Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

Izgadnja vodovodnog ogranka Donji Jugi do kućnog broja 5 (Viškovo)

početak: 6. studeni 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana.

Tijekom izvođenja radova na izgradnji vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od oko 93 metra u Viškovu, na lokaciji Donji Jugi, promet će se privremeno odvijati  uz regulaciju prometnim znakovima.

Rehabilitacija mješovitog kanalizacijskog kolektora u Krčkoj ulici

početak radova:14. listopada 2019.
predviđeni rok završetka radova: 15. studeni 2019.

Radovi na održavanju – rehabilitaciji mješovitog kanalizacijskog kolektora u dužini 50 metara na stepeništu u Krčkoj ulici do prilaza na nogostup u Zvoniirovoj ulici izvodit će se metodom bez iskapanja.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati uz privremenu regulaciju, postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova sukladno prometnom rješenju, preusmjeravanjem i uvođenjem ograničenja u njegovu odvijanju.

Rehabilitacija mješovitog kanalizacijskog kolektora u Marohnićevoj ulici

početak radova:14. listopada 2019.
predviđeni rok završetka radova: 15. studeni 2019.

Radovi na održavanju – rehabilitaciji mješovitog kanalizacijskog kolektora u dužini 300 metara u Marohnićevoj ulici izvodit će se metodom bez iskapanja.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati uz privremenu regulaciju, postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova sukladno prometnom rješenju, preusmjeravanjem i uvođenjem ograničenja u njegovu odvijanju. 

Rehabilitacija mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Andrije Peruča

početak radova: 23. rujna 2019.
predviđeni rok završetka radova: 31. listopada 2019.

Radovi na održavanju – rehabilitaciji mješovitog kanalizacijskog kolektora u dužini 300 metara u ulici Andrije Peruča izvodit će se metodom bez iskapanja.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati uz privremenu regulaciju, postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova sukladno prometnom rješenju, preusmjeravanjem i uvođenjem ograničenja u njegovu odvijanju.

Projekt: Izgradnja sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na dionici Mladenići - Ronjgi županijske ceste Ž 5055

U sklopu rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž 5055 na dionici Mladenići – Ronjgi uz radove na izgradnji nogostupa, kolničke konstrukcije, javne rasvjete, oborinske odvodnje, DTK mreže, prelaganja niskonaponske i srednjenaponske elektroenergetske mreže te uređenja privoza izvode se i radovi na rekonstrukciji oko 1.300 m javnog vodovoda te pripremi u istoj dužini kanalizacijskog sustava.

početak radova: 1.8.2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 340 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na snazi će se biti privremena regulacija prometa. Promet će biti reguliran semaforima i po potrebi ručno uz određena ograničenja.
Uvodi se zabrana prometovanja za vozila ukupne mase veće od 3.5 tona, osim za ona lokalnog stanovništva i poduzetnika koja će moći prometovati prema unaprijed dogovorenim terminima s Upravo Općine Viškovo ili Izvođačem radova. Po potrebi će biti izmještena autobusna stajališta, odnosno korigiran vozni red (više informacija na web stranicama Autotroleja d.o.o.)
Prilikom izvođenja izuzetno složenih radova na pojedinim lokacijama trase promet će biti zatvoren za sav motorni promet osim za interventna vozila (hitna medicinska služba, policija, vatrogasci) i lokalno stanovništvo.

Sanacija podmorskog ispusta Dječja bolnica Kantrida

Zbog dotrajalosti i i lošeg stanja havarijskog ispusta dužine 75 m izvršit će se njegova sanacija.
Početak radova: 17.9.2019.
Rok izvođenja radova je do kraja mjeseca studenog 2019. 

Sanacija podmorskog ispusta Bivio

Zbog dotrajalosti i i lošeg stanja havarijskog ispusta dužine 51 m izvršit će se njegova zamjena.
Početak radova: 17.9.2019.
Rok izvođenja radova je do kraja mjeseca studenog 2019.

Zamjena vodovodnog ogranka u ulicama Miroslava Krleže i Bartola Kašića (naselje Srdoči)

početak radova: 1. srpnja 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 120 kalendarskih dana (4 mjeseca)

Tijekom gradnje vodovodnih ogranaka profila DN 100 mm u ukupnoj dužini od 400 metara promet će biti privremeno reguliran prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje polovine cesta i naizmjenično odvijanje prometa.

Krešimirova ulica - Rekonstrukcija i dogradnja oko 1 km sustava javne odvodnje otpadnih voda te poboljšanje postojećeg sustava javne vodoopskrbe

početak radova: 24. lipnja 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 12 mjeseci

Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji transportnog kanalizacijskog kolektora uz rekonstrukciju postojećeg vodovoda i polaganje DTK mreže, na trasi dužine oko 1 km koja se proteže od raskrižja s Ulicom Blaža Polića do raskrižja s Ulicom Milutina Barača, promet će se odvijati dvosmjerno na dva sjeverna prometna traka.

Rekonstrukcija i dogradnja vodno-komunalne infrastrukture (javna kanalizacija i javni vodovod) u Krešimirovoj ulici dio je strateškog projekta Republike Hrvatske sufinanciranog bespovratnim europskim sredstvima - "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka".

Bakar - rekonstrukcija vodovoda CS Kukuljanovo - VS Vojskovo

početak: 12. lipanj 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 365 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji tlačnog cjevovoda i izgradnji opskrbnog cjevovoda od crpne stanice„Kukuljanovo“ do vodospreme „Vojskovo“ te prelaganju i izgradnji dijela transportnih cjevovoda iz smjera vodospreme „Vojskovo“ prema industrijskoj zoni, kao i proširenju (dogradnji podruma) zasunske komore vodospreme, promet će se odvijati privremeno uz regulaciju prometnim znakovima i signalizacijom.