Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Radi osiguranja bespovratnih EU sredstava ugovoren nastavak izrade projektne dokumentacije za dogradnju sustava javne odvodnje aglomeracije Rijeka

25.04.2013.
Danas je u Salonu Grada Rijeke potpisan oko 19 milijuna kuna (bez poreza na dodanu vrijednost) vrijedan Ugovor za izradu projektne dokumentacije i ishođenje akta za gradnju/proširenje sustava javne odvodnje „Grad“ na području jedinica lokalnih samouprava Grada Rijeka i Grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i dijela Matulja.

Ugovor su sklopili KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, kao naručitelj, i zajednica izvršitelja, koju čine IGH d.d. i HIDROPROJEKT–ING projektiranje d.o.o. iz Zagreba, RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o., HIDRO CONSULT d.o.o., ESP d.o.o., TELECONTROL d.o.o., GEO-VV d.o.o., FLUM-ING d.o.o., TEH PROJEKT – HIDRO d.o.o. i I.M.EL. d.o.o. iz Rijeke te TOPOING d.o.o. iz Kastva.
Rok za izradu ugovorene projektne dokumentacije iznosi 18 mjeseci.

Predmet ugovora je izrada:

 • Idejnih rješenja sustava javne odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i ostalim objektima na kanalizacijskoj mreži u dužini od oko 220 kilometara;
 • Elaborata služnosti za trasu kanalizacije i cjevovoda u funkciji vodoopskrbe u dužini od 153 kilometara i 76 parcelacijskih elaborata za objekte i prilazne ceste s pratećim geodetskim i pripremnim radovima;
 • Idejnih projekata za 153 kilometara kanalizacije s 10 glavnih i 66 lokalnih crpnih stanica, od čega na području dogradnje
  - Grada Rijeke 28 km kanalizacijske mreže, 18 lokalnih crpnih stanica
  - Grada Kastva i Općine Matulji 23 km kanalizacijske mreže, 8 lokalnih crpnih stanica
  - Općine Viškovo 37 km kanalizacijske mreže, 25 lokalnih crpnih stanica
  - Općine Jelenje 40 km kanalizacijske mreže, 5 lokalnih i 6 glavnih crpnih stanica
  - Općine Čavle 25 km kanalizacijske mreže, 10 lokalnih i 4 glavne crpne stanice,
  - te izgradnjom/rekonstrukcijom/zamjenom vodovodne mreže;
 • Glavnih projekata za 165 kilometara kanalizacije s 10 glavnih i 84 lokalnih crpnih stanica, od čega na području dogradnje
  - Grada Rijeke 40 km kanalizacijske mreže, 36 lokalnih crpnih stanica
  - Grada Kastva i Općine Matulji 23 km kanalizacijske mreže, 8 lokalnih crpnih stanica
  - Općine Viškovo 37 km kanalizacijske mreže, 25 lokalnih crpnih stanica
  - Općine Jelenje 40 km kanalizacijske mreže, 5 lokalnih i 6 glavnih crpnih stanica
  - Općine Čavle 25 km kanalizacijske mreže, 10 lokalnih i 4 glavne crpne stanice,
  te izgradnjom/rekonstrukcijom/zamjenom vodovodne mreže.

Novčana sredstva za izradu projektne dokumentacije proširenja sustava javne odvodnje otpadnih voda Grad s pratećim zahvatima na sustavu vodoopskrbe, kao pripremu za kandidaturu financiranja gradnje iz EU fondova, u cijelosti osiguravaju Hrvatske vode.

Osim danas ugovorene dokumentacije, Hrvatske vode u 100% iznosu financiraju i izradu ostale dokumentacije za gradnju kanalizacijske mreže i rekonstrukciju vodovoda potrebne za kandidaturu financiranja izvođenja radova iz EU fondova, čija je ugovorena vrijednost 10.220.000 kuna.

Dokumentacija se kontinuirano izrađuje od 2010. godine i čini je:

 • Studija izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sklopu aglomeracije Rijeka
  ugovoreno: 2010. godine, cijena izrade: 2.880.000 kuna, izrađivači: HIDRO CONSULT d.o.o. iz Rijeke i HIDROINŽENIRING d.o.o. Ljubljana - Podružnica Zagreb
  Izrada je još u tijeku i završetak ovisi o dovršetku svih idejnih projekata.

 • Projektna dokumentacija proširenja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka (1. dio) – dogradnja sustava na području Grada Rijeke
  ugovoreno: 2011. godine, cijena izrade: 6.855.000 kuna, izrađivači: INSTITUT IGH d.d. iz Zagreba te RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o., TEH PROJEKT–HIDRO d.o.o. i FLUM-ING d.o.o. iz Rijeke
  Izrađeno je idejno rješenje za 85 kilometara kanalizacije, potom ukupno 23 idejna projekta i ishođeno isto toliko lokacijskih dozvola za gradnju oko 75 kilometara kanalizacije s pratećom rekonstrukcijom vodovoda te je izrađeno 18 glavnih projekata i ishođeno isto toliko dozvola za gradnju oko 50 kilometara kanalizacijske mreže s pripadajućim crpnim stanicama i potrebnim rekonstrukcijama postojeće kanalizacijske i vodovodne mreže, od čega oko 30 kilometara na području naselja Drenova, Škurinje i Hosti, oko 15 kilometara na području naselja Srdoči, Zamet, Pehlin/Marinići i Pulac te oko 5 kilometara na području naselja Martinkovac i Rubeši.

 • Studija utjecaja na okoliš sustava javne odvodnje „Grad“ i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja
  ugovoreno: 2012. godine, cijena izrade: 485.000 kuna, izrađivači: ELEKTROPROJEKT d.d. i EKONERG d.o.o. iz Zagreb, rok za izradu je kraj 2013.

 

Gradnja komunalnih vodnih građevina za koju se izrađuje dokumentacija planira se sufinancirati iz dostupnih EU fondova. Prema preuzetim obvezama i rokovima iz pristupnog Ugovora Republike Hrvatske s Europskom unijom iz Poglavlja 27 – OKOLIŠ potrebno je na području aglomeracije Rijeka postići do kraja 2018. godine odgovarajući stupanj priključenosti od 75% te prikupljene otpadne vode s područja aglomeracije zbrinuti na uređaju drugog stupnja pročišćavanja. Aglomeraciju Rijeka čine područja Grada Rijeke i Grada Kastva te općine Viškovo, Jelenje, Čavle i dio Matulja.

Kako bi se ispunio ovaj zahtjev, procjenjuje se da će za sufinanciranje iz EU fondova biti potrebno kandidirati gradnju 190 kilometara nove kanalizacije s 97 crpnih stanica. Najveći dio ovih planiranih radova na sustavu javne odvodnje otpadnih voda „Grad“ izvodio bi se na području Grada Rijeke, na kojem se planira širenje sustava javne odvodnje otpadnih voda za 66 kilometara i s 39 crpnih stanica. Preostali dio kanalizacijske mreže gradio bi se u dužini 22 kilometra i sa 8 crpnih stanica na području Grada Kastva i dijela Općine Matulji, 37 kilometra s 25 crpnih stanica na području Općine Viškovo, 25 kilometra sa 14 crpnih stanica u Općini Čavle te 40 kilometra s 11 crpnih stanica u Općini Jelenje.
Gradnja nove kanalizacijske mreže zahtijevat će istovremenu rekonstrukciju oko 30 kilometara postojeće kanalizacijske mreže, gradnju retencijskog bazena i rekonstrukciju preljevne građevine (sve na području Rijeke) te gradnju novog uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda na području Rijeke.
Uz radove na sustavu odvodnje planiraju se izvoditi i prateći radovi na vodoopskrbi.
Cijeli ovaj razvojni zahvat na komunalno vodnim građevinama na području aglomeracije Rijeka, koji se planira kandidirati za sufinanciranje iz EU fondova, procijenjene je vrijednosti od oko 872,5 milijuna kuna.

Dužina do sada izgrađenog sustava javne odvodnje otpadnih voda „Grad“ za aglomeraciju Rijeka iznosi 272 kilometra. Njime se prikupljaju i zbrinjavaju otpadne vode od oko 85.000 stanovnika Rijeke, Kastva, Viškova, Čavli i Jelenja, od ukupno 166.000 prema popisu stanovnika iz 2011. godine, što predstavlja 50% svih stanovnika na tom području.
Otpadne vode putem kanalizacijskog priključka zbrinjava 66% stanovnika Grada Rijeke (oko 84.000 stanovnika), 7% stanovnika Grada Kastva (oko 800 stanovnika) i 5% stanovnika Općine Čavle (oko 350 stanovnika).
Na područjima na kojima još nije izgrađen sustav javne kanalizacije, odvodnja fekalnih otpadnih voda obavlja se individualno - putem septičkih i sabirnih jama.

Potpisnici:

 1. Ugovora za izradu idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje „Grad“ - 2. dio proširenja sustava na području Grada Rijeke i Kastva te općina Viškovo, Jelenje, Čavle i Matulji
  ukupno vrijednog 18.979.000,00 HRK (bez PDV-a) su
  u ime naručitelja - Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka te u ime zajednice izvršitelja
  - Željko Štromar, član Uprave INSTITUTA IGH d.d. iz Zagreba i Ivan Krstanović, prokurist INSTITUTA IGH d.d. iz Zagreba
  - Raoul Valčić, direktor RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o. iz Rijeke
  - Petar Marijan, direktor HIDRO CONSULT d.o.o. iz Rijeke
  - Ivan Puškarić, direktor TOPOING d.o.o. iz Kastva
  - Dario Sichich, direktor ESP d.o.o. iz Rijeke
  - Ratko Urukalo, direktor TELECONTROL d.o.o. iz Rijeke
  - Oleg Vodinelić, direktor GEO-VV d.o.o. iz Rijeke
  - Boris Matić, direktor FLUM-ING d.o.o. iz Rijeke
  - Petar Brusić, direktor TEH PROJEKT – HIDRO d.o.o. iz Rijeke
  - Luka Jelić, zamjenik direktora HIDROPROJEKT–ING projektiranje d.o.o. iz Zagreba, opunomoćenik direktora Dragutina Mihelčića
  - Marjana Ivković, direktorica I.M.EL. d.o.o. iz Rijeke.

 2. Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza između Grada Rijeke, Hrvatskih voda i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka o načinu realizacije i financiranja izrade projekata za dogradnju sustava javne odvodnje otpadnih voda „Grad“ na području aglomeracije Rijeka su Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda i Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

Fotogalerija