Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Objavljen je natječaj za više izvršitelja za radno mjesto Instalater monter III

08.01.2024.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. objavio je javni natječaj za radno mjesto Instalater monter III u Službi održavanja vodoopskrbne mreže, Sektoru tehničkih poslova, više izvršitelja, na neodređeno vrijeme uz probni rad od četiri mjeseca. Natječaj se raspisuje se u periodu od 8.1.2024. godine do popunjavanja otvorenih radnih mjesta.

Na temelju Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa i raspisivanju javnog natječaja broj: 3241/23 od 19. prosinca 2023. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Instalater monter III u Službi održavanja vodoopskrbne mreže, Sektoru tehničkih poslova, više izvršitelja, na neodređeno vrijeme uz probni rad od četiri (4) mjeseca.

Uvjeti navedenog radnog mjesta su:
- KV/PKV vodoinstalater monter
- Radno iskustvo nije potrebno

Opis poslova radnog mjesta:
- obavlja pomoćne poslove održavanja uređaja i instalacija vodoopskrbnog područja u skladu s nalozima neposredno nadređenog.
- sudjeluje u redovnom radu terenske ekipe VOP-a u skladu s radnim uputama i pod stručnim vodstvom voditelja radova (Poslovođa, Instalater monter I
- odlazi izvanredno na teren u sastavu ekipe VOP-a u incidentnim situacijama (pripravnost te u sudjelovanju s ekipom Dežurne službe).
- neposredno angažiran na poslovima očitavanja vodomjera, montaže i premještaja priključaka, skidanja i postave raznih cjevovoda, zasuna, hidranata, reducir ventila, obilježavanje trase cjevovoda, narezivanja cijevi i sl.
- obavlja i pomoćne poslove: čišćenje trase cjevovoda, popravak i čišćenje okana, postava i vađenje izolacije, obilježavanje gradilišta i prometnica, tlačenje i ispiranje cjevovoda, utovar i istovar materijala, raznošenje materijala uzduž trase i sl.
- prilikom obavljanja radova koristi vodoinstalaterski i monterski alat, rezače, ključeve za otvaranje okana, pumpe za tlačne probe, bušilice, brusilice i sl. te materijal: vodovodne cijevi, spojni i izolacijski materijal, fitinzi, fazone, prirubnice, kudelje i sl.
- vodi brigu o funkcionalnoj ispravnosti pribora i opreme kojom rukuje, podiže alat i materijal za obavljanje radova sa skladišta te izvješćuje neposredno nadređenog o materijalnim potrebama.
- zbrinjava otpadni materijal po izvođenju radova.
- surađuje s radnicima terenske ekipe po naravi provedbe radnih zaduženja. Izvješćuje neposredno nadređenog o obavljenim očitavanjima, popravcima, utrošenom materijalu, uočenim nepravilnostima i sl.
- pogonska pripravnost van redovnog radnog vremena i povremeni rad noću.
- obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u tekstu natječaja, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati su, uz prijavu na natječaj, dužni dostaviti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ('Narodne novine' broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuje to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Natječaj je otvoren do popunjavanja otvorenih radnih mjesta. Kandidati prijave mogu slati do objave obavijesti o zatvaranju natječaja zbog popunjavanja radnih mjesta na mrežnim stranicama Društva.

Prijave se podnose:

1. putem pošte na adresu:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Ured za ljudske resurse
Dolac 14 (III kat)
51000 Rijeka
ili
2. na e-mail: posao@kdvik-rijeka.hr.

Kandidat koji nije podnio urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj i njegova se prijava neće razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na intervju. Intervjui će se održavati po potrebi, ovisno o broju zaprimljenih prijava.

Kandidat koji se ne odazove na intervju više se neće smatrati kandidatom u postupku.

Odluku o izboru kandidata donosi direktor Društva na temelju postignutih rezultata. Protiv odluke o izboru kandidata ne postoji mogućnost ulaganja pravnog lijeka.

O rezultatima postupka svaki prijavljeni kandidat biti će obaviješten u roku od osam (8) dana od dana održavanja intervjua.

Društvo pridržava pravo poništenja javnog natječaja u svakoj fazi postupka, bez posebnog obrazloženja i zbog toga ne odgovara za eventualnu štetu.