Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Gradnja vodovodnog ogranka Vrtače-Kosi u sklopu projekta Proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020.

početak radova: 6. srpanj 2020.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 190 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika.)

Tijekom gradnje 610 metara vodovodnog ogranka profila 100 mm promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom prema segmentima izvođenja radova. Radovi se izvode u fazama kako bi utjecaj na normalno odvijanje prometa bio što manji. Kako na cestama na kojima se izvode vodovodni cjevovodi nije moguće osigurati minimalnu širinu slobodnog dijela kolnika uvest će se zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. 

Gradnja vodovodnog ogranka u Ružićevoj ulici, kućni brojevi od 32 do 41 (Energana)

početak radova: 24. lipnja 2020.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 90 dana (od dana otvaranja građevinskog dnevnika)

Gradnja vodoopskrbnog ogranka i sanitarnog kolektora u dijelu Ulice Podbanj, Kraljevica

početak radova: 25. svibanj 2020.
ugovoreni rok završetka radova: 120 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 385 metara vodovodnog ogranka profila 100 mm i 130 metara sanitarnog kolektora profila 250 mm promet će se privremeno zabraniti na dijelovima na kojima će se izvoditi radovi, a ponekad i istovremeno na više njih. Radovi se izvode u fazama kako bi utjecaj na normalno odvijanje prometa bio što manji.

Gradnja nove kanalizacijske crpne stanice Brajdica na Pećinama

početak radova: 30. ožujak 2020.
ugovoreni rok građenja: 210 kalendarskih dana

Uz novu kanalizacijsku crpnu stanicu Brajdica gradit će se 40 metara gravitacijskog kolektora, 72 metra tlačnog voda i sigurnosni preljev dužine 37 metara na dubini od 8 metara pod morem koji se stavlja u funkciju samo u slučaju zastoja rada crpne stanice.
Radovi će se izvoditi i na postojećem kolnom putu kojim se iz Šetališta XIII. divizije dolazi do lokacije kanalizacijske crpne stranice. 

 

Izgradnja sanitarne kanalizacije u naselju Glavani u Kostreni

početak radova: 23. ožujak 2020.
ugovoreni rok završetka radova: 90 kalendarskih dana

Grade se dva ogranka javne sanitarne kanalizacije, ukupne dužine od oko 375 metara. Radovi na prvom dužine 259 metara, profila 315 mm, započet će 23. ožujka 2020. (na skici oznaka F4A i F15) , a na drugom dužine 116 metara, profila 250 mm, započet će tjedan dana kasnije - 30. ožujka 2020. (na skici oznaka F14).

Promet se na dionicama na kojima se izvode radovi privremeno zatvara za odvijanje kolnog prometa, regulirano prometnim znakovima.

Zamjena kanalizacijskog cjevovoda u ulici Tuhobički uspon

kanalizacijski cjevovod zamijenit će se u dužini od 20 m u ulici Tuhobički uspon kod kućnog broja 2.
Radovi se izvode u dijelu slijepe ulice Tuhobički uspon.

početak radova: 9.3.2020.
predviđeni završetak radova: 30.3.2020.

Ulica biti zatvorena za promet vozilima tijekom izvođenja radova, što će biti regulirano prometnim znakovima i obavijestima na terenu.

Obnova pročelja Vodospreme Vidikovac

početak: 3. ožujak 2020.
ugovoreni rok za izvođenje radova je 90 dana

Radovi obuhvaćaju obnovu pergole vidikovca i pročelja vodospreme.
Promet će se odvijati uobičajeno tijekom izvođenja radova.

Zamjena cjevovoda javne vodoopskrbe na dionici ŽC 5021, lokalitet Žegoti

U sklopu radova na sanaciji županijske ceste ŽC 5021 izvršit će se zamjena postojećih cjevovoda javne vodoopskrbe.Zamijenit će se transportni cjevovod ductile DN 500 mm u dužini od 534 m te opskrbni cjevovod ductile DN 250 mm dužine 534 m i DN 150 mm dužine 39 m.

početak radova: 17. siječanj 2020.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 150 kalendarskih dana, odnosno 4 mjeseca.

Privremena prometna regulacija biti će regulirana prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje polovine ceste i naizmjenično odvijanje prometa, a sve prema prometnom elaboratu.

Projekt: Izgradnja sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na dionici Mladenići - Ronjgi županijske ceste Ž 5055

U sklopu rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž 5055 na dionici Mladenići – Ronjgi uz radove na izgradnji nogostupa, kolničke konstrukcije, javne rasvjete, oborinske odvodnje, DTK mreže, prelaganja niskonaponske i srednjenaponske elektroenergetske mreže te uređenja privoza izvode se i radovi na rekonstrukciji oko 1.300 m javnog vodovoda te pripremi u istoj dužini kanalizacijskog sustava.

početak radova: 1.8.2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 340 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na snazi će se biti privremena regulacija prometa. Promet će biti reguliran semaforima i po potrebi ručno uz određena ograničenja.
Uvodi se zabrana prometovanja za vozila ukupne mase veće od 3.5 tona, osim za ona lokalnog stanovništva i poduzetnika koja će moći prometovati prema unaprijed dogovorenim terminima s Upravo Općine Viškovo ili Izvođačem radova. Po potrebi će biti izmještena autobusna stajališta, odnosno korigiran vozni red (više informacija na web stranicama Autotroleja d.o.o.)
Prilikom izvođenja izuzetno složenih radova na pojedinim lokacijama trase promet će biti zatvoren za sav motorni promet osim za interventna vozila (hitna medicinska služba, policija, vatrogasci) i lokalno stanovništvo.

Krešimirova ulica - Rekonstrukcija i dogradnja oko 1 km sustava javne odvodnje otpadnih voda te poboljšanje postojećeg sustava javne vodoopskrbe

početak radova: 24. lipnja 2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 12 mjeseci

Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji i izgradnji transportnog kanalizacijskog kolektora uz rekonstrukciju postojećeg vodovoda i polaganje DTK mreže, na trasi dužine oko 1 km koja se proteže od raskrižja s Ulicom Blaža Polića do raskrižja s Ulicom Milutina Barača, promet će se odvijati dvosmjerno na dva sjeverna prometna traka.

Rekonstrukcija i dogradnja vodno-komunalne infrastrukture (javna kanalizacija i javni vodovod) u Krešimirovoj ulici dio je strateškog projekta Republike Hrvatske sufinanciranog bespovratnim europskim sredstvima - "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka".

Bakar - rekonstrukcija vodovoda CS Kukuljanovo - VS Vojskovo

početak: 12. lipanj 2019.
Ugovoreni rok za izvođenje radova je 365 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji tlačnog cjevovoda i izgradnji opskrbnog cjevovoda od crpne stanice„Kukuljanovo“ do vodospreme „Vojskovo“ te prelaganju i izgradnji dijela transportnih cjevovoda iz smjera vodospreme „Vojskovo“ prema industrijskoj zoni, kao i proširenju (dogradnji podruma) zasunske komore vodospreme, promet će se odvijati privremeno uz regulaciju prometnim znakovima i signalizacijom.