Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Informacija o ishodima natječajnog postupka

Na radno mjesto:  INSTALATER MONTER IIII - nema odabranih kandidata, natječaj će se ponovno raspisati.

Na radno mjesto: OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA - nema odabranih kandidata, natječaj će se ponovno raspisati.

  Na radno mjesto: DJELATNIK ODRŽAVANJA OBJEKTA POGONA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat DAMIR MIŠKULIN, SSS elektromehaničar.
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 24. siječnja 2019.

  Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

  • obavlja poslove za osiguranje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta i uređenja okoliša objekata u nadležnosti Pogona.
  • temeljem naloga Poslovođe sustava, a u svrhu provedbe procesa rada, prati stanje parametara kvalitete vode na vodoopskrbnim objektima i o tome vodi zapise na za to propisanom mediju (pogonska knjiga i sl.).
  • pomaže u radovima redovnog i interventnog održavanja, servisiranja, revizija i rekonstrukcija u skladu s uputama voditelja radova.Kontrolira i sprečava ulazak neovlaštenih osoba u zaštitno podruèje objekata u nadležnosti Pogona.
  • izvještava Poslovođu sustava o stanju objekata na kojima izvršava poslove i provedenim aktivnostima te uočenim nedostacima.
  • rad po potrebi obavlja u smjenama.Obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih.

  Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

  • SSS/KV tehničkog smjera
  • radno iskustvo: 6 mjeseci
  • vozački ispit “B” kategorije
  • poznavanje engleskog jezika

   Na radno mjesto: POMOĆNIK CCTV OPERATER na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat DARIO LINIĆ, SSS tehničar za brodostrojarstvo i SSS vozač motornog vozila (interni premještaj djelatnika unutar Društva)

   Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

   • organizira i radi pripremu na terenu za poslove vezane uz CCTV inspekciju
   • prikuplja podatke o sustavu.Provodi osiguravanje prometa i premošćivanje protoka
   • postavlja i rukuje opremom za snimanje u skladu s radnim uputama i provedenom obukom
   • sudjeluje u održavanju funkcionalne ispravnosti opreme kojom rukuje u skladu s pisanim tehničkim uputama i provedenom obukom
   • upravlja malim teretnim vozilom prilikom redovnog i interventnog rada na lokacijama sustava odvodnje
   • po potrebi rukuje autodizalicom
   • organizira izradu, vođenje i pohranu evidencija dokumentacije u svojoj domeni

   Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

   • SSS tehničkog smjera
   • radno iskustvo: godinu dana u struci
   • vozački ispit “C1” kategorije
   • poznavanje rada na računalu i informatičkih programa
   • poznavanje engleskog jezika

    Na radno mjesto: REFERENT ANALITIČKE EVIDENCIJE DOBAVLJAČA na određeno vrijeme od 6 mjeseci odabrana je kandidatkinja TAMARA GRIKINIĆ, SSS ekonomski stručni suradnik

    Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 21. siječnja 2019.

    Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

    • obavlja poslove knjiženja izlaznih i ulaznih računa u skladu s prethodno ustanovljenim radnim postupcima te usmenim nalozima voditelja Odjela ili rukovoditelja Službe.
    • u svrhu provedbe procesa obavlja sljedeće radne aktivnosti: zaprima i provjerava izvode i ostalu dokumentaciju o stanju plaćanja dobavljačima, izrađuje i kontrolira kompenzacije prema dobavljačima i kupcima, izrađuje i kontrolira obračun kamata, arhivira poslovnu dokumentaciju po obavljenim radnim aktivnostima (izvodi, izvješća i sl.), izvodima otvorenih stavki usklađuje stanja otvorenih stavki dobavljača i kupaca.
    • operativno surađuje na usklađivanju analitičke evidencije kupaca i dobavljača s financijskim knjigovodstvom.
    • prati i primjenjuje zakonske i podzakonske propise te standarde iz područja analitičkog knjigovodstva dobavljača prema uputama voditelja Odjela i samostalno.
     obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih.

     Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

     • SSS ekonomska škola - ekonomski smjer
     • radno iskustvo: 2 godina
     • poznavanje rada na računalu i informatičkih programa

      Na radno mjesto: STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat DRAŽEN KONTIĆ, VSS,diplomirani inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera,
      Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 8. siječnja 2019.

      Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

      • izrađuje prijedloge planova i mjera (sigurnosni postupci, osobna zaštitna oprema i sredstva, osposobljavanje radnika, osiguranje objekata i radilišta, vođenje knjige nadzora i sl.)
      • provodi plan unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu te po potrebi pokreće korektivne radnje
      • kontrolira usluge iz područja zaštite i sigurnosti na radu koje za potrebe Društva
       obavljaju vanjske ustanove te ispostavljene račune, kao i račune za dobavljenu opremu
      • izrađuje pisane upute o provedbi sigurnosnih mjera pri izvođenju radova te obilazi gradilišta sa svrhom nadzora primjene istih te davanja dodatnih usmenih uputa
       sudjeluje u inspekcijskim pregledima zaštite na radu, kontroli opreme, daje podatke inspektorima, potpisuje zapisnik te organizira korektivne mjere po nalazima
       sudjeluje u radu povjerenstava za nabavu zaštitnih sredstava i opreme, timova za rješavanje incidentnih situacija u poslovanju Društva te daje očitovanja za ugradnju sigurnosnih uvjeta u investicijske projekte
      • aktivno sudjeluje u radu Odbora za zaštitu na radu
       surađuje s rukovoditeljima svih radnih područja na provedbi redovnih aktivnosti planova i mjera sigurnosti, zaštite na radu kao i korektivnih mjera
       kontaktira s dobavljačima roba i usluga te zaštitarskim i inspekcijskim ustanovama po naravi posla
      • operativno organizira uspostavu, vođenje i održavanje poslovne dokumentacije Odjela (knjige nadzora, radne dozvole i upute, evidencije sredstava, opreme, mjera, povreda na radu, štetnih događaja, zapisi inspekcijskih pregleda i sl.) te svih dopisa i izvješća iz poslovanja Odjela
      • izrađuje periodička izvješća o realizaciji planova i mjera sigurnosti i zaštite na radu u Društvu
      • prati i primjenjuje zakonske i podzakonske propise te standarde iz područja sigurnosti i zaštite na radu.

      Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

      • VSS/VŠS fakultet sigurnosti i zaštite na radu / fakultet tehničkog smjera
      • radno iskustvo: 3 godine u struci
      • vozački ispit “B” kategorije
      • poznavanje rada na računalu i informatičkih programa
      • najosnovnije poznavanje stranih jezika

       Na radno mjesto: REFERENT PRODAJE I NAPLATE na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja NATAŠA SABLIĆ, SSS ekonomski tehničar,
       Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 9. siječnja 2019.

       Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

       • operativno surađuje/komunicira sa strankama/potrošačima.
       • obavlja poslove naplate na blagajni Društva, evidencije naplate, kontrole usklađenosti izvoda/dnevne rekapitulacije naplate s uplaćenim iznosom u skladu s prethodno uspostavljenim radnim postupcima te usmenim nalozima Voditelja Odjela prodaje i naplate.
       • u svrhu provedbe procesa obavlja sljedeće radne aktivnosti:
        prikuplja podatke za izradu računa potrošnje vode, obrađuje i kontrolira podatke te obračunava kamate
       • kontrolira uplate izvršene u poštanskim uredima i unosi podatke o uplatama putem banaka, Fina-e i ostalih financijskih institucija
       • kontrolira i prati naplatu i otvorene stavke kupaca prodaje vode
       • ispisuje obrasce za pokretanje postupaka ovrha, priprema dokumentaciju za ovrhu, prati naplatu istih izvještava nadređenog referenta o statusu ovrhe, obračunava kamate
        priprema obrasce koji se dostavljaju potrošačima (obavijesti o povećanoj potrošnji, obrasci za dostavu potrošnje po stanovima, opomene po dugovanjima, vraćeni računi, prijepisi računa itd.)
       • zaprima i arhivira poslovnu dokumentaciju iz područja prodaje (ugovori, rješenja, dopisi, prijepisi, promjene vodomjera, nalozi za skidanje i postavu i svu potrebnu dokumentaciju).

       Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

       • SSS ekonomski smjer
       • radno iskustvo: 1 godina
       • poznavanje rada na računalu i informatičkih programa

        Na radno mjesto: INŽENJER SUSTAVA PROIZVODNJE ZA SIGURNOST VODE, pripravnik na određeno vrijeme od 12 mjeseci odabrana je kandidatkinja ANJA PINTAR, VSS magistra inženjerka ekoinženjerstva
        Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 7. prosinca 2018.

        Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

        • Organizira, koordinira i rukovodi radom HACCP tima
        • Izrađuje, održava, aktivno provodi i nadzire sustav upravljanja kvalitetom i sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.
        • Priprema, izrađuje i održava (ažurira) pripadajuću dokumentaciju sustava upravljanja kvalitetom i sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.
        • Pruža stručnu pomoć članovima tima pri izradi i primjeni dokumentacije sustava kvalitete.
        • Predlaže, analizira i odobrava dostavljene zahtjeve za izradu novog izdanja/revizije dokumentacije sustava kvalitete.
        • Obavlja poslove planiranja, nadzire, organizira i provodi interne audite u odjelima i službama.
        • Predlaže i provodi popravne radnje za otklanjanje utvrđenih nesukladnosti te prati realizaciju.
        • Izrađuje plan izobrazbe, programe osposobljavanja djelatnika i potreba iz područja sustava kvalitete.
        • Izrađuje godišnji plan i neovisnu ocjenu sustava upravljanja kvalitetom i Upravinu ocjenu te sve potrebne podloge za izradu.
        • Provodi ocjenu sustava upravljanja kvalitetom i sigurnosti vode za ljudsku potrošnju i predlaže poboljšnja.
        • Predlaže mjere za unapređenje sustava kvalitete i sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.
        • Organizira i vodi sastanke, audite i verifikacije iz područja sustava kvalitete i sigurnosti vode za ljudsku potrošnju.
        • Ocjenjuje uspješnost rješenja nesukladnosti i popravnih/preventivnih radnji o čemu daje izvješće rukovoditelju Službe.
        • Primjenjuje zakonske i podzakonske propise iz djelokruga rada Službe te osigurava primjenu istih.

        Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

        • VSS kemijsko-tehnološki fakultet ili biotehnološki fakultet
        • vozački ispit “B” kategorije
        • poznavanje rada na računalu i informatičkih programa
        • poznavanje engleskog jezika
        • ostale vještine: rukovodne i organizacijske sposobnosti te komunikativnost