Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

PUTEM JAVNOG NATJEČAJA PRODANO RABLJENO MOTORNO VOZILO

21.01.2022.
Po provedenom javnom natječaju zaključio se ugovor o kupoprodaji rabljenog karamboliranog vozila u vlasništvu Društva, osobni automobil Dacia Duster (2018) između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao prodavatelja i MADURA PROJECT j.d.o.o. kao kupca.

Direktor Društva donio je 7.12.2021. godine Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju rabljenih vozila u vlasništvu Društva i to:

• Dacia Duster 1,5 DCI Comfort, broj šasije VF1HJD40960988128, iz 2018. godine.

Odluka je donesena temeljem Odluke o prodaji vozila putem javnog natječaja od 17. studenog 2021., Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i obradu prispjelih ponuda pristiglih na javni natječaj prodaje vozila.

Za kupnju rabljenog vozila u vlasništvu Društva, Dacia Duster 1,5 DCI Comfort, broj šasije VF1HJD40960988128 iz 2018. godine, s početnom cijenom od 10.878,00 kn (bez PDV-a) pristiglo je pet (5) valjanih ponuda.

Ponuda za kupnju vozila po cijeni od 17.678,00 (bez PDV-a) prihvaćena je od ponuditelja MADURA PROJECT j.d.o.o. iz Zagreba jer udovoljava uvjetima natječaja, pravovremena je i priležu joj obvezni prilozi.

Između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao prodavatelja i MADURA PROJECT j.d.o.o. iz Zagreba kao kupca zaključio se ugovor o kupoprodaji vozila.

Sudionici natječaja imaju pravo prigovora na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju vozila u roku od 8 dana od dana primitka iste, direktoru KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14.

Uvjeti PONOVLJENOG NATJEČAJA ZA PRODAJU RABLJENOG VOZILA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA - OSOBNI AUTOMOBIL DACIA DUSTER IZ 2018 objavljenog 17.11.2021.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. raspisuje javni natječaj za prodaju rabljenog osobnog vozila koje nije u voznom stanju - DACIA DUSTER 1,5 DCI COMFORT iz 2018. putem prikupljanja pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 5% od iznosa početne cijene koja iznosi 10.878,00 kn.

Temeljem Odluke Direktora od 15. studenog 2021. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (dalje: Društvo), objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU RABLJENOG VOZILA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA

I. PREDMET PRODAJE

Društvo prodaje rabljeno vozilo kako slijedi:
Marka, tip, model, vrsta rabljenog vozila: DACIA DUSTER 1,5 DCI COMFORT - osobni automobil
Godina proizvodnje: 2018.
Broj šasije: VF1HJD40960988128
Napomena: Nije u voznom stanju
Početna cijena: 10.878,00 kn
Jamčevina: 544,00 kn

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

II. NAČIN PRODAJE
Prodaja će se izvršiti po načelu „viđeno-kupljeno“.

III. UVJETI PRODAJE
Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 5% od iznosa početne cijene, na račun Društva IBAN HR3224020061100388210, koji se vodi kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, svrha uplate „jamčevina za kupnju vozila“. Pri uplati jamčevine obavezno upisati poziv na broj 01-OIB PONUDITELJA.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.
Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku 45 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.
Ponuđaču s kojim bude sklopljen ugovor o prodaji jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Prodaja vozila se obavlja po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obavezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javnog natječaja. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.
Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju njegove ponude, odabrani ponuđač obavezan je s Društvom sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, te u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji vozila platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.
Ukoliko odabrani ponuđač ne potpiše ugovor o kupoprodaji vozila u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju ponude ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji vozila, smatrati će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a sljedeći ponuditelj biti će pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji vozila.
Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

IV. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:

  1. naziv društva, adresu sjedišta i OIB za pravne osobe (priložiti izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog registra), odnosno ime i prezime, prebivalište i OIB za fizičke osobe (priložiti presliku osobne iskaznice)
  2. ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, faxa i adresom e-maila
  3. dokaz o uplaćenoj jamčevini
  4. podatak o broju računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene
  5. ponuđenu cijenu bez PDV-a

V. ROK ZA DOSTAVU PONUDE
Rok za dostavu ponude je 29. studenog 2021. godine u 12,00 sati.
Otvaranje ponuda održati će se dana 29. studenog 2021. godine u 12,30 sati u prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14, sala na polukatu.
Otvaranje ponuda neće biti javno.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobno na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka, s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU VOZILA – NE OTVARATI“.
Danom i satom predaje ponude smatra se dan i sat zaprimanja ponuda u Društvu. Ponude predane nakon navedenog roka nisu valjane.

VI. VALJANOST I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Valjanost ponude treba biti 45 dana od dana otvaranja ponuda.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje vozila i bez posebnog obrazloženja kupcima.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja biti obaviješteni pisanim putem u što kraćem roku.
Direktor Društva pridržava pravo poništavanja objavljenog natječaja u cijelosti u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.

VII. OSTALO
Za sve dodatne informacije glede vozila koja su predmet ovog natječaja zainteresirani mogu kontaktirati Društvo na broj telefona 098 398 794, u periodu od 09,00 do 14,00 sati.
Vozilo koje je predmet ovog natječaja može se prema dogovoru razgledati na adresi u Rijeci, Delta 3, uz prethodnu najavu na broj 098 398 794.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka