Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Priključenje

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe je spajanje interne (privatne) instalacije na izvedeni (javni) vodovodni priključak.

Vodovodni priključak čine spojni vod i okno glavnog vodomjera s pripadajućim cijevima i armaturama zaključno s prvim spojnim elementom iza glavnog vodomjera putem kojeg se interna vodovodna instalacija spaja na sustav javne vodoopskrbe.

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe je spajanje interne (privatne) instalacije na izvedeni (javni) vodovodni priključak.

Priključenje na sustav javne vodoopskrbe

(Sastavni dio vodovodnog priključka su i pomoćni vodomjeri kod građevina do devetnaest posebnih dijelova građevina te M-BUS sustav daljinskog očitanja vodomjera kod građevina s dvadeset i više posebnih dijelova građevine.)

 
Vodovodni priključak mora biti smješten na javnoj površini, u neposrednoj blizini sustava javne vodoopskrbe.
Vodovodni priključak je vlasništvo KD Vodovod i kanalizacija koji ga i izvodi, dok korisnik snosi stvarne troškove za njegovo izvođenje.

(Pod izvođenjem podrazumijeva se izvođenje građevinskih i monterskih radova, kao i dobava materijala za izvedbu priključka.)
 

 

Mogući postupci:

Izvedba novog vodovodnog priključka

Izvedba novog vodovodnog priključka

Izvedba novog vodovodnog priključka je izvedba priključka za nekretninu korisnika koja nije spojena na komunalni sustav vodoopskrbe.Odvajanje vodovodnog priključka

Odvajanje vodovodnog priključka

Odvajanje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za:

  • građevinu koja se odvaja od zajedničkog priključka dviju ili više građevina,
  • posebni dio iste građevine.

Korisnik, koji u istoj nekretnini/zgradi, pored stanovanja, obavlja i određenu poslovnu djelatnost (pri čemu koristi uslugu javne vodoopskrbe), dužan je izvršiti odvajanje vodovodnog priključka za poslovni prostor.Premještanje vodovodnog priključka

Premještanje vodovodnog priključka

Premještanje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog (postojećeg) glavnog vodomjera. (Uz istovremeni prekid pružanja usluge javne vodoopskrbe putem priključka s kojega je demontiran glavni vodomjer.)Rekonstrukcija vodovodnog priključka

Rekonstrukcija vodovodnog priključka

Rekonstrukcija vodovodnog priključka podrazumijeva izvođenje radova na postojećem priključku zbog povećanja profila postojećeg spojnog voda, ugradnje vodomjera većeg profila, promjene veličine okna, dotrajalosti spojnog voda i sličnog.Vodovodni priključci izvode se ovisno o namjeni kao:

  • Sanitarni priključak - vodovodni priključak za sanitarne potrebe korisnika vodnih usluga;
  • Protupožarni priključak - vodovodni priključak koji se koristi za protupožarne potrebe i izvodi na područjima gdje je izgrađen sustav javne vodoopskrbe isključivo protupožarne namjene;
  • Sanitarno-protupožarni priključak - vodovodni priključak za sanitarno-protupožarne potrebe građevine koja osim potrebe za sanitarnom vodom ima predviđenu i protupožarnu zaštitu (unutarnja hidrantska mreža, vanjska hidrantska mreža, sprinkler sustav gašenja požara), a izvodi se na područjima gdje nije izgrađen sustav javne vodoopskrbe isključivo protupožarne namjene;
  • Poljoprivredni priključak – vodovodni priključak koji se koristi za potrebe obrade poljoprivrednog zemljišta i slične namjene;
  • Priključak za zalijevanje zelenih površina – vodovodni priključak koji se koristi za zalijevanje zelenih površina u parkovima, oko stambenih zgrada i sl.;
  • Priključak za gradilište – privremeni vodovodni priključak za potrebe gradnje;
  • Priključak za privremenu građevinu – vodovodni priključak koji se izvodi za potrebe građevine koja nema trajni karakter (montažni objekt, kiosk i sl.).

Ukoliko je radi priključenja nekretnine na sustav javne vodoopskrbe potrebno izvesti internu vodovodnu instalaciju preko nekretnine koja nije u vlasništvu podnositelja zahtjeva za priključenje, podnositelj zahtjeva za priključenje dužan je riješiti imovinsko pravna pitanja vezano za prolaz interne vodovodne instalacije preko navedene nekretnine i to dokumentirati uz zahtjev za priključenje.

 
Obavljamo građevinsko održavanje vodovodnog priključka i montersko održavanje okna glavnog vodomjera zaključno s prvim spojnim elementom iza glavnog vodomjera.
Zaštićujemo glavni vodomjer i ostale instalacije u oknu glavnog vodomjera od smrzavanja u periodu od mjeseca prosinca do mjeseca travnja svake godine. 
 

 

Korisnik može dodatno zaštiti okno glavnog vodomjera od smrzavanja na način da postavljena zaštita ne otežava očitanje glavnog vodomjera. Ukoliko uslijed smrzavanja dođe do oštećenja glavnog vodomjera, kao isporučitelj vodnih usluga zamijenit ćemo glavni vodomjer o svom trošku.