Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Odluka o poništenju natječaja za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Društva - osobni automobil DACIA DUSTER iz 2018

09.11.2021.

Na internetskim stranicama i u Novom listu bio je 28. kolovoza 2021. godine objavljen natječaj i oglas za prodaju rabljenog osobnog vozila koje nije u voznom stanju - DACIA DUSTER 1,5 DCI COMFORT iz 2018.

Kako je po donošenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja stigla obavijest  od odabranog ponuditelja o izmjeni ponude kojom se bitno utječe na ishod postupka u odnosu na sve sudionike natječaja, Direktor Društva je donio Odluku o poništenju javnog natječaja za prodaju vozila. 

NATJEČAJ ZA KOJI JE 9. STUDENOG 2021. DONESENA ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. raspisuje javni natječaj za prodaju rabljenog osobnog vozila koje nije u voznom stanju - DACIA DUSTER 1,5 DCI COMFORT iz 2018. putem prikupljanja pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 5% od iznosa početne cijene koja iznosi 10.878,00 kn.

Temeljem Odluke Direktora od 26. kolovoza 2021. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (dalje: Društvo), objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Društva

I. PREDMET PRODAJE

Društvo prodaje rabljeno vozilo kako slijedi:

Marka, tip, model, vrsta rabljenog vozila: DACIA DUSTER 1,5 DCI COMFORT - osobni automobil 
Godina proizvodnje: 2018.
Broj šasije: VF1HJD40960988128
Napomena: Nije u voznom stanju
Početna cijena: 10.878,00 kn
Jamčevina: 544,00 kn

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

II. NAČIN PRODAJE

Prodaja će se izvršiti po načelu „viđeno-kupljeno“.

III. UVJETI PRODAJE

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 5% od iznosa početne cijene, na račun Društva IBAN HR3224020061100388210, koji se vodi kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, svrha uplate „jamčevina za kupnju vozila“. Pri uplati jamčevine obavezno upisati poziv na broj 01-OIB PONUDITELJA.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.
Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku 45 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.
Ponuđaču s kojim bude sklopljen ugovor o prodaji jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obavezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javnog natječaja. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju njegove ponude, odabrani ponuđač obavezan je s Društvom sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji vozila platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.
Ukoliko odabrani ponuđač ne potpiše ugovor o kupoprodaji vozila u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji vozila, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a sljedeći ponuditelj biti će pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji vozila.
Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  1. naziv društva, adresu sjedišta i OIB za pravne osobe (priložiti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra), odnosno ime i prezime, prebivalište i OIB za fizičke osobe (priložiti presliku osobne iskaznice)
  2. ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, faxa i adresom e-maila
  3. dokaz o uplaćenoj jamčevini
  4. podatak o broju računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene
  5. ponuđenu cijenu

V. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je 10. rujna 2021. godine u 12,00 sati.
Otvaranje ponuda održati će se dana 10. rujna 2021. godine u 12,30 sati u prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14, sala na polukatu.
Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobno na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU VOZILA – NE OTVARATI“.
Danom i satom predaje ponude smatra se dan i sat zaprimanja ponuda u Društvu. Ponude predane nakon navedenog roka nisu valjane.

VI. VALJANOST I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Valjanost ponude treba biti 45 dana od dana otvaranja ponuda.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje vozila i bez posebnog obrazloženja kupcima.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja biti obaviješteni pisanim putem u što kraćem roku.
Direktor Društva pridržava pravo poništavanja objavljenog natječaja u cijelosti u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.

VII. OSTALO

Za sve dodatne informacije glede vozila koja su predmet ovog natječaja zainteresirani mogu kontaktirati Društvo na broj telefona 098 398 794, u periodu od 08,00 do 15,00 sati.
Vozilo koje je predmet ovog natječaja može se prema dogovoru razgledati na adresi u Rijeci, Delta 3, uz prethodnu najavu na broj 098 398 794.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka