Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Plan poslovanja za 2023. godinu

Obim vodne usluge

Isporuka vode u 2023. godini planirana je u iznosu od 14.160.000 m3, što je za 0,3% manje u odnosu na Plan poslovanja za 2022. Najvećim dijelom voda se planira isporučivati domaćinstvima. Udio zastupljenosti prodaje vode domaćinstvima iznosi 59,7%. Ostali dio čini prodaja vode poslovnim subjektima u iznosu od 32,1% te drugim isporučiteljima vodnih usluga u iznosu od 8,2%.

Planirani prosječni broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2023. godini je 89.000. Skupljanje otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda u 2023. godini planira se u iznosu od 9.600.000 m3, i na razini je Plana poslovanja za 2022. Udio zastupljenosti domaćinstava iznosi 77,6%, a poslovnih subjekata 22,4%. Obračun usluge odvodnje vrši se prema m3 isporučene vode te za korisnike čije su građevine priključene na javnu kanalizaciju iznosi 7.600.000 m3, a za korisnike čije građevine imaju septičke ili sabirne jame iznosi 2.000.000 m3.

U 2023. godini planirani prosječni broj korisnika vodnih usluga javne odvodnje priključenih na javnu kanalizaciju iznosi 64.500, a onih za uslugu pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja (poznatijih pod nazivom septička jama) i otpadnih voda iz sabirnih jama planiran je u obimu od 15.000.

Redovitost čišćenja septičkih i sabirnih jama osigurana je Planom njihova čišćenje za 2023. bez dodatne naplate za vrijeme radnog vremena na području Rijeke, Bakra, Čavli, Klane, Kastva, Kraljevice i Kostrene u planiranoj količini od 36.000 m3. Na području Jelenja i Viškova uslugu obavljaju koncesionari.

Broj radnika i plaće

Planirani broj radnika za 2023. godinu iznosi 333.
U 2023. godini 9 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Rezultat poslovanja

Planirani financijski rezultat poslovanja za 2023. je pozitivan i to u iznosu od 30.900 EUR.
Rezultat je to razlike između planiranog ukupnog prihoda u iznosu od 24.469.900 EUR i planiranog ukupnog rashoda u iznosu od 24.439.000 EUR.
U nastavku se pojašnjavaju detaljnije planirani iznosi po vrstama prihoda i rashoda.

Prihodi

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi. U 2023. godini poslovni prihodi planirani su u iznosu od 24.311.000 EUR.

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda.

 • Od prodaje planirano je u ovoj godini prihodovati 20.496.000 EUR. Najveći dio, u iznosu od 19.307.800 EUR, planira se prihodovati od prodaje vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina i pražnjenja malih sanitarnih uređaja.
 • Od prodaje dopunskih usluga iz djelatnosti (poput izgradnje i projektiranja priključaka, prihvata otpadne vode na fekalnoj stanici i dr.) planiran je prihod u iznosu od 819.100 EUR i od ostalih usluga (prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode i ostalo) u iznosu od 369.100 EUR.
 • Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga iznosi 108.800 EUR, a riječ je o planu prihoda s osnova nadoknade troškova Jedinice za provedbu projekata iz sredstava EU za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“.
 • Ostale poslovne prihode čine prihodi od državnih potpora za sučeljavanja po više osnova, ukidanje rezerviranja, naknade šteta te prihodi od naplate iz prethodne godine. Od toga se planira prihodovati u ovoj godini 3.706.200 EUR.

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 158.900 EUR od redovnih i zateznih kamata te ostalih prihoda.

Rashodi

Ukupne rashode čine poslovni i financijski rashodi.
U 2023. godini poslovni rashodi planirani su u iznosu od 24.423.500 EUR, a uključuju:

 • 9.802.400 EUR za materijalne troškove (električna energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, nabavljena voda, redovno održavanje, intelektualne sluge, komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, materijal i vanjske usluge za dopunske djelatnosti i ostali troškovi),
 • 6.036.000 EUR za troškove osoblja
 • 6.000.000 EUR za amortizaciju
 • 1.619.300 EUR za ostale troškove (naknade za zaposlena po Kolektivnom ugovoru, premije osiguranja, bankarske usluge, komunalne naknade i dr.)
 • 424.700 EUR za vrijednosno usklađivanje
 • 280.000 EUR za rezerviranja
 • 261.100 EUR za ostale poslovne rashode (subvencija vodnih usluga i ostalo).

Financijski rashodi Društva planirani su u iznosu od 15.500 EUR.

Subvencije vodnih usluga

Korisnicima socijalnog programa, Grada Rijeke temeljem rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, kao i korisnicima socijalnog programa ostalih jedinica lokalne samouprave vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje do 5 m3 po članu domaćinstva mjesečno pružiti će se u 2023. godini na teret troškova poslovanja Društva.
Ukupno troškovi subvencije s porezom na dodanu vrijednost u Planu poslovanja za 2023. godinu iznose 124.100 EUR.

Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

U 2023. godini planira se uložiti ukupno 4.808.000 EUR u investicijske aktivnosti na vodno-komunalnoj infrastrukturi.
Od toga se 3.138.000 EUR planira uložiti u građevine javne vodoopskrbe - aktivnosti zamjene i rekonstrukcije vodnih građevina i mreže te aktivnosti u funkciji smanjivanja gubitaka vode i povećanja standarda u sustavu vodoopskrbe, poput uvođenja vodomjera novije generacije više klase točnosti.
U građevine javne odvodnje otpadnih voda planira se uložiti 1.495.000 EUR.
Za ostale investicijske aktivnosti koje se odnose na ulaganja režijske jedinice planira se uložiti 175.000 EUR. Investicije će se financirati iz sredstava amortizacije u iznosu od 4.788.000 EUR i sredstava korisnika vodnih usluga u iznosu od 20.000 EUR.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2022. godinu

Ukupno je predviđeno u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda investirati 84.089.500 EUR, od čega:

 • 6,8% iz naknada za razvoj,
 • 8,8% iz državnog proračuna,
 • 11% iz sredstava Hrvatskih voda,
 • 65,7% iz EU sredstava,
 • 1,4% iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave i
 • 6,3% iz drugih izvora financiranja - kredita.

Planom gradnje u 2023. godini predviđena su ulaganja od:

 • 1.612.500 EUR u projekte I. prioriteta (A.1.) koji su od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini
 • 70.622.500 EUR u projekte I. prioriteta (A.2.) koji obuhvaća EU projekt aglomeracije Rijeka
 • 11.854.500 EUR u projekte II. prioriteta koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi.

Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.1.)

 • vodoopskrba - ukupno 317.300 EUR za: Vodoopskrbu visinske zone Kostrena - noveliranje izrađene projektne dokumentacije za Kompleks vodocrpilišta Martinšćica i priprema dokumentacije za početak realizacije; Izradu projektne dokumentacije: Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - završetak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih odnosa; Vodoopskrbni sustav područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje - financijski završetak investicije
 • odvodnja – ukupno 1.012.700 EUR za: Kanalizaciju Grobnik - kreditne obveze; Sanitarni kolektor u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7) - financijski završetak investicije; Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije
 • zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje - ukupno 282.500 EUR za: EU projekte - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar-Kostrena, -aglomeracija Kraljevica

Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.2.)

 • Ukupna planirana ulaganja za 2023. godinu iznose 70.622.500 EUR, od čega 70.596.000 EUR za EU projekt: - Projekt dogradnje sustava odvodnje aglomeracije Rijeka sa izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – ugovaranje, pripremni radovi i izgradnja - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje) i 26.500 EUR za bankarske troškove kredita vezane za realizaciju EU projekta.

Razvojni zahvati Prioriteta II (vodoopskrbe i odvodnja) investirat će se na području:

 • Rijeke u ukupnom iznosu od 3.503.700 EUR
 • Bakra u ukupnom iznosu od 5.481.500 EUR
 • Kastva u ukupnom iznosu od 398.500 EUR
 • Kraljevice u ukupnom iznosu od 294.900 EUR
 • Kostrene u ukupnom iznosu od 701.700 EUR
 • Čavli u ukupnom iznosu od 179.000 EU
 • Viškova u ukupnom iznosu od 1.165.900 EUR
 • Jelenja u ukupnom iznosu od 128.900 EUR
 • Klane u ukupnom iznosu od 400 EUR.

S cjelovitim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini, uključujući izvore financiranja, planirani iznos investicije te popis ulica i područja u kojima će se izvoditi građevinski radovi i izraditi projektne dokumentacije, možete se upoznati u niže dostupnim dokumentima (.pdf).