Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Putem javnog poziva prodan dio rabljenih vozila

28.02.2022.

U roku određenom javnim natječajem za prodaju rabljenih vozila, objavljenog 9. veljače 2022., pristiglo je šest ponuda slijedom kojih je je 28. veljače 2022. godine Direktor Društva donio Odluku o odabiru ponuda za kupnju vozila u vlasništvu Društva i to:

  • vozila pod rednim brojem 1. IVECO DAILY 50C13, broj šasije ZCFC5090005303517, najpovoljniji ponuditelj AUTO DABO d.o.o., Ivanec, Kaniža bb, OIB: 81363721800, koji je ponudio cijenu od 35.750,00 kn bez PDV-a
  • vozila pod rednim brojem 6. FIAT PANDA 1,2 8V 4x4, broj šasije ZFA16900001028795, najpovoljniji ponuditelj VELIMIR PERČIĆ, koji je ponudio cijenu od 8.109,00 kn bez PDV-a
  • vozila pod rednim brojem 7. RENAULT KANGOO 1,5 dci, broj šasije VF1KCTEEF36543448, najpovoljniji ponuditelj AUTO DABO d.o.o., Ivanec, Kaniža bb, OIB: 81363721800, koji je ponudio cijenu od 10.380,00 kn bez PDV-a

Između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao prodavatelja i najpovoljnijih ponuditelja zaključit će se ugovori o kupoprodaji vozila.
Kako za vozila pod rednim brojem 2., 3., 4., 5. i 8. nije pristigla niti jedna ponuda Direktor Društva donio Odluku o djelomičnom poništenju javnog natječaja za predmetna vozila.

Tekst javnog natječaja za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Društva prikupljanjem pisanih ponuda objavljen 9. veljače 2022.

Na temelju odluke Direktora Društva od 4. veljače 2022. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Društva prikupljanjem pisanih ponuda.

I. OPĆI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Sjedište: Dolac 14, 51000 Rijeka
OIB: 80805858278
Broj telefona: 051/353-206
Broj telefaksa: 051/353-207
Internet adresa: www.kdvik-rijeka.hr
Adresa elektroničke pošte: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
Osoba i/ili odjel zadužen za kontakt:
Odjel pravnih poslova, 051/353-253, iva.brkaric@kdvik-rijeka.hr


II. PODACI O PREDMETU JAVNOG NATJEČAJA


Društvo prodaje rabljena vozila kako slijedi:

 


Redni broj   Marka i tip, vrsta Godina proizvodnje   Broj šasije Napomena Početna cijena bez PDV-a (kn)   Jamčevina
(kn)
1.  IVECO DAILY 50C13, teretno vozilo 2000.
ZCFC5090005303517
Neregistrirano,
nije u voznom stanju
 25.000,00  1.250,00
 2. RENAULT KANGOO 1,2 16V,
teretno vozilo
2003.
VF1FC0WAF29398364  Neregistrirano,
nije u voznom stanju
 5.000,00

250,00

 3. RENAULT CLIO 1,2 Autentique,
osobno vozilo 
2003.   VF1CB0FCF29449644 Neregistrirano,
nije u voznom stanju 
 4.800,00 240,00 
 4. RENAULT KANGOO 1,2 16V,
osobno vozilo 
2003.  VF1KC0WEF29398381  Neregistrirano,
nije u voznom stanju 
 8.000,00  400,00
5.   RENAULT KANGOO 1,2 16V,
osobno vozilo
2004.  VF1KCEWEF31838176  Neregistrirano,
nije u voznom stanju 
8.600,00  430,00 
 6. FIAT PANDA 1,2 8V 4x4,
osobno vozilo 
 2007. ZFA16900001028795  Neregistrirano,
nije u voznom stanju 
7.100,00  355,00 
 7. RENAULT KANGOO 1,5 dci,
osobno vozilo 
2006.  VF1KCTEEF36543448   Neregistrirano,
nije u voznom stanju
 9.800,00 490,00 
 8.  FIAT PALIO WEEKEND 1,7 TD,
osobno vozilo
 2000. ZFA17800002089937  Neregistrirano,
nije u voznom stanju 
2.600,00  130,00 

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Vozila se prodaju zasebno.III. NAČIN I UVJETI PRODAJE


Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje prigovor po bilo kojoj osnovi.
Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda.
Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od iznosa početne cijene po vozilu za koje se dostavlja ponuda, i to na račun Društva IBAN: HR3224020061100388210 koji se vodi kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, poziv na broj 01-OIB PONUDITELJA, svrha uplate „Jamčevina za kupnju vozila“.
Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku 45 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.
Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremu i podnošenje ponuda, kao i porez na promet i druge tražbine vezane za prodaju i prijenos vlasništva. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obvezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javnog natječaja.
Prijevoz kupljenog vozila nije uključen u cijenu.


IV. SADRŽAJ PONUDE

Svi zainteresirani natjecatelji dužni su radi sudjelovanja u javnom natječaju dostaviti pisanu ponudu.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

1. a) za natjecatelja koji je fizička osoba
- ime i prezime, prebivalište i osobni identifikacijski broj (priložiti obostranu presliku osobne iskaznice)
b) za natjecatelja koji je pravna osoba:
- tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (priložiti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra)
2. Naznaku vozila za koje se dostavlja pisana ponuda, s rednim brojem i brojem šasije
3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini
4. Iznos ponuđene cijene, u koju nije uključen PDV. Ponuđena cijena ne može biti manja od početne.
5. Ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona i adresom elektroničke pošte
6. Podatak o broju računa za povrat jamčevine ponuditelja čije ponude ne budu prihvaćene
Ponuditelji se mogu javiti za kupnju jednog ili više vozila koja su predmet prodaje, pri čemu su za svako vozilo za koje podnose ponudu dužni platiti jamčevinu te u ponudi iskazati ponuđenu cijenu za svako vozilo zasebno.


V. DOSTAVA PONUDA


Rok za dostavu ponuda je 18. veljače 2022. godine u 12,00 sati.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom na adresu Društva:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
s naznakom "NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU VOZILA BR. (ovdje se unosi redni broj iz tablice)"

Danom i satom predaje ponude smatra se dan i sat zaprimanja ponuda u Društvu.
Ponude predane nakon navedenog roka nisu valjane.
Podnošenjem ponude ponuditelj daje suglasnost da KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. može prikupljati, obrađivati i objavljivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.


VI. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA


Otvaranje ponuda održat će se 18. veljače 2022. godine u 12,00 sati u prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Natječaj provodi povjerenstvo za provođenje javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi direktor Društva.
Neće se razmatrati ponude koje su nepotpune i nepravovremene.
Nepotpuna ponuda je ona koja ne sadrži jedan ili više gore navedenih obveznih elemenata. Nepravovremena ponuda je ona koja je pristigla izvan roka propisanog natječajem.
Valjanost ponude treba biti 45 dana od dana otvaranja ponuda.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos cijene.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos cijene, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. Ukoliko su ponude zaprimljene istodobno, Povjerenstvo će pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi iznos cijene.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se i ukoliko se zaprimi samo jedna valjana ponuda po vozilu.
O ishodu javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od proteka roka za predaju ponuda.
Društvo pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela objavljenog javnog natječaja u svakoj fazi postupka te da ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, bez posebnog obrazloženja i zbog toga ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.

VII. SKLAPANJE UGOVORA I UPLATA KUPOVNINE

Odabrani ponuditelj obvezan je s Društvom sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju njegove ponude te u daljnjem roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.

Ukoliko odabrani ponuditelj ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a sljedeći ponuditelj biti će pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji vozila.

Kupac je obvezan kupljeno vozilo preuzeti u roku od sedam dana od dana uplate kupovnine. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.


VIII. OSTALO

Za sve dodatne informacije glede vozila koja su predmet ovog natječaja zainteresirani mogu kontaktirati Društvo na broj telefona 098/398-794, u periodu od 09,00 do 14,00 sati.

Vozila koja su predmet ovog natječaja može se prema dogovoru razgledati na adresi u Rijeci, Delta 3, uz prethodnu najavu na broj 098/398-794.