Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Očekujemo ponovni investicijski zalet u narednim godinama, zadržavajući pouzdanost i sigurnost sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda

20.02.2012.
Uoči Svjetskog dana voda, gradonačelnik Rijeke i njegovi suradnici informirani su o realizaciji Projekta zajedničke komunalne infrastrukture koji je financiran kreditom HBOR-a u iznosu od 30 milijuna kuna. 

Projektom je bila obuhvaćena izgradnja ukupno 46 vodovodnih ogranaka ukupne dužine oko 13 kilometara, 17 ogranaka kanalizacije ukupne dužine oko 5.5 kilometara i 26 ogranaka plinovoda ukupne dužine oko 8 kilometara. Ujedno je asfaltirano oko 12,5 kilometara prometnica, uređeni su nogostupi, javna rasvjeta i parkirna mjesta, a u dijelu prometnice je riješena i oborinska odvodnja.

Projekt je uspješno okupio široki broj stručnjaka raznih struka, uskladio je aktivnosti raznih društava i institucija te je dijelu građana omogućio novu kvalitetu života - povećavši kvalitetu vodnih i ostalih komunalnih usluga.

Od prvih radova u listopadu 2010. godine, 45 ogranaka vode, kanalizacije i plina bit će stavljeno u funkciju do kraja ožujka 2012. Najveći dio ogranaka, njih 43, bio je izveden u planiranom roku - do kraja 2011. godine. Do kraja ožujka planira se završiti s izgradnjom ogranka Bartolovo i Oktavijana Valića te u 2012. godini još predstoji realizacija izgradnje posljednjeg uvrštenog ogranka Podbreg koji je dio šireg zahvata poboljšanja kvalitete usluge vodoopskrbe jer obuhvaća i dio općine Viškovo. Ogranak je naknadno uvršten na listu Projekta jer je u odnosu na planirana sredstva i provedene postupke javne nabave ostalo neutrošenih oko 3 milijuna kuna. Istovremeno izvođenje radova na više vrsta komunalne infrastrukture je produžilo samu gradnju, ali u dužem vremenskom razdoblju neće biti potrebe za ponovnim prekapanjem prometnica zbog bilo kakvih radova.
Uspješnoj realizaciji ovog projekta pripomoglo je strpljenje i razumijevanje građana Rijeke.

Ovim projektom ne završava investicijski zamah u izgradnji sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Nastavak se očekuje već iduće godine ili najkasnije 2014. godine slijedom obveza koje je Republika Hrvatska preuzela zatvaranjem pregovora o Poglavlju 27 – Okoliš, a vezani su uz povećanje stupnja priključenosti na javnu vodovodnu i javnu kanalizacijsku mrežu te povećanje količina otpadne vode koje su pročišćene do odgovarajućeg stupnja, ovisno o osjetljivosti recipijenta u koji se ispuštaju.
Neke od preuzetih obveze naše Društvo već ispunjava, poput stupnja priključenosti na sustav javne vodoopskrbe i dostignutog smanjenja gubitaka na javnoj vodovodnoj mreži.
Kako bi se povećala priključenost na sustav javne odvodnje otpadnih voda, odnosno dostigla priključenost od 85% na području aglomeracije Grad, koja obuhvaća gradove Rijeku i Kastav te općine Viškovo, Jelenje i Čavle, potrebno je do 2023. godine izgraditi ukupno oko 250 km nove kanalizacijske mreže, od čega se 190 km planira izgraditi do 2018. godine. Do 2018. godine potrebno je rekonstruirati i 30 km postojeće kanalizacijske mreže, izgraditi novi uređaj II stupnja pročišćavanja otpadnih voda te izgraditi 63,1 km nove vodovodne mreže i rekonstruirati 14,8 km postojeće. Pozicija novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda još se uvijek razmatra. Moguće je da se zadrži postojeća lokacija na Delti, da se uređaj preseli na područje današnjeg Veslačkog kluba na Delti, sve u skladu s projektom Rijeka Gateway, ili da se sagradi tunelski uređaj na području Piramide.
Za realizaciju planiranih investicija na sustavu javne vodoopskrbe i odvodnje do 2018. godine bit će potrebno osigurati oko 840 milijuna kuna. Vjerojatno će to biti jedan od najsloženijih i najzahtjevnijih projekata financiranih iz EU fondova na području Republike Hrvatske.
Očekuje se da bi udio EU fondova u ukupnom financiranju realizacije ovog zahtjevnog projekta iznosio oko 70%. Aplikacija za EU komisiju radi osiguranja novčanih sredstava iz EU fondova planira se podnijeti u srpnju 2013. godine do kada je potrebno osigurati oko 20 milijuna kuna za izradu sve potrebne dokumentacije.