Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a RIJEKA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. je 2021. godine prijavilo prvi projekt na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za „Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.“ 
Projekt se sastoji od zasebnih projekata: Vodoopskrba naselja Melnice - IIb dio građevine, Crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica - Pećine i Kanalizacijski ogranak Gorica, čija je ukupna vrijednost  3.290.470,15 EUR s PDV-om.

Ciljevi projekta su osiguranje kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanje zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanje upravljanja vodama i postizanje veće otpornosti na klimatske promjene te doprinos postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

U okviru ovog poziva financirale su se isključivo već započete investicije, a razdoblje prihvatljivosti izdataka traje od 1.2.2020. do 31.12.2025. 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je 22.12.2021. godine donijelo Odluku kojom se isporučitelju vodnih usluga KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka odobrava financiranje projekta.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja komunalne infrastrukture na području pod nadležnošću KD VIK-a RIJEKA“ zaključen je dana 23.12.2021. godine, kao i Ugovor o sufinanciranju projekta između Tijela državne uprave nadležnog za potkomponentu NPOO-a (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), Provedbenog tijela (Hrvatske vode) i Korisnika (KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka).

Ukupna vrijednost projekta je 3.290.470,15 EUR, a projekt se sastoji od 3 elementa (zasebna projekta):

 Redni broj  Elementi projekta Ukupna investicijska vrijednost (kn)  Ukupna investicijska vrijednost (EUR)
 1. Vodoopskrba naselja Melnice -
IIb dio građevine
14.970.393,25
1.986.912,64
 2. Crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica - Pećine 3.570.679,93
473.910,67
 3. Kanalizacijski ogranak Gorica  936.514,70
124.296,86

UKUPNO
19.477.587,88
2.585.120,17
Nepredviđeni troškovi 356.050,02
47.255,95
PDV 4.958.409,48
 658.094,03
SVEUKUPNO 24.792.047,38
3.290.470,15

 

Vodoopskrba naselja Melnice - IIb dio građevine

Ovim projektom izgradit će se nova vodovodna mreža u duljini od 2,96 km, rekonstruirati VS Zlobin i PK/CS Zlobin, čime će se steći uvjeti za priključenje oko 70 stanovnika, dok će se ostalom stanovništvu na tom području omogućiti pristup poboljšanoj usluzi vodoopskrbe.

Projektom postići će se spajanje posljednjih naselja na području Grada Bakra (Zlobinsko Brdo i Zlobinska Draga) na javnu vodoopskrbnu mrežu, povećati pouzdanost i efikasnost postojećeg sustava vodoopskrbe, kao i poboljšati kvaliteta usluge iste, te osigurati adekvatna protupožarna zaštita.

Navedeno doprinijet će uravnoteženom i održivom razvoju ovoga kraja s ciljem zaštite ljudskog zdravlja od negativnih učinaka bilo kakvog zagađenja vode namijenjene za ljudsku potrošnju osiguravanjem njezine ispravnosti. 

Crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica - Pećine

Projekt odvodnje – Crpna stanica sanitarnih otpadnih voda CS Brajdica - Pećine ima za cilj postizanje višeg standarda obavljanja usluge javne odvodnje na okolišno prihvatljiv način. Ovim projektom izgradit će se nova kanalizacijska crpna stanica te kanalizacijska mreža u duljini od 0,14 km te će 60 stanovnika imati pristup poboljšanoj usluzi odvodnje.

Radi provedbe detaljnog plana uređenja gradskog područja Pećine postojeća crpna stanica se ukinula i izgradila nova kanalizacijska crpna stanica Brajdica na novoj lokaciji.

Otpadne vode iz crpne stanice prihvaćaju se sada na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Delta, a u budućnosti će se prihvaćati na novi uređaj, odgovarajućeg stupnja pročišćavanja.

Kanalizacijski ogranak Gorica

Projekt odvodnje - Kanalizacijski ogranak Gorica ima za cilj nadogradnju dijela sustava javne odvodnje odnosno postizanje većeg stupnja priključenosti na sustav javne odvodnje.

Na predmetnom području odvodnja je riješena putem septičkih jama, a izgradnjom nove dionice sanitarne kanalizacije i njenim spojem na postojeći sustav javne odvodnje riješit će se pitanje sanitarne odvodnje područja zahvata.
Izgradit će se kanalizacijska mreža u duljini od 0,383 km te će 9 stanovnika imati pristup javnoj odvodnji.

Navedeni projekti odvodnje dio su sabirnog sustava aglomeracije Rijeka i kao takvi slijede koncepcijsko rješenje iz Studije izvedivosti odvodnje i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje „Grad“ od DVOKUT ECRO d.o.o. iz 2017. i nisu financirani kroz istu.

 
LOGO Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO)