Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Odluka o poništenju natječaja za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Društva

08.05.2020.

Na internetskim stranicama i u Novom listu bio je 24. travnja 2020. godine objavljen natječaj i oglas za prodaju vozila za vozila Fiat Panda 1.2, godina proizvodnje 2008. i Renault Kangoo, godina proizvodnje 2003.

Kako istekom roka za dostavu ponude prema uvjetima iz natječaja za prodaju vozila, dostupnima u nastavku,  nije pristigla niti jedna ponuda, Direktor Društva je sukladno prijedlogu Povjerenstva, 8. svibnja 2020. godine donio Odluku o poništenju javnog natječaja za prodaju vozila.

Natječaj za koji je 8. svibnja 2020. donesena odluka o poništenju jer nije pristigla niti jedna ponuda do roka određenog uvjetima natječaja. 

Putem javnog natječaja Društvo prodaje rabljene, neregistrirane osobne automobile različite starosti koji nisu u voznom stanju. 

Natječajem su određeni predmet, način i uvjeti prodaje te sadržaj, rok dostave i valjanost ponude te izbor najpovoljnije ponude. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Za dodatne informacije i dogovor oko pregleda vozila koja su predmet ovog natječaja potrebno je kontaktirati broj + 385 98 398 794 u razdoblju od 27. do 30. travnja 2020. od 8:30 do 13:00 sati. 

Temeljem Odluke Direktora od 09. travnja 2020. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (dalje: Društvo), objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Društva

I. PREDMET PRODAJE

Društvo prodaje rabljena vozila kako slijedi:

 

Redni broj   Marka, tip, model, vrsta Godina proizvodnje   Broj šasije Napomena Početna cijena (kn)   Jamčevina
(kn)
1.  Fiat Panda 1.2,
osobni automobil
2008.
ZFA16900001109293
Neregistriran,
nije u voznom stanju 
 11.407,90  570,40
 2. Renault Kangoo,
osobni automobil
2003.
VF1KC0WEF29398344  Neregistriran, 
nije u voznom stanju 
 7.803,60  390,18

 

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).
Vozila se prodaju zasebno.

II. NAČIN PRODAJE

Prodaja će se izvršiti po načelu „viđeno-kupljeno“.

III. UVJETI PRODAJE

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 5% od iznosa početne cijene po vozilu za koje se dostavlja ponuda, na račun Društva IBAN HR3224020061100388210, koji se vodi kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, svrha uplate „jamčevina za kupnju vozila“. Pri uplati jamčevine obavezno upisati poziv na broj 01-OIB PONUDITELJA.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.
Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku 45 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.
Ponuđaču s kojim bude sklopljen ugovor o prodaji jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obavezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javnog natječaja. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju njegove ponude, odabrani ponuđač obavezan je s Društvom sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji vozila platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.
Ukoliko odabrani ponuđač ne potpiše ugovor o kupoprodaji vozila u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji vozila, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a sljedeći ponuditelj biti će pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji vozila.
Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  1. naziv društva, adresu sjedišta i OIB za pravne osobe (priložiti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra), odnosno ime i prezime, prebivalište i OIB za fizičke osobe (priložiti presliku osobne iskaznice)
  2. ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, faxa i adresom e-maila
  3. dokaz o uplaćenoj jamčevini
  4. podatak o broju računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene
  5. naznaku automobila za koji se natječe (s rednim brojem i brojem šasije)
  6. ponuđenu cijenu

Ponuditelji se mogu javiti za kupnju jednog ili više vozila koja su predmet prodaje, pri čemu su za svako vozilo za koje podnose ponudu dužni platiti jamčevinu, te u ponudi iskazati ponuđenu cijenu za svako vozilo zasebno.

V. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 5. svibnja 2020. godine u 9,00 sati.
Otvaranje ponuda održati će se dana 5. svibnja 2020. godine u 10,00 sati u prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14, soba 206.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobno na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU VOZILA BR. (ovdje se unosi redni broj iz tablice) – NE OTVARATI“.
Danom i satom predaje ponude smatra se dan i sat zaprimanja ponuda u Društvu. Ponude predane nakon navedenog roka nisu valjane.

VI. VALJANOST I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Valjanost ponude treba biti 45 dana od dana otvaranja ponuda.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje vozila i bez posebnog obrazloženja kupcima.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja biti obaviješteni pisanim putem u što kraćem roku.
Direktor Društva pridržava pravo poništavanja objavljenog natječaja u cijelosti u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.

VII. OSTALO

Za sve dodatne informacije i dogovor oko pregleda vozila koja su predmet ovog natječaja zainteresirani mogu kontaktirati Društvo na broj telefona 098 398 794, u periodu od 27.04. do 30.04. 2020. od 8,30 do 13,00 sati).