elektro održavanjem uređaja i instalacija

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS elektromehaničarski ili elektrotehnički smjer
- radno iskustvo: 1 godina
- vozački ispit “B” kategorije
- osnovno informatičko znanje
- poželjan položen stručni ispit za uklopničara u industrijiNa radno mjesto: STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU na određeno vrijeme od 6 mjeseci odabrana je kandidatkinja JELENA ZORIĆ. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 19. rujna 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova: organiziranje i koordiniranje rada jedinice za odnose s javnošću, predstavljanje poslovanja Društva prema javnosti u skladu sa zakonskim i internim odredbama o informiranju, odlukama vlasnika, nalozima direktora Društva  i ostalih nadređenih te zahtjevima medija i korisnika, pripremanje informacija za predstavljanje Društva prema javnosti u skladu sa zakonskim i internim odredbama o informiranju, pripremanje, uređivanje i objavljivanje informacija, uključujući fotografija i video zapisa na internetskim stranicama Društva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija i strategiji poslovanja, rješavanje pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama, pripremanje i izrađivanje odgovora na upite, zahtjeve i pritužbe upućene Društvu i osnivačima, planira i koordinira komunikaciju s medijima.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- VSS fakultet prirodnog ili društvenog smjera
- radno iskustvo: 5 godina
- napredno poznavanje rada na osobnom računalu i korištenja aplikacija iz područja rada
- vozački ispit B kategorijeNa radno mjesto: CCTV OPERATER na određeno vrijeme od 6 mjeseci odabrana je kandidat IGOR KOVAČEVIĆ. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 27. rujna 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova: utvrđivanje stanja sustava odvodnje putem CCTV inspekcije, izrađivanje izvješća s terena i kodiranje stanja kanalizacije te njihovo prilagođavanje za unos u GIS, potom upravljanje vozilom za snimanje prilikom redovnog i interventnog rada na lokacijama sustava odvodnje, briga o održavanju funkcionalne ispravnosti opreme kojom se rukuje, po potrebi rukovanje autodizalicom, operativno rukovođenje ekipom na terenu prilikom utvrđivanja stanja sustava odvodnje te radi pripreme uvjeta za snimanje kao i tijekom snimanja, zatim davanje podataka po obavljenom snimanju Koordinatoru CCTV inspekcije, organiziranje izrade, vođenja i pohrane evidencija dokumentacije u svojoj domeni.
Noćni rad i rad u smjenama prema potrebi.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS tehničkog smjera
- radno iskustvo: godinu dana u struci
- vozački ispit “C1” kategorije
- poznavanje rada na računalu i informatičkih programa
- poznavanje engleskog jezikaNa radno mjesto: POMOĆNIK CCTV OPERATER na određeno vrijeme od 6 mjeseci odabrana je kandidat ALJOŠA VIŠNJIĆ. Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 27. rujna 2018. 

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova: organiziranje i priprema na terenu poslova vezanih uz CCTV inspekciju, prikupljanje podataka o sustavu, provođenje osiguravanja prometa i premošćivanje protoka, postavljanje i rukovanje opremom za snimanje u skladu s radnim uputama i provedenom obukom, sudjelovanje u održavanju funkcionalne ispravnosti opreme kojom rukuje u skladu s pisanim tehničkim uputama i provedenom obukom, upravljanje malim teretnim vozilom prilikom redovnog i interventnog rada na lokacijama sustava odvodnje, a po potrebi i rukovanje autodizalicom, organiziranje izrade, vođenja i pohrane evidencija dokumentacije u svojoj domeni.
Noćni rad i rad u smjenama prema potrebi.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:
- SSS tehničkog smjera
- radno iskustvo: godinu dana u struci
- vozački ispit “C1” kategorije
- poznavanje rada na računalu i informatičkih programa

Posao i karijera

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka na dan 31.12.2016. godine imalo je 308 zaposlenika. Prosječna starost zaposlenika iznosi 45 godina te se može reći da se djelatnost društva temelji na timskom radu mladih zaposlenika punih entuzijazma i starijih zaposlenika punih iskustva.

Zaposlenicima omogućujemo trajnu edukaciju, obrazovanje i usavršavanje u cilju povećanja zadovoljstva naših korisnika i vlasnika te kvalitete u pružanju vodnih usluga. Trajnim usavršavanjem zaposlenici se osposobljavaju za što samostalniji, kreativniji i produktivniji rad.

Od zaposlenika se traži maksimalno zalaganje, prihvaćanje i preuzimanje odgovornosti, donošenje odluka, konstruktivnost u timskom radu, povjerenje, dijeljenje znanja i informacija s ostalim zaposlenicima društva, preuzimanje inicijative, prilagođavanje promjenama, poštivanje korisnika, dobavljača, kolega te aktivno sudjelovanje u cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju.

Tražilica