home | Najčešća pitanja i odgovori
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services

Izdvojena najčešća pitanja

Informirajete se više pročitavši odgovore na upućena nam najčešća pitanja vezana uz vodne usluge na području Rijeke i riječkog prstena.


Vodovodni priključak i interna vodovodna instalacija

Što učiniti u slučaju da kao korisnik sumnjate u neispravnost glavnog ili pomoćnog vodomjera?

Ukoliko postoji takva sumnja, korisnik ima pravo zatražiti izvanredno ispitivanje vodomjera. Zahtjev se podnosi isporučitelju vodnih usluga, a kontrola se obavlja u pravilu srijedom.
Ukoliko se na ispitivanju vodomjer pokaže ispravan, troškove ispitivanja snosi korisnik, a u suprotnome troškove snosi isporučitelj te se korisniku ispostavlja obračun pružene vodne usluge u uobičajenoj/prosječnoj količini u razdoblju.
Obrazac zahtjeva i cjenik dostupan je u rubrici Zahtjevi, savjeti i upute - Zahtjevi.

Kada je moguće premještanje izvedenih postojećih vodovodnih priključaka bliže objektu?

Propisima vezanim uz isporuku vode i pružanje usluge vodoopskrbe određeno je da se vodovodni priključak, koji se sastoji od spojnog voda na sustav javne vodoopskrbe i vodomjernog okna u kojem je smješten glavni vodomjer, izvodi (smješta) na javnoj površini u neposrednoj blizini javne vodovodne mreže.
Vodovodni priključak nije uvijek moguće odmah izvesti u neposrednoj blizini nekretnine, posebno ukoliko je potrebno postojeću javnu vodovodnu mrežu produžiti, odnosno izgraditi nedostajući vodovodni ogranak u neposrednoj blizini objekta.
Prioritete u gradnji nedostajućih dijelova komunalne vodne infrastrukture, kao i za njih izradu potrebne projektne dokumentacije, određuje jedinica lokalne samouprave sukladno osiguranim novčanim sredstvima.
Stalno mjesto priključenja, odnosno premještaj postojećeg vodovodnog priključka, korisnici mogu dogovoriti s djelatnicima Društva tijekom izvođenja građevinskih radova na gradnji nedostajućeg vodovodnog ogranka uz njihov objekt. U tom se slučaju, a prema dogovoru, postojeći vodovodnih priključci premještaju za vrijeme gradnje vodovodnog ogranka o trošku Društva.

Da li korisnik smije dodatno zaštititi okno glavnog vodomjera od smrzavanja?

Korisnik vodnih usluga može dodatno zaštiti okno glavnog vodomjera od smrzavanja na način da postavljena zaštita ne otežava očitanje glavnog vodomjera.

Koji dio insalacija mora održavati korisnik?

Korisnici vodnih usluga dužni su o svojem trošku održavati internu vodovodnu instalaciju, koju sačinjavaju vodovi i cjevovodi koji slijede iza prvog spojnog elementa poslije glavnog vodomjera do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika.
Internu instalaciju održavaju na način da bude u stanju funcionalne ispravnosti kako bi se spriječili gubici vode te spriječilo narušavanje funkcionalnosti sustava javne vodoopskrbe i zdravstvene ispravnosti vode za piće.
Isporučitelj vodnih usluga jedino isključivo obavlja redovno ovjeravanje pomoćnih vodomjera, čiju je ugradnju uvjetovao i ugradio.

Što učiniti ukoliko tlak pod kojim se voda isporučuje ne zadovoljava potrebe korisnika?

Ukoliko isporučitelj vodnih usluga iz opravdanih tehničkih razloga nije u mogućnosti pružati uslugu javne vodoopskrbe s tlakom koji odgovara potrebama korisnika, korisnik može na dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi uređaje kojima će tlak prilagoditi svojim potrebama.

Ukoliko se korisniku isporučuje voda pod tlakom većim od 6 bara na vodovodnom priključku, korisnik vodnih usluga može na dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi regulator tlaka (reducir ventil).
Regulator tlaka ugrađuje se na dijelu interne vodovodne instalacije što je moguće bliže oknu glavnog vodomjera, ali ne i u samo okno glavnog vodomjera.
 
Za povećanje talaka pod kojim se voda isporučuje korisniku, on može na dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi sustav nadotlačivanja (hidrofor, hidropak) na način da se ne naruše uvjeti pružanja usluge javne vodoopskrbe drugim korisnicima vodnih usluga. Sustav nadotlačivanja izvodi se za dijelove građevine koji nemaju zadovoljavajući tlak.Uvećani troškovi zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama

Da li je moguć otpis troška nastao zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama?

U navedenom slučaju nije moguć otpis troška slijedom odredbi Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, kojima su između ostalog određena prava i dužnosti korisnika vodnih usluga. Istima je propisana  obveza korisnika da održava o svojem trošku internu vodovodnu instalaciju, koju sačinjavaju svi cjevovodi i uređaji iza prvog spojnog elementa poslije glavnog vodomjera do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika vodnih usluga, te da podmiri svu količinu isporučenih vodnih usluga koja je utvrđena na glavnom vodomjeru, uključujući i onu količinu koja je istekla zbog kvara.

Da li je moguć otpis dijela duga za potrošnju vode koji je vezan uz obračun odvodnje i naknada na onu količinu vode koja je istekla zbog puknuća vodovodne cijevi iza glavnog vodomjera?

Navedeno nije moguće slijedom propisa kojima je uređena djelatnost isporuke vodnih usluga.
Zakonskim i podzakonskim aktima propisano je da se vodne usluge, odnosno usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, te naknade za razvoj, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda obračunavaju na ukupnu količinu vode koja je isporučena objektu, registrirana i očitana na glavnom vodomjeru korisnika.
Kao isporučitelj vodne usluge u obvezi smo korisniku obračunati isporučene vodne usluge i naknade kako na količinu vode koju je korisnik potrošio tako i na količinu vode koja je istekla zbog kvara na dijelu instalacije koju korisnik mora o svojem trošku održavati.

Na koji način je moguće olakšati korisnicima podmirenje uvećanih računa za pružene vodne usluge zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama?

Shvaćajući visinu troška koji nastane zbog kvara na internim vodovodnim instalacijama i u tom slučaju iznosa obračunate pružene vodne usluge, korisnicima se u podmirenju ispostavljenih računa za vodne usluge može pomoći omogućavanjem njihova obročnog plaćanja. Za navedeno je potrebno uputiti pisani zahtjev na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. - Dolac 14, 51000 Rijeka.
U pravilu se omogućava obročno plaćanje do 10 rata, a broj rata je ovisan o iznosu izdanih računa.Obračun pružene vodne usluge

Zašto je moguće da se obračunata pružena vodna usluga razlikuje od stanja očitanog na pomoćnom vodomjeru kojim se mjeri količina isporučene vode stanu?

Obračun vodne usluge može se razlikovati od stanja očitanih na pomoćnim vodomjerima stanara, a da su oni ispravno očitani. Propisima vezanim uz isporuku vodnih usluga određeno je da se vodna usluga obračunava na temelju očitanog stanja na glavnom vodomjeru i raspodjeljuje se korisnicima na osnovu očitanog stanja na pomoćnim vodomjerima, pri čemu su korisnici dužni snositi i razlike nastale između stanja očitanog na glavnom vodomjeru i zbroja stanja očitanih na pomoćnim vodomjerima. Razlika se korisnicima obračunava proporcionalno očitanim stanjima na pomoćnim vodomjerima. Način obračuna naveden je u ugovoru koji korisnici skalaju s Društvom te je sukladan uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga propisanih Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, koji su objavljeni na ovim web stranicama u rubrici Zakoni, Pravilnici, Odluke
Suvlasnici zgrade imaju pravo izmijeniti način obračuna i odlučiti da se u slučaju kvara na zajedničkim internim vodovodnim instalacijama razlika u količini vode između one koja je isporučena zgradi (evidentirana na glavnom vodomjeru) i zbroja potrošene vode u stanovima (evidentirana po svim pomoćnim vodomjerima) raspodijeli na sve suvlasnike zgrade u jednakim dijelovima ili da je podmiruju iz pričuve putem upravitelja. S ovakvom odlukom potrebno je da Društvo pisanim putem obavijesti  upravitelj zgrade ili ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade.Voda za piće

Kvaliteta i karakteristika vode koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

U pružanju usluge javne vodoopskrbe u cijelosti se poštuju zahtjevi koje propisuje norma sustava upravljanja sigurnošću hrane odnosno vode za piće – ISO 22000:2005. 
Kvaliteta vode višestruko se kontrolira i stručno nadzire u svakoj fazi procesa vodoopskrbe, od zahvaćanja „sirove“ vode izvorišta, njezine dezinfekcije do ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće isporučene korisnicima.
Voda iz slavine je pitka te ne zahtijeva upotrebu filtra za vodu i kućanske aparate za pripremu vode za piće.
Kontrola voda izvorišta koja se koriste u vodoopskrbi Rijeke i okolice dokazuje da je riječ o vrlo čistim vodama u prirodi koje imaju vrlo povoljne fizikalno-kemijske osobine - bezbojne su boje, bistre, blago alkalnog pH, optimalne temperature. To su krške vode kalcij hidrogenkarbonatnog tipa, meke do umjereno tvrde vode (7.90 Nj–10.10 Nj) s niskim sadržajem klorida i sulfata. Hranjive soli: amonij, nitriti, nitrati i fosfati ispitane su u vrlo niskim koncentracijama ili na nivou granica osjetljivosti za pojedinu metodu.
Kako je voda s izvorišta šireg riječkog područja prirodno pogodna za piće, za ljudsku potrošnju je dovoljan postupak dezinfekcije klorovim dioksidom. Doza klor dioksida održava se na najnižoj koncentraciji potrebnoj za zadržavanje zdravstvene ispravnosti vode na putu kroz vodoopskrbni sustav do samog korisnika. Postupak dezinfekcije je strogo kontroliran i njime se ne mijenja dobar i osvježavajući okus i kvaliteta izvorske vode.Odvodnja otpadnih voda

Iz javne kanalizacije se šire neugodni mirisi - što učiniti?

Neugodni mirisi u sustavu javne odvodnje otpadnih voda nastaju uslijed raspadanja organske tvari i anaerobnog stanja, a uzrokuje ih više elemenata - karakteristike sustava, optimalna iskorištenost mreže, karakteristike upuštene otpadne vode itd. To je složen problem koji se može pojaviti i kada je sustav odvodnje dimenzioniran i izgrađen prema pravilima struke, a na njega utječu i vremenske prilike, posebno jugo.

Kako bi se smanjilo širenje neugodnih mirisa iz sustava javne odvodnje na području Rijeke i riječkog prstena učestalo se ispiru kanalizacijske cijevi, na pojedinim slivnicima i rešetkama za prikupljanje oborinske odvodnje postavljeni su sifoni, primjenjuju se posebni mikrobiološki preparati za eliminaciju neugodnih mirisa u kanalizaciji i sl. Djelatnici Društva redovito obilaze teren, vrše monitoring i pojačano održavaju sustav odvodnje, čiste taloge u kraćim intervalima na kritičnim mjestima kanalizacijske mreže te se po potrebi u slivnike ulijeva voda kako bi se napunili sifoni. Naime,  u dijelovima u kojima je izgrađen mješoviti sustav javne kanalizacije, tj. u kojima se istim cjevovodom prikupljanju oborinske i sanitarne otpadne vode, u sušnim razdobljima se kod smanjenog priliva otpadnih voda talozi zadržavaju duže u cjevovodima, pa je i jače primjetno razvijanja plinova neugodnih mirisa i njihovo širenje iz kanalizacije.

Ukoliko osjetite da se iz sustava javne odvodnje šire neugodni mirisi pozovite nas i obavijestiti nas o tome na broj telefona 211 906 kako bi izašli na teren, zabilježili točno vrijeme i lokaciju , kao i vremenske uvjete u tom trenutku. Ovakvim pozivom pomoći ćete nam da otkrijemo uzrok pojavi neugodnih mirisa te da utvrdimo prave mjere koje je moguće poduzeti za rješavanje ili umanjenje problema s kojim ste nam se obratili.

Osim već navedenog, kao naš korisnik i sami nam možete pomoći i pridonijeti smanjenju širenja neugodnih mirisa iz kanalizacijskog sustava tako da u njega ne bacate otpad koji se taloži te da imate ispravno izvedenu internu kanalizacijsku instalaciju.

Kako mora biti izvedena interna kanalizacijska instalacija da ne uzrokuje neugodne mirise?

Naime neispravno izvedena interna kanalizacijska instalacija objekta jedan je od najčešćih razloga zbog kojih nastaju neugodni mirisi u objektu, a koji može utjecati i na pojavu širenja neugodnih mirisa iz javne kanalizacije. Interna kanalizacijska instalacija izvedena je na propisan način i sukladno pravilima struke ukoliko su na njoj ugrađene odzrake za provjetravanje odvoda, i to na način da su ventilacijske cijevi postavljene do iznad krova i zaštićene propisanom kapom, te da su svi odvodi unutar objekta, kao što su WC školjka, umivaonik, kupaonska kada, kupaonski tuš, kuhinjski sudoper i slično, spojeni na sifone izvedene u obliku „V“i „S“ kod kojih je zatvor vodom osiguran na način da je potopljen pod vodom. Obveze vlasnika da na opisani način moraju izvesti interne kanalizacijske instalacije objekta koji se priključuje na javnu kanalizaciju su i propisane aktima vezanim uz priključenje i korištenje usluge javne odvodnje.

Što se ne smije bacati i ubacivati u kanalizaciju?

Molimo da u kanalizaciju ne bacate i ne upuštate:

 • krpe, higijenske uloške, vlažne rupčiće, najlonske vrećice, ljepljive vrpce i sl.
 • potrošni medicinski materijal (rukavice, gaze, maske, šprice i zavoji i sl.)
 • ulja i masti
 • ostatke hrane
 • dlake i perje
 • kamenje, vapnene ostatke i ostatke građevinskih materijala
 • strugotine metala, drva i plastike
 • staklo
 • kiseline, lužine, agresivne i ostale štetne tekućine (ostaci kemikalija i boja te sl.)
 • pepeo i trosku
 • gnojiva.

Zajedničko odgovorno ponašanje pridonijet će kvaliteti rada cijelog sustava odvodnje i osigurati zaštitu okoliša.

 

Tražilica