Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

26,6 milijuna kuna za izgradnju sanitarne kanalizacije i održavanje vodovodne mreže u dijelu naselja Mavrinci i Baćine

07.12.2012.
U Salonu Grada Rijeke danas su potpisani ugovori za izvođenje građevinskih i monterskih radova na izgradnji oko 9,3 kilometara sanitarne kanalizacije s 2 crpne stanice i na održavanju oko 3,4 kilometara vodovodne mreže u dijelovima naselja Mavrinci i Baćine te za pružanje usluga stručnog nadzora nad njima. Ukupna vrijednost ugovora iznosi oko 26,6 milijuna kuna (bez poreza na dodanu vrijednost). 

Ovim se ugovorima nastavlja u sklopu druge faze Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (tzv. Jadranskog projekta) dogradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda na području od Rijeke do Grobnika. Za njegovu dogradnju u razdoblju od 2010. do 2014. godine ukupno je osigurano 75 milijuna kuna, od čega je polovica namijenjenih sredstava bespovratna, osigurana izravnim financiranjem iz sredstava:
- državnog proračuna, u iznosu od 18.000.000,00 kn;
- naknade za zaštitu voda, u iznosu od 12.141.054,00 kn;
- naknade za razvoj ovog potprojekta, u iznosu od 7.358.946,00 kn.

Preostalih 37,5 milijuna kuna osigurano je putem zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka), čiji će povrat financirati, uključivo i kamate, Hrvatske vode i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, svaki u 50%-tnom iznosu.

Većina danas ugovorenih radova izvodit će se u naselju Mavrinci. U dijelu tog naselja gradit će se 2 kanalizacijske crpne stanice i 9 kilometara sanitarne kanalizacije, što će zahtijevati prelaganje 1,5 kilometara i zamjenu 1,7 kilometara vodovodnih cjevovoda.

U naselju Baćine tijekom gradnje oko 360 metara sanitarne kanalizacije bit će potrebno izvršiti prelaganje oko 230 metara vodovodnih cjevovoda.

Ovim investicijskim ciklusom omogućit će se priključenje za oko 235 objekata u naselju Mavrinci i 15 u naselju Baćine na novoizgrađenu sanitarnu kanalizaciju.
Završetak danas ugovorenih radova predviđen je do ožujka 2014. godine.
Izvođač građevinskih i monterskih radova na izgradnji sanitarne kanalizacije i održavanja vodovodne mreže bit će zajednica ponuditelja JV STRABAG AG, Spittal/Drau, Austrija, STRABAG d.o.o. Zagreb i GP KRK d.d. Krka. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 26.329.908,41 kn (bez PDV-a).

Usluge za građevinski, strojarski, elektrotehnički i geodetski stručni nadzor s uslugom koordinatora za zaštitu na radu pružat će zajednica ponuditelja HOUSE d.o.o. Rijeka, ELIS INŽENJERING d.o.o Rijeka i KORONA d.o.o. Rijeka. Ugovorena vrijednost ovih usluga iznosi 232,000,00 kn (bez PDV-a).

Radovi će se izvoditi prema projektnoj dokumentaciji koju su izradili RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o. Rijeka, FLUMING d.o.o. Rijeka, i TEH-PROJEKT HIDRO d.o.o. Rijeka.

Potpisnici:

 1. Ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže naselja Mavrinci I., Baćine II., ukupno vrijednog 25.893.217,23 HRK (bez PDV-a) su:
  u ime komisionara - Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda,
  u ime zajednice ponuditelja - Josip Kuzmanić i Milivoj Palinić, direktor i prokurist STRABAG d.o.o. Zagreb, koji su ujedno opunomećenici Manfreda Weissa i Gunthera Neuholda, direktora JV STRABAG AG (Spittal/Drau, Austrija) i Josip Purić, direktor GP KRK d.d. Krka te
  u ime naručitelja - Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

 2. Ugovora za izvođenje monterskih radova na zamjeni vodovodnih ogranaka dijela naselja Mavrinci I., Baćine II., ukupno vrijednog 436.691,18 HRK (bez PDV-a) su:
  u ime zajednice ponuditelja - Josip Kuzmanić i Milivoj Palinić, direktor i prokurist STRABAG d.o.o. Zagreb, koji su ujedno opunomećenici Manfreda Weissa i Gunthera Neuholda, direktora JV STRABAG AG (Spittal/Drau, Austrija) i Josip Purić, direktor GP KRK d.d. Krka te
  u ime naručitelja - Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

 3. Ugovora o pružanju usluga stručnog (građevinskog, strojarskog, elektrotehničkog i geodetskog) nadzora nad izgradnjom kanalizacijske mreže naselja Mavrinci I., Baćine II te koordinatora II zaštite na radu
  ukupno vrijednog 232.000,00 HRK (bez PDV-a) su:
  u ime komisionara - Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda,
  u ime zajednice ponuditelja – Zvonimir Zubović, direktor HOUSE d.o.o. Rijeka, Boris Vidović, direktor ELIS INŽENJERING d.o.o Rijeka i Luka Knežević, direktor prodaje KORONA d.o.o. Rijeka, te
  u ime naručitelja - Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

 4. Sporazuma o uređenju međusobnih prava i obveza između Hrvatskih voda, Grada Rijeke i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka o načinu realizacije i financiranja projekta su Ivica Plišić, generalni direktor Hrvatskih voda, Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke i Andrej Marochini, direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka.

Fotogalerija