Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Projekt: Izgradnja sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na dionici Mladenići - Ronjgi županijske ceste Ž 5055

U sklopu rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž 5055 na dionici Mladenići – Ronjgi uz radove na izgradnji nogostupa, kolničke konstrukcije, javne rasvjete, oborinske odvodnje, DTK mreže, prelaganja niskonaponske i srednjenaponske elektroenergetske mreže te uređenja privoza izvode se i radovi na rekonstrukciji oko 1.300 m javnog vodovoda te pripremi u istoj dužini kanalizacijskog sustava.

početak radova: 1.8.2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 340 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na snazi će se biti privremena regulacija prometa. Promet će biti reguliran semaforima i po potrebi ručno uz određena ograničenja.
Uvodi se zabrana prometovanja za vozila ukupne mase veće od 3.5 tona, osim za ona lokalnog stanovništva i poduzetnika koja će moći prometovati prema unaprijed dogovorenim terminima s Upravo Općine Viškovo ili Izvođačem radova. Po potrebi će biti izmještena autobusna stajališta, odnosno korigiran vozni red (više informacija na web stranicama Autotroleja d.o.o.)
Prilikom izvođenja izuzetno složenih radova na pojedinim lokacijama trase promet će biti zatvoren za sav motorni promet osim za interventna vozila (hitna medicinska služba, policija, vatrogasci) i lokalno stanovništvo.

Radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi, za koje je izrađena Studija o utjecaju na okoliš i ishođeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, obuhvaćaju:

  • izgradnju glavnog fekalnog kolektora profila 300 mm u dužini od 1.029 metara i 12 sekundarnih kolektora promjera 250 mm i 200 mm te rekonstrukciju postojećeg vodovoda profila 450 mm i 100 mm u dužini od 942 metra, koji su dio strateškog projekta Republike Hrvatske - "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka" i sufinancirani su iz EU fondova.
  •  rekonstrukcija postojećeg vodovoda profila 450 mm u duljini od 173 metara s pripadajućim zasunskim oknima. Na trasi cjevovoda ugradit će se nadzemni hidrant.

Vrijednost izvođenja ovih radova, provođenja nadzora nad njima i vođenje projektom iznosi ukupno 7.366.206,50 kuna. Dio zahvata obuhvaćen EU projektom aglomeracije Rijeka, vrijedan 6.377.176,90 kuna bit će sufinanciran bespovratnim sredstvima europskog Kohezijskog fonda
Zajedničkom suradnjom Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije, Općine Viškovo, HEP ODS i KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. ukupno će se uložiti oko 18,9 milijuna kuna u prometnu i komunalnu infrastrukturu u sklopu dionice Ronjgi – Mladenići županijske ceste Ž 5055.

Izvođač građevinskih radova je: GPP Mikić d.o.o.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova: House d.o.o. Rijeka.
Voditelj projekta: Karloline - Kling d.o.o.

Ostali projekti na ovom području