Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Plan poslovanja za 2020. godinu

Obim vodne usluge

Isporuka vode u 2020. godini planirana je u iznosu od 14.800.000 m3, što je za 15,6% više u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2019. Najvećim dijelom voda se planira isporučivati domaćinstvima. Udio zastupljenosti prodaje vode domaćinstvima iznosi 59,5%. Ostali dio čini prodaja vode poslovnim subjektima u iznosu od 34,5% te drugim isporučiteljima vodnih usluga u iznosu od 6%.
Planirani prosječni broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe u 2020. godini je 86.800.
Skupljanje otpadnih voda i pročišćavanje otpadnih voda  (priključeni na javnu kanalizaciju te čišćenje septičkih i sabirnih jama) u 2020. godini planira se u iznosu od 10.300.000 m3, što je za 6,2% više u odnosu na Rebalans plana poslovanja za 2019. godinu. Udio zastupljenosti domaćinstva iznosi 73,3%, a poslovni subjekata 26,7%.  Obračun usluge odvodnje vrši se prema m3 isporučene vode te za korisnike čije su građevine priključene na javnu kanalizaciju iznosi 7.700.000 m3, a za korisnike čije građevine imaju septičke ili sabirne jame iznosi 2.600.000 m3.    
U 2020. godini planirani prosječni broj korisnika vodnih usluga javne odvodnje priključenih na javnu kanalizaciju iznosi 62.200, a onih za uslugu pražnjenja i odvoza mulja iz malih sanitarnih uređaja (poznatijih pod nazivom septička jama) i otpadnih voda iz sabirnih jama planiran je u obimu od 16.000. Redovitost čišćenja septičkih i sabirnih jama osigurana je Planom njihova čišćenje za 2020. bez dodatne naplate za vrijeme radnog vremena na području Rijeke, Bakra, Čavli, Klane, Kastva, Kraljevice i Kostrene u planiranoj količini od 30.000 m3. Na području Jelenja i Viškova uslugu obavljaju koncesionari.

Broj radnika i plaće

Planirani broj radnika za 2020. godinu iznosi 320. Broj radnika ostaje na razini Plana i Rebalansa za 2019. godinu.
U 2020. godini 6 radnika ostvaruje uvjete za starosnu mirovinu.
Na 32. sjednici Nadzornog odbora održanoj 16. studenog 2017. godine donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Organizacije i sistematizacije Društva te je na 5. sjednici Nadzornog odbora održanoj 9. listopada 2018. donesena izmjena sukladno 12. srpnja 2018. godine potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“.
Troškovi osoblja planirani su u skladu sa Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2020. godinu. Prosječne bruto plaće radnika planirane su na temelju usvojene organizacijske strukture prema Pravilniku o radu i elementima utvrđenima u Kolektivnom ugovoru.

Rezultat poslovanja

Planirani financijski rezultat poslovanja za 2020. je pozitivan i to u iznosu od 990.000 kn.
Rezultat je to razlike između planiranog ukupnog prihoda u iznosu od 144.292.800 kn i planiranog ukupnog rashoda u iznosu od 143.302.800 kn.
U nastavku se pojašnjavaju detaljnije planirani iznosi po vrstama prihoda i rashoda.

Prihodi

Ukupan prihod čine poslovni prihodi i financijski prihodi.

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda.

 • Od prodaje planirano je u ovoj godini prihodovati 125.682.500 kn. Najveći dio, u iznosu od 118.391.800 kn, planira se prihodovati od prodaje vodnih usluga koje se pružaju putem vodnih građevina i pražnjenja malih sanitarnih uređaja. Od prodaje dopunskih usluga iz djelatnosti (poput izgradnje i projektiranja priključaka, prihvata otpadne vode na fekalnoj stanici i dr.) planiran je prihod u iznosu od 4.376.200 kn i od ostalih usluga (prihod od usluge naplate naknada za Hrvatske vode i ostalo) u iznosu od 2.914.500 kn.
 • Ostale poslovne prihode čine prihodi od državnih potpora za sučeljavanja po više osnova, ukidanje rezerviranja, naknade šteta te prihodi od naplate iz prethodne godine. Od toga se planira prihodovati u ovoj godini 16.470.600 kn. 
 • Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga iznosi 960.000 kn, a riječ je o planu prihoda s osnova nadoknade troškova Jedinice za provedbu projekata iz sredstava EU za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području Aglomeracije Rijeka“.

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 1.179.700 kn od redovnih i zateznih kamata te ostalih prihoda.

Rashodi

Ukupne rashode čine poslovni i financijski rashodi.

U 2020. godini poslovni rashodi planirani su u iznosu od 141.811.700 kn, a uključuju:

 • 50.023.600 kn za materijalne troškove (električna energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, nabavljena voda, redovno održavanje, intelektualne sluge, komunalne usluge - zbrinjavanje otpada, materijal i vanjske usluge za dopunske djelatnosti i ostali troškovi),
 • 37.300.000 kn za troškove osoblja
 • 39.135.000 kn za amortizaciju
 • 9.131.600 kn za ostale troškove (naknade za zaposlena po Kolektivnom ugovoru, premije osiguranja, subvencije, bankarske usluge, komunalne naknade i dr.)
 • 1.850.000 kn za vrijednosno usklađivanje
 • 2.748.000 kn za rezerviranja
 • 1.623.500 kn za ostale poslovne rashode (subvencija vodnih usluga i ostalo).

Financijski rashodi Društva planirani su u iznosu od 1.491.100 kn, od čega je 1.413.000 kn u sučeljavanju.

Subvencije vodnih usluga

Za korisnike socijalnog programa jedinica lokalne samouprave koje su vlasnici Društva i na čijem smo području isporučitelji vodne usluge planirano je pružanje vodnih usluga na teret troškova poslovanja do visine od 5% prihoda iz osnovne djelatnosti.
Korisnici socijalnog programa oslobođeni su plaćanja troškova osnovne cijene vode i odvodnje te naknada za razvoj za pruženu vodnu uslugu (javne vodoopskrbe i javne odvodnje) do 5 m3 po članu domaćinstva.

Ukupni troškovi subvencije vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje s porezom na dodanu vrijednost u 2020. godini planirani su u iznosu od 723.000 kn. Od toga se:
- 360.000 kn odnosi na subvenciju vodne usluge vodoopskrbe,
- 258.000 kn na skupljanje otpadnih voda koji su priključeni na javnu kanalizaciju
- 41.000 kn na skupljanje otpadnih voda za čišćenje septičkih i sabirnih jama
- 64.000 kn na pročišćavanje otpadnih voda.

Investicijske aktivnosti Društva

Planom održavanja predviđeno je iz amortizacije Društva u 2020. godini uložiti ukupno 30.191.000 kn u investicijske aktivnosti na vodno-komunalnoj infrastrukturi.
Od toga se 19.627.100 kn planira uložiti u građevine javne vodoopskrbe - aktivnosti zamjene i rekonstrukcije vodnih građevina i mreže te aktivnosti u funkciji smanjivanja gubitaka vode i povećanja standarda u sustavu vodoopskrbe, poput uvođenja vodomjera novije generacije više klase točnosti.
U građevine javne odvodnje otpadnih voda planira se uložiti 9.969.000 kn.
Za ostale investicijske aktivnosti koje se odnose na ulaganja režijske jedinice planira se uložiti 595.000 kn.
Za potrebe redovnog održavanja planira se izdvojiti 19.000.000 kn, od toga 13.700.000 kn za vodoopskrbu, 3.500.000 kn za skupljanje otpadnih voda (kanalizaciju), 200.00 kn za za skupljanje otpadnih voda (septičke), 800.000 kn pročišćavanje otpadnih voda te 760.000 kn za režijske jedinice i 40.000 kn za Jedinice za provedbu projekata.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2020. godinu

Ukupno je predviđeno u razvojne zahvate vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda investirati 239.400.050 kn, od čega:

 • 22,3% iz naknada za razvoj,
 • 6,8% iz državnog proračuna,
 • 19,2% iz sredstava Hrvatskih voda, 
 • 45,9% iz EU sredstava,
 • 0,9% iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave i
 • 4,9% iz drugih izvora financiranja - kredita. 

Planom gradnje u 2020. godini predviđena su ulaganja od:

 • 18.060.500 kn u projekte I. prioriteta (A.1.) koji su od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini
 • 155.794.000 kn u projekte I. prioriteta (A.2.) koji obuhvaća EU projekt aglomeracije Rijeka 
 • 65.546.050 kn u projekte II. prioriteta koji su od interesa za jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt izvodi.

  
Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.1.)

 • vodoopskrba - ukupno 5.124.000 kn za:
  početak izrade glavnih projekata za izgradnju vodoopskrbe visinske zone Kostrena i početak gradnje vodocrpilišta Martinšćica;
  dovršetak izrade glavnih projekata (tehničke dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola) za dogradnju vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) i izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak;
  nastavak i dovršetak izrade studijske analize (koncepcijskog rješenja) vodoopskrbnog sustava u funkciji smanjenja gubitaka - utvrđivanje "nultog" stanja s mjerenjima i izrada hidrauličkog modela s kalibriranjem;
  ishođenje dozvola po završetku gradnje vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D-427, kao dijela vodoopskrbnog sustava kojim će se u konačnosti ostvariti spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav te poboljšati vodoopskrba šireg područja od Streljane preko Podbrega i Marčelja do Kastva.
 • odvodnja – ukupno 7.451.000 kn za:
  gradnju sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje državne ceste prema Županijskom centru za gospodarenje otpadom Marišćina - D 427 Čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – Čvor Rujevica (A7);
  izradu projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda cjelokupnog područja Aglomeracije Klana (naselja Klana i Studena);
  otplatu kreditnih obveza kanalizacije Grobnik.

Ulaganja u razvojne zahvate Prioriteta I (A.2.)

Ukupna planirana ulaganja za 2020. godinu iznose 155.794.000 kn , a obuhvaćaju planirana sredstva za izradu studijsko-projektne dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture pomoću novčanih sredstava iz fondova Europske unije te za dodatne usluge i ostale troškove projekta i bankarske troškove kredita vezane za realizaciju EU projekta i to za aglomeraciju Rijeka (područje Rijeke, Kastva, Viškova, Čavli i Jelenja), aglomeraciju Bakar-Kostrena i naselje Bakar u aglomeraciji Bakar-Kostrena te aglomeraciju Kraljevica.

Razvojni zahvati Prioriteta II (vodoopskrbe i odvodnja) investirat će se na području:

 • Rijeke u ukupnom iznosu od 37.576.300 kn
 • Bakra u ukupnom iznosu od 3.658.000 kn
 • Kastva u ukupnom iznosu od 1.985.000 kn
 • Kraljevice u ukupnom iznosu od 1.341.000 kn
 • Kostrene u ukupnom iznosu od 5.343.000 kn
 • Čavli u ukupnom iznosu od 2.447.000 kn
 • Viškova u ukupnom iznosu od 11.158.750 kn
 • Jelenja u ukupnom iznosu od 1.308.000 kn
 • Klane u ukupnom iznosu od 729.000 kn. 

 

S cjelovitim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2020. godini, uključujući izvore financiranja, planirani iznos investicije te popis ulica i područja u kojima će se izvoditi građevinski radovi i izraditi projektne dokumentacije, možete se upoznati u niže dostupnim dokumentima (pdf.)