Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Informacija o odabiru ponude za zakup ureda površine 12,51 m2 u poslovnom prostoru Delta 3 u Rijeci

11.01.2016.
Za zakup ureda površine 12,51 m2 na II. katu poslovne zgrade Delta 3 u Rijeci zaprimljena je jedna ponuda tvrtke 4D - monitoring društvo s ograničenom odgovornošću za inženjerstvo i tehničko savjetovanje, iz Malinske.

Na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15), Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora putem javnog natječaja, Društvenog ugovora KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. i Izvješća o prispjelim ponudama Povjerenstva za prikupljanje i otvaranje prispjelih ponuda, Direktor Društva donio je dana 11. siječnja 2016. godine Odluku o odabiru ponude za zakup poslovnog prostora u Rijeci, Delta 3, II. kat poslovne zgrade, površine 24,96 m2, koji se sastoji od ureda površine 12,51 m2 i ureda površine 12,45 m2.

Odluka o odabiru ponude za zakup poslovnog prostora:

 1. Temeljem Izvješća Povjerenstva za prikupljanje i otvaranje prispjelih ponuda od 8. siječnja 2016. godine Direktor Društva utvrđuje da je za zakup poslovnog prostora u Rijeci, Delta 3, II. kat poslovne zgrade, površine 24,96 m2, koji poslovni prostor se sastoji od ureda površine 12,51 m2 i ureda površine 12,45 m2 i koji poslovni prostor se daje u zakup djelomično ili u cijelosti, s početnom zakupninom od 5 €/m2 (slovima: pet eura po metru kvadratnom), u otvorenom roku, a po raspisanom javnom natječaju, zaprimljena jedna ponuda ponuditelja:
  - 4D - monitoring društvo s ograničenom odgovornošću za inženjerstvo i tehničko savjetovanje, iz Malinske, Milčetići 20, OIB: 56479056799
 2. Sukladno uvjetima natječaja, dana 8. siječnja 2016. godine otvorena je ponuda te je utvrđeno slijedeće:
  Ponuda ponuditelja 4D - monitoring društvo s ograničenom odgovornošću za inženjerstvo i tehničko savjetovanje, iz Malinske, Milčetići 20, udovoljava uvjetima natječaja, ponuda je pravovremena, istoj priležu obvezni prilozi, nudi iznos zakupnine od 5,00 €/m2 (slovima: pet eura po metru kvadratnom), u koju nije uključen PDV, za prostor površine 12,51 m2.
 3. Prihvaća se ponuda za zakup poslovnog prostora u Rijeci, Delta 3, II. kat poslovne zgrade, ponuditelja:
  - 4D - monitoring društvo s ograničenom odgovornošću za inženjerstvo i tehničko savjetovanje, iz Malinske, Milčetići 20, OIB: 56479056799
 4. Utvrđuje se mjesečna zakupnina u iznosu 5,00 €/m2 (slovima: pet eura po metru kvadratnom) za poslovni prostor koji se sastoji od ureda površine 12,51 m2, sve prema prostornom planu etaže na kojoj su obilježene predmetne prostorije.
 5. Utvrđuje se kako će Zakupnik, sukladno uvjetima natječaja, plaćati sve troškove koji terete poslovni prostor, odnosno podmirivati utrošak električne energije, toplinske energije, energije za hlađenje i ostale troškove vezane uz zakup, u pripadajućem dijelu, i to u ukupnom iznosu od 3,00 €/m2 (slovima: tri eura po metru kvadratnom) mjesečno, kao i da će, ukoliko bude koristio namještaj u vlasništvu Zakupodavca, a koji namještaj se nalazi u prostoriji iz točke 4. ove Odluke te koji će biti utvrđen i u zapisniku o primopredaji, za isti plaćati naknadu za korištenje, za svo vrijeme trajanja zakupa, u visini od 0,30 €/m2 (slovima: trideset centi po metru kvadratnom) mjesečno.
 6. Sudionici natječaja imaju pravo prigovora na ovu Odluku u roku od 8 dana od dana primitka iste, direktoru KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka, Dolac 14.
 7. Između KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao zakupodavatelja i 4D - monitoring društvo s ograničenom odgovornošću za inženjerstvo i tehničko savjetovanje, iz Malinske, Milčetići 20, OIB: 56479056799, kao zakupnika, zaključiti će se ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku 15 dana od dana donošenja ove odluke. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u datom roku, smatrati će se da je odustao od ponude.
 8. Odluka stupa na snagu danom donošenja.