Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Informacija o ishodima natječajnog postupka

 

Na radno mjesto – Referent prodaje i naplate (21.12.-29.12.2022.), odabrana je kandidatkinja Helene Jošt (SSS – ekonomski stručni radnik), Odluka o izboru kandidata od 12.1.2023.g.

Na radno mjesto – Laborant (15.12.-23.12.), odabrana je kandidatkinja Monika Kokorović (SSS – kemijski tehničar), Odluka o izboru kandidata od 30.12.2022.g.

Na radno mjesto – Referent obračuna plaća i drugih primanja (5.12.-13.12.2022.), odabrana je kandidatkinja Livia Pavlica (SSS – ekonomist), Odluka o izboru kandidata od 24.1.2023.g

Na radno mjesto – Referent javne nabave (24.11.-2.12.2022.), odabrana je kandidatkinja Marina Smiljanić (VŠS – nastavnik razredne nastave), Odluka o izboru kandidata od 24.1.2023.g.

  Za radno mjesto – Laborant (Natječaj 15.11.-23.11.2022.), natječaj se poništava, Odluka o poništenju javnog natječaja od 09.12.2022.g.

Na radno mjesto – Inženjer II u Odjelu razvoje, izgradnje i rekonstrukcije (Natječaj 5.10.-12.10.2022.), odabran je kandidat Goran Lušičić (VŠS – inženjer građevinarstva), Odluka o odabiru kandidata od 26.10.2022.g.

Za radno mjesto – Ličilac - zidar (Natječaj 23.9.-30.9.2022.), natječaj se poništava, Odluka o poništenju javnog natječaja od 22.11.2022.g.

Na radno mjesto – Elektromehaničar (Natječaj 23.9.-30.9.2022.), odabran je kandidat Velibor Voštić (SSS – tehničar za elektrostrojarstvo), Odluka o odabiru kandidata od 21.10.2022.g.

Na radno mjesto – Instalater monter III (Natječaj 23.9.-30.9.2022.), odabran je kandidat Leon Dujlović (SSS – vodoinstalater), Odluka o odabiru kandidata od 18.10.2022.g.

Na radno mjesto – Rukovoditelj Službe financijsko-računovodstvenih poslova (Natječaj 19.9.-27.9.2022.), odabrana je kandidatkinja Vladimirka Dokmanović (VSS – diplomirana ekonomistica), Odluka o odabiru kandidata od 10.11.2022.g.

Na radno mjesto – Instalater monter III (Natječaj 26.7.-4.8.2022.), odabran je kandidat David Flego (SSS – vodoinstalater), Odluka o odabiru kandidata od 24.8.2022.g.

Na radno mjesto: POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU u Sektoru tehničkih poslova na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz probni rad od 1 mjeseca odabran je kandidat RAIM RAHMONI, NKV

Odluka o odabiru kandidata donesena je 18.7.2022.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:  

 • obavlja pomoćne poslove pri obavljanju poslova strojnog čišćenja taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika te pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama specijalnim radnim vozilom.
 • operativno na terenu izvršava naloge Operatera specijalnog radnog vozila.
 • priprema i radi na čišćenju kanalizacijskog sustava sa svim popratnim aktivnostima u skladu sa zahtjevima posla i uputama, a u sklopu toga rukuje i s dijelovima za čišćenje i usisavanje taloga na specijalnom radnom vozilu.
 • po potrebi obavlja poslove ručnog čišćenja.
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • PKV/NKV
 • Radno iskustvo nije potrebno

Na radno mjesto: SAMOSTALNI REFERENT PRODAJE I NAPLATE u Sektoru ekonomskih poslova na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca odabrana je kandidatkinja DUNJA SRDOČ,  VSS, magistra ekonomije te na određeno vrijeme od 6 mjeseci, uz probni rad od 3 mjeseca odabrane su kandidatkinje MARINA VIŠNJIĆ, VSS, magistra ekonomije i KRISTINA IVETAC, VSS, diplomirana ekonomistica

Odluka o odabiru kandidata donesena je 27.6.2022.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova: 

 • operativno surađuje/komunicira sa strankama/potrošačima;
 • kontrolira naplate izvršene na blagajni Društva, preko poštanskih ureda, banke, Fina-e i ostalih financijskih institucija, usklađenosti izvoda/dnevne rekapitulacije naplate s uplaćenim iznosom u skladu s prethodno uspostavljenim radnim postupcima te usmenim nalozima voditelja Odjela prodaje i naplata;
 • prikuplja podatke za izradu računa potrošnje vode, obradu i kontrolu podataka te obračunavanje kamata;
 • prikuplja i ažurira matične podatke o potrošačima za fizičke i pravne osobe (promjene u sudskom registru, vlasništvo, adrese, po rješenjima itd.);
 • unosi potrošnju i raspodjelu po stanovima za potrošače;
 • kontrolira i usklađuje stanja kupaca (otvorene stavke), prati redovitosti mjera naplate, pokreće postupak slanja opomena, usklađivanje stanja spornih potraživanja te predlaže usklađivanja potraživanja;
 • poslovi ovrhe i stečaja;
 • izvještava o radnim zadacima;
 • ostali poslovi po nalogu Voditelja

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • VSS/VŠS ekonomskog smjera
 • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa iz područja rada
 • 2 godine radnog iskustva

Na radno mjesto: POMOĆNIK RUKOVODITELJA SLUŽBE ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNE MREŽE u Sektoru tehničkih poslova na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci odabrana je kandidatkinja NIKOLINA MAMULA, VSS, magistra inženjerka građevinarstva

Odluka o odabiru kandidata donesena je 20.5.2022.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • sudjelovanje u organizaciji i pomoć u rukovođenju Službom održavanja vodoopskrbne mreže
 • analiza i davanje stručnog mišljenja rukovoditelju Službe na prijedloge dokumenata iz djelokruga rada Službe
 • usklađivanje radova sa nadređenim oko obavljanja poslova oko vodoopskrbe domaćinstva i gospodarstva
 • suradnja u izradi posebnih i TT uvjeta
 • suradnja u projektiranju, pripremi i realizaciji novih vodoopskrbnih objekata te dogradnji, zamjeni i rekonstrukciji vodoopskrbne mreže
 • koordinacija i nadzor rada vanjskih izvođača radova
 • organizacija evidencije stručnih podataka i poslovnih dokumenata u Službi
 • suradnja s drugim sektorima i službama Društva i vanjskim tijelima u djelokrugu svojih ovlasti i odgovornosti
 • izrada izvješća sukladno zakonskim i pod zakonskim propisima te aktima Društva
  izvješćivanje neposredno nadređenog o provedbi radnih zadataka te dostava izvješća i očitovanja o poslovnoj problematici
 • suradnja u izradi prijedloga godišnjeg plana poslovanja Službe, materijalnih i kadrovskih potreba te poboljšanja u radu Službe
 • primjena propisa i stručne literature iz djelokruga Službe, predlaganje i poduzimanje mjera za primjenu istih i poboljšanja
 • pogonska pripravnost van redovnog radnog vremena
 • obavljanje ostalih poslove iz područja struke po nalozima nadređenih

 Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • VSS/VŠS građevinskog smjera
 • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen vozački ispit B kategorija
 • 1 godina radnog iskustva u struci

Poništen je javni natječaj za izbor kandidata za radno mjesto RUKOVODITELJ SLUŽBE PRODAJE, NAPLATE, NABAVE I SKLADIŠNOG POSLOVANJA u Sektoru ekonomskih poslova, 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 (šest) mjeseci, objavljen u vremenu od 7.6.2022. do 17.6.2022. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Društva.
Odluka o poništenju javnog natječaja donesena je 11.7.2022. godine

OPIS POSLOVA:

 • organiziranje, koordiniranje i rukovođenje radom Službe,
 • određivanje radnih zadataka zaposlenicima Službe i davanje uputa o načinu njihova izvršavanja,
 • kontrola i nadzor izvršenja aktivnosti na razini Službe, briga o unapređenju rada i stručnom izvršavanju poslova u Službi,
 • upravljanje procesima temeljem zakonske regulative iz područja odnosa s potrošačima, poreza, javne nabave, propisa vezanih uz djelatnost Društva, odluka jedinica lokalne samouprave te naloga Direktora Društva iz komercijalnog poslovanja Društva koji uključuju prodaju roba i usluga (izrada i izdavanje računa), naplatu računa, nabavu roba i usluga, provođenje postupaka nabave, skladišno poslovanje i ostalo.

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLA:

 • VSS ekonomski fakultet
 • 5 godina radnog iskustva u struci, od toga 3 godine na rukovodnoj funkciji
 • položen vozački ispit B kategorije
 • rukovodne i organizacijske sposobnosti, komunikativnost
 • poznavanje engleskog jezika ili drugog stranog jezika
 • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

 • pisana zamolba
 • životopis
 • preslika diplome
 • potvrda HZMO-a o radnom iskustvu (e-radna knjižica)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu
 • dokaz o poznavanju engleskog ili drugog stranog jezika
 • preslika vozačke dozvole

Poništen je natječaj za radno mjesto REFERENT OBRAČUNA USLUGA u Službi prodaje, naplate, nabave i skladišnog poslovanja, Sektor ekonomskih poslova, 1 (jedan) izvršitelj na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnog radnika na posao (zamjena), objavljen u vremenu od 5.5.2022. do 13.5.2022. godine na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Društva.

OPIS POSLOVA:

 • obavlja poslove izrade računa za sve usluge pružene u Društvu kao i računa temeljenih na korištenju imovine Društva (priključci potrošača na sustav vodoopskrbe i odvodnje, investicije i popravci cjevovoda, godišnje održavanje slivnika, pražnjenje septičkih i sabirnih jama, obračun zakupnine, korištenje prava služnosti, prodaja otpada i sl.);
 • obavlja poslove naplate na blagajni Društva, evidencije naplata, kontrola uplata izvršenih u poštanskim uredima i unos podataka o uplatama putem banaka, Fina-e i ostalih financijskih institucija, provjera usklađenosti izvoda/dnevnih rekapitulacija naplata s uplaćenim iznosom u skladu s prethodno uspostavljenim radnim postupcima te usmenim nalozima Voditelja Odjela prodaje i naplate;
 • zaprima radne naloge za izvršene usluge priključenja na sustav vodoopskrbe i odvodnje iz organizacijskih jedinica Društva i kontrolira iste te po potrebi vrši korekciju u suglasnosti s odgovornim osobama i izrađuje račune;
 • zaprima reklamacije na izdane račune usluga, surađuje sa sektorima i službama Društva u cilju rješavanja reklamacija te po potrebi vrši korekcije računa;
 • kontrolira naplatu i otvorene stavke kupaca prodaje usluga; zaprimanje i arhiviranje poslovne dokumentacije iz područja prodaje (ugovori, rješenja, dopisi, prijepisi, promjene vodomjera, nalozi za skidanje i postavu i svu potrebnu dokumentaciju);
 • operativno surađuje sa sektorima i službama Društva prema potrebama posla;
 • izvješćuje Voditelja Odjela prodaje i naplate o provedbi svih radnih zadataka te ukazuje na nesukladnosti utvrđene kontrolom dokumentacije;
 • prati i primjenjuje zakonske i ostale odredbe iz područja rada (obračun PDV-a i sl.) po uputama Voditelja Odjela prodaje i naplate.

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLA:

 • SSS ekonomskog smjera
 • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa iz područja rada
 • 2 godine radnog iskustva

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

 • pisana zamolba
 • životopis
 • preslika svjedodžbe
 • e-radna knjižica
 • dokaz o poznavanju rada na računalu

Na radno mjesto: INŽENJER II U ODJELU RAZVOJA, IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE na određeno vrijeme od 6 mjeseci s probnim radom od 3 mjeseca odabrana je kandidatkinja SVJETLANA ANTONIĆ, VŠS, inženjer građevinarstva

Odluka o odabiru kandidata donesena je 18.2.2022.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavljanje poslova pripreme i razrade tehničko-tehnoloških uvjeta kratkoročnih razvojno-investicijskih ulaganja na objektima i mreži u nadležnosti Društva te poslove realizacije i praćenja provedbe istih, s tehničkog i financijskog stajališta;
 • sudjelovanje u izradi tehničkih dijelova investicijske dokumentacije, uključujući tehničke dijelove natječajne dokumentacije, pripremi projektne dokumentacije te u rješavanju IPP-a;
 • sudjelovanje u izradi prijedloga osnivanja i sastava projektnih timova i povjerenstava;
 • sudjelovanje u pripremi i praćenje realizacije projektnih zadataka i investicijskih ulaganja na objektima i mreži u nadležnosti Društva u skladu s odobrenim planovima te pravilima struke, od uvrštenja u Plan gradnje do predaje objekata u osnovna sredstva Društva, sve u skladu sa Zakonom, te razrađivanje, odnosno predlaganje korektivnih aktivnosti i poboljšanja;
 • distribuiranje poslovnih dokumenata i podataka iz svog područja rada;
 • koordiniranje rada vanjskih suradnika (projektanti, dobavljači, izvođači, nadzorni inženjeri, pravnici, geodeti);
 • organiziranje i provođenje izrade, vođenje i pohranu dokumentacije iz područja rada sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te aktima Društva;
 • suradnja s drugim sektorima i službama Društva i vanjskim tijelima u djelokrugu svojih ovlasti i odgovornosti;
 • izvješćivanje neposredno nadređenog te izrada izvještaja o realizaciji investicija i izvršenosti zadataka, a posebno upozoravanje na nesukladnosti provedbe tehničko-tehnoloških aspekata svih aktivnosti Društva te predlaganje korektivnih mjera;
 • primjena zakonskih i podzakonskih propisa iz područja djelokruga rada;
 • obavljanje ostalih poslova po nalogu nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • VSS/VŠS građevinskog smjera
 • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa
 • poznavanje engleskog jezika
 • položen vozački ispit B kategorija
 • 1 godina radnog iskustva u struci

Na radno mjesto: POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU - na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci odabran je kandidat IVO MATOŠIĆ, NKV

Odluka o odabiru kandidata donesena je 26.1.2022.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavlja pomoćne poslove pri obavljanju poslova strojnog čišćenja taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika te pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama specijalnim radnim vozilom.
  operativno na terenu izvršava naloge Operatera specijalnog radnog vozila.
 • priprema i radi na čišćenju kanalizacijskog sustava sa svim popratnim aktivnostima u skladu sa zahtjevima posla i uputama, a u sklopu toga rukuje i s dijelovima za čišćenje i usisavanje taloga na specijalnom radnom vozilu.
 • po potrebi obavlja poslove ručnog čišćenja.
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.  

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • PKV/NKV
 • Radno iskustvo nije potrebno

Na radno mjesto: OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA - na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci odabran je kandidat VLADO DORČIĆ, SSS, vozač motornog vozila

Odluka o odabiru kandidata donesena je 5.1.2022.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavlja poslove čišćenja i održavanja kanalizacijske mreže specijalnim radnim vozilom: strojno čišćenje taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
 • organizira pripremu i rad ekipe na terenu prema uputstvima nadređenih i zakonskim propisima.
 • upravlja specijalnim radnim vozilom u skladu s tehničkim uputama.
 • vrši preventivni pregled vozila koje zaduži: pregled svih tekućina (ulje motora/kočnica visokotlačnih i usisnih pumpi, rashladna voda u motoru i nadogradnji, tekućina za stakla, tekućina u akumulatoru),vizualni pregled ispravnosti vozila i nadogradnje, pregled ispravnosti svjetala i pokazivača, pregled ispravnosti alata na stroju (visokotlačne dizne, usisne cijevi, alati za otvaranje poklopaca i ventila, sitni alat za montažu dizni).
 • o uočenim nedostacima i neispravnostima u radu specijalnog vozila obavještava Voditelja uređaja i Voditelja Odjela mehanizacije.
 • vodi brigu o sigurnosti i zaštiti tereta tijekom utovara, transporta i istovara tereta.
 • vodi evidenciju o dnevnim aktivnostima i podatke predaje neposredno nadređenom.
 • vodi svoju evidenciju radnog vremena vozača putem tahografskih listića i kartice vozača te tahografske listiće za evidenciju i karticu vozača redovito predaje na očitavanje Tehničaru cestovnog prometa - vozaču.
 • izvještava neposredno nadređenog o nepravilnostima i nepredviđenim okolnostima prilikom obavljanja poslova.
 • rad u jutarnjoj smjeni, po potrebi dežurstvo ili u smjenama.
 • pogonska pripravnost van redovnog radnog vremena.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • VKV/SSS prometnog smjera
 • položen vozački ispit C kategorije
 • stečene kvalifikacije za vozača (KOD 95)
 • 3 godine radnog iskustva