Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Aglomeracija Kostrena (Bakar-Kostrena)

Na području općine Kostrena i naselja Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo, Kukuljanovo i Bakar u gradu Bakru predviđena je radnom verzijom studijske dokumentacije iz 2016. godine izgradnja gotovo 70 kilometara novih kanalizacijskih cjevovoda s kanalizacijskim crpnim stanicama i ostalim objektima (retencijski bazeni, kišni preljevi) s istovremenom rekonstrukcijom oko 20 kilometara postojeće kanalizacije i oko 10 kilometara vodovoda.
Gradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja, dimenzioniranog na 19.000 ekvivalent stanovnika (korisnika) predviđena je u Kostreni.

CILJ PROJEKTA:

 • dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama,
 • povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode i
 • smanjenje zagađenja mora te
 • osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) 

 

Aglomeraciju Kostrena (Bakar-Kostrena) čini područje:

 • naselja Doričići, Dujmići, Glavani, Perovići, Randići, Rožmanići, Sveta Lucija, Šodići, Urinj, Vrh Martinšćice, Žurkovo, Žuknica i Paveki na području Općine Kostrena i 
 • naselja Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo i Kukuljanovo te Bakar na području Grada Bakra

Postojeće stanje:

Kanalizacija je izgrađena na području industrijske zone R-27 i R-29/1 u Kukuljanovu u dužini od 25 kilometara s pročišćavanjem otpadnih voda na dva biodiska, u naselju Bakar u dužini od 5,7 kilometra te u naseljima Sveta Lucija, Šodići, Žuknica i Paveki u Kostreni u ukupnoj dužini od oko 16,5 kilometara.
Djelomično izgrađenom kanalizacijom skupljaju se otpadne vode od 17% građana Bakra i od 48% mještana Kostrene. 

Varijante projekta:

Radnom verzijom studijske dokumentacije iz 2016. godine dogradnja sustava javne odvodnje sagledana je kroz dvije varijante razvoja kanalizacije u ova dva susjedna mjesta - Kostreni i Bakru.

 1. varijanta:
  gradnja zasebnih sustava odvodnje s izgradnjom ukupno dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, jednog u Bakru i jednog u Kostreni.
 2. varijanta
  gradnja jedinstvenog, međusobno povezanog sustava odvodnje s jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Kostreni.

 

OBUHVAT PROJEKTA:

U sklopu gradnje jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u Bakru i Kostreni predviđena je, ali ne i zaključena do konačne dorade i usvajanja studijske dokumentacije:

 • gradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja, dimenzioniranog na 19.000 ekvivalent stanovnika (korisnika) u Kostreni. Lokacija uređaja za biološko pročišćavanje predviđena je iznad ceste prema Termoelektrani, unutar planirane zone za poslovnu namjenu.
 • gradnja oko 70 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda s kanalizacijskim crpnim stanicama te ostalim objektima, poput retencijskih bazena i kišnih preljeva
 • rekonstrukcija oko 20 kilometra postojeće kanalizacije i oko 10 kilometara vodovoda.

 

EFEKT PROJEKTA:

Izgradnjom nedostajuće kanalizacijske mreže s potrebnim crpnim stanicama osigurat će se uvjeti za priključenje nešto više od 80% stanovnika Bakra i Kostrene.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

oko 230 milijuna kuna prema radnoj verziji studijske dokumentacije iz 2016. godine

Projekt se planira sufinancirati EU novčanim sredstvima.

 
EU projekt aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) - koncept

 

REALIZACIJA PROJEKTA:

Izrađena je radna verzija Studije izvodljivosti za aglomeraciju Kostrena (Bakar-Kostrena) i Studija utjecaja za okoliš. Temeljni je to dio studijsko-projektne dokumentacije za prijavu sufinanciranja razvojnih zahvata gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture iz fondova Europske unije.
Dokumentaciju je izradila zajednica tvrtki Hidro consult d.o.o. iz Rijeke, Projekt d.d. iz Nove Gorice (Slovenija) te HEP d.d. iz Zagreba.
Izrada je ugovorena u 2013. godini u vrijednosti od 535.500,00 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).
Tijekom izrade Studije izvodljivosti, Studije utjecaja na okoliš i aplikacije za osiguranje bespovratnih sredstava iz EU fondova pojavile su se okolnosti na koje KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. nije moglo utjecati i zbog kojih je privremeno bila prekinuta izrada studijske dokumentacije.
Ugovor je realiziran u ukupnom iznosu od 387.040 kuna tijekom 2015. i 2016. godine, od čega su 90% sufinancirale Hrvatske vode.
Nastavak aktivnosti ovisio je o rješenju administrativno-tehničkih zapreka te dogovora daljnjih aktivnosti od svih nadležnih tijela.
U prosincu 2020. godine ugovorena je s tvrtkama iz Zagreba DVOKUT-ECRO d.o.o. i PRONING DHI d.o.o. usluga izrade studije izvodljivosti te okolišnih dokumenata Studije i procjene utjecaja na okoliš (SUO/PUO) s ishođenjem rješenja za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Kostrena (Bakar-Kostrena) u iznosu od 1.480.000 kuna.

Neovisno o navedenoj problematici i izradi Studije izvodljivosti, a sa svrhom nastavljanja i pripreme dijela obuhvata u užem dijelu Bakra, pokrenuta je izrada projektiranja kanalizacijskog sustava, vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije te crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Bakru za 1.600 ekvivalent stanovnika.
U svrhu zaštite okoliša, pokrenutim zasebnim projektom predviđeno je na novom uređaju za pročišćavanje zbrinjavati sve otpadne vode, kako one koje se trenutno ispustima upuštaju u more, tako i iz ostalih dijelove naselja u Bakru bez kanalizacije. Ukupno su evidentirana 34 ispusta u more Bakarskog zaljeva, od toga je pet značajnijih ispusta na koje je priključeno oko 70 - 75% objekata u Bakru.
U rujnu 2019. ugovorena je s tvrtkama Teh projekt hidro d.o.o., Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o., Flum-ing d.o.o., Hidro-expert d.o.o. i Hidrotech d.o.o. usluga izrade projektno tehničke dokumentacije i natječajne dokumentacije kanalizacijskog sustava grada Bakra i vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije u vrijednosti od 3.186.200 kuna.
Za ovaj zaseban projekt tijekom 2021. godine predviđeno je ishođenje građevinske dozvole te priprema natječajne dokumentacije i objava natječaja za gradnju, nadzor i upravljanje, kao i početak gradnje.
U tijeku je priprema dijela obuhvata u užem dijelu Bakra, što obuhvaća izgradnju kanalizacijskog sustava, vodovodnih cjevovoda uz trasu kanalizacije te crpnih stanica i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Bakru za 1.600 ekvivalent stanovnika. Priprema se ugovaranje izgradnje 3.200 m kanalizacije, 3.000 m vodovoda, 3 crpne stanice te uređaja za pročišćavanje s podmorskim ispustom.