Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Započinje realizacija 1. faze potprojekta Projekta Grobnik

09.12.2005.
U Salonu Grada Rijeke, svečanim potpisivanjem Ugovora vezanih za provedbu potprojekta Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik započela je realizacija 1. faze potprojekta Projekta Grobnik u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području.

Supotpisnici Izravnog ugovora za provedbu podprojekta Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik su:

  • direktor, gospodin Dinko Polić, u ime Hrvatskih voda - JADRANSKI PROJEKT,
  • gradonačelnik, gospodin mr. sc. Vojko Obersnel, u ime Grada Rijeke, te
  • direktor, gospodin Željko Mažar, u ime KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, 

dok su supotpisnici Ugovora o podzajmu za podprojekt Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik direktor, gospodin Dinko Polić, u ime Hrvatskih voda JADRANSKOG PROJEKTA d.o.o. Zagreb i direktor, gospodin Željko Mažar, u ime KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

Projektom Grobnik planira se izgradnja suvremenog sustava javne odvodnje otpadnih voda odnosno javne komunalne kanalizacije sa stvaranjem tehničkih uvjeta za priključenje obiteljskih, zanatskih ili javnih građevina koje trenutno odvodnju svojih otpadnih voda rješavaju individualno putem septičkih jama. Projektom je obuhvaćeno područje veličine oko 22.000 hektara odnosno 10 naselja u Općini Čavle i 17 naselja u Općini Jelenje čime bi se spriječio posredan ili neposredan dolazak otpadnih voda u podzemlje i površinske vodotoke, te konačno u korito Rječine i u priobalne izvore pitke vode. Usporedno s realizacijom Projekta Grobnika počinje se realizirati i projekt kanalizacije Klane čija realizacija je također u funkcije zaštite zona izvorišta, ali nije financiran sredstvima Projekta Jadran, već razvojnim sredstvima iz cijene vode KD Vodovod i kanalizacija. Početak realizacije kanalizacije Klana podrazumijeva već započetu izradu idejnoga projekta.

Projektnim zadatkom za izradu Idejnog projekta Sustava odvodnje otpadnih voda Rijeke – Grobnik predviđena je izgradnja oko 80 km kanalizacijske mreže s pripadajućim objektima područja Grobnik, izgradnja hidrotehničkog tunela dužine oko 2 km i spojnog kolektora na kanalizacijski sustav Grada Rijeke, kako bi se otpadne vode dovele do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – mehanički predretman na Delti.

Osnovni cilj izrade Idejnog projekta je daljnja razrada koncepcije odvodnje otpadnih voda područja Grobnik sukladne Studiji kanalizacijskih sustava riječkog područja iz 1996/97. godine.

Projekt Grobnik, kojim bi se zaštitila izuzetno osjetljiva područja vodozaštitnih zona izvorišta Zvir (izvora Zvir I i Zvir II) te bunara u Martinšćici odnosno izvora u Bakarskom zaljevu i zaštitio vodotok Rječine, uvršten je u program financiranja Svjetske banke odnosno njezine članice Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) za zaštitu od onečišćenja voda na priobalnom području u Projektu Jadran. Investicijskim planom Hrvatskih voda - JADRANSKI PROJEKT osigurano je 143 milijuna kuna, od čega je 50% novčanih sredstava osigurano iz sredstava zajma Svjetske banke odnosno njezine članice Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD), 24 % iz sredstava državnog proračuna, 12% iz sredstava Hrvatskih voda i 14% iz sredstava jedinica lokalne samouprave putem cijene za razvoj komunalnih djelatnosti.

Izravnim ugovorom za provedbu potprojekta Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik osigurani su uvjeti potrebni za realizaciju Projekta u kojem je Grad Rijeka obveznik koji osigurava sredstva iz dijela cijene vode namijenjenog za razvoj, koji predstavlja prihod Proračuna Grada Rijeke. Grad Rijeka je prvi u Hrvatskoj, zaključkom Poglavarstva iz siječnja 2004. godine, uveo iznos za financiranje gradnje kanalizacije Grobnik čime je već unaprijed ispunio najvažniju ugovornu obvezu.

Povrat zajma osigurat će u visini od 34% Hrvatske vode i 66% KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka odnosno jedinice lokalne samouprave, dakle grad Rijeka te gradovi i općine tzv. «riječkog prstena» kao osnivači KD Vodovod i kanalizacija, s otplatom od listopada 2009. do travnja 2019. godine.

Ugovorom o podzajmu za potprojekt Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik osigurano je 37 milijuna kuna za realizaciju I. faze Potprojekta koja se sastoji od izgradnje, na temelju glavnog projekta FLUMING d.o.o. Rijeka i ishođene građevinske dozvole, gravitacijskih kolektora Kosorci – Svilno – Orehovica dužine 3.078 m, Buzdohanj – Kosorci dužine 870 m i Hrastenice - Kosorci dužine 1.932 m, te dviju crpnih stanica Kosorci i Hrastenice s pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupnih dužina 336 m.

Izgradnjom navedenih crpnih stanica i kolektora, ostvarit će se mogućnost spajanja prvih 231 domaćinstva na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Početak građevinskih radova predviđen je u proljeće 2006. godine nakon provedbe natječaja prema uvjetima Svjetske banke i dobave materijala i opreme, te će trajati sljedećih godinu dana.

I. faza Potprojekta obuhvaća i dio realizacije daljnjih faza izgradnje u skladu s idejnim projektom Sustava odvodnje otpadnih voda Rijeke – Grobnik, koji trenutno izrađuje tvrtka TEH PROJEKT HIDRO d.o.o. Rijeka, a koje će se realizirati tijekom 2007. i 2008. godine.

Izgradnja jednog dijela 1. faze potprojekta Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik nastavak je aktivnosti KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, PRJ Kanalizacija u proširenje i podizanje kvalitete sustava javne odvodnje otpadnih voda.

U 2005. godini ukupno je izgrađeno 3,9 km nove javne kanalizacijske mreže s tri nove crpne stanice. Tijekom ove godine zamijenjeno je oko 1,7 km stare i dotrajale mreže što planiramo nastaviti s istom dužinom i tijekom sljedeće godine.
U 2006. godini planiramo izgraditi i 2,9 km nove kanalizacijske mreže u što nije uračunata izgradnja nove kanalizacijske mreže obuhvaćene u dijelu 1. faze potprojekta Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik.

Potpisu ugovora uz brojne predstavnike Gradskih i županijskih Odjela i članove Poglavarstva, nazočili su i načelnici Općine Čavle, gospodin Željko Lambaša, Općine Jelenje, gospodin Branko Juretić i predsjednik Općinskog vijeća Općine Klana, gospodin Ivan Šnajdar.

 

 
svečanim potpisivanjem Ugovora vezanih za provedbu potprojekta Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik započela je realizacija 1. faze potprojekta Projekta Grobnik u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području.