Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Pojašnjenje stavaka

Fiksni dio vodne usluge

služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica izvedbe priključka nekretnine na komunalne vodne građevine, i to troškova:

 • očitanja vodomjera,
 • obrade očitanih podataka te izrade i dostave računa korisnicima vodnih usluga,
 • umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima,
 • tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje,
 • redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga (javna vodoopskrba i/ili javna odvodnja) te specijalnih vozila za odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama
 • ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.

OZNAKA 01 javna vodoopskrba - fiksni dio:

 • obračunava se mjesečno svim korisnicima usluge javne vodoopskrbe.

OZNAKA 02 javna odvodnja otpadnih voda - fiksni dio:

 • obračunava se mjesečno svim korisnicima usluge javne odvodnje

Uslugom javne odvodnje obuhvaćeno je sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda kod korisnika čije su nekretnine priključene na javnu kanalizaciju, odnosno usluga pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama (malih sanitarnih uređaja) kod korisnika koji su priključeni na javnu vodoopskrbu na području jedinica lokalnih samouprava koje su nam povjerile prema terminskom planu pružanje usluge čišćenja jama. 

Varijabilni dio vodne usluge

služi pokriću varijabilnih troškova.

OZNAKA 03 javna vodoopskrba - varijabilni dio: 

 • obračunava se mjesečno korisnicima usluge javne vodoopskrbe na temelju količine isporučene vode, ovisno o kategoriji korisnika vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne vodoopskrbe.

Količinu isporučenih vodnih usluga za obračun utvrđujemo očitanjem isporučene vode na glavnom vodomjeru, a koja se izražava u metrima kubnim (1m3 = 1000 l). 

Ukoliko količinu isporučenih vodnih usluga nije moguće utvrditi očitanjem vodomjera, račun za vodne usluge ispostavlja se u visini potrošnje za isto obračunsko razdoblje prethodne godine, odnosno u visini potrošnje od prethodnog mjeseca ako ne postoji podatak o potrošnji korisnika vodnih usluga za isti mjesec prethodne godine.

Korisniku u zgradi s više korisnika vodnih usluga, u pravilu izgrađenoj prije 2000. godine, na računu se ispisuju podaci vezani uz čitanje glavnog vodomjera. Odlukom suvlasnika koji imaju većinski udio u suvlasničkim udjelima u zgradi utvrđuju način na koji će im se raspodijeliti utvrđene količine isporučenih vodnih usluga. Raspodjela utvrđene količine isporučenih vodnih usluga između pojedinih korisnika vodnih usluga može se odrediti prema:

 • broju članova obiteljskog domaćinstva,
 • očitanoj količini vode na individualnom vodomjeru,
 • veličini stambenog ili poslovnog prostora (u postotku ili paušalu),
 • namjeni poslovnog prostora (u postotku ili paušalu) ili kombinacijom navedenih načina, odnosno na neki drugi način sukladno dogovoru korisnika vodnih usluga.

Ukoliko zgrada s više korisnika vodnih usluga ima ugrađen jedan glavni vodomjer, u kojoj samo neki od korisnika vodnih usluga imaju ugrađene individualne vodomjere, količina isporučenih vodnih usluga utvrđenih na glavnom vodomjeru raspodjeljuje se na način da se korisnicima vodnih usluga koji imaju ugrađene individualne vodomjere obračunava usluga prema očitanom stanju na individualnim vodomjerima, a razlika koja nastane između očitanog stanja na glavnom vodomjeru i zbroja stanja na individualnim vodomjerima se raspodjeljuje na preostale korisnike vodnih usluga koji nemaju ugrađene individualne vodomjere u visini do 7m3 po članu domaćinstva.

Ukoliko i nakon ovakve raspodjele isporučene vode ostane još neraspodijeljene vode, obim isporučene vodne usluge se povećava svim korisnicima vodnih usluga za iznos razmjeran njihovoj potrošnji vode, odnosno sukladno odluci korisnika vodnih usluga o raspodjeli isporučene vodne usluge.

Korisnici vodnih usluga u zgradi s jednim glavnim vodomjerom u kojoj su ugrađeni individualni vodomjeri unutar svih stanova i/ili poslovnih prostora, dužni su snositi i eventualnu razliku nastalu između stanja očitanog na glavnom vodomjeru i zbroja stanja na individualnim vodomjerima, proporcionalno očitanom stanju na individualnom vodomjeru, odnosno na drugi način sukladno odluci korisnika vodnih usluga o raspodjeli isporučenih vodnih usluga.

Korisniku u zgradi s više korisnika vodnih usluga izgrađenoj poslije 2000. godine na računu se ispisuju podaci vezani uz pomoćni vodomjer. Obim isporučenih vodnih usluga utvrđuje se prema očitanju na glavnom vodomjeru u odnosu prema očitanim stanjima na pomoćnim vodomjerima. Korisnici vodnih usluga dužni su snositi i eventualnu razliku nastalu između stanja očitanog na glavnom vodomjeru i zbroja stanja na pomoćnim vodomjerima, proporcionalno očitanom stanju na pomoćnom vodomjeru, odnosno na drugi način sukladno odluci korisnika vodnih usluga o raspodjeli isporučenih vodnih usluga.

OZNAKA 04 javna odvodnja otpadnih voda - varijabilni dio: 

 • obračunava se mjesečno korisnicima usluge javne odvodnje na temelju količine isporučene vode ili na temelju mjerača protoka ispuštene otpadne vode, ovisno o kategoriji korisnika vodne usluge čije su nekretnine priključene na sustav javne odvodnje; odnosno mjesečno prema količini isporučene vode kod korisnika čije su nekretnine priključene na javni vodovod i privremeno zbrinjavaju otpadne vode u sabirnim i septičkim jamama (malim sanitarnim uređajima) na području jedinica lokalnih samouprava koje su nam povjerile prema terminskom planu pružanje usluge čišćenja jama.

Količina ispuštenih otpadnih voda utvrđuje se na mjeraču protoka ukoliko je isti ugrađen u skladu s propisima vezanim uz isporuku vodnih usluga. Osnovna cijena iskazana na računu u sebi sadrži varijabilni dio osnovne cijene vodne usluge za skupljanje otpadnih voda i za pročišćavanje otpadnih voda. Ukoliko se varijabilni dio usluge javne odvodnje otpadnih voda temelji na količini isporučene vode, obračun je isti kao i za javnu vodoopskrbu - varijabilni dio.

Naknade za razvoj

koriste se za financiranje gradnje sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje otpadnih voda (kanalizacije). 

OZNAKA 05 - naknada za razvoj:

 • obračunava se mjesečno korisnicima vodne usluge na temelju količine isporučene vode.

Cijena u sebi sadrži naknadu za razvoj vodoopskrbe i odvodnje te za razvoj odvodnje Grobnik – Klana. Prihod od naknade za razvoj koristi se financiranje izgradnje sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje otpadnih voda (kanalizacije). Obračun i naplatu naknade za razvoj u pravilu određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u cilju osiguranja ravnomjernog razvoja sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje na vodoopskrbnom području ili aglomeracije.

Naknada za razvoj ulaže se u projekte Prioriteta I i II.

Projekti Prioriteta I odnose se na komunalne vodne građevine (objekte vodoopskrbe i odvodnje) od zajedničkog interesa svih suvlasnika Društva te od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje u cjelini bez obzira na područje izvođenja radova.

Sredstva za ulaganje u projekte ovog prioriteta osiguravaju solidarno svi suvlasnici (gradovi i općine na čijem području pružamo djelatnost) proporcionalno njihovom planiranom udjelu u ukupno prikupljenim sredstvima.

Preostala sredstva za razvoj ulažu se u projekte Prioriteta II, tj. objekte vodoopskrbe i odvodnje koji su od interesa za jedinicu lokalne samouprave na čijem se području grade.

Naknada za korištenje voda

koristi se za prikupljanje i vođenje podataka o zalihama vode i njihova korištenja, nadzor nad stanjem zaliha vode i poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje, vodoistražne radove, financiranje gradnje građevina javne vodoopskrbe, uključujući i priključke, financiranje nabave opreme za pružanje vodnih usluga, financiranje rekonstrukcije ili sanacije građevina javne vodoopskrbe u svrhu smanjenja gubitaka vode te u istu svrhu financiranja kao i naknada za zaštitu voda.

OZNAKA 06 naknada za korištenje voda:

 • obračunava se mjesečno korisnicima vodne usluge na temelju količine isporučene vode.
 • Prihod je Hrvatskih voda

Naknada za zaštitu voda

koristi se za pripremu planova za zaštitu voda i organiziranje njihova provođenja, praćenje i utvrđivanje kakvoće voda i poduzimanje mjera za njihovu zaštitu, za financiranje gradnje građevina javne odvodnje otpadnih voda uključujući i priključke te u istu svrhu financiranja kao i naknada za korištenje voda.

U obračunu naknade za zaštitu voda  primjenjuje se korekcijski koeficijenta (k2) korisnicima usluge javne odvodnje čije se otpadne vode zbrinjavaju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Ovim korekcijskim koeficijentom umanjuje se iznos naknade za zaštitu voda na područjima naselja u kojima je izgrađen uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i koji postiže zahtijevani učinak u pročišćavanju otpadnih voda te je ovisan o stupnju, odnosno kvaliteti  pročišćene otpadne vode. Korekcijski koeficijent (k2) utvrđen je Uredbom o visini naknade za zaštitu voda i rješenjem koje Hrvatske vode donose najmanje jednom godišnje.

Naknadu za zaštitu voda ne obračunavamo kao isporučitelj vodnih usluga onim korisnicima kojima tu naknadu obračunavaju Hrvatske vode temeljem izdanog mu rješenja.

OZNAKA 07 naknada za zaštitu voda:

 • obračunava se mjesečno korisnicima vodne usluge na temelju količine isporučene vode ili na temelju ispuštene otpadne vode izmjerene na mjeraču protoka.
 • Prihod je Hrvatskih voda.

Obveznici plaćanja ove naknade su sve osobe koji su onečišćivači, tj. ispuštaju otpadne vode u javnu kanalizaciju, septičke i sabirne jame ili na drugi propisani način. U slučaju kada postoje tehnički uvjeti za ugradnju mjerača protoka, korisnicima se ova naknada obračunava na temelju količine ispuštene otpadne vode. U svim ostalim slučajevima, kada ne postoje tehnički uvjeti za ugradnju mjerača protoka, smatra se da je količina ispuštene otpadne vode jednaka količini zahvaćane ili isporučene vode.

Prihod od ovih naknada ulaže se prema načelima solidarnosti, prvenstva u potrebama i prioriteta na području cijele Republike Hrvatske.

Naknade (naknada za razvoj, naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda) neoporezive su, kao i zatezne kamate. Zatezna kamata obračunava se u slučaju plaćanja računa nakon datuma njegova dospijeća, a o čemu ste upozoreni i na poleđini računa. Visina zatezne kamate određuje se prema stopi koju određuje Hrvatska narodna banka dva puta u godini (1. siječnja i 1. srpnja). Ovaj trošak izbjeći ćete ukoliko račune redovito podmirujete do datuma dospijeća koji je naveden na računu.

Porez na dodanu vrijednost obračunava se i plaća prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.