Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Društva prikupljanjem pisanih ponuda

15.06.2023.
Na temelju odluke Direktora Društva od 15. lipnja 2023. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje ponovljeni javni natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Društva prikupljanjem pisanih ponuda.

I. OPĆI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Sjedište: Dolac 14, 51000 Rijeka
OIB: 80805858278
Broj telefona: 051/353-206
Broj telefaksa: 051/353-207
Internet adresa: www.kdvik-rijeka.hr
Adresa elektroničke pošte: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
Osoba i/ili odjel zadužen za kontakt:
Odjel pravnih poslova, 051/353-206, katarina.kramaric@kdvik-rijeka.hr
Odjel mehanizacije, 098/398-794, nenad.komadina@kdvik-rijeka.hr

II. PODACI O PREDMETU JAVNOG NATJEČAJA

Društvo prodaje rabljena vozila kako slijedi:

Redni broj   Marka, tip, model, vrsta Godina proizvodnje   Broj šasije Napomena Početna cijena (EUR)   Jamčevina
(EUR)
1. RENAULT KANGOO 1,2 16V
teretno vozilo
2003.
VF1FC0WAF29398364
Neregistrirano,
nije u voznom stanju
 298,00  14,90
 2. RENAULT CLIO 1,2 Autentique
osobno vozilo
2003.
VF1CB0FCF29449644
Neregistrirano, 
nije u voznom stanju 
 287,00  14,35
 3.  RENAULT KANGOO 1,2 16V
osobno vozilo
 2003. VF1KC0WEF29398381  Neregistrirano,
nije u voznom stanju 
300,00  15,00
4.  FIAT PALIO WEEKEND 1,7 TD   2000. ZFA17800002089937   Neregistrirano,
nije u voznom stanju
155,00  7,75

 

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).
Vozila se prodaju zasebno.


III. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje prigovor po bilo kojoj osnovi.
Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda.
Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od iznosa početne cijene po vozilu za koje se dostavlja ponuda, i to na račun Društva IBAN: HR3224020061100388210 koji se vodi kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, poziv na broj 01-OIB PONUDITELJA, svrha uplate „Jamčevina za kupnju vozila“.
Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku 45 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.
Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremu i podnošenje ponuda, kao i porez na promet i druge tražbine vezane za prodaju i prijenos vlasništva. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obvezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javnog natječaja.
Prijevoz kupljenog vozila nije uključen u cijenu.


IV. SADRŽAJ PONUDE

Svi zainteresirani natjecatelji dužni su radi sudjelovanja u javnom natječaju dostaviti pisanu ponudu.
Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

  1. U cijelosti ispunjeni obrazac ponudbenog lista (objavljen na web stranici prodavatelja)
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini
  3. Obostranu preslika osobne iskaznice (za ponuditelja fizičku osobu)
  4. Izvod iz sudskog ili drugog registra (za ponuditelja pravnu osobu)

Ponuditelji se mogu javiti za kupnju jednog ili više vozila koja su predmet prodaje, pri čemu su za svako vozilo za koje podnose ponudu dužni ispuniti zaseban obrazac ponudbenog lista te platiti jamčevinu.
Ponuđena cijena ne može biti manja od početne.


V. DOSTAVA PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 20. lipnja 2023. godine u 12,00 sati.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom na adresu Društva: 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
s naznakom "NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU VOZILA BR. __ (ovdje se unosi redni broj iz tablice)"

Danom i satom predaje ponude smatra se dan i sat zaprimanja ponuda u Društvu.
Ponude predane nakon navedenog roka nisu valjane.
Podnošenjem ponude ponuditelj daje suglasnost da KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. može prikupljati, obrađivati i objavljivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.


VI. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Otvaranje ponuda održat će se 20. lipnja 2023. godine u 12,30 sati u prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Natječaj provodi povjerenstvo za provođenje javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi direktor Društva.
Neće se razmatrati ponude koje su nepotpune i nepravovremene.
Nepotpuna ponuda je ona koja ne sadrži jedan ili više obveznih elemenata navedenih u točki IV. ovog javnog natječaja (Sadržaj ponude). Nepravovremena ponuda je ona koja je pristigla izvan roka propisanog natječajem.
Valjanost ponude treba biti 45 dana od dana otvaranja ponuda.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos cijene.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos cijene, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. Ukoliko su ponude zaprimljene istodobno, Povjerenstvo će pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi iznos cijene.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijeti će se i ukoliko se zaprimi samo jedna valjana ponuda po vozilu.
O ishodu javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od proteka roka za predaju ponuda.
Društvo pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela objavljenog javnog natječaja u svakoj fazi postupka te da ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, bez posebnog obrazloženja i zbog toga ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.


VII. SKLAPANJE UGOVORA I UPLATA KUPOVNINE

Odabrani ponuditelj obvezan je s Društvom sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju njegove ponude te u daljnjem roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.
Ukoliko odabrani ponuditelj ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a sljedeći ponuditelj biti će pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji vozila.
Kupac je obvezan kupljeno vozilo preuzeti u roku od sedam dana od dana uplate kupovine. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.


VIII. OSTALO

Za sve dodatne informacije glede vozila koja su predmet ovog natječaja zainteresirani mogu kontaktirati Društvo na broj telefona 098/398-794, u periodu od 09,00 do 14,00 sati.
Vozila koja su predmet ovog natječaja može se prema dogovoru razgledati na adresi u Rijeci, Delta 3, uz prethodnu najavu na broj 098/398-794.

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.