Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Natječaj za izbor i imenovanje direktora Društva

01.02.2021.

Skupština Društva, na temelju članka 35. Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., raspisuje natječaj za izbor i imenovanje direktora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na vrijeme od četiri godine.
Natječaj je javno objavljen u Novom listu, u izdanju od 1. veljače 2021. godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu.

Za direktora Društva može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta utvrđenih člankom 423. stavkom 1. u vezi s člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), ispunjava sljedeće uvjete:

 1. magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke
 2. pet (slovima: 5) godina radnog iskustva
 3. posjedovanje organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine
 4. poznavanje engleskog jezika
 5. poznavanje rada na računalu. 

Uvjeti pod 1., 3., 4. i 5. su utvrđeni primjenom odredbe Društvenog ugovora kojom je propisano kako Skupština može odrediti i druge posebne uvjete za imenovanje direktora.

Uz prijavu, natjecatelji trebaju priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerenu presliku diplome)
 2. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 3. potvrdu o državljanstvu (presliku domovnice)
 4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca od dana objave ovog natječaja)
 5. životopis
 6. viziju Društva za mandatno razdoblje.

Ispunjavanje uvjeta posjedovanja organizacijskih sposobnosti, komunikacijskih vještina, poznavanja engleskog jezika, poznavanja rada na računalu i drugih uvjeta utvrđuju se uvidom u životopis i dokumentaciju priloženu uz prijavu na javni natječaj.

Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine.
Rok za podnošenje prijava je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu.

Prijave se podnose na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka,
s naznakom "Natječaj za izbor i imenovanje direktora".

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora natjecatelji će biti obaviješteni u roku od deset (10) radnih dana od dana donošenja odluke Skupštine Društva o imenovanju direktora.

Predsjednik Skupštine Društva, mr. sc. Vojko Obersnel