Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Javni natječaj za prodaju 4 rabljena vozila u vlasništvu Društva

03.07.2024.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem javnog natječaja prodaje 4 rabljena vozila u svojem vlasništvu po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje prigovor po bilo kojoj osnovi, putem prikupljanja pisanih ponuda. Ponuđena cijena ne može biti niža od početne.
Rok za dostavu ponuda je 12. srpnja 2024. godine u 12:00 sati.

Na temelju odluke Direktora Društva od 27. lipnja 2024. godine KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Društva prikupljanjem pisanih ponuda

I. OPĆI PODACI O PRODAVATELJU

Naziv: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Sjedište: Dolac 14, 51000 Rijeka
OIB: 80805858278
Broj telefona: 051/353-206
Broj telefaksa: 051/353-207
Internet adresa: www.kdvik-rijeka.hr
Adresa elektroničke pošte: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
Osoba i/ili odjel zadužen za kontakt:
Odjel pravnih poslova, 051/353-210, katarina.kramaric@kdvik-rijeka.hr
Odjel mehanizacije, 099/211-4545, josip.boric@kdvik-rijeka.hr

II. PODACI O PREDMETU JAVNOG NATJEČAJA

Društvo prodaje rabljena vozila kako slijedi:

Redni broj   Marka, tip, model, vrsta Godina proizvodnje   Broj šasije Napomena Početna cijena bez PDV-a (EUR)   Jamčevina
(EUR)
1. RENAULT KANGOO 1,5 DCI,
osobno vozilo
2006.
VF1KCTEEF36543429
Neregistrirano,
nije u voznom stanju
795,08 40,00
 2.  RENAULT CLIO 1,5 DCI
osobno vozilo  
2008.  VF1BB8M0540775918  Neregistrirano,
nije u voznom stanju
655,71  33,00 
 3. FIAT PANDA 1,2
osobno vozilo  
2008. ZFA16900001121423
Neregistrirano,
nije u voznom stanju
799,20
40,00 
 4. FIAT PANDA 1,2
osobno vozilo 
2008.  FA16900001109331   Neregistrirano,
nije u voznom stanju
570,15
  29,00

U početnu cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

III. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje prigovor po bilo kojoj osnovi.
Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda.
Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od iznosa početne cijene po vozilu za koje se dostavlja ponuda, i to na račun Društva IBAN: HR3224020061100388210 koji se vodi kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka, model: HR00, poziv na broj 2024-OIB PONUDITELJA, svrha uplate „Jamčevina za kupnju vozila“.
Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena najkasnije u roku 45 dana od dana otvaranja pisanih ponuda.
Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.
Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremu i podnošenje ponuda, kao i porez na promet i druge tražbine vezane za prodaju i prijenos vlasništva. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obvezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javnog natječaja.
Prijevoz kupljenog vozila nije uključen u cijenu.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Svi zainteresirani natjecatelji dužni su radi sudjelovanja u javnom natječaju dostaviti pisanu ponudu.
Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:
1. U cijelosti ispunjeni obrazac ponudbenog lista
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini
3. Obostranu preslika osobne iskaznice (za ponuditelja fizičku osobu)
4. Izvod iz sudskog ili drugog registra (za ponuditelja pravnu osobu)

Ponuditelji se mogu javiti za kupnju jednog ili više vozila koja su predmet prodaje, pri čemu su za svako vozilo za koje podnose ponudu dužni platiti jamčevinu te u ponudi iskazati ponuđenu cijenu za svako vozilo zasebno.
Ponuđena cijena ne može biti manja od početne.

V. DOSTAVA PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 12. srpnja 2024. godine u 12:00 sati.
Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom poštom na adresu Društva:
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
s naznakom "NE OTVARATI – PONUDA ZA KUPNJU VOZILA"
Danom i satom predaje ponude smatra se dan i sat zaprimanja ponuda u Društvu. Ponude predane nakon navedenog roka nisu valjane.
Podnošenjem ponude ponuditelj daje suglasnost da KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. može prikupljati, obrađivati i objavljivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

VI. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Otvaranje ponuda održat će se 12. srpnja 2024. godine u 12:30 sati u prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Otvaranje ponuda neće biti javno.
Natječaj provodi povjerenstvo za provođenje javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na prijedlog Povjerenstva donosi direktor Društva.
Neće se razmatrati ponude koje su nepotpune i nepravovremene.
Nepotpuna ponuda je ona koja ne sadrži jedan ili više obveznih elemenata navedenih u točki IV. ovog javnog natječaja (Sadržaj ponude). Nepravovremena ponuda je ona koja je pristigla izvan roka propisanog natječajem.
Valjanost ponude treba biti 45 dana od dana otvaranja ponuda.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz javnog natječaja sadrži i najviši ponuđeni iznos cijene.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos cijene, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije. Ukoliko su ponude zaprimljene istodobno, Povjerenstvo će pozvati ponuditelje da u roku od 24 sata pisanim putem u zatvorenoj omotnici ponude novi iznos cijene.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donijet će se i ukoliko se zaprimi samo jedna valjana ponuda po vozilu.
O ishodu javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 30 dana od proteka roka za predaju ponuda.
Društvo pridržava pravo poništenja cijelog ili dijela objavljenog javnog natječaja u svakoj fazi postupka te da ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, bez posebnog obrazloženja i zbog toga ne odgovara za eventualnu štetu ponuditeljima.

VII. SKLAPANJE UGOVORA I UPLATA KUPOVNINE

Odabrani ponuditelj obvezan je s Društvom sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti o prihvaćanju njegove ponude te u daljnjem roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine.
Ukoliko odabrani ponuditelj ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a sljedeći ponuditelj bit će pozvan na sklapanje ugovora o kupoprodaji vozila.
Kupac je obvezan kupljeno vozilo preuzeti u roku od sedam dana od dana uplate kupovnine. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove.

VIII. OSTALO

Za sve dodatne informacije glede vozila koja su predmet ovog natječaja zainteresirani mogu kontaktirati Društvo na broj telefona 099/211-4545 (Josip Borić), u periodu od 09:00 do 14:00 sati.
Vozila koja su predmet ovog natječaja može se razgledati dana 9. srpnja 2024. u periodu od 13:00 do 14:00 sati, na adresi u Rijeci, Delta 3, uz prethodnu najavu na broj 099/211-4545.