Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Potpisani ugovori od gotovo 23 milijuna kuna za nastavak realizacije Projekta „Vodoopskrba visinske zone Kostrena“ s pratećim radovima na kanalizaciji

15.12.2015.
Danas su u Salonu Grada Rijeke potpisani oko 22,5 milijuna kuna ukupno vrijedni ugovori za dogradnju i rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda na području Martinšćice, Mažeri, Glavani, Ledine, Šubati i Raspelje s pratećim radovima na gradnji sanitarne kanalizacije na području općine Kostrena. 

Ugovorima je predviđena gradnja i rekonstrukcija oko 6,2 kilometara tlačnih, transportnih i opskrbnih vodovodnih cjevovoda s odgovarajućim građevinama na trasi, kao što su nadzemni i podzemni protupožarni hidranti, odzračni ventili, redukcijske stanice i sl. te prateći radovi kojima će se izgraditi oko 2,4 kilometra sanitarne kanalizacije.
Izvest će se 55 kanalizacijskih priključaka te rekonstruirati i izgraditi 110 vodovodnih priključaka.
Realizacija ugovora predviđena je u trajanju od 16 mjeseci od otvaranja građevinskog dnevnika.

Odabrani izvođač radova je zajednica ponuditelja - Strabag AG iz Spittal/Drau (Austrija), Strabag d.o.o. iz Zagreba te GP Krk d.d. iz Krka.
Ugovorena vrijednost radova na vodoopskrbnim cjevovodima iznosi 16.138.556,42 kuna, a na sanitarnoj kanalizaciji 6.375.716,26 kuna.
Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova i uslugu koordinatora za zaštitu na radu pružat će Projekt d.d. iz Nove Gorice (Slovenija). Vrijednost ovih usluga ukupno iznosi 330.000,00 kuna. Time ukupna vrijednost ulaganja u komunalnu vodnu infrastrukturu na području Martinšćice, Mažeri, Glavani, Ledine, Šubati i Raspelje iznosi 22.844.272,65 kuna. Vrijednosti su iskazane bez poreza na dodanu vrijednost.

 
Potpisani ugovori za Projekt

Danas potpisani ugovori za radove na sustavu javne vodoopskrbe dio su Projekta „Vodoopskrbe visinske zone Kostrena“ i čine njegovu drugu fazu. Projekt je složen i od iznimnog značaja jer se njime rješava pitanje opskrbe tekućom vodom posljednja dva područja bez javne vodoopskrbe u općini Kostrena – u gornjim dijelovima naselja Glavani te u dijelu Raspelje naselja Šubati.
Cijeli Projekt realizira se po fazama koje čine funkcionalne cjeline.
Prvu fazu čini gradnja vodospreme s hidroforskom stanicom Solin 2, kapaciteta 300 m3. Njezina gradnja započela je u prosincu 2014. godine. Završetak je predviđen početkom 2016. godine. Ugovorena vrijednost izvođenja radova i pružanje usluge nadzora nad gradnjom vodospreme i hidroforske stanice iznosi 3.155.123,46 kuna (bez poreza na dodanu vrijednost).
Treću fazu činit će gradnja nove crpne stanice Martinšćice sa zahvatom rekonstrukcije na postojećim bunarima te izgradnja novih građevina i aktiviranje novih bušotina za što je izrađena kompletna projektna dokumentacija. Procijenjena vrijednost ove investicije u sklopu postojećeg vodocrpilišta Martinišćica iznosi oko 60 milijuna kuna.
Potom, kao četvrta faza predstoji gradnja oko 4 kilometra dugog vodovodnog cjevovoda Glavani - Sopalj, procijenjene vrijednosti od oko 26 milijuna kuna.
Cjelokupnom predviđenom dogradnjom sustava javne vodoopskrbe u sklopu ovog Projekta poboljšat će se kvaliteta pružene vodoopskrbe na većem području općine Kostrena te će se osigurati dodatne količine vode za istočni dio općine Kostene (lokalitet Sopalj) s mogućnošću osiguranja dodatnih količina za isporuku vode otoku Krku. Ujedno će se rasteretiti vodoopskrbni pravac kroz Dragu i time poboljšati vodoopskrba Grobnika, Škrljeva i Hreljina.

Projekt „Vodoopskrbe visinske zone Kostrena“ financira se u 90%-tnom iznosu putem programa Hrvatskih voda, za koji su sredstva osigurana iz zajma Europske investicijske banke (EIB) i Razvojne banke Vijeća Europe (CEB). Preostali dio sredstava osigurat će se iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Kostrena.
Gradnja sanitarne kanalizacija financirat će se iz proračuna Općine Kostrena.

Osim ovog za Općinu Kostrena značajnog projekta u tijeku je realizacija još jednog velikog razvojnog zahvata. Radi se o pripremi studijsko-projektne dokumentacije za prijavu dogradnje sustava javne odvodnje aglomeracije Kostrena s pratećim radovima na vodoopskrbnom sustavu za sufinanciranje iz fondova Europske unije. Aglomeraciju Kostrena čini područje općine Kostrene i grada Bakra. Vrijednost potrebnih ulaganja u komunalne vodne građevine za dostizanje europskih standarda na ovom području procijenjena je na 240 milijuna kuna.

Trenutno izrađenom dokumentacijom, sagledanim tehničkim varijantama zahvata na vodno-komunalnoj infrastrukturi te analiziranom njihovom isplativošću i opravdanošću, predviđena je gradnja jedinstvenog i međusobno povezanog sustava javne odvodnje koji će skupljati otpadne vode s područja grada Bakra i općine Kostrena te ih pročišćavati u Kostreni na uređaju drugog stupnja pročišćavanja, dimenzioniranog na 19.000 ekvivalent stanovnika (korisnika).
Gradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja u Kostreni procijenjene je na 45 milijuna kuna.
Osim uređaja predviđena je gradnja i rekonstrukcija ostalih komunalnih vodnih građevina. Tako je na području općine Kostrene predviđena gradnja 10 kilometara novih kanalizacijskih cjevovoda i 3 crpne stanice, potom rekonstrukcija 11 kilometara postojeće kanalizacije i 2 kilometra vodovoda u naseljima Doričići, Dujmići, Glavani, Perovići, Randići, Rožmanići, Sveta Lucija, Šodići, Urinj, Vrh Martinšćice i Žurkovo. Predviđena je izvedba oko 1.500 kanalizacijskih priključaka. Procijenjena vrijednost za ovog ulaganja iznosi oko 47 milijuna kuna.
Na području grada Bakra previđena su ulaganja od oko 148 milijuna kuna i to za izgradnju oko 63 kilometra novih kanalizacijskih cjevovoda i 18 crpnih stanica, 1 retencijskog bazena i 2 kišna preljeva te rekonstrukciju 9 kilometara postojeće kanalizacije i 8 kilometara vodovoda u naseljima Hreljin, Praputnjak, Krasica, Škrljevo i Kukuljanovo te Bakar. Predviđena je izvedba oko 2.080 kanalizacijskih priključaka.
Po ovoj izgradnji i puštanju u funkciju novoizgrađene kanalizacije mogućnost za priključenje svojih kuća na kanalizaciju imat će nešto više od 80 % mještana Kostrene i nešto više od 80 % građana Bakra.
Projekt dogradnje sustava javne odvodnje na području grada Bakra i općine Kostrena planira se do kraja 2016. godine prijaviti (aplicirati) Europskoj komisiji za osiguranje novčanih sredstava iz fondova Europske unije. Radovi na gradnji i rekonstrukciji vodno-komunalne infrastrukture u Bakru i Kostreni predviđena je u razdoblju 2017. - 2023. godine, kako bi se ispunio rok iz Plana provedbe vodno komunalnih direktiva na području Republike Hrvatske za osiguranje potrebnog stupnja priključenosti i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Potpisnici danas potpisanog:

 • Ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji i gradnji vodovodnih i tlačnih cjevovoda na području Martinšćice, Mažeri, Glavani, Ledine, Šubati i Raspelje
  ukupno vrijednog: 16.138.556,42 kn (bez PDV) su
  u ime izvođača radova – zajednice ponuditelja su:
  Milivoj Palinić i Walter Renner za STRABAG AG iz Spittal/Drau (Austrija) i STRABAG d.o.o. iz Zagreba
  Josip Purić za GP KRK d.d.
  u ime naručitelja - Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

 • Ugovora za izvođenje radova na sanitarnoj kanalizaciji – pratećim radovima rekonstrukcije i dogradnje vodovodnih i tlačnih cjevovoda na području Martinšćice, Mažeri, Glavani, Ledine, Šubati i Raspelje
  ukupno vrijednog 6.375.716,51 HRK (bez PDV-a) su
  u ime izvođača radova – zajednice ponuditelja:
  Milivoj Palinić i Walter Renner za STRABAG AG iz Spittal/Drau (Austrija) i STRABAG d.o.o. iz Zagreba
  Josip Purić iz GP KRK d.d.
  u ime naručitelja - Mirela Marunić, načelnica Općine Kostrena.

 • Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza između Hrvatskih voda, Grada Rijeke, Općine Kostrena i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka o načinu realiziranja i financiranja rekonstrukcije i dogradnje vodovodnih i tlačnih cjevovoda na području Martinšćice, Mažeri, Glavani, Ledine, Šubati i Raspelje zajedno s gradnjom sanitarne kanalizacije
  su Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda, Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, Mirela Marunić, načelnica Općine Kostrena i Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.