Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

POZIV na sudjelovanje u postupku javnog savjetovanja

17.05.2024.
Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnom savjetovanju i dostavu mišljenja i prijedloga na nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj, putem priloženog obrasca. Javno savjetovanje otvoreno je do 16. lipnja 2024.
Sukladno članku 52. stavku 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine" br. 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17., 66/19.) javni isporučitelj vodnih usluga može svojom odlukom odrediti da se uz cijenu vodne usluge javne vodoopskrbe, odnosno uz cijenu vodne usluge javne odvodnje plaća i naknada za razvoj. Sukladno članku 57. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, prihodi od naknade za razvoj koriste se za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno planu gradnje komunalnih vodnih građevina, odnosno za financiranje otplate zajmova i kredita za gradnju komunalnih vodnih građevina sukladno financijskom planu javnog isporučitelja vodnih usluga, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge.
Za donošenje odluke o naknadi za razvoj nadležna je, sukladno članku 23. stavku 1. točci 4. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" br. 66/19.), skupština javnog isporučitelja vodnih usluga.

Važeću Odluku o naknadi za razvoj Skupština KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) donijela je na 10. sjednici održanoj 21. prosinca 2022. Odluka je donijeta za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2023. i objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 156/2022. Izmjene i dopune Odluke, uključujući produženje važenja za razdoblje važenja plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2024., Skupština Društva donijela je na 14. sjednici održanoj 20. prosinca 2023. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 157/2023.

Način određivanja visine naknade za razvoj, njezin obračun i plaćanje propisuju se Uredbom o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga ("Narodne novine" br. 70/23.).

Nacrt izmjene i dopune Odluke o naknadi za razvoj izrađen je u skladu s odredbama Uredbe te Zakona o vodnim uslugama i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

Sukladno članku 38. Uredbe, po izradi nacrta nove odluke o naknadi za razvoj Društvo je obvezno pokrenuti postupak javnog savjetovanja, koji postupak se provodi u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama (objavom nacrta odluke preko internetske stranice s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem odluke te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u pravilu u roku od 30 dana).

Slijedom navedenog, pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnom savjetovanju i dostavu mišljenja i prijedloga na nacrt odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj, putem priloženog obrasca. Ispunjeni obrazac za sudjelovanje u javnom savjetovanju može se dostaviti na adresu elektroničke pošte savjetovanje_javnost@kdvik-rijeka.hr ili na adresu sjedišta KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51000 Rijeka.

Javno savjetovanje otvoreno je do 16. lipnja 2024.

Po isteku roka za dostavu prijedloga i mišljenja, Društvo će izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću.