Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Gradnja vodovodnog ogranka Dovičići u sklopu projekta Proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo

početak radova: 2. rujan 2020.
ugovoreni završetak radova: 190 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvođenja radova na gradnji ukupno 617 metara dugog vodovodnog ogranka u naselju Dovičići promet će se odvijati sukladno privremeno postavljenim prometnim znakovima.
Na dionicama ceste na kojima će se izvoditi radovi neće se dozvoliti promet zbog njihove nedovoljne širine za istovremeno i sigurno odvijanje prometa i radova. Pješački prilaz bit će osiguran svim kućama tijekom realizacije ove investicije.

Gradnja transportnog i opskrbnog vodovodnog cjevovoda u naselju Melnice u dužini 1.350 m

početak radova: 1. rujna 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: 105 kalendarskih dana

Radovi na gradnji 750 metara transportnog gravitacijskog cjevovoda od čelika i promjera 150 mm izvodit će se u jednom prometnom traku županijske ceste ŽC 5068, dok će se na nerazvrstanoj cesti izvoditi radovi na gradnji dva opskrbna vodovodna cjevovoda od 176 metara i 425 metara, oba ductil i promjera 100 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti privremeno reguliran na način da će na županijskoj cesti biti omogućen promet za sva vozila naizmjenično, dok će se na cestama na kojima se izvode opskrbni cjevovodi (radi nemogućnosti osiguranja minimalne širine slobodnog dijela kolnika), na kraćim dionicama, uvesti zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. Osigurat će se koridor za prolaz pješaka te kolni prilaz interventnim vozilima.

Kraljevica - gradnja 126 metara vodovodnog ogranka RT Lipica

početak radova: 24. kolovoz 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: 60 radnih dana

Radovi na gradnji 126 metara dugog vodovodnog ogranka RT Lipica u naselju Oštro s dva nadzemna hidranta izvodit će se po površinama namijenjenim za pješački promet, osim na poziciji spoja na postojeći vodovodni cjevovod u trupu ŽC5066 (ulica Oštro).
Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati pomoću privremeno postavljene prometne signalizacije i znakova.
Zbog male širine pješačkih puteva i staza, dionice na kojima će se izvoditi radovi bit će tijekom njihova izvođenja potpuno zatvorene te će se pješaci navoditi znakovima na obilazne puteve. Pješački  promet i prilaz objektima bit će osiguran za cijelo vrijeme izvođenja radova.

Gradnja vodovodnog ogranka Vrtače-Kosi u sklopu projekta Proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020.

početak radova: 6. srpanj 2020.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 190 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika.)

Tijekom gradnje 610 metara vodovodnog ogranka profila 100 mm promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom prema segmentima izvođenja radova. Radovi se izvode u fazama kako bi utjecaj na normalno odvijanje prometa bio što manji. Kako na cestama na kojima se izvode vodovodni cjevovodi nije moguće osigurati minimalnu širinu slobodnog dijela kolnika uvest će se zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. 

Gradnja vodovodnog ogranka u Ružićevoj ulici, kućni brojevi od 32 do 41 (Energana)

početak radova: 24. lipnja 2020.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 90 dana (od dana otvaranja građevinskog dnevnika)

Gradnja vodoopskrbnog ogranka i sanitarnog kolektora u dijelu Ulice Podbanj, Kraljevica

početak radova: 25. svibanj 2020.
ugovoreni rok završetka radova: 120 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 385 metara vodovodnog ogranka profila 100 mm i 130 metara sanitarnog kolektora profila 250 mm promet će se privremeno zabraniti na dijelovima na kojima će se izvoditi radovi, a ponekad i istovremeno na više njih. Radovi se izvode u fazama kako bi utjecaj na normalno odvijanje prometa bio što manji.

Gradnja nove kanalizacijske crpne stanice Brajdica na Pećinama

početak radova: 30. ožujak 2020.
ugovoreni rok građenja: 210 kalendarskih dana

Uz novu kanalizacijsku crpnu stanicu Brajdica gradit će se 40 metara gravitacijskog kolektora, 72 metra tlačnog voda i sigurnosni preljev dužine 37 metara na dubini od 8 metara pod morem koji se stavlja u funkciju samo u slučaju zastoja rada crpne stanice.
Radovi će se izvoditi i na postojećem kolnom putu kojim se iz Šetališta XIII. divizije dolazi do lokacije kanalizacijske crpne stranice. 

 

Zamjena cjevovoda javne vodoopskrbe na dionici ŽC 5021, lokalitet Žegoti

U sklopu radova na sanaciji županijske ceste ŽC 5021 izvršit će se zamjena postojećih cjevovoda javne vodoopskrbe.Zamijenit će se transportni cjevovod ductile DN 500 mm u dužini od 534 m te opskrbni cjevovod ductile DN 250 mm dužine 534 m i DN 150 mm dužine 39 m.

početak radova: 17. siječanj 2020.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 150 kalendarskih dana, odnosno 4 mjeseca.

Privremena prometna regulacija biti će regulirana prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje polovine ceste i naizmjenično odvijanje prometa, a sve prema prometnom elaboratu.

Projekt: Izgradnja sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na dionici Mladenići - Ronjgi županijske ceste Ž 5055

U sklopu rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž 5055 na dionici Mladenići – Ronjgi uz radove na izgradnji nogostupa, kolničke konstrukcije, javne rasvjete, oborinske odvodnje, DTK mreže, prelaganja niskonaponske i srednjenaponske elektroenergetske mreže te uređenja privoza izvode se i radovi na rekonstrukciji oko 1.300 m javnog vodovoda te pripremi u istoj dužini kanalizacijskog sustava.

početak radova: 1.8.2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 340 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na snazi će se biti privremena regulacija prometa. Promet će biti reguliran semaforima i po potrebi ručno uz određena ograničenja.
Uvodi se zabrana prometovanja za vozila ukupne mase veće od 3.5 tona, osim za ona lokalnog stanovništva i poduzetnika koja će moći prometovati prema unaprijed dogovorenim terminima s Upravo Općine Viškovo ili Izvođačem radova. Po potrebi će biti izmještena autobusna stajališta, odnosno korigiran vozni red (više informacija na web stranicama Autotroleja d.o.o.)
Prilikom izvođenja izuzetno složenih radova na pojedinim lokacijama trase promet će biti zatvoren za sav motorni promet osim za interventna vozila (hitna medicinska služba, policija, vatrogasci) i lokalno stanovništvo.