Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Gradnja 170 metara vodovodnog ogranka Brozovo u Kastvu

početak radova: 18. siječanj 2021.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 90 dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Tijekom gradnje vodovodnog ogranka u dužini od 170 metara ugradnjom ductil cijevi profila 100 mm uz istovremenu sanaciju 58 metara priključka kanalizacije promjera 250 mm, promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje polovine ceste i naizmjenično odvijanje prometa.

Gradnja vodovodnog ogranka Gornji Sroki kod kućnih brojeva 72A i 72B

početak radova: 18.1.2021.
ugovoreni roj završetka radova: 50 dana

Tijekom gradnje vodovodnog ogranka dužine 91 metra od ductil cijevi profila 100 mm promet će biti reguliran privremeno postavljenim prometnim znakovima.

Nova visinska zona Pogled

Početak radova: 11.01.2020.
Ugovoreni završetak radova: 60 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Radovi se izvode na području k.o. Marčelji, Općina Viškovo.
Predviđenim radovima zamjene na postojećoj vodovodnoj mreži izvest će se razdvajanje opskrbnih zona VS Saršoni/ VS Pećinica.

Izvodi se reducir stanica „Pogled“ i zonski zasun te se rekonstruiraju zasunska okna VIO-4 i VIO-5.

Zamjena cjevovoda javne vodoopskrbe u Ede Jardasa u Rijeci

početak radova: 14. prosinac 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: 90 kalendarskih dana

Tijekom zamjene vodovodnog ogranka u ukupnoj dužini od 319 metara (ugradnja DUCTIL vodovodnih cijevi DN 150 mm) promet će biti reguliran privremeno postavljenim znakovima i signalizacijom te će se odvijati dvosmjerno jednim prometnim trakom uz zabranu parkiranja vozila na dionicama izvođenja radova.

Gradnja vodovodnog ogranka i zamjena dijela postojećeg vodovoda u Ullici Save Jugo Bujkove u Rijeci

početak radova: 24. studeni 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: 225 kalendarskih dana

Radovi obuhvaćaju gradnju 295 metara vodovodnog ogranka te zamjenu 455 metara postojećeg vodovodnog ogranka. Ugrađuju se DUCTIL vodovodne cijevi promjera 200 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti reguliran privremeno postavljenim prometnim znakovima i signalizacijom. U pravilu će se omogućavati promet obostrano jednim prometnim trakom. Pješački prilaz objektima bit će osiguran za cijelo vrijeme izvođenja radova.

Gradnja vodovoda i odvodnje u Prolazu Ivana iz Kastva

početak radova: 30. studeni 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: 90 kalendarskih dana

Radovi obuhvaćaju izvedbu  19 metara dugog sanitarnog kolektora profila 200 mm, oborinskog kolektora dužine 23 metra i profila 300 mm te vodovodnog cjevovoda dužine 24 metra profila 100 mm. Izvodit će se u fazama. U prvoj fazi izvodit će se po stepeništu i pješačkom prolazu. Pješački prilaz objektima bit će osiguran za cijelo vrijeme trajanja radova. U drugoj fazi radovi će se izvoditi na prometnici koja će se privremeno zatvoriti za promet vozilima zbog nedovoljne širine za sigurno i istovremeno izvođenje i odvijanje prometa i radova. Pješački prolaz bit će osiguran duž izvođenja radova. Privremeno odvijanje prometa bit će regulirano prometnom signalizacijom i znakovima.

Gradnja vodovodnih ogranaka u naselju Juraši na Viškovu

početak radova: 24. studeni 2020.
Ugovoreni rok izvođenja radova: 270 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na gradnji 814 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka od ductil cijevi DN 100 mm, promet će se odvijati sukladno privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima. Na svim dionicama radova na kojima će se moći osigurati istovremeno i sigurno odvijanje prometa i radova bit će uspostavljen promet u oba smjera jednim prometnim trakom, dok će se na onim dionicama s nedovoljnom širinom prometnice promet zabraniti za sva vozila.

Gradnja vodovodnog ogranka i ogranka sanitarne odvodnje sa crpnom stanicom u naselju Hrastenica

početak radova: 16. studeni 2020.
ugovoreni završetak radova: 150 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Tijekom izvođenja radova na gradnji ukupno 304 metara sanitarnog kolektora (od čega je 137 metara dug gravitacijski kolektor PVC profila 200 mm i 167 metara dug tlačni PEHD profila 63 mm), kanalizacijske crpne stanice i vodoopskrbnog cjevovoda dužine 196 metara ductil profil 100 mm, privremeno će se promet odvijati prema postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.
Na prometnici za privoz parkiralištu Boćarskog doma Hrastenica, na kojoj će se jednim dijelom izvoditi radovi, bit će zabranjen promet za sva vozila zbog njihove nedovoljne širine za istovremeno i sigurno odvijanje prometa i radova. 

 

Gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije sa crpnom stanicom u naselju Šodići te zamjena postojećeg vodovoda

početak radova: 9. studeni 2020.
ugovoreni završetak radova: 90 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika
Radovi obuhvaćaju gradnju:
- sanitarnog kolektora ukupne dužine 137 metara (od toga je gravitacijski kolektor PEHD 250 mm dužine 48 m i tlačni duktil DN 90 mm dužine 89 m)
- kanalizacijske crpne stanice CS Šodići,
- vodoopskrbnog cjevovoda dužine 71 m ductil DN 100 mm i
zamjenu postojećeg vodovoda u duljini od 60 m, koji je smješten u trupu ceste LC 58054 kojom upravljaju Županijske ceste.

Tijekom izvođenja radova promet će se privremeno odvijati dvosmjerno jednim prometnim trakom, pri čemu će naizmjenično propuštanje vozila biti regulirano svjetlosnom signalizacijom.

 

Gradnja sanitarnog kolektora i vodovodnog ogranka u Ulici Vlade Grozdanića u Rijeka

početak radova: 26. listopada 2020.
ugovoreni rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana (od dana otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 66 metara sanitarnog kolektora iz PVC cijevi nazivnog promjera DN 200 i DN 250 mm te 80 metara vodovodnog ogranka iz ductila DN 100 mm privremeno će zabraniti promet u oba smjera slijepom ulicom. Pješačka komunikacija bit će osigurana do postojećih objekata koji imaju pristup kroz Ulicu Vlade Grozdanića za cijelo vrijeme trajanja građevinskih radova.

Gradnja 183 metra dugog vodovodnog ogranka u Jurčićevoj ulici u Kastvu - I dio građevine

datum početka: 19. listopada 2020.
ugovoreni rok završetka: 80 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Tijekom izvođenja radova na ugradnji vodovodnih cjevovoda ductile DN 100 mm, dužine 183 metra, privremeno će se promet odvijati prema postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.

Zamjena 430 metara tlačnog vodovodnog cjevovoda od crpne stanice Dobra do crpne stanice Dobrica

početak radova: 1.10.2020.
ugovoreni rok za završetak radova: 120 dana od otvaranja građevinskog dnevnika

 

 

Zamjena 190 metara cjevovoda javne kanalizacije u Labinskoj ulici

početak radova: 30.9.2020.
predviđeni završetak radova: 30.11.2020.

Za vrijeme izvođenja radova promet će u dijelu jednosmjerne Labinske ulice biti zatvoren. Promet će se odvijati prema privremeno postavljenim prometnim znakovima i obavijestima na terenu.

Izvođač radova je MK Gradnja d.o.o. iz Rijeke.

Gradnja vodovodnog ogranka Dovičići u sklopu projekta Proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo

početak radova: 2. rujan 2020.
ugovoreni završetak radova: 190 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvođenja radova na gradnji ukupno 617 metara dugog vodovodnog ogranka u naselju Dovičići promet će se odvijati sukladno privremeno postavljenim prometnim znakovima.
Na dionicama ceste na kojima će se izvoditi radovi neće se dozvoliti promet zbog njihove nedovoljne širine za istovremeno i sigurno odvijanje prometa i radova. Pješački prilaz bit će osiguran svim kućama tijekom realizacije ove investicije.

Gradnja transportnog i opskrbnog vodovodnog cjevovoda u naselju Melnice u dužini 1.350 m

početak radova: 1. rujna 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: 105 kalendarskih dana

Radovi na gradnji 750 metara transportnog gravitacijskog cjevovoda od čelika i promjera 150 mm izvodit će se u jednom prometnom traku županijske ceste ŽC 5068, dok će se na nerazvrstanoj cesti izvoditi radovi na gradnji dva opskrbna vodovodna cjevovoda od 176 metara i 425 metara, oba ductil i promjera 100 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti privremeno reguliran na način da će na županijskoj cesti biti omogućen promet za sva vozila naizmjenično, dok će se na cestama na kojima se izvode opskrbni cjevovodi (radi nemogućnosti osiguranja minimalne širine slobodnog dijela kolnika), na kraćim dionicama, uvesti zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. Osigurat će se koridor za prolaz pješaka te kolni prilaz interventnim vozilima.

Gradnja vodovodnog ogranka Vrtače-Kosi u sklopu projekta Proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020.

početak radova: 6. srpanj 2020.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 190 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika.)

Tijekom gradnje 610 metara vodovodnog ogranka profila 100 mm promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom prema segmentima izvođenja radova. Radovi se izvode u fazama kako bi utjecaj na normalno odvijanje prometa bio što manji. Kako na cestama na kojima se izvode vodovodni cjevovodi nije moguće osigurati minimalnu širinu slobodnog dijela kolnika uvest će se zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. 

Gradnja nove kanalizacijske crpne stanice Brajdica na Pećinama

početak radova: 30. ožujak 2020.
ugovoreni rok građenja: 210 kalendarskih dana

Uz novu kanalizacijsku crpnu stanicu Brajdica gradit će se 40 metara gravitacijskog kolektora, 72 metra tlačnog voda i sigurnosni preljev dužine 37 metara na dubini od 8 metara pod morem koji se stavlja u funkciju samo u slučaju zastoja rada crpne stanice.
Radovi će se izvoditi i na postojećem kolnom putu kojim se iz Šetališta XIII. divizije dolazi do lokacije kanalizacijske crpne stranice. 

 

Projekt: Izgradnja sustava javne odvodnje i javne vodoopskrbe na dionici Mladenići - Ronjgi županijske ceste Ž 5055

U sklopu rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž 5055 na dionici Mladenići – Ronjgi uz radove na izgradnji nogostupa, kolničke konstrukcije, javne rasvjete, oborinske odvodnje, DTK mreže, prelaganja niskonaponske i srednjenaponske elektroenergetske mreže te uređenja privoza izvode se i radovi na rekonstrukciji oko 1.300 m javnog vodovoda te pripremi u istoj dužini kanalizacijskog sustava.

početak radova: 1.8.2019.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 340 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na snazi će se biti privremena regulacija prometa. Promet će biti reguliran semaforima i po potrebi ručno uz određena ograničenja.
Uvodi se zabrana prometovanja za vozila ukupne mase veće od 3.5 tona, osim za ona lokalnog stanovništva i poduzetnika koja će moći prometovati prema unaprijed dogovorenim terminima s Upravo Općine Viškovo ili Izvođačem radova. Po potrebi će biti izmještena autobusna stajališta, odnosno korigiran vozni red (više informacija na web stranicama Autotroleja d.o.o.)
Prilikom izvođenja izuzetno složenih radova na pojedinim lokacijama trase promet će biti zatvoren za sav motorni promet osim za interventna vozila (hitna medicinska služba, policija, vatrogasci) i lokalno stanovništvo.