Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, kvaliteti pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u 2015. godini

18.03.2016.
U 2015. godini  svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni te su svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Tijekom 2015. godine Služba kontrole kvalitete vode i sanitarnog nadzora PRJ Vodovod provela je 5.313 ispitivanja uzoraka vode od čega 2.599 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju na mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormarićima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne vodoopskrbe. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni (vrijednosti ispitanih parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju).
Također je uzorke vode za ljudsku potrošnju u 2015. godini analizirao i Odsjek za kontrolu voda za piće i voda u prirodi pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kroz programa Ministarstva zdravstva. Program je obuhvatio 460 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu i 24 uzoraka u revizijskom monitoringu, kojima se potvrdila izvrsnost zdravstvene ispravnosti vode za piće koju isporučuje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

U 2015. godini ukupno je ispitano 445 uzoraka otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. Ona je u 2015. godini od ukupno 31 ispitane točke na njih 25 ocijenjena izvrsnom godišnjom ocjenom kakvoće mora, na 3 točke je ocijenjena dobro (u Rijeci:Kantrida – Rekreacijski centar 3. maj, Kantrida – Vila Nora i Kantrida – bazen istok), na 2 točke zadovoljavajuće (u Rijeci: Kantrida – zapad i Kantrida - istok) te na jednoj lokaciji u Rijeci - Grčevo je ocijenjena nezadovoljavajućom ocjenom.
Točke koje su ocijenjene dobro i nezadovoljavajuće locirane su na području s većim brojem priobalnih izvora putem kojih se, zajedno s neposrednim dreniranjem oborinskih voda prema moru, intenzivira prijenos onečišćenja dospjelih u podzemlje. Također, izvor onečišćenja predstavljaju pojedini subjekti, još uvijek nepriključeni na sustav javne kanalizacije, a koji su smješteni na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja koji izviru na predmetnim lokacijama.