home | Otpadna voda EU projekt odvodnje aglomeracija Rijeka
O nama
Voda za piće
Otpadna voda
> Povijest
> Uređaj Delta
> Fekalna stanica
> Analiza otpadne vode
> EU projekt odvodnje aglomeracija Rijeka
Zahtjevi, savjeti i upute
Javna nabava
Posao i karijera
Obavijesti
Novosti
Zakoni, Pravilnici, Odluke
Info materijal
Kontakt
Najčešća pitanja i odgovori
KD ViK
Mapa weba
Korisni linkovi
Grad Rijeka
Hrvatske vode
Državna uprava za vode RH
Hrvatsko društvo za zaštitu voda
Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije
European union of national associations of water suppliers and waste water services
Potpisani ugovori o financiranju vodno-komunalnog projekta na području riječke aglomeracije vrijednog preko 1,76 milijardi kuna

Rijeka, 13. srpanj 2018.
Danas su u prostorijama Grada Rijeke potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, jednog od najvećih u provedbi vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske.
Ovim projektom vrijednim 1.761.563.462,00 kn dostićiće se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, povećati stupanj zaštite izvorišta pitke vode i smanjiti zagađenje mora te osigurati dobro stanje voda, zaštititi vodne i o vodi ovisne ekosustave putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području pet jedinica lokalnih samouprava koje čine područje aglomeracije Rijeka, a to su dva grada - Rijeka i Kastav te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje. Sufinancirat će se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. i to u visini do 1.256.548.480,00 kn, što čini 71,33% troškova.
Danas sklopljenim ugovorima utvrđena je vrijednost projekta, način financiranja i najviši iznos bespovratnih EU sredstava te međusobna prava i obveze uključenih strana. Potpisali su ih ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković, gradonačelnik Grada Rijeke mr.sc. Vojko Obersnel i direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrej Marochini.Više od 73% vrijednosti Projekta aglomeracije Rijeka sufinancirat će se iz EU fondova

Projekt vrijedan više od 1,76 milijardi kn Europska unija će financirati do 71.33% troškova, odnosno 1,26 milijardi kn. Konačan iznos utvrdit će se nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka realizacije.

Preostali dio u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Pri tom Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.164.000,00 kn. 
Preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurati naše društvo - KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita, za koji smo u četvrtak, 12. srpnja 2018. godine, dobili suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke. Riječ je o kreditu kod Erste&Steiermarkische bank d.d., kao poslovne banke putem koje Hrvatska banka za obnovu i razvitak vrši kreditiranje po programu Infrastruktura.
Iznos kredita je 134.687.000,00 kn, krajnji rok korištenja 31.12.2023., a rok otplate 15 godina po isteku roka korištenja. Ovaj kredit će se otplaćivati iz dijela cijene za razvoj gradova i općina uključenih u projekt. Jedinice lokalnih samouprava na čijem području će se realizirati ovaj projekt sklopile su Ugovor o partnerstvu kojim su ujedno izrazile i spremnost za preuzimanje obaveza  u slučaju nemogućnosti izvršenja istih od strane našeg društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o..


 Veliki i složen Projekt aglomeracije Rijeka jedan od strateških projekata u državi

Realizacija projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, obuhvaća ukupno 120 projekata po podsustavima, i predviđena je u razdoblju od 2019. godine kroz 66 mjeseci.
Točna dinamika realizacije svakog pojedinog dijela ovog EU projekta bit će poznata po završetku postupka nabave i ugovaranja izvođenja radova.
Dinamiku i faze realizacije projekta (izvođenja radova) određivat će:

 1. Definirani redoslijed gradnje prema funkcionalnosti sustava odvodnje (dogradnja u dijelovima koji se po izgradnji mogu pustiti u funkciju)
 2. Usklađenost dinamičkog plana s prometnom koncepcijom pojedinih dijelova aglomeracije
 3. Usklađenost dinamičkog plana sa zahtjevima drugih javnih investicija.


Osiguranim novčanim sredstvima izgradit će se pročišćivač otpadnih voda na Delti drugog stupnja pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Uređaj će imati kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika. 
Potom će se izgraditi i rekonstrukirati oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica, a istovremeno će se izvoditi i radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Na ovaj način projektom je predviđeno povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje, ali i povećanje kvalitete vodoopskrbe.

Trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se sa 68% na oko 92% do 2023. godine. U dugoročnom razdoblju do 2028. godine predviđeno je dodatno proširenje sustava odvodnje kojim bi se omogućila priključenost za oko 98% stanovništva.
Povećanje priključenosti predviđeno je i rješavanjem problema s priključenjem dijela objekata koji su ispod razine kanalizacijskog kolektora, kako novoizgrađenih tako i postojećih, a što je neizbježno pri izrazito brdovitom području na kojem je smještena aglomeracija Rijeka. Za priključenje na javni sustav odvodnje i tih objekata koji su ispod razine ugrađenih kanalizacijskih cjevovoda dobavit će se velik broj malih lokalnih internih crpnih stanica, njih 2.514 također pomoću eurspkih novčanih sredstava.

Nadalje, ovim je projektom, osim proširenja i dogradnje, predviđena i rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje. Planiranom rekonstrukcijom će se optimizirati postojeći mješoviti sustava, spriječiti negativni utjecaji kišnih preljeva na more duž grada Rijeke, riješiti problem prodora mora u kanalizacijski sustav, taloženja u glavnim obalnim mješovitim kolektorima paralelnih s obalom i s izrazito malim padom zbog čega se smanjuje njihova prohodnost i sl.

Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje je nemoguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Tim zamjenama će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% te povećati kvaliteta vodoopskrbe korisnika. Sadašnji gubici vode u riječkom vodoopskrbnom sustavu u prihvatljivim su granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.

Na području grada Rijeke radovi će se izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda. Zahvati na vodno-komunalnoj infrastrukturi bit će u gradu Kastvu izvedeni na oko 23 kilometra kanalizacije i 9 kilometara vodovoda, u općini Viškovo na oko 41 kilometar kanalizacije i 19 kilometara vodovoda, u općini Čavle na oko 28 kilometara kanalizacije i 17 kilometara vodovoda te u općini Jelenje na oko 44 kilometra kanalizacije i 24 kilometra vodovoda.Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. gospodin Andrej Marochini prilikom potpisivanja ugovora istaknuo je uspješan timski rad stručnjaka različitih profila, koji je omogućio ovaj za naše društvo dugo očekivani događaj. Zahvalio je svim sugrađanima i javno pravnim tijelima koji su prepoznali važnost ovog Projekta te svojim pozitivnim stavom pripomogli uspješnom rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Postupak je bio zahtjevan i obilan  jer su se imovinsko pravna pitanja rješavala za 3.828 čestica. Istaknuo je suradnju s Hrvatskim vodama koje su svojim novčanim sredstvima sufinancirale sa 88% izradu studijsko-projektne dokumentacije, ukupno vrijedne 65 milijuna kn.

Najavio je nove izazove u predstojećem razdoblju - kako u provedbi postupaka šest vrsta nabave (za nadzor, upravljanje projektom, njegovom vidljivošću, izvođenje radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi, potom za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te nabavu potrebne opreme), tako i kod izvođenja radova čiji će uspjeh ovisiti i o profesionalnosti, pouzdanosti, točnosti i stručnosti izvođača i nadzora, ali i razumijevanja sugrađana.Potpisnici:

 • Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza su bili
  - Grad Rijeka, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel
  - Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, koje zastupa direktor Andrej Marochini
 • Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., odnosno Posebnih uvjeta Ugovora za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ su bili
  - Posredničko tijelo razine 1 - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, koje zastupa ministar dr.sc. Tomislav Ćorić
  - Posredničko tijelo razine 2 - Hrvatske vode, koje zastupa generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković
  - Korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova - Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, koje zastupa direktor Andrej Marochini
 • Ugovora o sufinanciranju projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ su bili
  - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, koje zastupa ministar dr.sc. Tomislav Ćorić
  - Hrvatske vode, koje zastupa generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković
  - Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, koje zastupa direktor Andrej Marochini

 

Odobreno financiranje EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“

Rijeka, 11. lipanj 2018.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. odobreno je financiranje projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije.
Riječ je o strateškom investicijskom projektu Republike Hrvatske kojim su obuhvaćeni zahvati na vodno-komunlanoj infrastrukturi u dva grada - Rijeci i Kastvu te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje Aglomeracije Rijeka.

Projektom je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe. Time će se na području aglomeracije Rijeka stupanj priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje povećati s postojećih 68% na 92%.

Odluka o financiranju donijeta je temeljem rezultata provedenih faza postupka dodjele sredstava. Procjenu projektne prijave izvršilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 te Hrvatske vode kao Posredničko tijelo razine 2.
Ukupno procijenjeni prihvatljivi troškovi projekta iznose 1.76 milijardi kuna. Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije iznose 1.25 milijardi kuna odnosno 71,3% iznosa prihvatljivih izdataka projekta. EU projekt aglomeracije Rijeka sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, a provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. Preostalih 29,24% (ili oko 515 milijuna kuna) potrebnih sredstava osigurat će se iz nacionalnih sredstava.Sljedeći korak po donošenju Odluke o financiranju je usuglašavanje sadržaja te u predstojećem razdoblju potpisivanje Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava i o sufinanciranju kojima će se utvrditi međusobna prava i obveze između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Realizacijom projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ ispunit će se obveze i rokovi uvođenja europskih standarda u vodno-komunalnu djelatnost, definiranih tijekom pregovora Republike Hrvatske i Europske komisije.

Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka s izgradnjom novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz fondova Europske unije
Priprema i realizacija ovog Projekta ima za cilj izgradnju vodno komunalnih građevina na području aglomeracije Rijeka (područje grada Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje i Čavle) kojima će se ispuniti obveze i rokovi uvođenja europskih standarda u vodno-komunalnu djelatnost, definiranih tijekom pregovora Republike Hrvatske i Europske komisije u okviru poglavlja 27. Okoliš po pitanju osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom te doprinosa poboljšanju stanja vode upravljanjem komunalnim otpadnim vodama.
EU projekt aglomeracije Rijeka jedan od najvećih projekata u vodno-komunalnom sektoru koji su trenutno u pripremi u državi po Planu provedbe vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske. Njegova vrijednost procjenjuje se na iznos od oko 1.761.563.000,00 kuna.
Obuhvaća izgradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, potom gradnju i rekonstrukciju oko 217 kilometara kanalizacije i 126 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe.
Dogradnjom sustava javne odvodnjeosigurat će se u kratkoročnom razdoblju do 2023. godine priključenost na javnu kanalizaciju za oko 92% stanovništva aglomeracije Rijeka. U dugoročnom razdoblju do 2028. godine predviđeno je dodatno proširenje sustava odvodnje kojim bi se omogućilo priključenost za oko 98% stanovništva.
Postojeći način odvodnje sa septičkim jamama zadržao bi se u rijetko naseljenim rubnim područjima aglomeracije.
Projektom obuhvaćenim ulaganjima u vodno komunalne građevine dostići će se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), koja u smislu provedbe predstavlja jedan od najskupljih pravnih akata Europske unije. Potom se osigurava i dobra kvaliteta vode za piće u skladu s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) te se pozitivno utječe na stanje vodnih tijela i osigurava dobro stanje recipijenta prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o kvaliteti vode za kupanje (2006/7/EZ).


Realizacija EU projekta aglomeracije Rijeka predviđena je u više faza u razdoblju od 2018. do kraja 2023.godine.

Bitni elementi usklađivanja kroz realizaciju:

 1. Definiranje redoslijeda gradnje po principu funkcionalnosti sustava odvodnje.
 2. Usklađivanje dinamičkog plana s prometnom koncepcijom pojedinih dijelova aglomeracije.
 3. Usklađivanje dinamičkog plana sa zahtjevima drugih javnih investicija.

Točnija dinamika realizacije svakog pojedinog dijela projekta dogradnje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka bit će poznata nakon konačnog prihvaćanja aplikacije projekta, tj. osiguranja potrebnih novčanih sredstava za realizaciju te po završetku postupka nabave i ugovaranja izvođenja radova.

EU projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rijeka 2017. - 2023.  prezentacijski film

DOKUMENTI:

Komponente EU projekta aglomeracije RijekaA IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA – ZAPAD
13 PROJEKATA:
7,8 km vodovod, 17,8 km kanalizacija, 9 crpnih stanica, 7 retencija, 10 kišnih preljeva, 2 separatora

GRAĐEVINSKE DOZVOLE:

 • A.1. GD - Transportni kolektori Škurinje i Viškovo
 • A.2. GD - Transportni kolektori Zamet i Kantrida
 • A.3. GD - Podsustav Škurinjski kolektor
 • A.4. GD - Podsustav Željeznički kolodvor
 • A.5. GD - Podsustav Mlaka
 • A.6. GD - Podsustav Martinkovac - Kantrida - dionica D
 • A.7.1. GD - Podsustav Martinkovac - Kantrida - dionica A
 • A.7.2. GD - Rasteretni kolektor Martinkovac - dionica B
 • A.7.3. GD - Rasteretni kolektor Martinkovac - dionica C
 • A.8. GD - Podsustav Treći maj I
 • A.9. GD - Podsustav Portić
 • A.10. GD - Retencijski bazen Dječja bolnica Kantrida
 • A.11. GD - Retencijski bazen Treci maj II

LOKACIJSKE DOZVOLE:

 • A.1. LD - Transportni kolektori Škurinje i Viškovo
 • A.2. LD - Transportni kolektori Zamet i Kantrida
 • A.3. LD - Podsustav Škurinjski kolektor
 • A.4. LD - Podsustav Željeznički kolodvor
 • A.5. LD - Podsustav Mlaka
 • A.5. LD - Podsustav Mlaka (izmjena i dopuna)
 • A.6. LD - Podsustav Martinkovac - Kantrida - dionica D
 • A.7.1. LD - Podsustav Martinkovac - Kantrida - dionica A
 • A.8. LD - Podsustav Treći Maj I
 • A.9. LD - Podsustav Portić
 • A.9. LD - Podsustav Portić (rješenje o ispravci greške)
 • A.10. LD - Retencijski bazen Dječja bolnica Kantrida
 • A.11. LD - Retencijski bazen Treći Maj II


B IZGRADNJA TRANSPORTNIH KOLEKTORA I OPTIMIZACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE RIJEKA – ISTOK
11 PROJEKATA:
6,7 km vodovod, 15,6 km kanalizacija, 9 crpnih stanica, 5 retencija, 10 kišnih preljeva, 1 separator

GRAĐEVINSKE DOZVOLE:

 • B.1.1. GD - Transportni kolektor K1 kroz Zvonimirovu i Krešimirovu ulicu
 • B.1.2. GD - Transportni kolektor K1 kroz Adamićevu do UPOV-a
 • B.2. GD - Transportni kolektor Brašćine, produžetak kolektora Grobnik
 • B.4. GD - Kanalizacijski kolektor Martinšćica
 • B.5. GD - Podsustav Žabica - tržnica
 • B.6. GD - Podsustav Brajdica
 • B.7. GD - Podsustav Adamićev gat - 1. faza
 • B.8. GD - Podsustav Školjić
 • B.9. GD - Podsustav Kružna ulica
 • B.10. GD - Rekonstrukcija postojećih kišnih preljeva

LOKACIJSKE DOZVOLE:

 • B.1.1. LD - Transportni kolektor K1 kroz Zvonimirovu i Krešimirovu ulicu
 • B.1.2. LD - Transportni kolektor K1 kroz Adamićevu ulicu do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • B.2. LD - Transportni kolektor Brašćine, produžetak kolektora Grobnik
 • B.3. LD - Kanalizacijski kolektor Trsat i Pećine
 • B.4. LD - Kanalizacijski kolektor Martinšćica
 • B.5. LD - Podsustav Žabica - tržnica
 • B.6. LD - Podsustav Brajdica
 • B.7. LD - Podsustav Adamićev gat
 • B.8. LD - Podsustav Školjić
 • B.9. LD - Podsustav Kružna ulica
 • B.10. LD - Rekonstrukcija postojećih kišnih preljeva


C PROŠIRENJE RIJEKA
17 PROJEKATA:
14,6 km vodovod, 41,2 km kanalizacija, 29 crpnih stanica

GRAĐEVINSKE DOZVOLE:

 • C.0.1. GD - Podsustav Pehlin - Turnić
 • C.0.2. GD - Podsustav Gornji Zamet
 • C.0.3. GD - Podsustav Kantrida - Zamet
 • C.0.4. GD - Tibljaši - Škurinje II faza
 • C.0.5. GD - Tibljaši - Škurinje III faza
 • C.0.6. GD - Podsustav Banderovo - Brašćine - Pulac - Trsat
 • C.0.7. GD - Podsustav Sušačka Draga
 • C.1.1. GD - Zona A3 Gornja Drenova - IV i V faza
 • C.1.1. GD - Zona A3 Gornja Drenova - IV i V faza (rj o ispravci greške)
 • C.1. GD - Zona A3 Gornja Drenova
 • C.1. GD - Zona A3 Gornja Drenova (rj o ispravci greške)
 • C.2. GD - Podsustav Drenova
 • C.2.1. GD - Donja Drenova sjever II faza
 • C.2.2. GD - Donja Drenova jug II faza
 • C.3.1.1. GD - Pletenci Hosti Rujevica zona H-3
 • C.3.1.1. GD - Pletenci Hosti Rujevica zona H-3 (rješenje o produženju važenja dozvole)
 • C.3.1.2. GD - Pletenci Hosti Rujevica zona H-4
 • C.3.1.2. GD - Pletenci Hosti Rujevica zona H-4 ((rješenje o produženju važenja dozvole)
 • C.3.1. GD - Pletenci Hosti Rujevica zona H-1
 • C.3.1. GD - Pletenci Hosti Rujevica zona H-1 (izmjena i dopuna)
 • C.3. GD - Pletenci Hosti Rujevica zona H-2
 • C.3. GD - Pletenci Hosti Rujevica zona H-2 (izmjena i dopuna)
 • C.4. GD - Pletenci Hosti Rujevica zona H-5

LOKACIJSKE DOZVOLE:

 • C.0.1. LD - Podsustav Pehlin - Turnic
 • C.0.2. LD - Podsustav Gornji Zamet
 • C.0.2. LD - Podsustav Gornji Zamet (izmjena i dopuna)
 • C.0.3. LD - Podsustav Kantrida - Zamet
 • C.0.3. LD - Podsustav Kantrida - Zamet (izmjena i dopuna)
 • C.0.4.-C.0.5. LD - Tibljaši - Škurinje II, III i V faza
 • C.0.4.-C.0.5. LD - Tibljaši - Škurinje II, III i V faza (izmjena i dopuna)
 • C.0.4.-C.0.5. LD - Tibljaši - Škurinje II, III i V faza (rješenje o produženju važenja)
 • C.0.6. LD - Podsustav Banderovo - Brašćine - Pulac - Trsat
 • C.0.6. LD - Podsustav Banderovo - Brašćine - Pulac - Trsat (izmjena i dopuna)
 • C.0.7. LD - Podsustav Sušačka Draga
 • C.1.-C.1.1. LD - Zona A3 Gornja Drenova
 • C.1.-C.1.1. LD - Zona A3 Gornja Drenova (izmjena i dopuna)
 • C.1.-C.1.1. LD - Zona A3 Gornja Drenova (rj o ispravci 27.05.14)
 • C.1.-C.1.1. LD - Zona A3 Gornja Drenova (rj o ispravci 16.09.14)
 • C.2. LD - Podsustav Drenova
 • C.2. LD - Podsustav Drenova (izmjena i dopuna)
 • C.2.1. LD - Donja Drenova - sjeve
 • C.2.1. LD - Donja Drenova - sjever (izmjena i dopuna veljača 2012)
 • C.2.1. LD - Donja Drenova - sjever (izmjena i dopuna kolovoz 2013)
 • C.2.1. LD - Donja Drenova - sjever (rješenje o ispravci srpanj 2015)
 • C.2.2. LD - Donja Drenova - jug
 • C.2.2. LD - Donja Drenova - jug (izmjena i dopuna)
 • C.2.2. LD - Donja Drenova - jug (rješenje o ispravci)
 • C.3.1.1. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-3
 • C.3.1.1. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-3 (rješenje o produženju važenja)
 • C.3.1.2. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-4
 • C.3.1.2. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-4 (rješenje o produženju važenja)
 • C.3.1. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-1
 • C.3.1. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-1 (izmjena i dopuna)
 • C.3.1. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-1 (rješenje o ispravci greške)
 • C.3. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-2
 • C.3. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-2 (izmjena i dopuna)
 • C.3. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-2 (rješenje o ispravci greške)
 • C.4. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-5
 • C.4. LD - Pletenci-Hosti-Rujevica H-5 (rješenje o produženju važenja)


D PROŠIRENJE KASTAV
14 PROJEKATA:
10,5 km vodovod, 30,3 km kanalizacija, 14 crpnih stanica

GRAĐEVINSKE DOZVOLE:

 • D1-0.1. GD - Zona 4-1 (Kastav)
 • D2-0.2. GD - Zona 4-2 (Kastav)
 • D3-0.3. GD - Zona 5 (Kastav)
 • D4-1.1. GD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 3
 • D4-1.1.1. GD - Zona dijela naselja Martinkovac
 • D4-1.1.1. GD - Zona dijela naselja Martinkovac (rješenje o ispravci greške)
 • D4-1.1.1. GD - Zona dijela naselja Martinkovac (izmjena i dopuna potvrde glavnog projekta)
 • D5-1.2. GD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 2
 • D5-1.2.1. GD - Zona 1 (Kastav)
 • D5-1.2.2. GD - Zona 2 (Kastav)
 • D6-1.3. GD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 1
 • D6-1.3.1. GD - Zona 3 (Kastav)
 • D7-1.4. GD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 0
 • D8-2.1. GD - Podsustav Srdoči - Grbci
 • D8-2.1.1. GD - Zona 6 (Kastav)
 • D8-2.1.2. GD - Srdoči jug i vodovodni ogranci
 • D8-2.1.2. GD - Srdoci jug (rješenje o produženju važenja dozvole)

LOKACIJSKE DOZVOLE:

 • D1-0.1. LD - Zona 4-1 (Kastav)
 • D2-0.2. LD - Zona 4-2 (Kastav)
 • D3-0.3. LD - Zona 5 (Kastav)
 • D4-1.1. LD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 3
 • D4-1.1.1. LD - Zona dijela naselja Martinkovac
 • D4-1.1.1. LD - Zona dijela naselja Martinkovac (Izmjena i dopuna)
 • D5-1.2. LD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 2
 • D5-1.2. LD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 2 (Rješenje o produženju)
 • D5-1.2.1. LD - Zona 1 (Kastav)
 • D5-1.2.1. LD - Zona 1 (Kastav) (Izmjena i dopuna)
 • D5-1.2.2. LD - Zona 2 (Kastav)
 • D5-1.2.2. LD - Zona 2 (Kastav) (Izmjena i dopuna)
 • D6-1.3. LD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 1
 • D6-1.3. LD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 1 (Izmjena i dopuna)
 • D6-1.3.1. LD - Zona 3 (Kastav)
 • D7-1.4. LD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 0
 • D7-1.4. LD - Sanitarni kolektor Rubeši - dionica 0 (Rješenje o produženju)
 • D8-2.1. LD - Podsustav Srdoči - Grbci
 • D8-2.1. LD - Podsustav Srdoči - Grbci (izmjena i dopuna)
 • D8-2.1. LD - Podsustav Srdoci - Grbci (Rjesenje o ispravci u izmjeni i dopuni)
 • D8-2.1.1. LD - Zona 6 (Kastav)
 • D8-2.1.2. LD - Srdoči jug i vodovodni ogranci
 • D8-2.1.2. LD - Srdoči jug i vodovodni ogranci (Rješenje o produženju)


E PROŠIRENJE VIŠKOVO
23 PROJEKTA:
18,8 km vodovod, 40,7 km kanalizacija, 28 crpnih stanica

GRAĐEVINSKE DOZVOLE:

 • E2-0.2. GD - Kanalizacija, CRPNA STANICA 12 i vodovodni ogranak u ulici Straža
 • E3-0.3. GD - Kanalizacija, CS13 i vodovodni ogranci u ulicama Straža i Baretićevo
 • E4-1. GD - Pehlin - Marinići P-4
 • E4-1.1. GD - CRPNA STANICA -1.13.1
 • E5-2. GD - Naselje Marinići 3-4-5
 • E5-2.1. GD - FEKALNI KOLEKTOR-1.7.1.a
 • E5-2.2. GD - CRPNA STANICA -1.7.3
 • E5-2.3. GD - CRPNA STANICA -1.7.4
 • E5-2.4. GD - CRPNA STANICA - 1.9.1
 • E5-2.5. GD - CRPNA STANICA - 2.2
 • E6-3. GD - Naselje Viškovo 1-3
 • E6-3.1. GD - CRPNA STANICA -1.2.5
 • E6-3.2. GD - FEKALNI KOLEKTOR-1.2.6
 • E6-3.3. GD - CRPNA STANICA - 4.1.3
 • E6-3.4. GD - CRPNA STANICA - 4.1.4
 • E6-3.5. GD - CRPNA STANICA - 4.4.5
 • E6-3.6. GD - FEKALNI KOLEKTOR-4.5.b, FEKALNI KOLEKTOR-4.5.2, FEKALNI KOLEKTOR-4.5.2.1 i FEKALNI KOLEKTOR-4.5.3
 • E6-3.7. GD - Gornji Jugi 44-1 - 44A
 • E6-3.7. GD - Gornji Jugi 44-1 - 44A (izmjena i dopuna)
 • E7-4. GD - Naselje Mladenići - Viškovo
 • E7-4.1. GD - CS-3.11
 • E7-4.2. GD - CS-3.13.1
 • E7-4.3. GD - CS-3.16.1

LOKACIJSKE DOZVOLE:

 • E1-0.1. LD - Naselje Marinići 1-2
 • E2-0.2. LD - Kanalizacija, CRPNA STANICA 12 i vodovodni ogranak u ulici Straža
 • E3-0.3. LD - Kanalizacija, CRPNA STANICA 13 i vodovodni ogranci u ulicama Straža i Baretićevo
 • E4-1. LD - Pehlin - Marinići P-4
 • E4-1.1. LD - CRPNA STANICA -1.13.1
 • E4-1.1. LD - CRPNA STANICA -1.13.1 (izmjena i dopuna)
 • E4-1.1. LD - CRPNA STANICA -1.13.1 (rješenje o otklanjanju pogrešaka u izmjeni)
 • E5-2. LD - Naselje Marinići 3-4-5 (II izmjena i dopuna)
 • E5-2. LD - Naselje Marinići 3-4-5
 • E5-2. LD - Naselje Marinići 3-4-5 (izmjena i dopuna)
 • E5-2.1. LD - FEKALNI KOLEKTOR-1.7.1.a
 • E5-2.1. LD - FEKALNI KOLEKTOR-1.7.1.a (izmjena i dopuna)
 • E5-2.2. LD - CRPNA STANICA -1.7.3
 • E5-2.2. LD - CRPNA STANICA -1.7.3 (rješenje o otklanjanju pogreške)
 • E5-2.3. LD - CRPNA STANICA -1.7.4
 • E5-2.4. LD - CRPNA STANICA -1.9.1
 • E5-2.4. LD - CRPNA STANICA -1.9.1 (rješenje o otklanjanju pogreške)
 • E5-2.5. LD - CRPNA STANICA -2.2
 • E6-3. LD - Naselje Viškovo 1-3
 • E6-3. LD - Naselje Viškovo 1-3 (izmjena i dopuna)
 • E6-3.1. LD - CRPNA STANICA -1.2.5
 • E6-3.2. LD - FEKALNI KOLEKTOR-1.2.6
 • E6-3.3. LD - CRPNA STANICA -4.1.3
 • E6-3.4. LD - CRPNA STANICA -4.1.4
 • E6-3.5. LD - CRPNA STANICA -4.4.5
 • E6-3.6. LD - FEKALNI KOLEKTOR-4.5.b, FEKALNI KOLEKTOR-4.5.2., FEKALNI KOLEKTOR-4.5.2.1. i FEKALNI KOLEKTOR-4.5.3
 • E6-3.7. LD - Gornji Jugi 44-1 - 44A (izmjena i dopuna)
 • E6-3.7. LD - Gornji Jugi 44-1 - 44A
 • E7-4. LD - Naselje Mladenići - Viškovo
  E7-4. LD - Naselje Mladenići - Viškovo (rješenje o otklanjanju pogrešaka veljača 2015)
 • E7-4. LD - Naselje Mladenići - Viškovo (rješenje o otklanjanju pogrešaka lipanj 2015)
 • E7-4.1. LD - CRPNA STANICA -3.11
 • E7-4.1. LD - CRPNA STANICA -3.11 (rješenje o otklanjanju pogreške)
 • E7-4.2. LD - CRPNA STANICA -3.13.1
 • E7-4.2. LD - CRPNA STANICA -3.13.1 (izmjena i dopuna)
 • E7-4.3. LD - CRPNA STANICA -3.16.1


F PROŠIRENJE ČAVLE
26 PROJEKATA:
20,8 km vodovod, 35,2 km kanalizacija, 24 crpne stanice

GRAĐEVINSKE DOZVOLE:

 • F1-0.1. GD - Cernik - Podvrh
 • F2-1. GD - Centar Čavle
 • F2-1.1. GD - Banjevac
 • F2-1.2.1. GD - Žeželovo selo - mreža
 • F2-1.2.2. GD - Žeželovo selo - faza 1 - pristupni put
 • F2-1.2.2. GD - Žeželovo selo - faza 2 - crpna stanica
 • F2-1.3. GD - Žubrovo
 • F2-1.4. GD - Bujanovo
 • F2-1.5. GD - Lišćevica
 • F3-2. GD - Podčudnić
 • F3-2.1. GD - Bok
 • F4-3. GD - Vlačina
 • F4-3.1. GD - Jezero
 • F4-3.2. GD - Selina
 • F5-4. GD - Zastenice II
 • F6-5. GD - Zastenice I
 • F7-6. GD - Dražice D-1
 • F7-6.1. GD - Dražice D-10
 • F7-6.2. GD - Dražice - Jelenje
 • F7-6.3. GD - Dražice D-8
 • F7-6.3.1. GD - Dražice D-9
 • F8-7. GD - Lukeži-Jelenje
 • F9-8. GD - Lukeži
 • F9-8.1. GD - Jelenje J-3
 • F9-9. GD - Jelenje J-1
 • F9-10. GD - Jelenje J-2

LOKACIJSKE DOZVOLE:

 • F1-0.1. LD - Cernik - Podvrh
 • F2-1. LD - Centar Čavle
 • F2-1.1. LD - Banjevac
 • F2-1.2.1. LD - Žeželovo selo - mreža
 • F2-1.2.2. LD - Žeželovo selo - CRPNA STANICA i put
 • F2-1.3. LD - Žubrovo
 • F2-1.4. LD - Bujanovo
 • F2-1.5. LD - Lišćevica
 • F3-2. LD - Podčudnić
 • F3-2.1. LD - Bok
 • F4-3. LD - Vlačina
 • F4-3.1. LD - Jezero
 • F4-3.2. LD - Selina
 • F5-4. LD - Zastenice II
 • F6-5. LD - Zastenice I
 • F7-6. LD - Dražice D-1
 • F7-6.1. LD - Dražice D-10
 • F7-6.2. LD - Dražice - Jelenje
 • F7-6.3. LD - Dražice D-8
 • F7-6.3.1. LD - Dražice D-9
 • F8-7. LD - Lukeži-Jelenje
 • F9-8. LD - Lukeži
 • F9-8.1. LD - Jelenje J-3
 • F9-9. LD - Jelenje J-1
 • F9-10. LD - Jelenje J-2


G PROŠIRENJE JELENJE
15 PROJEKATA:
20,4 km vodovod, 36,6 km kanalizacija, 13 crpnih stanica

GRAĐEVINSKE DOZVOLE:

 • G1-1. GD - Dražice D-2
 • G1-1.1. GD - Dražice D-5
 • G2-2.1. GD - Dražice D-3
 • G2-2.1.1. GD - Dražice D-4
 • G3-2.2. GD - Dražice D-11
 • G3-2.2.1. GD - Dražice D-6
 • G3-2.2.2. GD - Dražice D-7
 • G4-2.3. GD - Podkilavac PK-1
 • G4-2.3.1. GD - Podkilavac PK-2
 • G4-2.3.2. GD - Podkilavac PK-3
 • G5-3.1. GD - Podhum PH-1
 • G5-3.1.1. GD - Podhum PH-4
 • G6-3.2. GD - Podhum PH-2
 • G8-3.4. GD - Soboli

LOKACIJSKE DOZVOLE:

 • G1-1. LD - Dražice D-2
 • G1-1.1. LD - Dražice D-5
 • G2-2.1. LD - Dražice D-3
 • G2-2.1.1. LD - Dražice D-4
 • G3-2.2. LD - Dražice D-11
 • G3-2.2.1. LD - Dražice D-6
 • G3-2.2.1. LD - Dražice D-6 (rješenje o otklanjanju pogreške)
 • G3-2.2.2. LD - Dražice D-7
 • G4-2.3. LD - Podkilavac PK-1
 • G4-2.3.1. LD - Podkilavac PK-2
 • G4-2.3.2. LD - Podkilavac PK-3
 • G5-3.1. LD - Podhum PH-1
 • G5-3.1.1. LD - Podhum PH-4
 • G6-3.2. LD - Podhum PH-2
 • G7-3.3. LD - Podhum PH-3 (nepravomoćna)
 • G8-3.4. LD - Soboli


H UPOV RIJEKA
kapaciteta 200.000 ES, II stupanj pročišćavanja (biološka obrada otpadnih voda)
i obrada mulja do sadržaja od min 90% suhe tvari

LOKACIJSKA DOZVOLA:

H. LD - UPOV Rijeka

DOKUMENTI:
Tražilica
Upiti vezani uz kanalizaciju