Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Aglomeracija Klana

Aglomeraciju Klana čine naselja Klana, Studena, Škalnica, Lisac i Breza.
Zbog međusobne udaljenosti ovih naselja sustavi odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda za svako će se pojedino naselje rješavati samostalno.

Prema Direktivi 91/271/EEZ i Planu provedbe vodno komunalnih direktiva koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila u studenom 2010. godine rješavanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih  voda aglomeracije Klana nije uvršteno u program provedbe do 2019. godine, odnosno 2023. godine s potrebom uspostavljanja odgovarajućeg sustava javne odvodnje i odgovarajućeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda jer se radi aglomeraciji ispod 2.000 ekvivalent stanovnika.

Međutim, u cilju pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata pristupili smo izradi potrebne dokumentacije u cilju zaštite okoliša od negativnih utjecaja prilikom ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda te primjene standarda kakvoće efluenta, ali i dosezanja maksimalnog stupnja priključenja na vodoopskrbni sustav, dosezanja odgovarajuće kvalitete usluge vodoopskrbe, kao i smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži.

Općina Klana čija naselja čine aglomeraciju Klana smještena je u zaleđu Primorsko goranske županije. Zbog velike udaljenosti od aglomeracije Rijeka (sustava javne odvodnje na području dva grada Rijeke i Kastva te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje) i ekonomske neopravdanosti priključenja - spajanja ovih dviju aglomeracija, sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području općine Klana u cijelosti će biti autonoman i izdvojen. Obrađene otpadne vode planiraju se ispuštati u podzemlje.

 

REALIZACIJA PROJEKTA:

Tijekom 2017. i 2018. godine izrađena su Koncepcijska idejna rješenja za „Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području naselja Klana“ i za „Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području naselja Studena“ (dva najveća naselja na području općine Klana). 
U tijeku su radnje vezane uz postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
Po konačnoj ocjeni pristupit će se izradi daljnje studijske i projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola te za prijavu sufinanciranja razvojnih zahvata gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Klana.