Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Aglomeracija Kraljevica

Ulaganje u izgradnju jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u naseljima Bakarac, Kraljevica i Šmrika s gradnjom jednog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za najviše do 7.000 ekvivalent stanovnika (korisnika).

CILJ PROJEKTA:

  • dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama,
  • povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode i
  • smanjenje zagađenje mora te
  • osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području aglomeracije Kraljevica

Aglomeraciju Kraljevica čini područje: naselja Bakarac, Kraljevica i Šmrika

OBUHVAT PROJEKTA:

U sklopu gradnje jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u naseljima Bakarac, Kraljevica i Šmrika previđena je:

  • gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za najviše do 7.000 ekvivalent stanovnika (korisnika). Lokacija uređaja predviđena je prostorno-planskom dokumentacijom iznad Brodogradilišta Kraljevica na rtu Oštro.
    Planom provedbe vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske predviđeno je da se ovaj uređaj odgovarajućeg stupnja pročišćavanja izgradi do kraja 2023. godine.
  • gradnja gotovo 32 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda i 19 kanalizacijskih crpnih stanica
  • rekonstrukcija oko 6 kilometara postojeće kanalizacije i oko 10 kilometara vodovoda
  • dogradnja sustava javne vodoopskrbe s gotovo 8 kilometara novih vodovodnih cjevovoda i jednom novom vodospremom volumena 1.000 m3 vode

EFEKT PROJEKTA: 

Izgradnjom nedostajuće kanalizacijske mreže s potrebnim crpnim stanicama osigurat će se uvjeti za priključenje nešto više od 90% stanovnika aglomeracije Kraljevica, odnosno naselja Bakarac, Kraljevica i Šmrika. 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

oko 136 milijuna kuna i planira se sufinancirati EU novčanim sredstvima.

REALIZACIJA PROJEKTA:

Izrađena je radna verzija Studije izvodljivosti za aglomeraciju Kraljevica i Studije utjecaja na okoliš.
Temeljni je to dio studijsko-projektne dokumentacije za prijavu sufinanciranja razvojnih zahvata gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture iz fondova Europske unije.
Studije je izradila zajednica tvrtki WYG Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba i RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o. iz Rijeke te PROMACON d.o.o. iz Bjelovara.
Izrada je ugovorena u ožujku 2015. godine u vrijednosti od 875 tisuća kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).

Nakon što je usvojena IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice u listopadu 2019. godine, nastavljene su aktivnosti na izradi, doradi, novelaciji i verifikaciji Studije izvodljivosti i Studije utjecaja na okoliš.
Po konačnom usvajanju studijske dokumentacije pristupit će se izradi cjelovite projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola te za prijavu sufinanciranja razvojnih zahvata gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Kraljevica iz fondova Europske unije.