Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o rezultatima javnog natječaja za prodaju pokretnina iz Radione vodomjera na lokaciji Rijeka, Dolac 8a

07.03.2016.
Putem javnog natječaja Društvo je prodalo pokretninu - stupnu bušilicu sa steznom glavom te dva škripca 80 iz Radione vodomjera.

Na temelju Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća Povjerenstva za prikupljanje i otvaranje prispjelih ponuda, Direktor Društva donio je 7. ožujka 2016. godine Odluku o odabiru ponude za kupnju pokretnina.
Za kupnju pokretne imovine u otvorenom roku zaprimljena je jedna ponuda, koja je prihvaćena jer je bila pravovremana i udovoljavala je uvjetima natječaja.

Prihvaćena je ponuda za kupnju pokretnina ponuditelja Borisa Juračića.
Sukladno uvjetima natječaja, odabranom ponuditelju Društvo će za kupnju pokretnina ispostaviti račun slijedom utvrđene kupoprodajne cijene od 750,00 kn (bez PDV-a) za stupnu bušilicu sa steznom glavom, te dva puta po 120,00 kn (bez PDV-a) za dva škripca 80, odnosno ukupno 990,00 kn (bez PDV-a).
Ponuditelj je dužan uplatiti naprijed navedenu kupoprodajnu cijenu u roku od osam dana od dana ispostave računa. Ovaj se rok smatra bitnim sastojkom i u slučaju nepoštivanja roka smatrat će se da je ponuditelj odustao od kupnje. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku, najkasnije u roku od osam dana odvesti kupljene pokretnine, u protivnom, protekom roka, za svaki dan Društvo će mu zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.

Sudionici natječaja imaju pravo prigovora na ovu odluku o odabiru u roku od 8 dana od dana primitka iste, direktoru KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14.