Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Aglomeracija Rijeka

Projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ predviđena je izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada - Rijeci i Kastvu te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka. Dio transportnog kanalizacijskog kolektora bit će izveden u dužini od oko 800 metara na dijelu općine Matulja.

Riječ je o strateškom investicijskom projektu Republike Hrvatske, jednom od najvećih u provedbi vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske. 

Cilj projekta:

 • dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama,
 • povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode i
 • smanjenje zagađenje mora te
 • osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području aglomeracije Rijeka

Aglomeraciju Rijeka čini područje:
pet jedinica lokalnih samouprava, i to dva grada - Rijeka i Kastav te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje, kao i manji dio općine Matulji

Projektom obuhvaćenim ulaganjima u vodno komunalne građevine dostići će se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), koja u smislu provedbe predstavlja jedan od najskupljih pravnih akata Europske unije. Potom se osigurava i dobra kvaliteta vode za piće u skladu s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) te se pozitivno utječe na stanje vodnih tijela i osigurava dobro stanje recipijenta prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o kvaliteti vode za kupanje (2006/7/EZ).

Procijenjena vrijednost projekta i način financiranja:

Projekt vrijedan 1.761.563.462,00 kn sufinancirat će Europska unija u visini do 1.256.548.480,00 kn, što čini 71,33% troškova.
Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. Konačan iznos sufinanciranja utvrdit će se nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka realizacije.

Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Pri tom Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.164.000,00 kn.
Preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurat će naše društvo - KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita. Riječ je o kreditu kod Erste&Steiermarkische bank d.d., kao poslovne banke putem koje Hrvatska banka za obnovu i razvitak vrši kreditiranje po programu Infrastruktura, za koji smo 12. srpnja 2018. godine dobili suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke.
Ovaj kredit u iznosu od 134.687.000,00 kn, s krajnjim rokom korištenja 31.12.2023. te rokom otplate 15 godina po isteku roka korištenja otplaćivat će se iz dijela cijene za razvoj gradova i općina uključenih u projekt. Jedinice lokalnih samouprava na čijem području će se realizirati ovaj projekt sklopile su Ugovor o partnerstvu kojim su ujedno izrazile i spremnost za preuzimanje obaveza u slučaju nemogućnosti izvršenja istih od strane našeg društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Obuhvat projekta:

 • izgradnja pročišćivača otpadnih voda na Delti drugog stupnja pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Uređaj će imati kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika.
 • izgradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe.

  Na području grada Rijeke radovi će se izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda.
  Zahvati na vodno-komunalnoj infrastrukturi bit će u gradu Kastvu izvedeni na oko 23 kilometra kanalizacije i 9 kilometara vodovoda, u općini Viškovo na oko 41 kilometar kanalizacije i 19 kilometara vodovoda, u općini Čavle na oko 28 kilometara kanalizacije i 17 kilometara vodovoda te u općini Jelenje na oko 44 kilometra kanalizacije i 24 kilometra vodovoda.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ obuhvaća ukupno 120 projekata po podsustavima.

Efekti projekta:

Projektom je predviđeno povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje, ali i povećanje kvalitete vodoopskrbe.

Trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se sa 68% na oko 92% do 2023. godine. U dugoročnom razdoblju do 2028. godine predviđeno je dodatno proširenje sustava odvodnje kojim bi se omogućila priključenost za oko 98% stanovništva.

Povećanje priključenosti predviđeno je i rješavanjem problema s priključenjem dijela objekata koji su ispod razine kanalizacijskog kolektora, kako novoizgrađenih tako i postojećih, a što je neizbježno pri izrazito brdovitom području na kojem je smještena aglomeracija Rijeka. Za priključenje na javni sustav odvodnje i tih objekata koji su ispod razine ugrađenih kanalizacijskih cjevovoda dobavit će se velik broj malih lokalnih internih crpnih stanica, njih 2.512 također pomoću europskih novčanih sredstava.

Osim proširenja i dogradnje, predviđena je i rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje kojom će se optimizirati postojeći mješoviti sustav, spriječiti negativni utjecaji kišnih preljeva na more duž grada Rijeke, riješiti problem prodora mora u kanalizacijski sustav, taloženja u glavnim obalnim mješovitim kolektorima paralelnih s obalom i s izrazito malim padom zbog čega se smanjuje njihova prohodnost i sl.

Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje je nemoguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Tim zamjenama će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% te povećati kvaliteta vodoopskrbe korisnika. Sadašnji gubici vode u riječkom vodoopskrbnom sustavu u prihvatljivim su granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.

Realizacija projekta:

predviđena je u razdoblju od 2019. godine kroz 66 mjeseci. 

Točna dinamika realizacije svakog pojedinog dijela ovog EU projekta bit će poznata po završetku postupka nabave i ugovaranja izvođenja radova.

Dinamiku i faze realizacije projekta (izvođenja radova) određivat će:

 • definirani redoslijed gradnje prema funkcionalnosti sustava odvodnje (dogradnja u dijelovima koji se po izgradnji mogu pustiti u funkciju)
 • usklađenost dinamičkog plana s prometnom koncepcijom pojedinih dijelova aglomeracije
 • usklađenost dinamičkog plana sa zahtjevima drugih javnih investicija

Statusi realizacije projekta:

 • izrađena je i prihvaćena Studija izvodljivosti
 • izrađena je i prihvaćena Studija utjecaja na okoliš
 • izrađen je idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka te je ishođena pravomoćna lokacijska dozvola
 • za sve projekte su dobivene lokacijske dozvole te su ishođene sve građevinske dozvole osim jedne za područje Trsata i Pećine
 • 3.4.2019. godine zaključen je Ugovor za izvođenje radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi u Krešimirovoj ulici za vrijeme rekonstrukcije dijela državne ceste DC8 u Rijeci
 • 12.3.2019. zaključen je Ugovor o uslugama stručnog nadzora nad izvođenjem radova u Krešimirovoj ulici za vrijeme rekonstrukcije dijela državne ceste DC8 u Rijeci
 • 25.4.2019. zaključen je Ugovor o uslugama nadzora radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi i uređaju za pročišćavanje otpadnih voda
 • objavljen je 29.11.2018. javni natječaj za upravljanje Projektom (usluge tehničke i administrativne podrške) – postupak javne nabave je u tijeku
 • objavljen je 3.12.2018. javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture po svim komponentama A, B, C, D, E, E, F i G. – postupak javne nabave je u tijeku
 • 4.10.2019. zaključen je Ugovor o uslugama informiranja javnosti o Projektu i vidljivosti EU Projekta sufinanciranog EU novčanim sredstvima
 • 4.7.2019. zaključen je Ugovor za gradnju građevina komunalne infrastrukture ceste Ž 5055 I faza - na dionici rekonstrukcije ceste Mladenići – Ronjgi
 • objavljen je 26.8.2019. javni natječaj za nabavu usluge projektiranja i gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • u tijeku je izrada natječajne dokumentacije za nabavu opreme

 

 

Trase zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi obuhvaćenih EU projektom aglomeracija Rijeka