Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Aglomeracija Rijeka

Projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ predviđena je izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada - Rijeci i Kastvu te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka. Dio transportnog kanalizacijskog kolektora bit će izveden u dužini od oko 800 metara na dijelu općine Matulji.

Riječ je o strateškom investicijskom projektu Republike Hrvatske, jednom od najvećih u provedbi vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske. 

Cilj projekta:

 • dostizanje europskih standarda u upravljanju komunalnim otpadnim vodama,
 • povećanje stupnja zaštite izvorišta pitke vode i
 • smanjenje zagađenja mora te
 • osiguranje dobrog stanja voda, zaštita vodnih i o vodi ovisnih ekosustava putem zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području aglomeracije Rijeka

Aglomeraciju Rijeka čini područje:
pet jedinica lokalnih samouprava, i to dva grada - Rijeka i Kastav te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje, kao i manji dio općine Matulji

Projektom obuhvaćenim ulaganjima u vodno komunalne građevine dostići će se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša u skladu s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ), koja u smislu provedbe predstavlja jedan od najskupljih pravnih akata Europske unije. Potom se osigurava i dobra kvaliteta vode za piće u skladu s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) te se pozitivno utječe na stanje vodnih tijela i osigurava dobro stanje recipijenta prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama (2000/60/EZ) i Direktive o kvaliteti vode za kupanje (2006/7/EZ).

Procijenjena vrijednost projekta i način financiranja:

Projekt vrijedan 1.761.563.462,00 kn sufinancirat će Europska unija u visini do 1.256.548.480,00 kn, što čini 71,33% troškova.
Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. Konačan iznos sufinanciranja utvrdit će se nakon provedbe svih postupaka nabave i dovršetka realizacije.

Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Pri tom Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.164.000,00 kn.
Preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurat će naše društvo - KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita. Riječ je o kreditu kod Erste&Steiermarkische bank d.d., kao poslovne banke putem koje Hrvatska banka za obnovu i razvitak vrši kreditiranje po programu Infrastruktura, za koji smo 12. srpnja 2018. godine dobili suglasnost Gradskog vijeća Grada Rijeke.
Ovaj kredit u iznosu od 134.687.000,00 kn s rokom otplate 15 godina po isteku roka korištenja otplaćivat će se iz dijela cijene za razvoj gradova i općina uključenih u projekt. Jedinice lokalnih samouprava na čijem području će se realizirati ovaj projekt sklopile su Ugovor o partnerstvu kojim su ujedno izrazile i spremnost za preuzimanje obaveza u slučaju nemogućnosti izvršenja istih od strane našeg društva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

Obuhvat projekta:

 • izgradnja pročišćivača otpadnih voda na Delti drugog stupnja pročišćavanja s biološkom obradom otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more te obradom mulja do sadržaja od minimalno 90% suhe tvari. Uređaj će imati kapacitet pročišćavanja za opterećenje od 200.000 ekvivalent stanovnika.
 • izgradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe.

  Na području grada Rijeke radovi će se izvoditi u oko 200-tinjak ulica na oko 82 kilometara kanalizacije i oko 31 kilometar vodovoda.
  Zahvati na vodno-komunalnoj infrastrukturi bit će u gradu Kastvu izvedeni na oko 23 kilometra kanalizacije i 9 kilometara vodovoda, u općini Viškovo na oko 41 kilometar kanalizacije i 19 kilometara vodovoda, u općini Čavle na oko 28 kilometara kanalizacije i 17 kilometara vodovoda te u općini Jelenje na oko 44 kilometra kanalizacije i 24 kilometra vodovoda.

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ obuhvaća ukupno 120 projekata po podsustavima.

Efekti projekta:

Projektom je predviđeno povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje, ali i povećanje kvalitete vodoopskrbe.

Trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se sa 68% na oko 92% do 2023. godine (ukoliko se Projekt bude realizirao planiranom dinamikom). U dugoročnom razdoblju do 2028. godine predviđeno je dodatno proširenje sustava odvodnje kojim bi se omogućila priključenost za oko 98% stanovništva (ukoliko se Projekt bude realizirao planiranom dinamikom).

Povećanje priključenosti predviđeno je i rješavanjem problema s priključenjem dijela objekata koji su ispod razine kanalizacijskog kolektora, kako novoizgrađenih tako i postojećih, a što je neizbježno pri izrazito brdovitom području na kojem je smještena aglomeracija Rijeka. Za priključenje na javni sustav odvodnje i tih objekata koji su ispod razine ugrađenih kanalizacijskih cjevovoda dobavit će se velik broj malih lokalnih internih crpnih stanica, njih 2.512 također pomoću europskih novčanih sredstava.

Osim proširenja i dogradnje, predviđena je i rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje kojom će se optimizirati postojeći mješoviti sustav, spriječiti negativni utjecaji kišnih preljeva na more duž grada Rijeke, riješiti problem prodora mora u kanalizacijski sustav, taloženja u glavnim obalnim mješovitim kolektorima paralelnih s obalom i s izrazito malim padom zbog čega se smanjuje njihova prohodnost i sl.

Istovremeno s radovima na sustavu javne odvodnje zamijenit će se dijelovi sustava javne vodoopskrbe na područjima gdje je nemoguće izvesti radove na javnoj kanalizaciji bez oštećenja vodoopskrbnih cjevovoda. Tim zamjenama će se smanjiti gubitci u vodoopskrbnom sustavu za oko 8% te povećati kvaliteta vodoopskrbe korisnika. Sadašnji gubici vode u riječkom vodoopskrbnom sustavu u prihvatljivim su granicama i značajno su ispod razine prosječnih stvarnih gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Hrvatskoj.

Realizacija projekta:

predviđena je u razdoblju od 2019. godine kroz 66 mjeseci. 

Točna dinamika realizacije svakog pojedinog dijela ovog EU projekta bit će poznata po završetku postupka nabave i ugovaranja izvođenja radova.

Dinamiku i faze realizacije projekta (izvođenja radova) određivat će:

 • definirani redoslijed gradnje prema funkcionalnosti sustava odvodnje (dogradnja u dijelovima koji se po izgradnji mogu pustiti u funkciju)
 • usklađenost dinamičkog plana s prometnom koncepcijom pojedinih dijelova aglomeracije
 • usklađenost dinamičkog plana sa zahtjevima drugih javnih investicija

Statusi realizacije projekta:

 • izrađena je i prihvaćena Studija izvodljivosti
 • izrađena je i prihvaćena Studija utjecaja na okoliš
 • izrađen je idejni projekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Rijeka te je ishođena pravomoćna lokacijska dozvola
 • za sve projekte su dobivene lokacijske dozvole te su ishođene sve građevinske dozvole 
 • u razdoblju od 2017. do 2021. godine realizirani su dijelovi ovog velikog projekta i to u sklopu rekonstrukcija, odnosno uređenja ili izgradnje prometnica i njihovih dijelova. Radovi su realizirani:
  - na području naselja Martinkovac gdje je u sklopu uređenja prometnice izgrađen 200 metara dugačak rasteretni kanalizacijski kolektor. Vrijednost investicije je nešto veća od 1 milijuna i 305 tisuća kuna.
  - u Ulici Škurinjska draga gdje je u sklopu rekonstrukcije raskrižja realizirana i izgradnja kolektora sanitarnih otpadnih voda u dužini od 300 metara ukupno vrijedna gotovo 496 tisuća kuna.
  - u naselju Marinići gdje je tijekom izgradnje kružnog raskrižja Marinići izgrađeno 240 metara fekalne kanalizacije i 180 metara vodovoda. Ukupna vrijednost radova iznosila je gotovo 990 tisuća kuna.
  - u Krešimirovoj ulici gdje je u sklopu rekonstrukcije dijela državne ceste DC8, na trasi od Žabice do Mlake, izgrađen 1.100 metara dug transportni kanalizacijski kolektor, rekonstruiran vodovodni sustav i položena DTK (optika). Vrijednost investicije (radova i nadzora) iznosi gotovo 20,2 milijuna kuna.
  - na dionici Mladenići – Ronjgi gdje je u sklopu 1. faze rekonstrukcije dijela županijske ceste Ž 5055 rekonstruiran transportni i opskrbni javni vodovod u dužini od oko 1.000 metara te postavljen kanalizacijski cjevovodi u dužini 1.300 metara radi pripreme za budući sustav javne odvodnje. Vrijednost investicije (radova i nadzora) iznosi nešto više od 6 milijuna kuna.
 • 25.4.2019. zaključen je Ugovor o uslugama nadzora radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi i uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od gotovo 45,7 milijuna kuna
 • 4.10.2019. zaključen je Ugovor o uslugama informiranja javnosti o Projektu i vidljivosti EU Projekta sufinanciranog EU novčanim sredstvima u iznosu od gotovo 4,7 milijuna kuna
 • 20.2.2020. zaključen Ugovor za upravljanje Projektom (usluge tehničke i administrativne podrške) u iznosu od gotovo 23 milijuna kuna. 
 • 3.12.2018. objavljen je javni natječaj za izvođenje radova na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture po svim komponentama A, B, C, D, E, E, F i G. Postupak je poništen jer su sve valjane ponude pristigle u vrijednostima značajno iznad procijenjenih vrijednosti nabave.
  Ponovljeni postupak nabave objavljen je 25.3.2020. Javno otvaranje ponuda bilo je 8.2.2021. Odluke o odabiru ponuda mogu se donijeti za LOT A  - izgradnja transportnih kolektora i optimizacija postojećeg sustava Rijeka Zapad i LOT E - izgradnja sustava odvodnje - proširenje Viškovo. Nabava za ostale LOT-ove je poništena te će se ponoviti.

  Dana 23.8.2021. sklopljeni su ugovori za izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava Rijeka Zapad (LOT A) i za proširenje Viškovo (LOT E).

  LOT A - gradnja 13,1 km transportnih gravitacijskih kolektora u Rijeci kojima će se prikupljati sanitarne otpadne vode s rubnih područja aglomeracije Rijeka i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti te optimizacija postojećeg sustava javne odvodnje Rijeka Zapad.
  Kolektori će se graditi na potezu od Labinske ulice preko Liburnijske do Zvonimirove ulice, zatim od Dražičke preko Pionirske i Nove ceste do Zametske, od Škurinjske ceste preko Osječke ulice do Vukovarske, te od Marinića Pehlinskom cestom do Vukovarske ulice, od kuda će se preko Turnića spajati na Zvonimirovu ulicu.
  Zbog konfiguracije terena, uz transportne kolektore izvest će se 3 podzemne kanalizacijske crpne stanice s pripadajućih 1,9 km tlačnih cjevovoda. Na lokacijama gdje je već ugrađeno više vrsta različite infrastrukture i gdje nije moguće izvršiti radove na ugradnji kanalizacijskih cjevovoda bez oštećenja već postojećih cjevovoda javne vodoopskrbe ujedno će se izvršiti i rekonstrukcija ukupno 6,9 km javnog vodovoda.
  Optimizacija postojećeg mješovitog sustava odvodnje na zapadnom dijelu grada Rijeke obuhvaća izgradnju 9 kišnih preljeva i 6 retencijskih bazena s pripadajućim cjevovodima i crpnim stanicama te 2 separatora masti i ulja. Retencijski bazeni i kišni preljevi omogućit će prihvat i zadržavanje vodnog vala kod većih kiša te time rasteretiti postojeći sustav i posljedično riješiti probleme plavljenja na pojedinim lokacijama u dijelovima grada poput Martinkovca i Mlake.
  Svi objekti će biti izgrađeni kao podzemne građevine na područjima Kantride, Martinkovca, Mlake i centra grada (područje oko kompleksa Benčić).
  Optimizacija postojećeg sustava uključuje i rekonstrukciju postojećeg Škurinjskog kolektora od lokacije ispod riječke zaobilaznice, odnosno čvora Škurinje, sve do Krešimirove ulice u ukupnoj duljini 1,9 km. U sjevernom dijelu toka izvodit će se samo podzemni radovi bez iskopa, za razliku od južnog toka, u ulicama Potok i Cambierieva, gdje je predviđeno rekonstruiranje punog profila ovog starog kolektora.
  Vrijednost samo izvođenja ovih radova u Rijeci na vodno-komunalnoj infrastrukturi iznosit će gotovo 215 milijuna kuna.

  LOT E -gradnja 35,7 km gravitacijskih fekalnih kolektora, 28 kanalizacijskih crpnih stanica i 3,2 km pripadajućih tlačnih cjevovoda na području Viškova. Radovi će se izvoditi na cijelom području Marinića (naselja Bezjaki, Trampov breg, Mučići, Marinići, Blažići, Petrci, Stupari, Lučinići, Straža) i Viškova do Vožišća (naselja Furićevo, Gornji Jugi, Vozišće, Široli, Viškovo, Juraši) te u Mladenićima (naselja Mladenići, Trtni, Bujki, Brtuni, Biškupi).
  Uz izgradnju sustava odvodnje na trasi glavne ceste kroz Mariniće i Viškovo te u uskim ulicama izvršiti će se rekonstrukcija javnog vodovoda u ukupnoj duljini od 18,8 km.
  Veći dio prikupljene fekalne otpadne vode s područja Općine Viškovo odvodit će se Pehlinskom cestom kroz transportni kolektor koji će se izvoditi u gradu Rijeci (spomenut u prethodnom odlomku).
  Vrijednost izvođenja samo ovih radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi u Viškovu iznosit će oko 182,4 milijuna kuna.
 • 26.8.2019. objavljen je javni natječaj za nabavu usluge projektiranja i gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • 28.12.2021. potpisan je ugovor za izgradnju novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Delti
 • 26.8.2022. sklopljeni su ugovori za izgradnju sustava javne odvodnje za komponentu C "Proširenje Rijeka" i komponentu D "Proširenje Kastav"
 • nabavi opreme za održavanje sustava javne odvodnje otpadnih voda pristupit će se po završetku nabave izvođenja radova na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture po svim komponentama A, B, C, D, E, E, F i G

 

 

Trase zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi obuhvaćenih EU projektom aglomeracija Rijeka