Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2017. godini

19.03.2018.
Tijekom 2017. godine u internom laboratoriju Komunalnog društva Vodovoda i kanalizacije Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora provela je 6.774 ispitivanja uzoraka vode, od čega 3.251 ispitivanja uzoraka pitke vode na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe.

Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni, što znači da vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisanih važećim aktima, osim u slučaju 17 uzoraka kod kojih je evidentirana povećana mutnoća, iznad zakonom propisanih 4NTU. Maksimalna vrijednost mutnoće pri tom je iznosila 5.76 NTU. Kod 0,52% uzorka kod kojih je evidentirano odstupanje od maksimalno dopuštenih vrijednosti razlog je povećana mutnoća uvjetovana istovremenim zamućenjem svih izvorišta 14. prosinca 2017. godine uslijed dugotrajnih oborina. Preporuka prokuhavanja vode za piće, koju je iz preventivnih razloga tog dana naložila sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, ukinuta je 22. prosinca 2017. godine.

Također je uzorke vode za ljudsku potrošnju u 2017. godini analizirao i Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kroz programa Ministarstva zdravstva. Program je obuhvatio 308 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu i 20 uzoraka u revizijskom monitoringu, kojima se potvrdila izvrsnost zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. jer su svi ispitani uzorci bili zdravstveno ispravni.

U 2017. godini ukupno je ispitano 408 uzoraka otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. Ona je u 2017. godini od ukupno 34 ispitane točke na njih 30 ocijenjena izvrsnom godišnjom ocjenom kakvoće mora, na 2 točke je ocijenjena dobro (Kantrida – Vila Nora u Rijeci i Bakarac kupalište na ulazu u Kraljevici, na 1 točki zadovoljavajuće (Grčevo u Rijeci) te na 1 točki nezadovoljavajuće (Kantrida – istok u Rijeci). Lokacija Kantrida – istok ocijenjena je konačnom ocjenom zadovoljavajuće ukoliko se promatraju samo posljednje dvije godine (od 2016. do 2017.). Točke koje su ocijenjene dobro, zadovoljavajuće ili nezadovoljavajuće locirane su na području s većim brojem priobalnih izvora putem kojih se, zajedno s neposrednim dreniranjem oborinskih voda prema moru, intenzivira prijenos onečišćenja dospjelih u podzemlje. Također, izvor onečišćenja predstavljaju pojedini subjekti, još uvijek nepriključeni na sustav javne kanalizacije, a koji su smješteni na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja koji izviru na predmetnim lokacijama.

 
svjetski dan voda 2018