Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o povećanju cijene vodnih usluga te izmjeni načina obračuna usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama od 1. travnja 2019.

01.04.2019.

Cijene vodnih usluga po prvi put se mijenjaju od njihova formiranja prema odredbama Zakona o vodama i Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.
Fiksna i varijabilna cijena javne vodoopskrbe te varijabilna cijena javne odvodnje primjenjuje se od 1. srpnja 2011. godine, dok je fiksna cijena javne odvodnje uvedena 1. veljače 2014. godine.
Svakom korisniku vodne usluge uz račun za ožujak 2019. bit će priložen i informativni letak o promijeni cijene vodnih usluga.

Od 1. travnja 2019. godine svim kategorijama korisnika povećava se fiksna i varijabilna cijena javne vodoopskrbe, potom se svim korisnicima osim kategoriji Poslovne prostorije povećava i varijabilna cijena javne odvodnje te se za sve kategorije korisnika mijenja način obračuna usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama.

Promjene cjenika nužne su kako bi održali kvalitetu u pružanju vodne usluge.
Novi cjenik je u skladu s odredbama zakona kojima se uređuju djelatnost i financiranje javne vodoopskrbe i javne odvodnje te s načelima socijalne priuštivosti cijene vode i zaštite od monopola u isporuci vodne usluge.

Promijene u obračunu usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama odnose se na korisnike s područja gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Kostrena, Čavle i Klana.
Ukoliko su njihove nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe, usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama više im se neće obračunavati po kubom metru crpljenog sadržava, već će im se obračunavati mjesečno, kao da su priključeni na sustav javne odvodnje.
Ukratko, više se za ovu uslugu neće izdavati zaseban račun prema kubiku crpljenog sadržaja iz septičke i sabirne jame. Umjesto toga će korisnicima sa spomenutog područja na računu za vodne usluge biti iskazana i fiksna i varijabilna cijena javne odvodnje uz dosadašnju fiksnu i varijabilnu cijenu javne vodoopskrbe te pripadajuće naknade.
Privremeno zbrinute otpadne vode u sabirnim jamama i malim sanitarnih uređajima – septičkim jamama praznit će se i odvoziti te zbrinuti na uređaju za pročišćavanje na zahtjev korisnika, u odgovarajućim vremenskim razmacima tijekom godine, u terminima predviđenim planom čišćenja koji će korisniku najviše odgovarati.
Plan čišćenja septičkih i sabirnih jama bit će dostupan na internetskim stranicama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. – www.kdvik-rijeka.hr

Općine Viškovo i Jelenje su usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama povjerile drugom koncesionaru te se ove promjene ne odnose na korisnike s tih područja.

U cjeniku su izmijenjeni iznosi fiksne cijena javne vodoopskrbe - mjesečni paušal koji ne ovisi o potrošnji vode i koji se naplaćuje korisnicima čije su nekretnine priključene na vodovod te varijabilne cijene za javnu vodoopskrbu i za javnu odvodnju - koje se obračunavaju mjesečno na temelju količine isporučene vode.

Izmjene u cjeniku po kategorija korisnika

 • STAMBENE PROSTORIJE i OSTALE POSLOVNE PROSTORIJE
  Ostale poslovne prostorije su jedinice područne/regionalne/lokalne samouprave, mjesni odbori, vatrogasne službe, ustanove predškolskog, osnovnog i visokog obrazovanja te ostale ustanove obrazovanja i proučavanja, ustanove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, knjižnice, arhivi, muzeji i ostale ustanove u kulturi i sportu, strukovne i ostale članske organizacije te vjerske organizacije.

  Osnovna fiksna cijena javne vodoopskrbe će s dosadašnjih 10,65 kn porasti za 4,35 kn i iznosit će 15,00 kn mjesečno.
  Osnovna varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu se s dosadašnjih 3,81 kn po m3 povećava za 0,29 kn po m3 i iznosit će 4,10 kn po m3.
  Osnovna varijabilna cijena za javnu odvodnju se s dosadašnjih 2,08 kn po m3 povećava za 0,96 kn po m3 i iznosit će 3,04 kn po m3.
  Osnovna fiksna cijena javne odvodnje od 6,34 kn mjesečno ostaje nepromijenjena, kao i iznosi naknada od 6,06 kn po m3 te porez na dodanu vrijednost od 13% koji se obračunava na sve dijelove cijene osim naknada.

  Korisnicima iz ove dvije kategorije iz gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Kostrena, Čavle i Klana na računu za vodne usluge bit će iskazana fiksna cijena za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju - ukupno 24,11 kn mjesečno s porezom na dodanu vrijednost te varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu i za javnu odvodnju - ukupno 14,13 kn po m3 isporučene vode s porezom na dodanu vrijednost i pripadajućim naknadama.
  Korisnik koji živi na spomenutom području te u nekretnini koja ima vodovodni priključak i koji svaki mjesec potroši istu količinu vode od 10 m3 vode (što je prosječna potrošnja po obitelji na ovom području), dobit će račun za travanj uvećan u odnosu na onaj iz ožujka 2019. godine:
  - za 19,04 kn ako je nekretnina priključena na javnu kanalizaciju;
  - za 49,71 kn ukoliko nekretnina nije priključene na javnu kanalizaciju. No pri tom im se više neće obračunavati 76,00 kn po m3 crpljenog sadržaja prilikom čišćenja septičke ili sabirne jame.

  Korisnicima iz ove dvije kategorije s područja općina Viškovo i Jelenje, na čijem području nema izgrađene kanalizacije i gdje drugi koncesionar pruža uslugu čišćenja septičkih i sabirnih jama, na računu za vodne usluge bit će iskazana fiksna cijena za javnu vodoopskrbu - ukupno 16,95 kn s porezom na dodanu vrijednost i varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu - ukupno 10,69 kn po m3 isporučene vode s porezom na dodanu vrijednost i pripadajućim naknadama.
  Ukoliko im se putem vodovodnog priključka isporuči 10 m3 vode mjesečno, račun za travanj bit će im uvećan za 8,19 kn u odnosu na onaj iz ožujka 2019.

 • POSLOVNE PROSTORIJE

  Osnovna fiksna cijena javne vodoopskrbe će s dosadašnjih 10,65 kn porasti za 4,35 kn i iznosit će 15,00 kn mjesečno.
  Osnovna varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu se s dosadašnjih 6,75 kn po m3 povećava za 0,20 kn po m3 i iznosit će 6,95 kn po m3.
  Osnovna fiksna cijena javne odvodnje od 6,34 kn mjesečno ostaje nepromijenjena, kao osnovna varijabilna cijena za javnu odvodnju od 4,81 kn po m3 i iznosi naknada od 6,06 kn po m3 te porez na dodanu vrijednost od 13% koji se obračunava na sve dijelove cijene osim naknada.

  Poslovnim prostorijama iz gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Kostrena, Čavle i Klana na računu za vodne usluge bit će iskazana fiksna cijena za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju - ukupno 24,11 kn mjesečno s porezom na dodanu vrijednost te varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu i za javnu odvodnju - ukupno 20,31 kn po m3 isporučene vode s porezom na dodanu vrijednost i pripadajućim naknadama.
  Poslovni prostor na spomenutom području koji ima vodovodni priključak i koji svaki mjesec potroši istu količinu vode od 10 m3 vode, dobit će račun za travanj uvećan u odnosu na onaj iz ožujka 2019. godine:
  - za 7,18 kn ako je priključen na javnu kanalizaciju;
  - za 68,69 kn ukoliko nije priključen na javnu kanalizaciju. No pri tom mu se više neće obračunavati 76,00 kn po m3 crpljenog sadržaja prilikom čišćenja septičke ili sabirne jame u kojoj privremeno zbrinjava otpadne vode.

  Poslovnim prostorijama s područja općina Viškovo i Jelenje, na čijem području nema izgrađene kanalizacije i gdje drugi koncesionar pruža uslugu čišćenja septičkih i sabirnih jama, na računu za vodne usluge bit će iskazana fiksna cijena za javnu vodoopskrbu - ukupno 16,95 kn s porezom na dodanu vrijednost i varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu - ukupno 14,87 kn po m3 isporučene vode s porezom na dodanu vrijednost i pripadajućim naknadama.
  Ukoliko im se putem vodovodnog priključka isporuči 10 m3 vode mjesečno, račun za travanj bit će im uvećan za 7,18 kn u odnosu na onaj iz ožujka 2019.


 • SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI
  Korisnici ovaj status stječu aktom – rješenjem jedinice lokalne samouprave.
  Zakonskom odredbom je određeno kako cijena usluge javne vodoopskrbe ovoj kategoriji korisnika za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva ne može biti viša od 60% od osnovne cijene vodne usluge.
  Cijena javne vodoopskrbe iznad količine isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva te cijena javne odvodnje obračunava se po cijeni za kategoriju Stambene prostorije.

  Osnovna fiksna cijena javne vodoopskrbe će s dosadašnjih 6,39 kn porasti za 2,61 kn i iznosit će 9,00 kn mjesečno.
  Osnovna varijabilna cijena za javnu vodoopskrbu za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva se s dosadašnjih 2,29 kn po m3 povećava za 0,17 kn po m3 i iznosit će 2,46 kn po m3, dok se za količinu isporučene vode iznad one nužne za osnovne potrebe kućanstva kao i Stambenim prostorijama s dosadašnjih 3,81 kn po m3 povećava za 0,29 kn po m3 i iznosit će 4,10 kn po m3.
  Osnovna varijabilna cijena za javnu odvodnju se s dosadašnjih 2,08 kn po m3 povećava za 0,96 kn po m3 i iznosit će 3,04 kn po m3.
  Osnovna fiksna cijena javne odvodnje od 6,34 kn mjesečno ostaje nepromijenjena, kao i iznosi naknada od 6,06 kn po m3 te porez na dodanu vrijednost od 13% koji se obračunava na sve dijelove cijene osim naknada. 

 

Razlozi povećanja cijene vodnih usluga

Osnovica za izračun cijene u lipnju 2011. godine, kada je formirana cijena vodne usluge, bila je planirana količina isporučene vode od 14,9 milijuna m3 za 82.740 korisnika, čime se prihod od javne vodoopskrbe trebao ostvarivati u iznosu od 73,8 milijuna kn. U 2018. godini količina prodane vode iznosila je 13,1 milijun m3 za 85.585 korisnika i uz količine koje Društvo isporučuje drugim isporučiteljima ostvareni su prihodi od 67,3 milijuna kn.
Prihodi iz obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje nisu više dostatni za pokriće povećanih troškova poslovanja i zadržavanja postojećeg standarda u pružanju usluga. Troškovi poslovanja ne pokrivaju se prihodima. U 2018. godini nisu se pokrili za otprilike 4 milijuna kn. Troškovi održavanja i drugi posljedični troškovi dogradnje sustava su povećani, a od posebnog utjecaja su troškovi koji se odnose na porast cijene električne energije te cijene građevinskih i monterskih radova.

Od formiranja cijene vodnih usluga u 2011. godini do danas uloženo je gotovo 413 milijuna kuna u dogradnju sustava javne vodoopskrbe za 88 kilometara i gradnju jedne vodospreme te dogradnju sustava javne odvodnje za 92 kilometra i izgradnju 16 crpnih stanica. U pripremu projektne dokumentacije i imovinsko-pravnu pripremu uloženo je u istom razdoblju još 85 milijuna kuna (od čega se 70 milijuna odnosi na EU projekt aglomeracije Rijeka) čime se u narednom petogodišnjem razdoblju izgraditi još 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica te oko 100 kilometara vodovoda u dva grada - Rijeci i Kastvu te tri općine - Viškovo, Čavle i Jelenje, koji čine područje aglomeracije Rijeka.

Istovremeno od posljednjeg formiranja cijene vodnih usluga kontinuirano pada prodaja vode, a time i prihod od djelatnosti javne vodoopskrbe.

Studijom izvedivosti projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, najvećeg projekta u vodno-komunalnom sektoru u Hrvatskoj koji će se sufinancirati novcima Europske unije, iskazana je obveza kontinuirane korekcije cijene odvodnje. Korekcija cijene odvodnje započinje u 2019. godinu u iznosi od 0,96 kn, a od 2021. godine ovisit će o izgrađenosti sustava i uređaja za pročišćavanje.

Izmijenjenim cjenikom ukupna fiksna cijena vodoopskrbe i odvodnje iznosit će 24,11 kuna mjesečno, što je ispod prosječne fiksne cijene na području Hrvatske koja u državi za stambene prostorije iznosi 26,09 kuna mjesečno i za poslovne prostorije 52,64 kuna mjesečno.
Nova varijabilna cijena vodoopskrbe i odvodnje za stambene prostorije iznosi 7,14 kuna po m3, što je gotovo na razini prosječne varijabilne cijene u Hrvatskoj u iznosu od 7,09 kn/m3.
Za poslovne prostorije nova varijabilna cijena vodoopskrbe i odvodnje iznosi 11,76 kn/m3 i manja je od prosječne varijabilne cijene u Hrvatskoj u iznosu od 13,55 kn/m3.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vodama iz 2018. omogućen je način obračuna vodne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda za korisnike priključene na građevine za javnu vodoopskrbu na identičan način kao da su priključeni na kanalizaciju, pod pretpostavkom da isporučitelj vodnih usluga tijekom kalendarske godine isprazni i odveze u odgovarajućim vremenskim razmacima otpadne vode iz sabirnih jama i malih sanitarnih uređaja.
Obračun se već primjenjivao u razdoblju od 2011. do 2013. godine, u kojem su se čišćenja septičkih i sabirnih jama obavljala češće, nego u odnosu na obračun po količini crpljenog sadržaja.