Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Aglomeracija Kraljevica

Ulaganje u izgradnju jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u naseljima Bakarac, Kraljevica i Šmrika s gradnjom jednog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za najviše do 7.000 ekvivalent stanovnika (korisnika).

CILJ PROJEKTA:

  • dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama,
  • povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode i
  • smanjenje zagađenja mora te
  • osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području aglomeracije Kraljevica

Aglomeraciju Kraljevica čini područje: naselja Bakarac, Kraljevica i Šmrika

OBUHVAT PROJEKTA:

U sklopu gradnje jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje u naseljima Bakarac, Kraljevica i Šmrika predviđena je:

  • gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za najviše do 7.000 ekvivalent stanovnika (korisnika). Lokacija uređaja predviđena je prostorno-planskom dokumentacijom iznad Brodogradilišta Kraljevica na rtu Oštro.
  • gradnja gotovo 32 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda i 19 kanalizacijskih crpnih stanica
  • rekonstrukcija oko 6 kilometara postojeće kanalizacije i oko 10 kilometara vodovoda
  • dogradnja sustava javne vodoopskrbe s gotovo 8 kilometara novih vodovodnih cjevovoda i jednom novom vodospremom volumena 1.000 m3 vode

EFEKT PROJEKTA: 

Izgradnjom nedostajuće kanalizacijske mreže s potrebnim crpnim stanicama osigurat će se uvjeti za priključenje nešto više od 90% stanovnika aglomeracije Kraljevica, odnosno naselja Bakarac, Kraljevica i Šmrika. 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROJEKTA:

oko 210 milijuna kuna i planira se sufinancirati EU novčanim sredstvima.

REALIZACIJA PROJEKTA:

Izrađena je radna verzija Studije izvodljivosti za aglomeraciju Kraljevica i Studije utjecaja na okoliš.
Temeljni je to dio studijsko-projektne dokumentacije za prijavu sufinanciranja razvojnih zahvata gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture iz fondova Europske unije.
Studije je izradila zajednica tvrtki WYG Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba i RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o. iz Rijeke te PROMACON d.o.o. iz Bjelovara.
Izrada je ugovorena u ožujku 2015. godine u vrijednosti od 875 tisuća kuna , a s dodacima ugovora ukupna ugovorena vrijednost iznosi 1.019.660 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).

Nakon što je usvojena IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice u listopadu 2019. godine, nastavljene su aktivnosti na izradi, doradi, novelaciji i verifikaciji Studije izvodljivosti i Studije utjecaja na okoliš.
Po konačnom usvajanju studijske dokumentacije pristupit će se izradi cjelovite projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola te za prijavu sufinanciranja razvojnih zahvata gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Kraljevica iz fondova Europske unije.