Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Primjena Odluke o cijeni vodnih usluga od 1. srpnja 2011. godine

21.06.2011.
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka ishodilo je 21. lipnja 2011. godine prethodnu suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga svojeg većinskog osnivača, odnosno Gradonačelnika Grada Rijeke. 
Odlukom, koja je usklađena s odredbama Zakona o vodama (Narodne novine 153/2009) i Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine 112/2010), značajno se mijenja od 1. srpnja 2011. godine način obračuna te minimalno korigira cijena usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda koje se pružaju na području jedinica lokalnih samouprava Bakar, Čavle, Jelenje, Kastav, Klana, Kostrena, Kraljevica, Rijeka i Viškovo i to za sve kategorije korisnika vodnih usluga. 

Korisnici vodnih usluga razvrstani su u Stambene prostorije, Poslovne prostorije, Ostale poslovne prostorije, Socijalno ugrožene građane i Druge isporučitelje vodnih usluga.
Cjenik vodnih usluga formiran je slijedom metodologije Vijeća za vodne usluge, zakonske odredbe da moraju osigurati povrat troškova zahvaćanja vode, pogona i održavanja komunalnih vodnih građevina te vodeći računa o zaštiti standarda svih kategorija korisnika vodnih usluga.
Najveće izmjene se odnose na uvođenje fiksnog dijela osnovne cijene vodnih usluga koji se obračunava mjesečno neovisno o količini isporučenih vodnih usluga te prikaz do sada jedinstvene cijene javne odvodnje prema djelatnostima te usluge - skupljanje otpadnih voda, crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te pročišćavanje otpadnih voda.

Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga, sukladno zakonskim odredbama, izdvojen je iz dosadašnje jedinstvene cijene vodnih usluga te zasebno prikazan. Iznosit će mjesečno 10,65 kn (bez PDV-a) ili 13,10 kn (s PDV-om) za sve kategorije korisnika vodnih usluga, osim Socijalno ugrožene građane.
Kako je zakonskom odredbom određeno da se cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva ne može utvrditi u visini većoj od 60% od osnovne cijene vodne usluge, fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga za ovu će kategoriju korisnika vodnih usluga iznositi mjesečno 6,39 kn (bez PDV-a) odnosno 7,86 kn (s PDV-om).

Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe (varijabilna) obračunavat će se kao i do sada ovisno o kategoriji korisnika vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe, mjesečno na temelju količine isporučene vode. U odnosu na cjenik iz 2009. godine ova je cijena promijenjena s 3,24 kn/m3 na 3,81 kn/m3 isporučene vode za kategoriju korisnika Stambene prostorije i Ostale poslovne prostorije, a za Poslovne prostorije s 5,74 kn/m3 na 6,75 kn/m3.
Za Socijalno ugrožene građane ova će cijena na količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva iznositi 2,29 kn/m3, a za sve daljnje količine iznosit će kao za Stambene prostorije. Kako Zakonom o vodama nije propisana količina vode nužna za osnovne potrebe kućanstva, odnosno količina vode na koju se primjenjuje cijena za Socijalno ugrožene građane, ta bi se količina trebala utvrditi odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Uslugu javne odvodnje, sukladno zakonskim odredbama, čini djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje otpadnih voda na uređaju za pročišćavanje te usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.
Usluga javne odvodnje s izmijenjenim načinom obračuna, sukladno Odluci, izjednačava sve vlasnike ili korisnike nekretnina te se usluga pruža pod istim i nediskriminacijskim uvjetima svim korisnicima neovisno o tome da li su nekretnine priključene na sustav javne odvodnje ili otpadne vode zbrinjavaju privremeno u septičkim ili sabirnim jamama.
Jedina razlika u pružanju ove usluge je što se otpadne vode iz septičkih i sabirnih jama transportiraju posebnim vozilima, a ne cjevovodima javne odvodnje. Obje vrste otpadnih voda zbrinjavaju se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilna) obračunavat će se mjesečno na temelju količine isporučene vode ili temeljem mjerača protoka ispuštene otpadne vode, ovisno o kategoriji korisnika vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne odvodnje.
U odnosu na cjenik iz 2009. godine ova je cijena promijenjena s 1,58 kn/m3 na 1,54 kn/m3 za kategoriju korisnika Stambene prostorije, Ostale poslovne prostorije i Socijalno ugroženi građani, a za Poslovne prostorije s 4,38 kn/m3 na 4,27 kn/m3.

Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) obračunavat će se, ovisno o kategoriji korisnika vodne usluge, mjesečno na temelju količine isporučene vode na području jedinica lokalne samouprave koje su svojim odlukama obavljanje ove usluge povjerili KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, kao isporučitelju vodne usluge.
Od 1. srpnja 2011. godine ova se cijena obračunava korisnicima vodnih usluga koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje otpadnih voda na području Rijeke i Kraljevice, a do 2014. godine očekuje se primjena na području svih gradova i općina na kojima KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka pruža vodnu uslugu.
Cijena vodne usluge crpljenja i odvoza sadržaja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama (varijabilna) iznosila je do donošenja ove Odluke 51,18 kn/m3 za područje grada Rijeke i 62,37 kn/m3 za područje grada Kraljevice, a obračunavala se na količinu crpljene, odvezene i zbrinute otpadne vode na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Odlukom je promijenjen način obračuna usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama temeljem kojeg cijena iznosi 1,54 kn/m3 za kategoriju korisnika Stambene prostorije, Ostale poslovne prostorije i Socijalno ugroženi građani te 4,27 kn/m3 za kategoriju korisnika Poslovne prostorije.

Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda (varijabilna) obračunavat će se mjesečno svim korisnicima vodnih usluga na temelju količine isporučene vode ili temeljem mjerača protoka ispuštene otpadne vode po cijeni od 0,54 kn/m3.

Cijena vode prema Drugim isporučiteljima vodnih usluga promijenjena je ovom Odlukom s 3,91 kn/m3 na 4,60 kn/m3.

S obzirom na drastičnu promjenu u uvjetima poslovanja, odnosno pad u prodaji vode i zbrinjavanju otpadnih voda, uz zadržavanje troškova poslovanja na najnižim razinama koje sa sobom donosi povećanje dužine i broja objekata komunalnih vodnih građevina, nove cijene minimalno su povećane kako bi se osiguralo normalno funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje otpadnih voda te zadržao postojeći nivo kvalitete.

Temeljem zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke, odredbe Odluke o cijeni vodnih usluga koje se odnose na Socijalno ugrožene građane neće se do daljnjega primjenjivati već će trošak do 5 m3 po članu domaćinstva socijalno ugroženih građana i nadalje teretiti troškove poslovanja isporučitelja vodne usluge. Navedeno će biti regulirano odgovarajućim ugovorom dok se odluke o socijalnoj skrbi jedinica lokalne samouprave ne usklade sa Zakonom o vodama.