Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Ponuda tvrtke KREŠIMIR – FUTURA d.o.o. iz Ivanevca odabrana temeljem provedenog javnog natječaja za davanje u zakup dijela poslovnih prostora za potrebe postavljanja samouslužnih aparata

26.11.2020.

Direktor KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. donio je 26. studenog 2020. godine odluku o odabiru ponude KREŠIMIR – FUTURA d.o.o., Ivanečko Naselje 1/D, Ivanečko Naselje, 42240 Ivanec OIB 99386047584 za zakup dijela poslovnih prostora za potrebe postavljanja samouslužnih aparata shodno uvjetima natječaja te je s istima, a s obzirom da ponuda udovoljava uvjetima natječaja, da je pravovremena i da su priloženi obvezni prilozi,  sklopljen ugovor o zakupu dijela poslovnih prostora za potrebe postavljanja samouslužnih aparata dana 18. prosinca 2020.

Samouslužni aparati postavit će se na lokacijama:

- Dolac 14, Rijeka - 1 aparat za tople napitke
- Delta 3, Rijeka - 2 aparata za tople napitke i 1 aparata za hladne napitke i snack proizvode
- Vodovodna 30, Rijeka - 2 aparata za tople napitke
- Osječka 47, Rijeka - 1 aparat za tople napitke
- Marinići 21/2, Viškovo - 1 aparat za tople napitke
- Kukuljanovo 316, Bakar - 1 aparat za tople napitke

s utvrđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 4.050,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

Uvjeti javnog natječaja koji su bili objavljeni 2. studenog 2020.

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup dijela poslovnih prostora za potrebe postavljanja samouslužnih aparata od 26. listopada 2020. godine, KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Zakupodavac), raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup dijela poslovnih prostora za potrebe postavljanja samouslužnih aparata

 

I. OPĆI PODACI O ZAKUPODAVCU

Naziv: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Sjedište: Dolac 14, 51000 Rijeka
OIB: 80805858278
Broj telefona: 051/353-206
Broj telefaksa: 051/353-207
Internet adresa: www.kdvik-rijeka.hr
Adresa elektroničke pošte: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
Osoba i/ili odjel zadužen za kontakt:
Odjel pravnih poslova, 051/353-210, katarina.kramaric@kdvik-rijeka.hr
Odjel nabave i skladišnog poslovanja, 051/353 224, dario.kapsa@kdvik-rijeka.hr

 

II. PODACI O PREDMETU JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je zakup dijela poslovnih prostora za potrebe postavljanja samouslužnih aparata, kako slijedi:

R.br.
Lokacija
 Broj aparata Vrsta samouslužnog aparata
 1. Rijeka, Dolac 14 1 za tople napitke
 2.


Rijeka, Delta 3

2 za tople napitke
1 za hladne napitke i snack proizvode
 3.  Rijeka, Vodovodna 30 2 za tople napitke
 4.  Rijeka, Osječka 47  1  za tople napitke
 5.  Viškovo, Marinići 21/2 1 za tople napitke
 6.  Bakar, Kukuljanovo 316  1 za tople napitke

 

 

Minimalne tehničke karakteristike:

 • mogućnosti odabira toplih napitaka na bazi espresso kave, instant kave, mlijeka, čokolade i čaja, odnosno u ponudi obvezno moraju nuditi pripravljene napitke kao što su: instant kava, espresso kava, kava s mlijekom, cappuccino, cappuccino s čokoladom, čokoladni napitak, čaj, mlijeko i druge mogućnosti, uz mogućnost doziranja šećera;
 • mogućnost priključka na spremnik vode;
 • hrana mora biti upakirana u propisanoj i adekvatnoj namjenskoj zatvorenoj ambalaži s istaknutom deklaracijom proizvoda. Deklaracija mora biti na hrvatskom jeziku. Ukoliko postoji kategorizacija i/ili klasa prema kvaliteti, ista mora biti naznačena na deklaraciji;
 • u aparatima za hladne napitke nije dopuštena ponuda alkoholnih pića;
 • različite vrste naplatnih sustava koje u potpunosti mogu zadovoljiti korisnike i to: sustavi s kovanicama i papirnatim novcem, uz povrat razlike novca te čitač beskontaktnog ključa.

Aparati moraju biti atestirani, uz raspoloživi prospektni/kataloški materijal za ponuđeni tip/model aparata, s listom i opisom asortimana napitaka koji se u tom automatu nudi. Ponuditelj je obvezan dostaviti i cijene svih napitaka koje moraju ostati nepromijenjene za vrijeme trajanja ugovora.

Ponuditelj mora posjedovati važeći HACCP certifikat upravljanja kvalitetom te će ga na zahtjev dostaviti Zakupodavcu.

 

 

III. VISINA ZAKUPNINE

Početni iznos (minimalna cijena) zakupnine je 2.700,00 kn mjesečno (bez pdv-a).

Mjesečni iznos zakupnine uvećava se za porez na dodanu vrijednost. Režijski troškovi su uračunati u iznos zakupnine.


IV. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe - obrtnici, državljani Republike Hrvatske sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske te registriranom djelatnošću koja odgovara namjeni poslovnog prostora za koji se natječu.

Na Natječaju ne može sudjelovati natjecatelj - fizička ili pravna osoba koja po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja Natječaja ima dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu i/ili Društvu, osim ako joj je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.

V. SADRŽAJ PONUDE

Svi zainteresirani natjecatelji dužni su radi sudjelovanja na Natječaju dostaviti pisanu ponudu.

Pisana prijava mora biti na odgovarajući način uvezana u cjelinu na način kojim se onemogućuje naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova prijave.

Zainteresirani ponuditelji moraju dati ponudu za ukupan broj aparata na svim lokacijama.

Pisana ponuda za sudjelovanje na Natječaju mora sadržavati sljedeće:

 1. Podatke o podnositelju ponude:
  - naziv pravne osobe, sjedište i OIB, ime i prezime te OIB osobe ovlaštene za zastupanje (za pravne osobe), odnosno
  - ime, prezime, adresu i OIB (za fizičke osobe - obrtnike);
 2. presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje (za pravne osobe), odnosno
  - presliku važeće osobne iskaznice (za fizičke osobe - obrtnike);
 3. Ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona i e-mail adresom;
 4. Iznos ponuđene mjesečne zakupnine u kn (brojkama i slovima), u koju nije uključen PDV. Ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od početnog;
 5. Izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana od prijave na natječaj;
 6. Dokaz o solventnosti – BON-2, odnosno SOL-2 ili sl. koji ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana od prijave na natječaj, a dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici
  Dokaz o solventnosti mora se odnositi na glavni račun ponuditelja, a njime se dokazuje da račun ponuditelja nije bio u blokadi duže od 5 (pet) dana u prethodnih 6 (šest) mjeseci, odnosno da ponuditelj nema evidentiranih nepodmirenih naloga za plaćanje za čije izvršenje nema pokriće na računu;
 7. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od prijave na natječaj u izvorniku ili ovjerenoj preslici, iz koje mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza, kao i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 8. Izjavu ponuditelja:
  - da prihvaća prostor uzeti u zakup u viđenom stanju i opremiti ga za obavljanje djelatnosti o vlastitom trošku, u izvorniku, potpisanu od ovlaštene osobe ponuditelja;
  - da će aparati biti instalirani i stavljeni u funkciju u roku od osam (8) dana od dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora;
  - da se obvezuje osigurati aparate od mogućnosti štetnog događaja i od odgovornosti prema trećim osobama;
  - o broju zaposlenih osoba ovlaštenih za održavanje i servisiranje automata (s imenima i prezimenima);
  - da će kvarovi i zastoji biti otklonjeni u roku od 24 sata od dojave;
 9. Raspoloživi prospektni/kataloški materijal za svaki ponuđeni tip/ model samouslužnog aparata, s listom i opisom asortimana napitaka koji se u tom automatu nudi, odnosno iz kojeg je razvidno da su ponuđeni aparati i njihov asortiman sukladni uvjetima/ zahtjevima Zakupodavca;
 10. Ponudbeni cjenik za samouslužni automat;
 11. Isprave kojima se dokazuje udovoljavanje statusa iz točke VII. ovog natječaja, u izvorniku.

 

VI. DOSTAVA PONUDE

Rok za dostavu ponuda je 10. studenog 2020. godine u 12,00 sati.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom na adresu Zakupodavca

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
s naznakom "NE OTVARATI – PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA (SAMOUSLUŽNI APARATI)"

Danom i satom predaje ponude smatra se dan i sat zaprimanja ponuda u Društvu.

Ponude predane nakon navedenog roka nisu valjane.

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.


VII. PRAVO PRVENSTVA

Sukladno odredbi članka 6. stavka 11. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj 125/11, 64/15 i 112/18) pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Osobe koje ostvaruju pravo prvenstva dužne su uz pisanu prijavu dostaviti:
a) potvrdu o statusu osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
b) izjavu da prethodno nije korišteno pravo prvenstva.

Ako više osoba ostvaruje pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se na način da se pravo na sklapanje ugovora o zakupu ostvaruje sljedećim redom:
a) članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
c) dragovoljci iz Domovinskog rata
d) ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
e) braniteljske socijalno-radne zadruge za obavljanje registrirane djelatnosti koje su evidentirane u evidenciji braniteljskih socijalno-radnih zadruga koju vodi Ministarstvo ili koje su korisnice poticaja Ministarstva
f) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili
g) osobe iz točaka a) do d) i f) ovoga stavka koje su korisnici mirovine.
Pravo prednosti ne može se ostvariti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren.

Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu nema pravna osoba čiji je osnivač ili
suosnivač fizička osoba koja ima pravo prvenstva.


VIII. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Otvaranje ponuda održat će se dana 10. studenog 2020. godine u 12,30 sati u prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, Rijeka, sala na polukatu.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

Natječaj provodi povjerenstvo za provođenje javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi direktor Društva.

Neće se razmatrati ponude:
- natjecatelja - fizičke ili pravne osobe kojemu je po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja evidentirana dospjela nepodmirena obveza prema Zakupodavcu, odnosno obveza po osnovi javnih davanja, zaključno s mjesecom koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, osim ako je natjecatelju odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja
- natjecatelja - fizičke ili pravne osobe koji je u sudskom postupku sa Zakupodavcem
- ponude koje su nepotpune i nepravovremene.

Nepotpuna ponuda je ona koja ne sadrži jedan ili više gore navedenih obveznih elemenata.
Nepravovremena ponuda je ona koja je pristigla izvan roka propisanog natječajem.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

U slučaju da ponuditelj koji ima pravo prvenstva i čija ponuda ispunjava uvjete natječaja, najkasnije u roku od 3 (tri) dana od primitka pisanog poziva ne dostavi pisanu izjavu kojom prihvaća najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem čija ponuda pored udovoljavanja ostalih uvjeta natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos zakupnine, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. Ukoliko su ponude zaprimljene istodobno, Povjerenstvo će pozvati Ponuditelje da u roku od 24 sata pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi iznos mjesečne zakupnine.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se i ukoliko se zaprimi samo jedna valjana ponuda.

O ishodu javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 30 (trideset) dana od proteka roka za predaju ponuda.

Zakupodavac pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela objavljenog Natječaja u svakoj fazi postupka te da ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, bez posebnog obrazloženja i zbog toga ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.

IX. SREDSTVO OSIGURANJA

Zakupnik se obvezuje na ime osiguranja plaćanja zakupnine i troškova dostaviti sljedeće:
- bjanko zadužnicu u iznosu do 5.000,00 kn ili
- novčani polog u iznosu od 5.000,00 kn na račun Društva, koji će se naplatiti u slučaju da zakupnik tijekom ugovornog odnosa, odnosno po isteku ugovora o zakupu ne podmiri dospjelu zakupninu s porezom na dodanu vrijednost ili troškove po osnovi korištenja poslovnog prostora, i/ili u slučaju da svojom krivnjom prouzroči štetu.

Bjanko zadužnicu, odnosno potvrdu o uplati novčanog pologa odabrani ponuditelj obvezan je dostaviti najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu, i slijedom toga Zakupodavac donosi odluku o poništenju izbora takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg. Zakupodavac u tom slučaju zadržava pravo poništiti cjelokupni natječaj ili pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na sklapanje ugovora.


X. BITNI UVJETI UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Sklapanje ugovora:
S najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o zakupu poslovnog prostora, u obliku ovršnog javnobilježničkog akta, u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ugovor se sklapa na vrijeme od pet godina od trenutka sklapanja Ugovora.
Troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi odabrani ponuditelj (zakupnik).

Ukoliko odabrani ponuditelj ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora o zakupu i slijedom toga Zakupodavac donosi odluku o poništenju izbora takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg. Zakupodavac u tom slučaju zadržava pravo poništiti cjelokupni natječaj ili pozvati sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja na sklapanje ugovora.

Primopredaja poslovnog prostora:
Primopredaja poslovnog prostora biti će izvršena nakon sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora, potpisivanjem zapisnika o primopredaji poslovnog prostora, u koji će biti uneseni podaci o stanju poslovnog prostora.

Plaćanje zakupnine:
Mjesečna zakupnina je fiksna za ugovoreno razdoblje.

Plaćanje zakupnine se vrši mjesečno unaprijed najkasnije do 15-tog (petnaestog) u mjesecu za koji se zakupnina plaća, po ispostavljenom računu.

Zakupnina se počinje obračunavati od dana stupanja ugovora na snagu.

Posebne odredbe:
Zakupnik se obvezuje:
- aparate instalirati i staviti u funkciju u roku od osam (8) dana od dana potpisa ugovora o zakupu poslovnog prostora;
- u cijelosti snositi troškove postavljanja aparata, priključenja na električnu i vodovodnu mrežu te ostale troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, kao i troškove demontaže, uklanjanja aparata te dovođenja prostora u prvobitno stanje po raskidu ugovora. Ta i druga uložena sredstva nakon isteka roka zakupa se ne vraćaju zakupniku niti se uzimaju u obzir radi periodičnog sniženja zakupnine;
- osigurati aparate od mogućnosti štetnog događaja i od odgovornosti prema trećim osobama; - besprijekorno održavati higijenske uvjete aparata u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je prema zakupodavcu i prema trećim osobama odgovoran za rad aparata i proizvode iz aparata;
- platiti sve pristojbe i plaćati sve poreze, doprinose i druge troškove koji proizlaze iz zakupa poslovnog prostora, u skladu s važećim propisima;
- redovito obilaziti lokacije i kontrolirati aparate;
- redovito puniti aparate potrebnim sirovinama. Punioci automata moraju imati uredne zdravstveno – sanitarne isprave;
- redovito servisirati aparate;
- otkloniti kvarove i zastoje u roku od 24 sata od dojave kvara.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, pa je zakupnik dužan poslovni prostor urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku. Potpisom ugovora o zakupu zakupnik se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga, bez obzira je li u poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti Zakupodavca.

Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka Zakupodavca te se i u slučaju pristanka Zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane Zakupodavca te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka.

Nakon prestanka ugovora o zakupu poslovnog prostora, zakupnik ima pravo odnijeti uređaje koje je ugradio u poslovni prostor, ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ne narušava njegova funkcionalnost.
Eventualna dodana vrijednost poslovnog prostora nakon isteka zakupa vlasništvo su Zakupodavca.

Poslovni prostori ne mogu se dati u podzakup bez prethodne pisane suglasnosti Zakupodavca.


KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.