Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Javna nabava

U obvezi smo provoditi postupak javne nabave roba, radova ili usluga kao sektorski naručitelj koji pruža isporuku vodnih usluga i čiji su osnivači jedinice lokalnih samouprava koje imaju ili mogu imati kao javni naručitelji izravan ili neizravan, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je naše poslovanje i obavljanje djelatnosti uređeno.

Robu, radova ili usluge nabavljamo prema zakonski propisanim postupcima i pravilima javne nabave bez obzira na to jesu ili roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi. 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, kao naručitelj, na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u cilju sprječavanja sukoba interesa:

  • MAR – ING d.o.o., Verdijeva 17, 51000 Rijeka, OIB: 80359224068
  • MAR – CON d.o.o., Verdijeva 17, 51000 Rijeka, OIB: 67973883778

Opći i kontakt podaci

Sve potrebne informacije (naziv naručitelja, internet adresa, referentni CPV brojevi ...) sadržani su u svakoj pojedinačnoj objavi javne nabave.

Podaci o naručitelju

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Dolac 14, 51000 Rijeka
MBS: 040013281
OIB: 80805858278
Telefon: 051/353-222
Glavna adresa naručitelja (URL): www.kdvik-rijeka.hr

ODJEL JAVNE NABAVE
Dolac 14, 51000 Rijeka

E-mail: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr


Jelena Gardović Rugaš
Voditelj Odjela javne nabave
Telefon: 051/353-846
E-mail: jelena.gardovic.rugas@kdvik-rijeka.hr

Marija Polić
Samostalni referent javne nabave
Telefon: 051/353-830
E-mail: marija.polic@kdvik-rijeka.hr

Diana Smokrović
Samostalni referent javne nabave
Telefon: 051/353-264
E-mail: diana.smokrovic@kdvik-rijeka.hr
  Kristina Ivetac
Samostalni referent javne nabave
Telefon: 051/353-830
E-mail: kristina.ivetac@kdvik-rijeka.hr 
Jelena Vasiljević
Referent javne nabave
Telefon: 051/353-265
E-mail: jelena.vasiljevic@kdvik-rijeka.hr
 
Referent javne nabave
Telefon: 051/353-801
E-mail: