Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Zahtjev za odjavom korištenja vodnih usluga

Molimo Vas da pismenim putem odjavite korištenje vodnih usluga uz podmirenje troškova demontaže vodomjera.

Odjava korištenja vodnih usluga može biti privremenog ili trajnog karaktera.

Privremeno se korištenje vodnih usluga može odjaviti u slučaju:

 • povremenog, odnosno periodičnog korištenja građevine ili posebnog dijela građevine za koji je izveden stalni vodovodni priključak,
 • povremenog, odnosno periodičnog korištenja vodovodnog priključka za privremenu građevinu (kiosk, montažni ugostiteljski objekt-plaža, tuševi na plaži i sl.),
 • korištenja vodovodnog priključka za poljoprivredne svrhe. 

Ponovna prijava već privremeno odjavljene vodne usluge

U slučaju privremene odjave korištenja vodnih usluga potrebno je za ponovnu prijavu njezina korištenja podnijeti pismeni zahtjev za postavu demontiranog vodomjera te podmiriti troškove ponovnog postavljanja vodomjera prema važećem cjeniku.

Ukoliko korisnik vodnih usluga koji je privremeno odjavio korištenje vodnih usluga ne zatraži ponovnu montažu vodomjera u roku od 3 godine od dana odjave, smatrat će se da je korisnik vodnih usluga trajno odjavio korištenje vodnih usluga.

Po proteku roka od 3 godine od dana odjave korištenja vodne usluge korisnik vodnih usluga je za ponovnu uspostavu vodne usluge dužan podnijeti zahtjev za priključenje te je dužan snositi stvarne troškove ponovnog priključenja (monterski radovi s ugrađenim materijalom i vodomjerom).

Korisnik vodnih usluga dužan je trajno odjaviti korištenje vodnih usluga u slučaju:

 • trajnog preseljenja,
 • prestanka korištenja vodovodnog priključka za gradilište ili privremenu građevinu (betonara).

Način predaje zahtjeva:

 • osobno u UPRAVNOJ ZGRADI DRUŠTVA, DOLAC 14, 51000 RIJEKA
  Odjel prodaje i naplate
  prizemlje šalter sala (blagajna)
  u radno vrijeme: ponedjeljak - petak 7:00 - 14:00
 • poštom na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka.
 • na adresu elektronske pošte: registar@kdvik-rijeka.hr