Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Sustavi kvalitete

Prvo smo komunalno društvo, a druga tvrtka u Republici Hrvatskoj kojoj je izdan certifikat i time potvrđena sukladnost za društvenu odgovornost prema normi SA 8000:2014 (Social Accountability – društvena odgovornost), kojom se u poslovanju primjenjuju svi potrebni procesi sa ciljem osiguranja ljudskih prava svih djelatnika. 

SA 8000:2014 (Social Accountability – društvena odgovornost)

Za uvođenje ove dobrovoljne norme opredijelili smo se radi održavanja odnosno, ukoliko se ukaže potreba, povećanja zadovoljstva radnika, poboljšanje radničkih prava i uvjeta radnog mjesta,  kao i odnosa povjerenja i pouzdanosti te učinkovitosti sustava upravljanja.
Uvođenjem sustava društvene odgovornosti želi se pokazati trajna briga Uprave ovog Društva za zaštitom i štićenjem svojih radnika te obveza, kao i do sada, poštivanja zakonskih i drugih primjenjivih zahtjeva iz područja ljudskih prava i radnog zakonodavstva, kao i međunarodne konvencije kojima se uređuje ovo područje.

Sustavom društvene odgovornosti nastojimo povećati zadovoljstvo zaposlenika jer je zadovoljan zaposlenik najsigurniji i najsnažniji u osiguranju povjerenja i zadovoljstva korisnika s pruženim im vodnim uslugama, potom u povećanju povjerenja i pouzdanosti kod poslovnih partnera te najbolji način privlačenja novih potencijalnih radnika i zadržavanje kvalitetne radne snage.
Upravo je sigurno i pozitivno radno okruženje jedan od glavnih kriterija za prihvaćanjem posla kojim se vode radnici suvremenoga doba. Osim da osigura sigurnost posla i stabilnost plaće od modernog se poslodavaca očekuje i poboljšanje kvalitete života radnika, čega je naše društvo itekako svjesno i na čemu nastojimo kontinuirano raditi.

Certifikat prema normi SA 8000:2014 izdan je KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. 18. kolovoza 2018. godine. Certifikacijski postupak, kojim se procijenila razina sukladnosti sustava upravljanja u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. sa zahtjevima ove norme, provela je certifikacijska kuća Bureau Veritas. Izdavanjem certifikata ne prestaju aktivnosti. Auditi će se i nadalje provoditi, i to 2 puta godišnje, od čega će jedan audit biti najavljen, a drugi nenajavljen. O performansama sustava radnici će se redovito obavještavati.
U svibnju 2021. godine Društvo je prošlo recertifikacijski audit te je 25. kolovoza 2021. godine izdan novi certifikat s rokom važenja 16. kolovoza 2024. godine.


Međunarodnu normu SA 8000 pokrenula je neprofitna nevladina organizacija SAI (Social Accountability International) s namjerom globalnog poboljšanja uvjeta rada. Norma se temelji na Deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda, konvencijama Međunarodne organizacije rada i nacionalnom radnom pravu. Norma SA 8000 kompatibilna je s normama ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom, ISO 14001 sustava upravljanja okolišem te OHSAS 18001 sustava upravljanja zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika.

Sustavom upravljanja društvenom odgovornosti prema normi SA 8000:

 • zabranjuje se prisilni ili obavezni te dječji rad,
 • osigurava sigurno i zdravo radno okruženje te sprječavaju potencijalni zdravstveni i sigurnosni incidenti i ozljede na radu,
 • zabranjuje se upotreba ili podupiranje upotrebe prisilnog ili obveznog rada
 • osigurava sloboda udruživanje radnika i pravo na kolektivno pregovaranje s poslodavcem, 
 • sprječava diskriminacija ili podupiranje diskriminacije prilikom zapošljavanja, određivanja naknade za rad, omogućavanja izobrazbe, napredovanja, prestanka radnog odnosa i umirovljenja radnika
 • osigurava odnos prema svim radnicima s dostojanstvom i poštovanjem
 • osigurava pridržavanje odredbi nacionalnog zakonodavstva i kolektivnog ugovora u pogledu trajanja radnog vremena, stanki, blagdana i neradnih dana
 • osigurava plaća radnicima, ne uključujući prekovremene sate, u najmanju ruku u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva o minimalnoj plaći ili kolektivnim ugovorom
 • osigurava odgovarajući i učinkovit sustav upravljanja s prioritetom uspostave i održavanja zajedničke suradnje radnika i Uprave.

  

Što smo učinili i što radimo?

Odgovarajući i učinkovit sustav upravljanja, uspostavljanje i održavanje zajedničke suradnje radnika i uprave,  osnova je za ispravnu implementaciju, nadzor i provođenje zahtjeva društvene odgovornosti. U tu svrhu osnovali smo Tim za društvenu odgovornost, koji se sastoji od uravnoteženog broja predstavnika radnika i uprave. 
Analizirali smo rizike sustava društvene odgovornosti i definirali radnje za njihovu obradu. 
Definirali smo učestalost provedbe internih audita sustava društvene odgovornosti, kao i sastanke Tima za društvenu odgovornost na kojima će se raditi na unaprjeđenju samog sustava.

Politika društvene odgovornosti i Priručnik društvene odgovornosti dostupni su svim našim radnicima, na intranetu Društva i svim lokacijama rada, zajedno s normom SA8000.

 

Upravljanje pritužbama vezanim uz našu društvenu odgovornost

Svaki radnik (svaka osoba zaposlena u KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.) može podnijeti komentar ili preporuku, odnosno pritužbu koji se tiču njegova radnog mjesta i/ili (ne)sukladnosti sa sustavom upravljanja društvenom odgovornosti prema normi SA8000, odnosno s njime povezanim politikama i postupcima.

Svaka zainteresirana strana (pojedinac ili skupina koje se tiče ili je obuhvaćena sustavom društvene odgovornosti i/ili djelatnosti Društva, npr. poslovni partner, korisnik usluga i sl.) može podnijeti komentar ili preporuku, odnosno pritužbu koji se tiču (ne)sukladnosti sa sustavom upravljanja društvenom odgovornosti prema normi SA8000, odnosno s njime povezanim politikama i postupcima.

Pod sustavom upravljanja društvenom odgovornosti prema normi SA8000 misli se isključivo na zahtjeve (elemente) društvene odgovornosti: Dječji rad, Prisilni ili obavezni rad, Zdravlje i sigurnost, Sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje, Diskriminacija, Disciplinske mjere, Radno vrijeme, Naknada za rad i Sustav upravljanja.

Komentar (tumačenje, ocjena, mišljenje, osvrt) ili preporuka (ono što se daje kao savjet), odnosno pritužba (usmeno ili pismeno izraženo nezadovoljstvo od strane radnika Društva ili zainteresiranih strana) može se podnijeti u pismenom obliku, na ovdje dostupnom obrascu:

 • elektroničkom poštom na e-mail adresu drustvenaodgovornost@kdvik-rijeka.hr te
 • putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga s napomenom „za Predstavnika radnika – ne otvarati“, odnosno „za Ovlaštenu osobu za upravljanje pritužbama – ne otvarati“.