Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Plan poslovanja za 2022. godinu

Obim vodne usluge

Isporuka vode u 2022. godini planirana je u iznosu od 14.200.000 m3, što je za 1,8% više u odnosu na Plan poslovanja za 2021. Najvećim dijelom voda se planira isporučivati domaćinstvima. Udio zastupljenosti prodaje vode domaćinstvima iznosi 61,3%. Ostali dio čini prodaja vode poslovnim subjektima u iznosu od 31,7% te drugim isporučiteljima vodnih usluga u iznosu od 7,0%.

Planirani prosječni broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2022. godini je 88.300. Skupljanje otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda u 2022. godini planira se u iznosu od 9.600.000 m3, što je za 1,1% više u odnosu na Plan poslovanja za 2021. Udio zastupljenosti domaćinstava iznosi 79,9%, a poslovnih subjekata 20,1%. Obračun usluge odvodnje vrši se prema m3 isporučene vode te za korisnike čije su građevine priključene na javnu kanalizaciju iznosi 7.200.000 m3, a za korisnike čije građevine imaju septičke ili sabirne jame iznosi 2.400.000 m3.

U 2022. godini planirani prosječni broj korisnika vodnih usluga javne odvodnje priključenih na javnu kanalizaciju iznosi 63.300, a onih za uslugu pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja (poznatijih pod nazivom septička jama) i otpadnih voda iz sabirnih jama planiran je u obimu od 16.000.

Redovitost čišćenja septičkih i sabirnih jama osigurana je Planom njihova čišćenje za 2022. bez dodatne naplate za vrijeme radnog vremena na području Rijeke, Bakra, Čavli, Klane, Kastva, Kraljevice i Kostrene u planiranoj količini od 36.000 m3. Na području Jelenja i Viškova uslugu obavljaju koncesionari.

Broj radnika i plaće

Planirani broj radnika za 2022. godinu iznosi 333 i veći je u odnosu na Procjenu na dan 31. prosinca 2021. godine  za tri u Jedinici za provedbu projekata zbog potreba EU projekta "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka", dva u Sektoru tehničkih poslova zbog povećanog obima posla na pražnjenju septičkih jama, dva u Sektoru ekonomskih poslova te jedan u Sektoru pravnih i zajedničkih poslova.
U 2022. godini tri radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.

Rezultat poslovanja

Planirani financijski rezultat poslovanja za 2022. je pozitivan i to u iznosu od 400.000 kn.
Rezultat je to razlike između planiranog ukupnog prihoda u iznosu od 144.184.000 kn i planiranog ukupnog rashoda u iznosu od 143.784.000 kn.
U nastavku se pojašnjavaju detaljnije planirani iznosi po vrstama prihoda i rashoda.

Prihodi

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi.

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda.

 • Od prodaje planirano je u ovoj godini prihodovati 120.134.600 kn. Najveći dio, u iznosu od 111.913.800 kn, planira se prihodovati od prodaje vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina i pražnjenja malih sanitarnih uređaja. Od prodaje dopunskih usluga iz djelatnosti (poput izgradnje i projektiranja priključaka, prihvata otpadne vode na fekalnoj stanici i dr.) planiran je prihod u iznosu od 5.439.700 kn i od ostalih usluga (prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode i ostalo) u iznosu od 2.781.100 kn.
 • Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga iznosi 820.000 kn, a riječ je o planu prihoda s osnova nadoknade troškova Jedinice za provedbu projekata iz sredstava EU za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“.
 • Ostale poslovne prihode čine prihodi od državnih potpora za sučeljavanja po više osnova, ukidanje rezerviranja, naknade šteta te prihodi od naplate iz prethodne godine. Od toga se planira prihodovati u ovoj godini 22.033.000 kn.

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 1.196.400 kn od redovnih i zateznih kamata te ostalih prihoda.

Rashodi

Ukupne rashode čine poslovni i financijski rashodi.

U 2022. godini poslovni rashodi planirani su u iznosu od 143.482.900 kn, a uključuju:

 • 44.686.700 kn za materijalne troškove (električna energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, nabavljena voda, redovno održavanje, intelektualne sluge, komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, materijal i vanjske usluge za dopunske djelatnosti i ostali troškovi),
 • 38.200.000 kn za troškove osoblja
 • 40.400.000 kn za amortizaciju
 • 9.669.200 kn za ostale troškove (naknade za zaposlena po Kolektivnom ugovoru, premije osiguranja, bankarske usluge, komunalne naknade i dr.)
 • 4.000.000 kn za vrijednosno usklađivanje
 • 2.077.000 kn za rezerviranja
 • 4.450.000 kn za ostale poslovne rashode (subvencija vodnih usluga i ostalo).

Financijski rashodi Društva planirani su u iznosu od 301.100 kn, od čega je 195.000 kn u sučeljavanju.

Subvencije vodnih usluga

Za korisnike socijalnog programa jedinica lokalne samouprave koje su vlasnici Društva i na čijem smo području isporučitelji vodne usluge planirano je pružanje vodnih usluga na teret troškova poslovanja do visine od 5% prihoda iz osnovne djelatnosti.
Korisnici socijalnog programa oslobođeni su plaćanja troškova osnovne cijene vode i odvodnje te naknada za razvoj za pruženu vodnu uslugu (javne vodoopskrbe i javne odvodnje) do 5 m3 po članu domaćinstva.

Ukupni troškovi subvencije vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje s porezom na dodanu vrijednost u 2022. godini planirani su u iznosu od 850.000 kn.

Od toga se:
- 396.100 kn odnosi na subvenciju vodne usluge vodoopskrbe,
- 322.500 kn na skupljanje otpadnih voda koji su priključeni na javnu kanalizaciju
- 51.300 kn na skupljanje otpadnih voda za čišćenje septičkih i sabirnih jama
- 80.100 kn na pročišćavanje otpadnih voda.

Investicijske aktivnosti Društva iz vlastitih sredstava

Iz amortizacije Društva u 2022. godini planira se uložiti ukupno 35.947.000 kn u investicijske aktivnosti na vodno-komunalnoj infrastrukturi.
Od toga se 22.305.000 kn planira uložiti u građevine javne vodoopskrbe - aktivnosti zamjene i rekonstrukcije vodnih građevina i mreže te aktivnosti u funkciji smanjivanja gubitaka vode i povećanja standarda u sustavu vodoopskrbe, poput uvođenja vodomjera novije generacije više klase točnosti.
U građevine javne odvodnje otpadnih voda planira se uložiti 12.242.000 kn.
Za ostale investicijske aktivnosti koje se odnose na ulaganja režijske jedinice planira se uložiti 1.400.000 kn.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj i ostalih izvora financiranja za 2022. godinu

Ukupno je predviđeno u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda investirati 436.736.601 kn, od čega:

 • 13,9% iz naknada za razvoj,
 • 7,8% iz državnog proračuna,
 • 13,9% iz sredstava Hrvatskih voda, 
 • 52,6% iz EU sredstava,
 • 5,7% iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave i
 • 6,2% iz drugih izvora financiranja - kredita. 

Planom gradnje u 2022. godini predviđena su ulaganja od:

 • 15.204.000 kn u projekte I. prioriteta (A.1.) koji su od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini
 • 322.694.400 kn u projekte I. prioriteta (A.2.) koji obuhvaća EU projekt aglomeracije Rijeka 
 • 98.838.200 kn u projekte II. prioriteta koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi.

  
Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.1.)

 • vodoopskrba - ukupno 5.390.000 kn za:
  Vodoopskrba visinske zone Kostrena
  izrada podloga i analiza varijantnih rješenja (do izrade konačnog rješenja) za izgradnju sustava Visinske zone Kostrena, te izrada natječajne dokumentacije za vodocrpilište Martinšćica;
  Studija analize vodoopskrbnog sustava
  nastavak i dovršetak izrade studijske analize (koncepcijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka;
  Dovršetak izrade glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravne pripreme za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) i izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak;
  Vodoopskrbni sustav područja Streljana - Kastav - Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa 

 • odvodnja – ukupno 7.630.000 kn za:
  financijski završetak investicije budući je izgrađen sanitarni kolektor u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste te položen vodovod u III. etapi državne ceste D427 Marčelji – Marišćina;
  za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) planira se nastavak izrade projektne dokumentacije, koja uključuje ispitivanja upojnosti tla i početak izrade idejnih projekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda predmetnog područja, te pripadajućih vodovoda;
  otplatu kreditnih obveza kanalizacije Grobnik.

 • zajednički projekti vodoopskrbe i odvodnje - ukupno 2.184.000 kn
  nastavak pripreme dokumentaciju za EU fondove za aglomeracije Rijeka, Bakar-Kostrena i Kraljevica;

Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.2.)

Ukupna planirana ulaganja za 2022. godinu iznose 322.494.400 kn , a obuhvaća avansna plaćanja koja iznose 10% od ukupne vrijednosti potpisanih ugovora za izgradnju sustava odvodnje, radove i nadzor nad projektima koji se izvode zajedno s HC i ŽUC-om, usluge nadzora nad izgradnjom sustava odvodnje te procijenjenu vrijednost izvršenih radova koji će biti plaćeni tijekom 2022. godine kao i troškove upravljanja projektom te informiranja i vidljivosti. Za dodatne usluge i ostale troškove projekta planiraju se sredstva naknade za razvoj u iznosu od 250.000 kuna, a za moguće nepriznate i neprihvatljive troškove projekta osigurana su sredstva naknade za razvoj u iznosu od 200.000 kn.

Razvojni zahvati Prioriteta II (vodoopskrbe i odvodnja) investirat će se na području:

 • Rijeke u ukupnom iznosu od 41.825.000 kn
 • Bakra u ukupnom iznosu od 27.729.000 kn
 • Kastva u ukupnom iznosu od 2.684.350 kn
 • Kraljevice u ukupnom iznosu od 1.785.000 kn
 • Kostrene u ukupnom iznosu od 8.516.500 kn
 • Čavli u ukupnom iznosu od 1.972.500 kn
 • Viškova u ukupnom iznosu od 11.537.750 kn
 • Jelenja u ukupnom iznosu od 2.233.600 kn
 • Klane u ukupnom iznosu od 554.500 kn. 

 

S cjelovitim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2022. godini, uključujući izvore financiranja, planirani iznos investicije te popis ulica i područja u kojima će se izvoditi građevinski radovi i izraditi projektne dokumentacije, možete se upoznati u niže dostupnim dokumentima (.pdf).