Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Predstavnici Međunarodne banke za obnovu i razvoj te Hrvatskih voda - Jadranski projekt u posjetu Rijeci

21.05.2009.
Predstavnici Međunarodne banke za obnovu i razvoj te Hrvatskih voda - Jadranski projekt, predvođenih direktoricom Jadranskog projekta, gospođom Fani Bojanić, upoznali su se tijekom današnjeg posjeta Rijeci s dosadašnjom realizacijom ugovora o podzajmu za potprojekt Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik. Navedeni ugovor, kojim je osigurano 37 milijuna kuna za realizaciju, potpisan je u prosincu 2005. godine, a realizacija istog završava tijekom ove godine.

Posjet je iskorišten i za razgovore o mogućnostima nastavka ove, do sada, uspješne suradnje. Nastavak bi se mogao realizirati uvrštenjem izgradnje kanalizacijske mreže Bajčevo Selo, Baćine, Buzdohanj, Svilno, Orehovica, Cernik i Mavrinci u 2. fazu realizacije Projekta Jadran koja će trajati od 2009. do 2011. godine. Procijenjena vrijednost izgradnje naprijed navedene kanalizacijske mreže ukupne dužine 24.000 m s 5 crpnih stanica, a za koju je već dobivena lokacijska dozvola po fazama (njih ukupno 8), iznosi oko 70 milijuna kuna.

Podsjetimo da je Projekt Grobnik uvršten u Projekt Jadran zbog svojeg iznimnog značaja i važnosti za sprječavanje posrednog ili neposrednog dotoka otpadnih voda u podzemlje i površinske vodotoke te zaštite osjetljiva područja vodozaštitnih zona izvorišta Zvir (izvora Zvir I i Zvir II), izvora u Bakarskom zaljevu - bunara u Martinšćici, vodotoka Rječine i Jadranskog mora.
Navedeni cilj postići će se izgradnjom sustava javne odvodnje otpadnih voda na području Grobnika (oko 114 km kanalizacijske mreže i 38 crpnih stanica).
Trenutno sve obiteljske, zanatske ili javne građevine na području Grobnika odvodnju svojih otpadnih voda rješavaju individualno putem septičkih jama. Izgradnjom sustava (cjelina 1 i 2 već su izgrađene, a cjelina 3 je pri kraju izgradnje) sanitarno-potrošne vode s tog područja zbrinut će se na postojećem Središnjem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda – mehanički predtretman, smještenom na Delti u gradu Rijeci.
Projektom je obuhvaćeno područje veličine oko 22.000 hektara odnosno 10 naselja u Općini Čavle i 17 naselja u Općini Jelenje s oko 12.000 stanovnika. Vrijednost investicije Projekt Grobnik (izgradnje glavnih kolektora, crpnih stanica, hidrotehničkog tunela te mjesnih kanalizacijskih mreža) predviđena je na iznos od oko 300 milijuna kn.

Ugovorom o podzajmu za potprojekt Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik, potpisanim u prosincu 2005. godine, osigurano je 37 milijuna kuna za realizaciju I. faze Potprojekta. Projekt Jadran financiran je 50% iz sredstava zajma Svjetske banke odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD), 24% iz sredstava državnog proračuna, 12% iz sredstava Hrvatskih voda i 14% iz sredstava jedinica lokalne samouprave putem cijene za razvoj komunalnih djelatnosti. Povrat zajma osigurat će u visini od 34% Hrvatske vode i 66% KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka odnosno jedinica lokalne samouprave s otplatom od listopada 2009. do travnja 2019. Grad Rijeka, kao jedan od obveznika, a prvi u Hrvatskoj, zaključkom Poglavarstva iz siječnja 2004. godine uveo je iznos za financiranje gradnje Kanalizacije Grobnik i time unaprijed osigurao sredstva iz dijela cijene vode namijenjenog za razvoj te ispunio najvažniju ugovornu obvezu. Temeljem procijenjene ukupne vrijednosti investicije i četverogodišnjeg plana trošenja sredstava u fazi izgradnje izračunata je namjenska prosječna cijena za razvoj u iznosu od 0,32 kn/m3 odnosno za domaćinstvo 0,27 kn/m3 i za gospodarstvo 0,47 kn/m3. Zbog značaja kanalizacijskog sustava na području Grobnika, financiranje izgradnje provodi se putem povećanog dijela cijene za razvoj vode, a ne odvodnje. Spomenuto povećanje cijene od 1. veljače 2004. godine manje je od 1% tadašnje godišnje neto plaće.

Tijekom ožujka 2006. godine izrađena je Sociološka studija Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik. Sociološku studiju izradila je Hendal market research agencija. Prema studiji stanovništvo općina Čavle i Jelenje u velikoj mjeri podržava projekt izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik te izražava želju i spremnost priključivanja na kanalizacijski sustav. Također stanovnici spomenutih općina smatraju da će uvođenje sustava odvodnje otpadnih voda imati pozitivne posljedice na njihovu okolinu, kvalitetu života i razvoj njihove općine.

CJELINA 1

od lipnja 2006. do početka lipnja 2007. godine izgrađeni su gravitacijski kolektori:
- Kosorci – Svilno – Orehovica (dužine 3.078 m),
- Buzdohanj – Kosorci (dužine 870 m) i
- Hrastenice - Kosorci (dužine 1.932 m), te
dvije podzemne crpne stanice Kosorci i Hrastenice, tlocrtne veličine 4m x 5m s pripadajućim tlačnim cjevovodima ukupnih dužina 336 m.

do početka lipnja 2008. godine izgrađena je i kanalizacijska mreža naselja Hrastenice dužine 215 m.

Izvođači građevinskih radova bili su DIRA GRADNJA d.o.o. Rijeka i MODULA d.o.o. Rijeka. DIRA GRADNJA d.o.o. Rijeka izvodila je radove na izgradnji dionice kanalizacijskih kolektora Kosorci – Svilno – Orehovica, dok je MODULA d.o.o. Matulji izvodila radove na izgradnji dionice kanalizacijskih kolektora Buzdohanj – Kosorci – Hrastenice te kanalizacijske mreže u naselju Hrastenice.
Isporučitelj opreme i materijala za crpne stanice te cijevi za kanalizacijski sustav u naseljima Buzdohanj, Svilno i Orehovica bila je tvrtka CNM & CO d.o.o. Rijeka, a elektro radove izvodila je tvrtka TEHNOMEHANIKA d.o.o. Rijeka. Nadzor je obavljala tvrtka HOUSE d.o.o. Rijeka.


CJELINA 2

od siječnja 2008. do lipnja 2008. godine izgrađen je gravitacijski spojni kanalizacijski kolektor u ulici Franje Račkoga dužine 2,4 km s 75 poliesterskih (PES) montažnih revizionih okana. U sklopu radova položeno je i 2,4 km optičkog kabela koji će omogućavati daljinsko praćenje i reguliranje rada izgrađenih crpnih stanica Kosorci i Hrastenice te svih budućih crpnih stanica na području Grobnika. Tijekom radova bilo je potrebno preložiti i ukupno 190 metara vodovodnog cjevovoda sa svim popratnim objektima i priključcima.
Izvođač radova bila je tvrtka DIRA GRADNJA d.o.o. Rijeka. Nadzor je obavljala tvrka HOUSE d.o.o. Rijeka, za nabavu i isporuku materijala bila je zadužena tvrtka CNM & CO d.o.o. Rijeka.

Ukupna vrijednost izvedenih građevinskih radova, opreme, elektro radova i nadzora (cjeline 1 i 2), a financiranih novčanim sredstvima Hrvatskih voda – Jadranski projekt, iznosi gotovo 20 milijuna kuna.

CJELINA 3

od srpnja 2008. do početka listopada 2009. godine u izgradnji je jedna crpna stanica sustava javne odvodnje Pašac, oko 2 km mjesne kanalizacijske mreže u naselju Pašac te oko 2 km spojnog kolektora od Orehovice do Pašca, od čega je 700 m tlačnog cjevovoda. Paralelno s radovima na sustavu odvodnje rekonstruirat će se i oko 2 km vodovodne mreže sa svim postojećim objektima i priključcima u naselju Pašac čime započinju aktivnosti na poboljšanju vodoopskrbe u naselju Pašac.

Ukupna ugovorena vrijednost za nabavu materijala i opreme te građevinske i monterske radove iznosi oko 17,5 milijuna kuna (bez PDV-a) od čega oko 15 milijuna kuna za izgradnju spojnog kolektora Orehovica – Pašac i kanalizacijske mreže u naselju Pašac te oko 2,5 milijuna kuna za 1. fazu rekonstrukcije vodoopskrbe naselja Pašac.
Novčana sredstva za razvojni zahvat u vodoopskrbi osiguralo je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, a novčana sredstva za izgradnju spojnog kolektora Orehovica – Pašac i kanalizacijske mreže u naselju Pašac osigurana su iz projekta Jadran (15.439.257,40 kn).

Predstavnici Međunarodne banke za obnovu i razvoj te Hrvatskih voda - Jadranski projekt u posjetu Rijeci