Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 85/2015) te (Narodne novine 69/2022). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup i ponovnu uporabu, ograničenja i izuzeci od prava na pristup i ponovnu uporabu te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup i ponovnu uporabu informacija. 

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

"Informacija" je svaki podatak koji se posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

"Ponovna uporaba informacija" znači uporabu informacija od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. U svrhu ponovne uporabe KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao javno tijelo vlasti nema obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se može zahtijevati nastavak ažuriranja, nadograđivanja i pohranjivanja informacije u svrhu ponovne uporabe. 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. javnost informira putem svojih web stranica o dokumentima i informacijama koje posjeduje. Informacije i dokumenti javno su dostupni u elektroničkom obliku te im je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva. Na internetskim stranicama objavljene informacije i podaci se ne naplaćuju, niti za ponovnu uporabu.

Pristup svim ostalim informacijama, kao i za njihovu ponovnu uporabu, ostvaruje se podnošenjem zahtjeva KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama / za ponovnu uporabu informacija kojeg možete poslati:

  • putem pošte na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka,
  • na broj telefaksa: 051/ 353 207,
  • elektroničkom poštom na: informacije@kdvik-rijeka.hr  ili
  • donijeti osobno u pisarnicu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka radnim danom od 7:30 do 15:30 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu uz obrazac.
Podnositelju zahtjeva ima se pravo obračunati stvarni trošak nastao pružanjem informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/2014 od 31.1.2014.) - ispravak objavljen u Narodnim novinama br. 15/2014 od 6.2.2014.
Način i kriteriji za izračun naknade troškova ponovne uporabe informacija, opravdani troškovi koji se uzimaju u obzir pri utvrđivanju cjenika i izračuna naknade troškova te provedba revizije načina izračuna naknade troškova na godišnjoj razini određena je Uredbom o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine 87/2018).

Evidencije o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija vode se u skladu s Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine 83/2014 od 11.7.2014.), Pravilnikom o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine 83/2014 od 11.7.2014.), Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu (Narodne novine 20/2016 od 4.3.2016.) i Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine 67/2017 od 12.7.2017.)

Napomena: temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 69/2022 ) KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kao isporučitelj vodnih usluga nije dužno rješavati zahtjeve za ponovnu uporabu.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje Mateju Sinčić Pisnjak na telefon 051 / 353 209.

Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Povjerenik za informiranje je neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija. Povjerenika temeljem javnog poziva bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet godina uz mogućnost ponovnog izbora.

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama