Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Informacija o ishodima natječajnog postupka

Na radno mjesto: SAMOSTALNI REFERENT JAVNE NABAVE - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja DIANA SMOKROVIĆ, VSS,  diplomirani ekonomist
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena  je 28. rujna 2020.

Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • sudjeluje u procesu pripreme i provedbe postupaka javne nabave,
 • provodi postupke javne nabave i izvješćuje o realizaciji provedbe postupaka javne nabave.
 • postupke provodi temeljem zakonske regulative iz područja javne nabave i zakonskih regulativa iz ostalih područja, godišnjeg plana Društva i odobrenih ugovora na razini Društva.
 • surađuje s voditeljem Odjela i rukovoditeljima stručnih službi Društva vezano za pripremu dokumentacije i pribavljanje tehničkih specifikacija za izvođenje radova, isporuku robe ili pružanje usluga koji su predmet javne nabave.
 • priprema dokumentaciju za nadmetanje, sastavlja objave o javnoj nabavi, sudjeluje kod zaprimanja i otvaranja ponuda za nadmetanje, sastavlja zapisnike i izvješća.
 • nakon završenog postupka predaje svu dokumentaciju postupka Referentu javne nabave na pohranu i čuvanje.
 • prati i primjenjuje zakonske i podzakonske propise, aktivnosti i analize stanja iz područja javne nabave.
 • obavlja ostale stručne i administrativne poslove te druge potrebne radnje u postupcima javne nabave na razini Odjela i po nalogu nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova bili su:

 • VSS ekonomskog ili pravnog smjera
 • radno iskustvo: 1 godina na sličnim ili istim poslovima
 • informatička znanja: poznavanje rada na osobnom računalu i poznavanje informatičkih programa
 • strani jezici: engleski jezik
 • stručni ispit i druga znanja: položen ispit za specijalistu iz javne nabave ili obveza polaganja istog u roku od 6 mjeseci
 • vozački ispit "B" kategorije
 Na radno mjesto: DJELATNIK ODRŽAVANJA OBJEKTA POGONA - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati DAVOR FLEGO, SSS elektromehaničar u obrtništvu NEVEN GRŽINČIĆ SSS strojarski tehničar

Odluke o zasnivanju radnog odnosa donesene su je 6. travnja 2020.

Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavljaju poslove za osiguranje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta i uređenja okoliša objekata u nadležnosti Pogona.
 • temeljem naloga Poslovođe sustava, a u svrhu provedbe procesa rada, prate stanje parametara kvalitete vode na vodoopskrbnim objektima i o tome vode zapise na za to propisanom mediju (pogonska knjiga i sl.).
 • pomažu u radovima redovnog i interventnog održavanja, servisiranja, revizija i rekonstrukcija u skladu s uputama voditelja radova.
 • kontroliraju i sprečavaju ulazak neovlaštenih osoba u zaštitno područje objekata u nadležnosti Pogona.
 • izvještavaju Poslovođu sustava o stanju objekata na kojima izvršavaju poslove i provedenim aktivnostima te uočenim nedostacima.
 • Obavljaju ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih
 • Po potrebi rade u smjenama

Uvjeti za obavljanje poslova bili su:

 • SSS/KV tehničkog usmjerenja
 • radno iskustvo 6 mjeseci
 • vozački ispit "B" kategorije

 

Na radno mjesto:POMOĆNIK CCTV OPERATERA - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat LEONARDO OMERDIĆ (interni privremeni premještaj djelatnika - SSS - instalater grijanja i klimatizacije

Odluka o internom premještaju djelatnika donesena je 9. siječnja 2020.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • organizira i radi pripremu na terenu za poslove vezane uz CCTV inspekciju
 • prikuplja podatke o sustavu
 • provodi osiguravanje prometa i premošćivanje protoka
 • postavlja i rukuje opremom za snimanje u skladu s radnim uputama i provedenom obukom
 • sudjeluje u održavanju funkcionalne ispravnosti opreme kojom rukuje u skladu s pisanim tehničkim uputama i provedenom obukom
 • vodi brigu o sigurnosti i zaštiti opreme tijekom utovara, transporta i upotrebe
 • daje sve podatke CCTV operateru iz područja njegove odgovornosti
 • organizira izradu, vođenje i pohranu evidencija dokumentacije u svojoj domeni
 • obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih

Uvjeti za obavljanje poslova bili su:

 • SSS tehničkog smjera
 • radno iskustvo 1 godina
 • strani jezici: engleski jezik (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 • informatička znanja: poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa
 • vozački ispit "B" kategorije
  SSS tehničkog smjera
  radno iskustvo 1 godina
  strani jezici: engleski jezik (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  informatička znanja: poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa
  vozački ispit "B" kategorije

 Na radno mjesto: OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat KRISTIJAN KARJAKOVIĆ - SSS, vozač motornog vozila

Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 27. prosinca 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavlja poslove čišćenja i održavanja kanalizacijske mreže specijalnim radnim vozilom: strojno čišćenje taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
 • organizira pripremu i rad ekipe na terenu prema uputstvima nadređenih i zakonskim propisima.
  upravlja specijalnim radnim vozilom u skladu s tehničkim uputama.
 • po potrebi rukuje autodizalicom.
 • vrši preventivni pregled vozila koje zaduži: pregled svih tekućina (ulje motora/kočnica visokotlačnih i usisnih pumpi, rashladna voda u motoru i nadogradnji, tekućina za stakla, tekućina u akumulatoru), vizualni pregled ispravnosti vozila i nadogradnje, pregled ispravnosti svjetala i pokazivača, pregled ispravnosti alata na stroju (visokotlačne dizne, usisne cijevi, alati za otvaranje poklopaca i ventila, sitni alat za montažu dizni).
 • o uočenim nedostacima i neispravnostima u radu specijalnog vozila obavještava Voditelja uređaja i Voditelja Odjela mehanizacije.
 • vodi brigu o sigurnosti i zaštiti tereta tijekom utovara, transporta i istovara tereta.
 • vodi evidenciju o dnevnim aktivnostima i podatke predaje neposredno nadređenom.
 • vodi svoju evidenciju radnog vremena vozača putem tahografskih listića i kartice vozača te tahografske listiće za evidenciju i karticu vozača redovito predaje na očitavanje Tehničaru cestovnog prometa - vozaču.
 • izvještava neposredno nadređenog o nepravilnostima i nepredviđenim okolnostima prilikom obavljanja poslova.

Uvjeti za obavljanje poslova bili su:

 • VKV/SSS prometnog smjera
 • radno iskustvo: 3 godine
 • vozački ispit "C" kategorije
 • položen ispit za rukovatelja autodizalicom

Na radno mjesto: RADNIK NA ODRŽAVANJU MREŽE - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat NUSRET OSMANI - NKV radnik

Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 15. studenog 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • radi na održavanju kanalizacijske mreže kao pripomoć Majstoru održavanja mreže.
 • obavlja ručno čišćenje u sklopu održavanja kanalizacijske mreže i slivnika.
 • izvješćuje Poslovođu održavanja mreže/usluga o svim nepravilnostima uočenima na mreži odvodnje.

obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova bili su:

 • PKV/NKV
 • radno iskustvo: bez radnog iskustva

Na radno mjesto: MAJSTOR ODRŽAVANJA MREŽE - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat IVICA UDOVIĆ, SSS - soboslikar - ličilac

Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 15. studenog 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavlja poslove održavanja kanalizacijske mreže.
 • obilazi mrežu kanalizacije prema nalozima Poslovođe održavanja mreže u sklopu redovnog održavanja.
 • kontrolira vizualno stanje mreže te detektira moguće kvarove o čemu izvješćuje Poslovođu održavanja mreže.
 • radi na ispitivanju stanja mreže kanalizacije i priključaka i utvrđivanju priključenosti na terenu.
 • obavlja manje građevinske radove na sanacijama sustava odvodnje.Kada na terenu
 • operativno radi s ekipom CCTV inspekcije, radi po uputama CCTV operatera.
 • rukuje specijalnom opremom u skladu s tehničkim uputstvima te je odgovoran za održavanje funkcionalne ispravnosti opreme kojom rukuje.
 • odgovoran je za osiguranje mjesta rada kod obavljanja poslova.
 • vodi evidenciju o izvršenim dnevnim aktivnostima u skladu s pisanim procedurama i uputama i podatke predaje Poslovođi održavanja mreže.
 • operativno na terenu surađuje sa zaposlenicima ostalih službi Sektora u obavljanju radova.
 • radi u jutarnjoj smjeni, po potrebi produženo radno vrijeme ili u smjenama.
 • obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih

Uvjeti za obavljanje poslova bili su:

 • SSS/KV građevinske struke
 • radno iskustvo: 1 godina
 • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa
 • vozački ispit "B" kategorije

Na radno mjesto: DISPEČER - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat MATKO FRISTACKY, SSS - strojarski tehničar

Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 6. studenog 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • upravlja radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i održava radne parametre automatskom i ručnom regulacijom.
 • nadzire radne parametre i sveukupnu funkcionalnu ispravnost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda putem instrumenata u dispečerskom centru kao i funkcionalnost sustava javne odvodnje.
 • izvještava neposredno nadređenog o svim neispravnostima rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i izvanrednim događajima.
 • izvješćuje voditelje u pripravnosti o uočenim nepravilnostima na objektima.
 • sudjeluje u radovima redovnog održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i interventnim mjerama.
 • unosi podatke o radu i održavanju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te izvanrednim događajima i intervencijama.
 • obavlja operativne poslove, zaprima narudžbe i vodi evidenciju vezano za prihvat sadržaja septičkih i sabirnih jama na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, količinama pročišćenih otpadnih voda, količinama proizvedenog i zbrinutog otpada sa uređaja.
 • izrađuje, vodi i pohranjuje evidenciju dokumentacije u svojoj domeni.
 • obavlja ostale poslove po nalozima nadređenih

Uvjeti za obavljanje poslova:

 • SSS tehničkog smjera
 • strani jezici: engleski jezik
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • radno iskustvo: 2 godine
 • vozački ispit "B" kategorije

Na radno mjesto: MEHANIČAR - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat VJENCESLAV SINJERI, SSS - strojarski tehničar

Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. rujna 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obilazi objekte vodoopskrbe i odvodnje pri čemu obavlja poslove redovnog i interventnog održavanja strojarske opreme i uređaja na objektima vodoopskrbe i odvodnje u skladu s planom održavanja i nalozima Poslovođe općeg i strojarskog održavanja.
 • obavlja poslove izrade i montaže raznih bravarskih pozicija i konstrukcija s konvencionalnim i specijaliziranim postupcima termičke obrade i spajanja materijala (zavarivanje REL, TIG, MIG postupcima, rezanje, ljepljenje i sl.).
 • u skladu s pripremljenom tehničkom dokumentacijom ili prema uzorku, postupcima strojne obrade i za to postojećim alatima i strojevima, izrađuje strojne zamjenske dijelove za primjenu na objektima vodoopskrbe i odvodnje.
 • odgovoran je za obveznu primjenu propisanih mjera zaštite na radu, korištenje osobnih zaštitnih sredstava i izvođenje radova na siguran način.
  odgovoran je za kvalitetno obavljanje radova, utrošak materijala i primjenu alata koji koristi kod izvođenja radova.
 • vodi evidenciju s podacima utvrđenim prilikom obavljanja radova te evidentira i dostavlja podloge za održavanje ažurnosti baze podataka i tehničke dokumentacije Poslovođi općeg i strojarskog održavanja.
 • zbrinjava otpadni materijal te je odgovoran za higijensku ispravnost mjesta rada i sredstava za rad.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • SSS/KV mehaničar/strojobravar, glodač, tokar
 • radno iskustvo: 1 godina
 • vozački ispit "B" kategorije
Na radno mjesto: INSTRUMENTALAC - nema odabranog kandidata, natječaj poništen Odlukom Direktora Društva od 20.09.2019. 

Na radno mjesto:OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat VLADKO KUŠENIĆ, SSS - vozač motornih vozila

Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 12. kolovoza 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavlja poslove čišćenja i održavanja kanalizacijske mreže specijalnim radnim vozilom: strojno čišćenje taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
 • organizira pripremu i rad ekipe na terenu prema uputstvima nadređenih i zakonskim propisima.
 • upravlja specijalnim radnim vozilom u skladu s tehničkim uputama.
 • vrši preventivni pregled vozila koje zaduži: pregled svih tekućina (ulje motora/kočnica visokotlačnih i usisnih pumpi, rashladna voda u motoru i nadogradnji, tekućina za stakla, tekućina u akumulatoru), vizualni pregled ispravnosti vozila i nadogradnje, pregled ispravnosti svjetala i pokazivača, pregled ispravnosti alata na stroju (visokotlačne dizne, usisne cijevi, alati za otvaranje poklopaca i ventila, sitni alat za montažu dizni)
 • o uočenim nedostacima i neispravnostima u radu specijalnog vozila obavještava neposredno nadređenog i Voditelja odjela mehanizacije.
 • vodi brigu o sigurnosti i zaštiti tereta tijekom utovara, transporta i istovara tereta.Po potrebi rukuje autodizalicom.
 • vodi evidenciju o dnevnim aktivnostima i podatke predaje neposredno nadređenom.
 • vodi svoju evidenciju radnog vremena vozača putem tahografskih listića i kartice vozača te tahografske listiće za evidenciju i karticu vozača redovito predaje na očitavanje Tehničaru cestovnog prometa - vozaču.
 • izvještava neposredno nadređenog o nepravilnostima i nepredviđenim okolnostima prilikom obavljanja poslova. Rad u jutarnjoj smjeni, po potrebi dežurstvo ili u smjenama.
 • pogonska pripravnost van redovnog radnog vremena.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • VKV/SSS/KV prometnog smjera
 • radno iskustvo: 3 godine
 • vozački ispit "C" kategorija
 • položen ispit za rukovatelja autodizalicom

Na radno mjesto: POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat JOSIP ŠUJEVIĆ, NKV radnik,

Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 6. kolovoza 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavlja pomoćne poslove pri obavljanju poslova strojnog čišćenja taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika te pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama specijalnim radnim vozilom.
 • operativno na terenu izvršava naloge Operatera specijalnog radnog vozila.
 • priprema i radi na čišćenju kanalizacijskog sustava sa svim popratnim aktivnostima u skladu sa zahtjevima posla i uputama, a u sklopu toga rukuje i s dijelovima za čišćenje i usisavanje taloga na specijalnom radnom vozilu.
 • po potrebi obavlja poslove ručnog čišćenja.
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih

 Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • PKV/NKV
 • radno iskustvo:bez radnog iskustva

Na radno mjesto: OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat HRVOSLAV ČIRJAK, SSS - vozač motornih vozila

Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 7. kolovoza 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavlja poslove čišćenja i održavanja kanalizacijske mreže specijalnim radnim vozilom: strojno čišćenje taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
 • organizira pripremu i rad ekipe na terenu prema uputstvima nadređenih i zakonskim propisima.
 • upravlja specijalnim radnim vozilom u skladu s tehničkim uputama.
 • po potrebi rukuje autodizalicom.
 • vrši preventivni pregled vozila koje zaduži: pregled svih tekućina (ulje motora/kočnica visokotlačnih i usisnih pumpi, rashladna voda u motoru i nadogradnji, tekućina za stakla, tekućina u akumulatoru), vizualni pregled ispravnosti vozila i nadogradnje, pregled ispravnosti svjetala i pokazivača, pregled ispravnosti alata na stroju (visokotlačne dizne, usisne cijevi, alati za otvaranje poklopaca i ventila, sitni alat za montažu dizni).
 • o uočenim nedostacima i neispravnostima u radu specijalnog vozila obavještava Voditelja uređaja i Voditelja Odjela mehanizacije.
 • vodi brigu o sigurnosti i zaštiti tereta tijekom utovara, transporta i istovara tereta.
 • vodi evidenciju o dnevnim aktivnostima i podatke predaje neposredno nadređenom.
 • vodi svoju evidenciju radnog vremena vozača putem tahografskih listića i kartice vozača te tahografske listiće za evidenciju i karticu vozača redovito predaje na očitavanje Tehničaru cestovnog prometa - vozaču.
 • izvještava neposredno nadređenog o nepravilnostima i nepredviđenim okolnostima prilikom obavljanja poslova.
 • rad u jutarnjoj smjeni, po potrebi dežurstvo ili u smjenama.
 • pogonska pripravnost van redovnog radnog vremena

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • VKV/SSS prometnog usmjerenja
 • radno iskustvo: 3 godine
 • vozački ispit: "C" kategorija
 • položen ispit za rukovatelja autodizalicom

Na radno mjesto: DJELATNIK ODRŽAVANJA OBJEKATA POGONA - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat DENI JANČIĆ, SSS, elektromehaničar, 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 7. kolovoza 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavlja poslove za osiguranje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta i uređenja okoliša objekata u nadležnosti Pogona.
 • temeljem naloga Poslovođe sustava, a u svrhu provedbe procesa rada, prati stanje parametara kvalitete vode na vodoopskrbnim objektima i o tome vodi zapise na za to propisanom mediju (pogonska knjiga i sl.).
 • pomaže u radovima redovnog i interventnog održavanja, servisiranja, revizija i rekonstrukcija u skladu s uputama voditelja radova.
 • kontrolira i sprečava ulazak neovlaštenih osoba u zaštitno područje objekata u nadležnosti Pogona.
 • izvještava Poslovođu sustava o stanju objekata na kojima izvršava poslove i provedenim aktivnostima te uočenim nedostacima.
 • rad po potrebi obavlja u smjenama.
 • obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • SSS/KV tehničkog usmjerenja
 • radno iskustvo: 6 mjeseci
 • vozački ispit: "B" kategorija

Na radno mjesto: DJELATNIK ODRŽAVANJA OBJEKATA POGONA - na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat VEDRAN RAJAČIĆ, SSS, strojarski tehničar, SSS vozač motornih vozila.
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 20. svibnja 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavlja poslove za osiguranje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta i uređenja okoliša objekata u nadležnosti Pogona.
 • temeljem naloga Poslovođe sustava, a u svrhu provedbe procesa rada, prati stanje parametara kvalitete vode na vodoopskrbnim objektima i o tome vodi zapise na za to propisanom mediju (pogonska knjiga i sl.).
 • pomaže u radovima redovnog i interventnog održavanja, servisiranja, revizija i rekonstrukcija u skladu s uputama voditelja radova.
 • kontrolira i sprečava ulazak neovlaštenih osoba u zaštitno područje objekata u nadležnosti Pogona.
 • izvještava Poslovođu sustava o stanju objekata na kojima izvršava poslove i provedenim aktivnostima te uočenim nedostacima. Rad po potrebi obavlja u smjenama.
 • obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

 • SSS/KV tehničkog usmjerenja
 • radno iskustvo: 6 mjeseci
 • vozački ispit: "B" kategorija

Na radno mjesto: INŽENJER II PRIPREME I PROVEDBE INVESTICIJA na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta s mogućnošću sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme odabran je kandidat DINO STANIĆ, VSS magistar inženjer građevinarstva
Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 20. svibnja 2019.

Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

 • obavlja poslove pripreme i razrade tehničko-tehnoloških uvjeta dugoročnih razvojno-investicijskih ulaganja na objektima i mreži u nadležnosti Društva te poslove realizacije i praćenja nad provedbom istih i pohranu dokumentacije prema uputama Inženjera I pripreme i provedbe investicija.
 • surađuje sa zaposlenicima unutar Jedinice za provedbu projekata sa svrhom uzajamnog pružanja tehničko-tehnološke stručne potpore, a u cilju pripreme, provedbe i realizacije razvojno-investicijskih ulaganja Društva i godišnjih planova rada.
 • sudjeluje u izradi, projektiranju i provedbi dugoročnih razvojno-investicijskih planova i projekata po pojedinim razvojno-investicijskim projektima na objektima i mreži u nadležnosti Društva.
 • sudjeluje u izradi prijedloga osnivanja i sastava radnih timova iz djelokruga rada. Provodi pripremu, realizaciju i praćenje provedbe razvojno-investicijskih projekata na objektima i mreži u nadležnosti Društva u skladu s odobrenim planovima te pravilima struke, vodi evidencije i distribuira poslovne dokumente iz svog područja rada o statusu projekta.
 • provodi izradu, vođenje i pohranu dokumentacije iz područja rada sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te aktima Društva.
 • izrađuje i dostavlja pisana izvješća/očitovanja sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te aktima Društva, upozorava na nesukladnosti provedbe dugoročnih razvojnih planova i projekata te predlaže korektivne mjere.
 • primjenjuje zakonske i podzakonske propise iz djelokruga Jedinice, predlaže i poduzima mjere za primjenu istih i poboljšanja.
 • obavlja ostale poslove po nalozima nadređenih.

Uvjeti za obavljanje poslova:

 • VSS/VŠS građevinskog smjera
 • radno iskustvo: 1 godine u struci
 • vozački ispit: "B" kategorija
 • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa iz područja struke
 • potrebno poznavanje engleskog jezika

  Na radno mjesto: INŽENJER I PRIPREME I PROVEDBE INVESTICIJA na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (3 godine) s mogućnošću sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme odabran je kandidat MAKS BRELIH, VSS, stručni specijalist inženjer građevinarstva.
  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 15. svibnja 2019.

  Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

  • samostalno obavlja poslove pripreme i razrade tehničko-tehnoloških uvjeta dugoročnih razvojno-investicijskih ulaganja na objektima i mreži u nadležnosti Društva te poslove realizacije, praćenja nad provedbom istih i pohranu dokumentacije.
  • koordinira i prati rad Inženjera II pripreme i provedbe investicija.
   surađuje sa zaposlenicima unutar Jedinice za provedbu projekata, sa svrhom uzajamnog pružanja tehničko-tehnološke stručne potpore, a u cilju pripreme, provedbe i realizacije razvojno-investicijskih ulaganja Društva i godišnjih planova rada.
  • sudjeluje u izradi, projektiranju i provedbi dugoročnih razvojno-investicijskih planova i projekata po pojedinim razvojno-investicijskim projektima na objektima i mreži u nadležnosti Društva.
  • sudjeluje u izradi prijedloga osnivanja i sastava radnih timova iz djelokruga rada.
  • organizira, koordinira i provodi pripremu, realizaciju i praćenje provedbe razvojno-investicijskih projekata na objektima i mreži u nadležnosti Društva u skladu s odobrenim planovima te pravilima struke, vodi evidencije i distribuira poslovne dokumente iz svog područja rada o statusu projekata.
  • organizira, koordinira i provodi izradu, vođenje i pohranu dokumentacije iz područja rada sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te aktima Društva.
  • izvješćuje koordinatora Jedinice o provedbi radnih zadataka i realizaciji investicija te dostavlja pisana izvješća/očitovanja sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te aktima Društva, upozorava na nesukladnosti provedbe dugoročnih razvojnih planova i projekata te predlaže korektivne mjere.
  • primjenjuje zakonske i podzakonske propise iz djelokruga Jedinice, predlaže i poduzima mjere za primjenu istih i poboljšanja.
  • obavlja ostale poslove po nalozima nadređenih.

   Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

   • VSS/VŠS građevinskog smjera
   • radno iskustvo: 3 godine u struci
   • vozački ispit: "B" kategorija
   • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa iz područja struke
   • potrebno poznavanje engleskog jezika

     Na radno mjesto: POMOĆNIK CCTV OPERATER na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat MLADEN POPOVIĆ, SSS strojarski tehničar
     Odluka direktora donesena je 6. svibnja 2019.

     Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

     • organizira i radi pripremu na terenu za poslove vezane uz CCTV inspekciju
      prikuplja podatke o sustavu
     • provodi osiguravanje prometa i premošćivanje protoka
     • postavlja i rukuje opremom za snimanje u skladu s radnim uputama i provedenom obukom
     • sudjeluje u održavanju funkcionalne ispravnosti opreme kojom rukuje u skladu s pisanim tehničkim uputama i provedenom obukom.
     • vodi brigu o sigurnosti i zaštiti opreme tijekom utovara, transporta i upotrebe.
     • daje sve podatke CCTV operateru iz područja njegove odgovornosti.
     • organizira izradu, vođenje i pohranu evidencija dokumentacije u svojoj domeni.

      Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

      • SSS sprema, tehničkog smjera
      • radno iskustvo: 1 godina
      • vozački ispit: "B" kategorija
      • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa
      • potrebno poznavanje engleskog jezika

        Na radno mjesto: POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU na određeno vrijeme od 6 mjeseci odabran je kandidat BATIR MEHMEDI, NSS plinski rezač
        Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 27. ožujka 2019.

        Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

        • obavlja pomoćne poslove pri obavljanju poslova strojnog čišćenja taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika te pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama specijalnim radnim vozilom.
        • operativno na terenu izvršava naloge Operatera specijalnog radnog vozila.
        • priprema i radi na čišćenju kanalizacijskog sustava sa svim popratnim aktivnostima u skladu sa zahtjevima posla i uputama, a u sklopu toga rukuje i s dijelovima za čišćenje i usisavanje taloga na specijalnom radnom vozilu.
        • po potrebi obavlja poslove ručnog čišćenja.
        • obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih

         Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

         • PKV/NKV
         • radno iskustvo: bez radnog iskustva

           Na radno mjesto: INSTALATER MONTER III na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati:

           LEONARD OMERDIĆ, SSS, instalater grijanja i klimatizacije.
           Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 2. travnja 2019.
           i

           MARIN PUŠKARIĆ, SSS, instalater grijanja i klimatizacije
           Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 9. travnja 2019.

           Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje poslova:

           • obavljaju pomoćne poslove održavanja uređaja i instalacija vodoopskrbnog područja u skladu s nalozima neposredno nadređenog.
           • sudjeluju u redovnom radu terenske ekipe VOP-a u skladu s radnim uputama i pod stručnim vodstvom voditelja radova (Poslovođa, Instalater monter I).
           • odlaze izvanredno na teren u sastavu ekipe VOP-a u incidentnim situacijama (pripravnost te u sudjelovanju s ekipom Dežurne službe).
           • neposredno su angažirani na poslovima očitavanja vodomjera, montaže i premještaja priključaka, skidanja i postave raznih cjevovoda, zasuna, hidranata, reducir ventila, obilježavanje trase cjevovoda, narezivanja cijevi i sl.
           • obavljaju i pomoćne poslove: čišćenje trase cjevovoda, popravak i čišćenje okana,
           • postava i vađenje izolacije, obilježavanje gradilišta i prometnica, tlačenje i ispiranje cjevovoda, utovar i istovar materijala, raznošenje materijala uzduž trase i sl.
           • prilikom obavljanja radova koriste vodoinstalaterski i monterski alat, rezače, ključeve za otvaranje okana, pumpe za tlačne probe, bušilice, brusilice i sl. te materijal: vodovodne cijevi, spojni i izolacijski materijal, fitinzi, fazone, prirubnice, kudelje i sl.
           • vode brigu o funkcionalnoj ispravnosti pribora i opreme kojom rukuje, podiže alat i materijal za obavljanje radova sa skladišta te izvješćuju neposredno nadređenog o materijalnim potrebama.
           • zbrinjavaju otpadni materijal po izvođenju radova.
           • surađuju s radnicima terenske ekipe po naravi provedbe radnih zaduženja.
           • Izvješćuju neposredno nadređenog o obavljenim očitavanjima, popravcima, utrošenom materijalu, uočenim nepravilnostima i sl.
           • obavljaju ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih.

           Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

           • KV/PKV instalater monter
           • radno iskustvo: 6 mjeseci
           • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa
           • vozački ispit "B" kategorija

             Na radno mjesto: OPERATER SPECIJALNOG RADNOG VOZILA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrani su kandidati

             RAJKO BROZNIĆ, SSS, operater motornom i autodizalicom, SSS, vozač motornih vozila
             Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 27. ožujka 2019.
             i
             VLADO PERUŠIĆ, SSS, vozač teretnih motornih vozila
             Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 3. travnja 2019.

             Kandidati ispunjavaju sve uvjete za obavljanje poslova:

             • obavljaju poslove čišćenja i održavanja kanalizacijske mreže specijalnim radnim vozilom: strojno čišćenje taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
             • organiziraju pripremu i rad ekipe na terenu prema uputstvima nadređenih i zakonskim propisima.
             • upravljaju specijalnim radnim vozilom u skladu s tehničkim uputama.
             • po potrebi rukuju autodizalicom.
             • Vrše preventivne preglede vozila koje zaduže: pregled svih tekućina (ulje motora/kočnica visokotlačnih i usisnih pumpi, rashladna voda u motoru i nadogradnji, tekućina za stakla, tekućina u akumulatoru), vizualni pregled ispravnosti vozila i nadogradnje, pregled ispravnosti svjetala i pokazivača, pregled ispravnosti alata na stroju (visokotlačne dizne, usisne cijevi, alati za otvaranje poklopaca i ventila, sitni alat za montažu dizni).
             • o uočenim nedostacima i neispravnostima u radu specijalnog vozila obavještavaju Voditelja uređaja i Voditelja Odjela mehanizacije.
             • vode brigu o sigurnosti i zaštiti tereta tijekom utovara, transporta i istovara tereta.
             • vode evidenciju o dnevnim aktivnostima i podatke predaju neposredno nadređenom.
             • vode svoju evidenciju radnog vremena vozača putem tahografskih listića i kartice vozača te tahografske listiće za evidenciju i karticu vozača redovito predaju na očitavanje Tehničaru cestovnog prometa - vozaču.
             • Izvještavaju neposredno nadređenog o nepravilnostima i nepredviđenim okolnostima prilikom obavljanja poslova.

              Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

              • VKV/SSS prometnog smjera
              • radno iskustvo: 3 godine
              • vozački ispit "C" kategorija
              • dokaz o položenom ispitu za rukovatelja autodizalicom

                Na radno mjesto: MAJSTOR ODRŽAVANJA MREŽE  na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat IGOR JOŠT, VSS, geometar
                Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 26. ožujka 2019.

                Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

                • obavlja poslove održavanja kanalizacijske mreže.
                • obilazi mrežu kanalizacije prema nalozima Poslovođe održavanja mreže u sklopu redovnog održavanja.
                • kontrolira vizualno stanje mreže te detektira moguće kvarove o čemu izvješćuje Poslovođu održavanja mreže.
                • radi na ispitivanju stanja mreže kanalizacije i priključaka i utvrđivanju priključenosti na terenu.
                • obavlja manje građevinske radove na sanacijama sustava odvodnje.
                 kada na terenu operativno radi s ekipom CCTV inspekcije, radi po uputama CCTV operatera.
                • rukuje specijalnom opremom u skladu s tehničkim uputstvima te je odgovoran za održavanje funkcionalne ispravnosti opreme kojom rukuje.
                • odgovoran je za osiguranje mjesta rada kod obavljanja poslova.
                • vodi evidenciju o izvršenim dnevnim aktivnostima u skladu s pisanim procedurama i uputama i podatke predaje Poslovođi održavanja mreže.
                • operativno na terenu surađuje sa zaposlenicima ostalih službi Sektora u obavljanju radova.
                • radi u jutarnjoj smjeni, po potrebi produženo radno vrijeme ili u smjenama.Obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih

                 Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

                 • SSS/KV građevinskog smjera
                 • radno iskustvo: 1 godina
                 • poznavanje rada na osobnom računalu i informatičkih programa
                 • vozački ispit "B" kategorija

                  Na radno mjesto: LIČILAC - ZIDAR na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabran je kandidat PAVAO SABALIĆ, SSS autolakirer
                  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 12. ožujka 2019.

                  Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

                  • obavlja antikorozivne/ličilačke i slične građevinsko-obrtničke radove u funkciji
                  • građevinskog održavanja objekata vodoopskrbe i odvodnje u skladu s planom održavanja i nalozima Poslovođe općeg i strojarskog održavanja.
                  • odgovoran je za kvalitetno obavljanje radova, utrošak materijala i primjenu alata koji koristi kod izvođenja radova.
                  • odgovoran je za obveznu primjenu propisanih mjera zaštite na radu, korištenje osobnih zaštitnih sredstava i izvođenje radova na siguran način.
                  • zbrinjava otpadni materijal te je odgovoran za higijensku ispravnost mjesta rada i sredstava za rad.
                  • prevozi manje dijelove strojne opreme vozilom koje koristi strojarsko održavanje, vodi brigu o funkcionalnoj ispravnosti vozila i evidenciju o korištenju istog.
                   operativno surađuje s ostalim zaposlenicima održavanja u skladu s provedbom radnih aktivnosti.
                  • izvještava neposredno nadređenog o utvrđenim nesukladnostima i materijalnim potrebama prilikom obavljanja poslova u djelokrugu rada.
                   obavlja ostale poslove iz područja struke po nalozima nadređenih

                  Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

                  • SSS/KV građevinskog, obrtničkog smjera (zidar, soboslikar-ličilac)
                  • radno iskustvo: 6 mjeseci
                  • vozački ispit "B" kategorija

                  Na radno mjesto: TEHNIČAR KATASTRA na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja ELENA BONAS, SSS geodetski tehničar
                  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 3. ožujka 2019.

                  Kandidatkinja ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

                  • obavlja poslove unosa novoizgrađene vodovodne i kanalizacijske mreže u GIS bazu podataka Sektora.
                  • u sklopu unosa mreže u GIS bazu vrši prikupljanje, obradu, sistematizaciju i povezivanje podataka te digitalnog arhiviranja tehničke dokumentacije.
                   popunjava bazu podataka novim digitalnim i analognim podacima.
                  • daje podatke o postojećoj vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži za potrebe projektiranja službama unutar i izvan Društva.
                  • zadužena je za pripremu i izmjenu podloga i kartografskih prikaza te njihov ispis.
                   sudjeluje u pripremi svih potrebnih podloga i kartografskih prikaza u svrhu pripreme, izrade i praćenja Planova gradnje, kao i za ostale potrebe Službe.
                  • po potrebi obavlja poslove odmjeravanja i utvrđivanja položaja instalacija u svrhu manjih rekonstrukcija cjevovoda vodovoda i kanalizacije.
                  • organizira i provodi izradu, vođenje i pohranu dokumentacije iz područja rada sukladno zakonskim i podzakonskim propisima te aktima Društva.
                  • surađuje s drugim sektorima i službama Društva i vanjskim tijelima u djelokrugu svojih ovlasti i odgovornosti.
                  • primjenjuje zakonske i podzakonske propise iz područja djelokruga rada.

                  Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

                  • SSS građevinskog ili geodetskog smjera
                  • radno iskustvo: 1 godina
                  • poznavanje engleskog jezika (razina A2 za razumijevanje, govor i pisanje)
                  • vozački ispit "B" kategorija

                  Na radno mjesto: POMOĆNIK NA STROJNOM ČIŠĆENJU na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog povećanog obima posla odabrana je kandidatkinja ELVIR REDŽIĆ, NSS, pomoćni autolimar
                  Odluka o zasnivanju radnog odnosa donesena je 25. veljače 2019.

                  Kandidat ispunjava sve uvjete za obavljanje poslova:

                  • obavlja pomoćne poslove pri obavljanju poslova strojnog čišćenja taloga i masnoća iz postojećeg kanalizacijskog sustava i slivnika te pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama specijalnim radnim vozilom.
                  • operativno na terenu izvršava naloge Operatera specijalnog radnog vozila.
                  • priprema i radi na čišćenju kanalizacijskog sustava sa svim popratnim aktivnostima u skladu sa zahtjevima posla i uputama, a u sklopu toga rukuje i s dijelovima za čišćenje i usisavanje taloga na specijalnom radnom vozilu.
                  • po potrebi obavlja poslove ručnog čišćenja.
                  • obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.

                  Uvjeti za obavljanje poslova su bili:

                  • PKV/NKV
                  • radno iskustvo: bez radnog iskustva