Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Plan poslovanja za 2019. godinu

Obim vodne usluge

Isporuka vode u 2019. godini planirana je u iznosu od 13.200.000 m3, što je za 0,8% više u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2018. Najvećim dijelom voda se planira isporučivati domaćinstvima. Udio zastupljenosti prodaje vode domaćinstvima iznosi 66,7%. Ostali dio čini prodaja vode poslovnim subjektima u iznosu od 24,6% te drugim isporučiteljima vodnih usluga u iznosu od 8,7%.
Planirani prosječni broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2019. godini je 86.000.
Skupljanje otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda u 2019. godini planira se u iznosu od 7.800.000 m3, što je za 1,3% više u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2018. godinu. U ukupnoj planiranoj količini otpadne vode koja će se zbrinuti i pročistiti sa 69,2% su zastupljena domaćinstva, a poslovni subjekti s 30,8%.
Planirani prosječni broj korisnika vodnih usluga javne odvodnje (skupljanja i pročišćavanje otpadne vode) u 2019. godini je 61.000. Usluga pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja (poznatijih pod nazivom septička jama) i otpadnih voda iz sabirnih jama u 2019. godini planirana je u količini od 9.600 m3, što je više za 3,2% u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2018.

Broj radnika i plaće

Planirani broj radnika za 2019. godinu iznosi 320. Broj radnika ostaje na razini Plana 2018. godine, a u odnosu na Rebalans Plana poslovanja za 2018. godinu veći je za 8 radnika.
U 2019. godini 6 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.
Na 32. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. studenog 2017. godine donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Organizacije i sistematizacije Društva, kojom je dovršen proces reorganizacije Društva.
No kako je dana 12. srpnja 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“ bile su nužne izmjene postojeće Organizacije Društva. Iz Sektora tehničkih poslova, Službe za pripremu i provedbu izdvojena je posebna Jedinica za provedbu projekata.
Troškovi osoblja planirani su u skladu sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2019. godinu. Prosječne bruto plaće radnika planirane su na temelju usvojene organizacijske strukture prema Pravilniku o radu i elementima utvrđenima u Kolektivnom ugovoru.
Naknade radnicima su planirane u skladu s odredbama važećeg Kolektivnog ugovora.

Rezultat poslovanja

Planirani financijski rezultat poslovanja za 2019. je pozitivan i to u iznosu od 50.000 kn.
Rezultat je to razlike između planiranog ukupnog prihoda u iznosu od 129.457.600 kn i planiranog ukupnog rashoda u iznosu od 129.407.600 kn.
U nastavku se pojašnjavaju detaljnije planirani iznosi po vrstama prihoda i rashoda.

Prihodi

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi.

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda.

 • Od prodaje planirano je u ovoj godini prihodovati 110.938.000 kn. Najveći dio, u iznosu od 105.152.580 kn, planira se prihodovati od prodaje vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina, zatim od prodaje dopunskih usluga iz djelatnosti (poput izgradnje i projektiranja priključaka, pražnjenja malih sanitarnih uređaja, prihvata otpadne vode na fekalnoj stanici i dr.) u iznosu od 3.650.940 kn i od ostalih usluga (prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode i ostalo) u iznosu od 2.134.480 kn.
 •  Ostale poslovne prihode čine prihodi od državnih potpora za sučeljavanja po više osnova, ukidanje rezerviranja, naknade šteta te prihodi od naplate iz prethodne godine. Od toga se planira prihodovati u ovoj godini 17.694.100 kn. 

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 825.500 kn od redovnih i zateznih kamata te ostalih prihoda.

Rashodi

Ukupne rashode čine poslovni i financijski rashodi.

U 2019. godini poslovni rashodi planirani su u iznosu od 127.574.500 kn, a uključuju:

 • 40.557.800 kn za materijalne troškove (električna energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, nabavljena voda, redovno održavanje, intelektualne sluge, komunalne usluge, materijal i vanjske usluge za dopunske djelatnosti i ostali troškovi),
 • 36.500.000 kn za troškove osoblja
 • 38.370.000 kn za amortizaciju
 • 6.959.200 kn za ostale troškove (naknade za zaposlena po Kolektivnom ugovoru, premije osiguranja, subvencije, bankarske usluge, komunalne naknade i dr.)
 • 1.400.000 kn za vrijednosno usklađivanje
 • 2.714.000 kn za rezerviranja
 • 1.073.500 kn za ostale poslovne rashode (subvencija vodnih usluga i ostalo).

Financijski rashodi Društva planirani su u iznosu od 1.833.100 kn.

Subvencije vodnih usluga

Za korisnike socijalnog programa jedinica lokalne samouprave koje su vlasnici Društva i na čijem smo području isporučitelji vodne usluge planirano je pružanje vodnih usluga na teret troškova poslovanja do visine od 5% prihoda iz osnovne djelatnosti.
Korisnici socijalnog programa oslobođeni su plaćanja troškova osnovne cijene vode i odvodnje te naknada za razvoj za pruženu vodnu uslugu (javne vodoopskrbe i javne odvodnje) do 5 m3 po članu domaćinstva te troškova čišćenja septičkih i sabirnih jama u iznosu do 12 m3 godišnje po domaćinstvu.

Ukupni troškovi subvencije vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje s porezom na dodanu vrijednost u 2019. godini planirani su u iznosu od 673.000 kn. Od toga se:
- 360.000 kn odnosi na subvenciju vodne usluge vodoopskrbe,
- 258.000 kn na skupljanje otpadnih voda i
-  55.000 kn na pročišćavanje otpadnih voda.

Investicijske aktivnosti Društva

Planom održavanja predviđeno je iz amortizacije Društva u 2019. godini uložiti ukupno 30.270.500 kn u investicijske aktivnosti na vodno-komunalnoj infrastrukturi.
Od toga se 19.839.100 kn planira uložiti u građevine javne vodoopskrbe - aktivnosti zamjene i rekonstrukcije vodnih građevina i mreže te aktivnosti u funkciji smanjivanja gubitaka vode i povećanja standarda u sustavu vodoopskrbe, poput uvođenja vodomjera novije generacije više klase točnosti.
U građevine javne odvodnje otpadnih voda planira se uložiti 9.395.800 kn.
Za ostale investicijske aktivnosti planira se 1.035.600 kn.
Za potrebe redovnog održavanja planira se izdvojiti 15.985.900 kn, od toga 11.740.000 kn za vodoopskrbu, 2.495.900 kn za skupljanje otpadnih voda (kanalizaciju), 950.000 kn pročišćavanje otpadnih voda i 800.000 kn za režijske jedinice.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu

Ukupno je predviđeno u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda investirati 242.049.954 kn, od čega:

 • 19,2% iz naknada za razvoj,
 • 6,7% iz državnog proračuna,
 • 20,1% iz sredstava Hrvatskih voda, 
 • 45,0% iz EU sredstava,
 • 4,0% iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave i
 • 4,9% iz drugih izvora financiranja - kredita. 

Planom gradnje u 2019. godini predviđena su ulaganja od:

 • 18.670.500 kn u projekte I. prioriteta (A.1.) koji su od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini
 • 154.081.000 kn u projekte I. prioriteta (A.2.) koji obuhvaća EU projekt aglomeracije Rijeka 
 • 69.298.454 kn u projekte II. prioriteta koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi.

  
Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.1.)

 • vodoopskrba - ukupno 5.155.500 kn za:
  završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbe visinske zone Kostrena i početak izrade glavnih projekata;
  nastavak izrade projektne dokumentacije za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) i izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak;
  nastavak izrade studijske analize (koncepcijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka - utvrđivanje "nultog" stanja s mjerenjima i izrada hidrauličkog modela s kalibriranjem;
  gradnju dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D-427, kao dijela vodoopskrbnog sustava kojim će se u konačnosti ostvariti spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav te poboljšati vodoopskrba šireg područja od Streljane preko Podbrega i Marčelja do Kastva.
 • odvodnja – ukupno 8.255.000 kn za:
  gradnju sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina - D 427 Čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – Čvor Rujevica (A7);
  izradu projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda cjelokupnog područja Aglomeracije Klana (naselja Klana i Studena);
  otplatu kreditnih obveza kanalizacije Grobnik,
 • zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje – ukupno 5.260.000 kn
  izrada studijsko-projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture pomoću novčanih sredstava iz fondova Europske unije i to za EU projekt aglomeracije Rijeka (područje Rijeke, Kastva, Viškova, Čavli i Jelenja), Bakar-Kostrena i Kraljevica.

Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.2.)

Ukupna planirana ulaganja za 2019. godinu iznose 154.081.000 kn , a obuhvaćaju planirana sredstva za EU projekt - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 2019, za dodatne usluge i ostale troškove projekta i bankarske troškove kredita vezane za realizaciju EU projekta.

Razvojni zahvati Prioriteta II (vodoopskrbe i odvodnja) investirat će se na području:

 • Rijeke u ukupnom iznosu od 33.971.167 kn
 • Bakra u ukupnom iznosu od 11.652.943 kn
 • Kastva u ukupnom iznosu od 2.400.518 kn
 • Kraljevice u ukupnom iznosu od 1.588.771 kn
 • Kostrene u ukupnom iznosu od 3.415.432 kn
 • Čavli u ukupnom iznosu od 2.468.135 kn
 • Viškova u ukupnom iznosu od 12.255.751 kn
 • Jelenja u ukupnom iznosu od 1.221.500 kn
 • Klane u ukupnom iznosu od 324.237 kn. 

 

S cjelovitim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2019. godini, uključujući izvore financiranja, planirani iznos investicije te popis ulica i područja u kojima će se izvoditi građevinski radovi i izraditi projektne dokumentacije, možete se upoznati u niže dostupnim dokumentima (pdf.)