Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Novi Opći uvjeti isporuke vodnih usluga

14.12.2023.
19. prosinca 2023. godine na snagu stupanju novi Opći uvjeti isporuke vodnih usluga KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kojima se uređuju međusobni odnosi između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i korisnika vodnih usluga na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.

Dana 29. studenoga 2023. godine održana je redovna, 13., sjednica Skupštine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na kojoj su, na temelju članka 23. stavka 1. točke 3. u vezi s člankom 40. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" br. 66/19.) donijeti Opći uvjeti isporuke vodnih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).

Opći uvjeti donijeti su nakon prethodno provedenog javnog savjetovanja u trajanju od 30 dana (od 13. lipnja do 13. srpnja 2023. godine), u tijeku kojeg nisu zaprimljeni mišljenja i prijedlozi na nacrt prijedloga Općih uvjeta.

Općim uvjetima uređuju se međusobni odnosi između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao javnog isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga na području gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo na kojima KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. obavlja djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje.

Opći uvjeti sadržavaju odredbe o:

  • uvjetima priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine te uvjetima održavanja priključaka,
  • zahtijevanim standardima vodomjera i mjerača protoka te uvjete njihove ugradnje i održavanja,
  • načinu mjerenja isporuke vodnih usluga,
  • uvjetima ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje,
  • graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, koje nisu industrijske, a ispuštaju se u sustav javne odvodnje,
  • provedbi stručnog nadzora nad postavljanjem individualnih sustava odvodnje za koje prema propisima o gradnji nije potrebno ishoditi akt o odobrenju građenja, kao i nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje,
  • uvjetima pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, planu pražnjenja i nadzora otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje,
  • uvjetima ugradnje pojedinačnih vodomjera u već izgrađene građevine,
  • glavnim uvjetima za davanje koncesije ili dodjelu ugovora o javnim uslugama za crpljenje i pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje,
  • uvjetima za ograničenje ili obustavu isporuke vodnih usluga, postupanju u slučaju protupravnog korištenja vodnih usluga, pružanju javne vodoopskrbe autocisternom i pravima i obvezama Javnog isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga, koja nisu uređena Zakonom o vodnim uslugama i drugim zakonima iz područja voda, a koja nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o vodnim uslugama i drugih zakona kojima se uređuje područje voda.

Opći uvjeti objavljeni su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 44 od 11. prosinca 2023. godine, a stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, odnosno 19. prosinca 2023. godine.

Stupanjem na snagu Općih uvjeta prestaju važiti Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga od 3. rujna 2013. godine s izmjenama i dopunama te odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke, Grada Bakra, Općine Klana, Grada Kastva, Općine Kostrena, Općine Jelenje, Općine Čavle, Grada Kraljevice i Općine Viškovo koje su sadržane su u novim Općim uvjetima.

Cjeloviti tekst Općih uvjeta isporuke vodnih usluga objavljen je i dostupan u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 44/2023 (http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=47098).