Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena)

Na području općine Kostrena i naselja Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo i Kukuljanovo te Bakar u gradu Bakru predviđena je postojećom radnom verzijom studijske dokumentacije izgradnja gotovo 73 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda i 21 kanalizacijska crpna stanica te 1 retencijski bazen i 2 kišna preljeva s istovremenom rekonstrukcijom oko 20 kilometra postojeće kanalizacije i oko 10 kilometara vodovoda.
Gradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja, dimenzioniranog na 19.000 ekvivalent stanovnika (korisnika) previđena je u Kostreni.

CILJ PROJEKTA:

 • dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama,
 • povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode i
 • smanjenje zagađenje mora te
 • osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) 

 

Aglomeraciju Kostrena (Bakar-Kostrena) čini područje:

 • naselja Doričići, Dujmići, Glavani, Perovići, Randići, Rožmanići, Sveta Lucija, Šodići, Urinj, Vrh Martinšćice, Žurkovo, Žuknica i Paveki na području Općine Kostrena i 
 • naselja Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo i Kukuljanovo te Bakar na području Grada Bakra

Postojeće stanje:

Kanalizacija je izgrađena na području industrijske zone R-27 i R-29/1 u Kukuljanovu u dužini od 25 kilometra s pročišćavanjem otpadnih voda na dva biodiska, u naselju Bakar u dužini od 5,7 kilometra te u naseljima Sveta Lucija, Šodići, Žuknica i Paveki u Kostreni u ukupnoj dužini od oko 16,5 kilometara.
Djelomično izgrađenom kanalizacijom skupljaju se otpadne vode od 17% građana Bakra i od 48% mještana Kostrene. 

Varijante projekta:

Postojećom radnom verzijom studijske dokumentacije dogradnja sustava javne odvodnje sagledana je kroz dvije varijante razvoja kanalizacije u ova dva susjedna mjesta - Kostreni i Bakru.

 1. varijanta:
  gradnja zasebnih sustava odvodnje s izgradnjom ukupno dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog u Bakru i jednog u Kostreni.
 2. varijanta
  gradnja jedinstvenog, međusobno povezanog sustava odvodnje s jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, lociranim u Kostreni.

Višekriterijske analize ukazuju da je druga varijanta povoljnije i prihvatljivije rješenje za postizanje stupnja priključenosti i efekt pročišćavanja otpadnih voda sukladan obvezama i rokovima koje je Republika Hrvatska preuzela ulaskom u Europsku uniju.

Dodatnom razradom studijske dokumentacije utvrdit će se konačni varijantni pristupi, kao i konačni obuhvati.

OBUHVAT PROJEKTA:

U sklopu gradnje jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u Bakru i Kostreni predviđena je, ali ne i zaključena do konačne dorade i usvajanja studijske dokumentacije:

 • gradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja, dimenzioniranog na 19.000 ekvivalent stanovnika (korisnika) u Kostreni. Lokacija uređaja za biološko pročišćavanje predviđena je iznad ceste prema Termoelektrani, unutar planirane zone za poslovnu namjenu.
  Planom provedbe vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske predviđeno je da se ovaj uređaj izgradi do kraja 2023. godine.
 • gradnja gotovo 73 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda i 21 kanalizacijska crpna stanica te 1 retencijski bazen i 2 kišna preljeva
 • rekonstrukcija oko 20 kilometra postojeće kanalizacije i oko 10 kilometara vodovoda.

Od toga se na području:

 • grada Bakra planira graditi oko 63 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda i 18 crpnih stanica, 1 retencijski bazen i 2 kišna preljeva te rekonstruirati 9 kilometara postojeće kanalizacije i 8 kilometara vodovoda.
  Kako bi se omogućila odvodnja otpadnih voda iz Bakra na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Kostreni bit će potrebno savladati visinsku razliku od približno 170 metara, a to će omogućiti 2 crpne stanice locirane na nepristupačnom i strmom terenu.
 • općine Kostrena planira se graditi 10 kilometara novih kanalizacijskih cjevovoda i 3 crpne stanice te će se rekonstruirati 11 kilometara postojeće kanalizacije i 2 kilometra vodovoda u naseljima Doričići, Dujmići, Glavani, Perovići, Randići, Rožmanići, Sveta Lucija, Šodići, Urinj, Vrh Martinšćice i Žurkovo. 

 

EFEKT PROJEKTA:

Izgradnjom nedostajuće kanalizacijske mreže s potrebnim crpnim stanicama osigurat će se uvjeti za priključenje nešto više od 80% stanovnika Bakra i Kostrene.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

iznosi prema postojećoj radnoj verziji studijske dokumentacije ukupno oko 230 milijuna kuna od toga:

 • oko 138 milijuna kuna na području Bakra za gradnju i rekonstrukcije kanalizacijskih i vodovodnih cjevovoda te objekata
 • oko 47 milijuna kuna na području Kostrene za gradnju i rekonstrukcije kanalizacijskih i vodovodnih cjevovoda te objekata
 • oko 45 milijuna kuna za gradnju uređaja drugog stupnja pročišćavanja, dimenzioniranog na 19.000 ekvivalent stanovnika (korisnika) u Kostreni.

Projekt se planira sufinancirati EU novčanim sredstvima.

 
EU projekt aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) - koncept

 

REALIZACIJA PROJEKTA:

Izrađena je radna verzija Studije izvodljivosti za aglomeraciju Kostrena (Bakar-Kostrena) i Studija utjecaja za okoliš. Temeljni je to dio studijsko-projektne dokumentacije za prijavu sufinanciranja razvojnih zahvata gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture iz fondova Europske unije.

Dokumentaciju je izradila zajednica tvrtki Hidro consult d.o.o. iz Rijeke, Projekt d.d. iz Nove Gorice (Slovenija) te HEP d.d. iz Zagreba.
Izrada je ugovorena u 2013. godini u vrijednosti od 535.500,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).

Tijekom izrade Studije izvodljivosti, Studije utjecaja na okoliš i aplikacije za osiguranje bespovratnih sredstava iz EU fondova pojavile su se okolnosti na koje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. nije moglo utjecati i zbog kojih se privremeno prekinula izrada studijske dokumentacije. Po rješenju administrativno-tehničkih zapreka započela je priprema buduće natječajne dokumentacije za izradu nove studijsko-projektne dokumentacije čija je izrada u tijeku, a koja mora prije objave biti odobrena od svih nadležnih tijela.

Neovisno o navedenoj problematici, a sa svrhom nastavljanja i pripreme dijela obuhvata, pokrenuta je izrada projektiranja kanalizacijskog sustava, vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije te crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Bakru za 1.600 ekvivalent stanovnika, kao i priprema predmetne natječajne dokumentacije za gradnju, nadzor i upravljanje.