Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Društva

04.10.2023.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem javnog natječaja prodaje nekretninu označenu kao k.č.br. 92, oranica površine 522 čhv (odnosno 1.877 m2), upisane u z.k.ul. 1562, k.o. Dražice, koja se nalazi u mjestu Dražice na području Grobnika, unutar građevinskog područja NA 1 Dražice, te u naravi predstavlja livadu-pašnjak koja se sastoji od zemljišta i metalne ograde.

Zemljište je pravokutnog oblika, ima izveden priključak za vodu i direktan pristup s prometnice.
Početna kupoprodajna cijena: 107.000,00 EUR bez PDV-a
Jamčevina: 10.700,00 EUR 

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 10% od iznosa početne kupoprodajne cijene nekretnine (bez PDV-a) za koju se dostavlja ponuda, i to na račun Društva IBAN HR3224020061100388210, koji se vodi kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, svrha uplate „jamčevina za kupnju nekretnine“, model: HR00, poziv na broj: 2023-OIB PONUDITELJA.

Prodaja će se izvršiti po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca te Društvo ne odgovara za eventualne pravne i/ili materijalne nedostatke nekretnine.
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe.

Obilazak oglašene nekretnine organizirat će se dana 6. listopada 2023. godine, s polaskom u 11,30 sati s lokacije Dolac 14.

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda.

Rok za dostavu ponuda je 11. listopada 2023. godine u 12:00 sati.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili osobno na adresu
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI“.
Danom i satom predaje ponude smatra se dan i sat zaprimanja ponuda u Društvu. Ponude predane nakon navedenog roka nisu valjane.

Najpovoljnijom ponudom smatra se pravovremena i potpuna ponuda s najvišim iznosom ponuđene kupoprodajne cijene.

Cjeloviti tekst javnog natječaja dostupan je kao dokument u pdf obliku (niže).